Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2011 > Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 20. 12. 2011

ikona souboruKe stažení: Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 10227:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 11. zasedání, konaného dne 20. 12. 2011 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 10228:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Návrh odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2011
Schváleno usnesení č. 10229:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2011 dle důvodové zprávy.

K bodu 4. Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině
Schváleno usnesení č. 10230:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
Ing. Tomáše Blumensteina, člena Zastupitelstva města Prostějova, přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 5. Směrnice Zastupitelstva města Prostějova, kterou se vydávají pokyny k používání a zajištění bezpečnosti notebooků užívaných členy Rady města a Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 10231:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Směrnici Zastupitelstva města Prostějova, kterou se vydávají pokyny k používání a zajištění bezpečnosti notebooků užívaných členy Rady města a Zastupitelstva města Prostějova dle přiloženého návrhu.

K bodu 6. Návrh způsobu vyřízení petic v souvislosti se změnou využití území části centra města Prostějova
Schváleno usnesení č. 10237:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
odložit projednávání bodu č. 6 Návrh způsobu vyřízení petic v souvislosti se změnou využití území části centra města Prostějova na příští zasedání zastupitelstva v roce 2012,
u k l á d á
vedení města,
jednat o dodatku ke Smlouvě o smlouvách budoucích se společností Manthellan, a. s.

K bodu 9. Rozpočtové opatření kapitoly 70 - převod do FRR
Schváleno usnesení č. 10232:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
1. snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

1113

     

3.500.000

70

 

1121

     

1.500.000

70

 

1211

     

1.000.000

70

 

1112

   

707700

3.000.000

70

 

1112

   

707800

11.000.000

Snížení daňových příjmů na základě upravené predikce daňových výnosů
k 31.12.2011. Jedná se o snížení DPFO z kapitálových výnosů, DPPO, DPH,
DPFO ze SVČ (70%) a DPFO ze SVČ (30%).

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

11.427.414

Rezerva RMP pro rozpočtová opatření. Převod nevyčerpaných prostředků
rezerv do rezerv města Prostějova – Fondu rezerv a rozvoje.

3. snižuje rezerva města Prostějova

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

8.572.586

Snížení rezervy města Prostějova – Fondu rezerv a rozvoje v důsledku
snížení rozpočtu příjmů (daňové příjmy) a snížení rozpočtu výdajů
(nevyčerpané prostředky rezervy RMP pro rozpočtová opatření.

K bodu 10. Rozpočtové opatření kapitoly 60 - převod do FRR
Schváleno usnesení č. 10233:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

24 800 000

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3612

6121

   

333000000

200 000

 

Rekonstrukce výtahu J. Zrzavého 3975

 

60

3612

6121

   

334000000

110 000

 

Rekonstrukce výtahu Husserla 7

 

60

3612

6121

   

335000000

110 000

 

Rekonstrukce výtahu Husserla 9

 

60

3612

6121

   

336000000

200 000

 

Rekonstrukce výtahu M.Pujmanové

 

60

2212

6121

   

55000000

400 000

 

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant

 

60

2212

6121

 

1

73000000

1 000 000

 

Husovo náměstí - rekonstrukce

 

60

3113

6121

 

1

174000000

3 000 000

 

Dostavba ZŠ Majakovského

 

60

3113

6121

 

1

270000000

500 000

 

EÚO ZŠ Dr. Valenty

 

60

2212

6121

   

271000000

300 000

 

Revitalizace Šárka

 

60

3111

6121

   

282000000

900 000

 

Revitalizace školních zahrad MŠ

 

60

3113

6121

   

286000000

700 000

 

Revitalizace školních zahrad ZŠ

 

60

2219

6121

   

303000000

100 000

 

CS Olomoucká – Havlíčkova

 

60

3113

6121

   

194000000

900 000

 

EÚO ZŠ Dr. Horáka

 

60

2212

6121

   

247000000

500 000

 

Komunikace Slunečná

 

60

2219

6121

   

338000000

1 700 000

 

Stavební úpravy komunikace a chodníků Foerstrova

 

60

3612

6121

   

277000000

100 000

 

PD Zrzavého 3975 okna, zateplení střechy

 

60

2212

6121

   

339000000

180 000

 

PD rekonstrukce komunikace Miličova

 

60

2212

6121

 

7

200000000

3 800 000

 

Rekonstrukce komunikace Svolinského – sídliště Hloučela

 

60

2334

6121

 

7

274000000

4 900 000

 

Revitalizace Kolářových sadů – mlýnský náhon, revitalizace rybníka

 

60

3745

6121

 

6

318000000

1 300 000

 

Rozšíření botanické zahrady

 

60

2333

6121

   

353000000

100 000

 

PD rekonstrukce Mlýnského náhonu v průmyslové zóně

 

60

3412

6121

 

1

356000000

2 000 000

 

VSH – osvětlení ledové plochy

 

60

3632

6121

 

4

44000000

1 500 000

 

Městský hřbitov – rekonstrukce veřejného WC vč. PD

 

60

3745

6121

   

77000000

300 000

 

Smetanovy sady

K bodu 10.1 Rozpočtové opatření kapitoly 14
Schváleno usnesení č. 10234:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e :
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

     

967.000,-

 

(prostředky na platy zaměstnanců)

 

14

6171

5031

     

242.000,-

 

(odvody sociálního pojištění)

 

14

6171

5032

     

87.000,-

 

(odvody zdravotního pojištění)

 

14

6171

5038

     

4.000,-

 

(ostatní povinné pojištění)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.300.000,-

 

(FRR)


K bodu 11. Převedení zůstatků trvalých peněžních fondů města Prostějova do Fondu rezerv a rozvoje
Schváleno usnesení č. 10235:
Zastupitelstvo města Prostějova
z ř i z u j e
na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- Fond národního domu,
- Fond městských lázní,
- Sociální fond,

s c h v a l u j e
a) Statut Fondu rezerv a rozvoje,
b) rozpočtové opatření, kterým se
1. snižuje rezerva města Prostějova

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

2

 

2.892.366,30

70

 

8115

 

3

 

4.000.000,00

70

 

8115

 

4

 

374.739,44

70

 

8115

 

6

 

1.430.781,97

70

 

8115

 

7

 

782.723,83

Snížení rezervy města Prostějova ve Fondu národního domu, Fondu městských
lázní, Fondu městských hřbitovů, Fondu zeleně a Fondu strategického rozvoje z důvodu převedení zůstatků uvedených fondů do Fondu rezerv a rozvoje.

2. zvyšuje rezerva města Prostějova

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

     

9.480.611,54

Zvýšení rezervy města Prostějova ve Fondu rezerv a rozvoje z důvodu
převedení zůstatků trvalých peněžních fondů města (Fondu národního domu,
Fondu městských lázní, Fondu městských hřbitovů, Fondu zeleně a Fondu
strategického rozvoje).


K bodu 12. Rozpočet města Prostějova na rok 2012
Schváleno usnesení č. 10236:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočet města Prostějova pro rok 2012 s těmito závaznými ukazateli:

Celkový objem příjmů ve výši Kč 702.231.080,-
Celkový objem výdajů ve výši Kč 751.028.300,-
Celkový objem financujících operací ve výši Kč 48.797.220,-

b e r e n a v ě d o m í
Rozpis investičních výdajů v celkovém objemu Kč 153.269.000,-
jmenovitě takto:

1. Nákup uměleckých děl

400.000,-

Celkem kapitola 10 – Kancelář starosty

400.000,-

 

 

 

2. Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o. (dohoda o VPP do roku 2014)

26.300.000,-

3. Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. (dohoda o navyšování ZKS do roku 2012)

4.089.000,-

4. Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu roku 2012

18.000.000,-

Celkem kapitola 70 – Finanční

48.389.000,-

1. Národní dům – stavební úpravy

1.200.000,-

2. Nová radnice – rekonstrukce do r. 2014

15.000.000,-

3. Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant – křižovatka Krasická, úsek Anenská

1.000.000,-

4. Autobusové čekárny

700.000,-

5. Regenerace Sídliště E. Beneše (dokončení)

1.500.000,-

6. Bezbarierová trasa (místní nádraží – hřbitov)

500.000,-

7. Dostavba ZŠ Majakovského Vrahovice

20.000.000,-

8. CS Sídliště Svobody – II. etapa – Jungmanova ul.

2.000.000,-

9. CS Olomoucká (čerpací stanice)

500.000,-

10. PD křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského, chodníky (OlK)

100.000,-

11. PD revitalizace Šárka východ

500.000,-

12. Zámek severní křídlo ZUŠ

10.000.000,-

13. Zámek fasády

2.000.000,-

14. PD křižovatka na Poděbradově nám.

500.000,-

15. Revitalizace školních zahrad MŠ

1.000.000,-

16. Revitalizace školních zahrad ZŠ

800.000,-

17. Stavební úpravy objektu pro přemístění OD

1.000.000,-

18. PD odbočovací pruh Olomoucká ulice – Vápenice (OlK)

20.000,-

19. Smetanovy sady

4.000.000,-

20. EÚO MŠ Hanačka – vyhodnocení v souladu s požadavky dotace

20.000,-

21. EÚO ZŠ E. Valenty – vyhodnocení v souladu s požadavky dotace

40.000,-

22. ZŠ Dr. Horáka – solární systém – vyhodnocení v souladu s požadavky dotace

30.000,-

23. EÚO ZŠ Dr. Horáka

5.000.000,-

24. EÚO MŠ Šárka

2.000.000,-

25. Komunikace, ul.Melantrichova, Dykova

4.000.000,-

26. EÚO MŠ Husovo nám.

4.000.000,-

27. CS VSH – Kostelecká

500.000,-

28. Stavební úpravy komunikace a chodníků Foerstrova, Čechovická , Žitná vč. můstku

1.800.000,-

29. Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul.

15.000.000,-

30. PD veřejné WC Smetanovy sady

120.000,-

37. Chodník – ulice V. Talicha

400.000,-

41. MŠ Partyzánská (MŠ A. Krále) – rekonstrukce kotelny

1.000.000,-

43. ZUŠ Vápenice – výměna oken – VII. Etapa

300.000,-

47. CS Vrahovická

750.000,-

51. Městský hřbitov – rekonstrukce veřejného WC – dokončení

700.000,-

54. Chodník hřbitov Vrahovice vč. VO

300.000,-

55. Chodník Vrahovice – požární zbrojnice

200.000,-

205. ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce povrchu hřiště

1.000.000,-

34. Rekonstrukce komunikace Svolinského – sídliště Hloučela

5.000.000,-

Celkem kapitola 60 - Rozvoj a investice

104.480.000,-

A. Rozpis účtu financujících operací jmenovitě takto:

   

a) Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje) – investiční akce Kč 50.676.220,-
b) Dotace do Fondu reinvestic nájemného Kč - 1.394.000,-
c) Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města Kč 2.227.500,-
d) Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 Kč - 2.227.500,-
e) Příděl do Sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2011):
Kč 527.000,-
f) Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky):
Kč - 1.012.000,-

B. Rozpis rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 tak, jak je uveden v příloze č. 10 důvodové zprávy

C. Rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě
Kč 65.711.640,-
jmenovitě takto:

1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, Mgr. Pospíšil

1.146.500,-

2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, Mgr. Pospíšil

2.013.500,-

3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, Mgr. Pospíšil

2.799.000,-

4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, Mgr. Pospíšil

2.093.840,-

5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, Mgr. Pospíšil

1.043.000,-

6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

4.481.800,-

7. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

3.757.000,-

8. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

5.913.000,-

9. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4.208.000,-

10. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

1.531.000,-

11. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

5.110.000,-

12. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

5.479.000,-

13. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

4.045.360,-

14. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

6.600.000,-

15. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1.108.000,-

16. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

5.074.000,-

17. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

7.403.000,-

18. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

1.905.640,-

s t a n o v u j e
A. výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu Prostějov a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 166.168.200 Kč,
B. výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu Prostějov a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 58.073.950 Kč,
C. závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízených městem tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 11.

s v ě ř u j e
A. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití
nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných
výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 2.000.000 Kč
včetně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových podílů,

B. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun
rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová
opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy
nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem
nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě
o změny rozpočtu do výše 5.000.000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými
položkami v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města
Prostějova), jde - li o:
- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města, akcií a majetkových podílů,
- snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu, vyjma
1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo
2. nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města Prostějova,

C. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2012 (do 5.000.000 mil. Kč včetně),
- poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,
- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000 Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů,

D. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro škodní, havarijní a krizové události k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací, vyjma nabytí nemovitého majetku (do 5.000.000 mil. Kč včetně),

E. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, s následným
schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku.

p o v ě ř u j e
vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:
- řádně odůvodněné změny ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2012 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),
- odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.

u k l á d á
A. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2012, kterými jsou povinni se řídit,

B. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2012, kterými jsou povinny se řídit,

C. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova pro rok 2012, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2012:
- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2012 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2012 zapojováním rezervních zdrojů města.

K bodu 7. Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 10238:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov podle předloženého návrhu a rozhodlo ponechat řešení návrhu do nového územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 8. Informace o návrhu způsobu vypořádání s námitkami a připomínkami k územnímu plánu Prostějov a stanovení dalšího postupu při pořizování návrhu nového územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení č. 10239:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o způsobu vypořádání podaných připomínek a námitek v rámci veřejného projednávání návrhu územního plánu Prostějov,
s c h v a l u j e
stanovení dalšího postupu při pořizování návrhu územního plánu Prostějov v pořadí
- zpracování pokynů pro úpravu územního plánu v součinnosti s určeným zastupitelem
- předložení pokynů zastupitelstvu města ke schválení
- dopracování návrhu územního plánu zpracovatelem dle schválených pokynů
- projednání upraveného návrhu s dotčenými orgány
- opakované veřejné projednání návrhu územního plánu
- vyhodnocení všech podaných připomínek a námitek v součinnosti s určeným zastupitelem
- rozhodnout o všech podaných námitkách a připomínkách
- předložení návrhu územního plánu k vydání zastupitelstvem města
- zveřejnění Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Prostějov
dle důvodové zprávy.

K bodu 13. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2012
Schváleno usnesení č. 10240:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2012

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

kostel sv. Jana Nepomuckého

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

restaurování horní části maleb, levé strany lodi k vítěznému oblouku

zámek

město Prostějov

-rekonstrukce severní fasády
-restaurování pavlačové stěny (východní křídlo)

sokolovna

Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov

repase oken v sokolovně


2. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2012 (spoluúčast - závazný podíl města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2012) u kulturních památek, kde není město Prostějov vlastníkem:

a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka: kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: restaurování horní části maleb, levé strany lodi k vítěznému oblouku
závazný podíl města: 200.000,00 Kč
použití příspěvku do: 13.07.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 27.07.2012

b) vlastník kulturní památky: Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov
statutární zástupce: Ing. Richard Beneš, starosta jednoty
IČ: 15526151
kulturní památka: sokolovna
akce obnovy: repase oken v sokolovně
závazný podíl města: 300.000,00 Kč
použití příspěvku do: 13.07.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 27.07.2012

3. pověření Miroslava Pišťáka, starosty města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012.

K bodu 14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schváleno usnesení č. 10241:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen " poplatek za komunální odpad") s tím, že sazba poplatku za komunální odpad na rok 2012 je stanovena ve výši 492 Kč, z toho v článku 6 odst. 1 písm. a) ve výši 242 Kč, v článku 6 odst. 1 písm. b) ve výši 250 Kč.

K bodu 15. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Schváleno usnesení č. 10242:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

K bodu 16. CS Olomoucká – Havlíčkova – Dod. č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku
Schváleno usnesení č. 10243:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě (výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km 1,500 (1,524) trati Prostějov - Chornice, 1. etapa - přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524) dle předloženého návrhu.

K bodu 17.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 10244:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

 

 

 

1.095.125

zvýšení pol. 3111- příjmy z prodeje pozemků

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3612

3112

 

 

 

23.775.300

 

snížení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost. nemovitostí; prodej byt. domů a bytů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5166

 

 

 

1.412.000

 

snížení pol. 5166 – konzult.,porad.a právní služby; prostředky na monitoring dešť.kanalizace

 

50

6409

6901

 

 

 

4.000.000

 

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; prostředky schválené na výkupy pozemků

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

17.268.175

 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 18. 1 Schválení odpisu pohledávek Domovní správy Prostějov, s.r.o. a Domovní správy Prostějov p.o.
Schváleno usnesení č. 10245:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávek za nájemné z bytů a faktury Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 1 a 2 a nájemného z bytu Domovní správy Prostějov, p.o. dle Přílohy č.3.

K bodu 18. 2 Schválení bezúplatného nabytí stavby veřejného osvětlení
Schváleno usnesení č. 10246:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení umístěné na částech pozemků města Prostějova p.č. 972/3 a p.č. 973/1, oba v k.ú. Vrahovice, od vlastníků této stavby do vlastnictví města Prostějova. Darovací smlouva bude uzavřena poté, co bude možno dokončenou stavbu veřejného osvětlení užívat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; do té doby bude mezi investory stavby a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě.

K bodu 18. 3 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 670/9 a p.č. 673/1, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10247:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 670/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 782 m2 a p.č. 673/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 293 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18.4 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 413/2 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 10248:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 413/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 394 m2 v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18.5 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 3222/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10249:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3222/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 931 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18. 6 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Městské knihovny Prostějov
Schváleno usnesení č. 10250:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod movitých věcí uvedených příloze č. 1 tohoto materiálu v celkové hodnotě 1.948.830,60 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 6, PSČ: 797 33, IČ: 670 08 976.

K bodu 18. 7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7914/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10251:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7914/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 95 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na nám. Sv. Čecha, společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, IČ: 469 62 344, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 1.600 Kč/m2, tj. celkem cca 152.000 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné nemovitosti tak, že se kupující zaváže tuto nemovitost nebo její část, v případě svého úmyslu tuto prodat nebo jinak zcizit, nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitosti z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost PRIOR, obchodní domy, a.s.

K bodu 18. 8 Schválení prodeje pozemků st. p.č. 479/2, p.č. 135/2 a p.č. 135/3, vše v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 10252:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemků st. p.č. 479/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, p.č. 135/2 - zahrada o výměře 34 m2 a p.č. 135/3 - zahrada o výměře 25 m2, vše v k.ú. Domamyslice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 300 Kč/m2, tj. celkem ve výši 29.100 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 9 Schválení prodeje pozemku p.č. 318/51 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 10253:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 318/51 - ostatní plocha o výměře 758 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za následujících podmínek:
a) prodej bude realizován formou aukce s tím, že s kupujícím bude uzavřena kupní smlouva, za kupní cenu minimálně ve výši 1.300 Kč/m2, tj. celkem 985.400 Kč, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout jej nebo jeho část v případě svého úmyslu tento pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s užíváním rodinného domu na převáděném pozemku,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu rodinného domu (včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním) nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba rodinného domu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) při výstavbě rodinného domu na převáděném pozemku budou dodržena kriteria pro výstavbu rodinných domů uvedená v příloze materiálu,
e) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující,
f) kupní smlouva bude moci být uzavřena pouze s fyzickými osobami.

K bodu 18.10 Schválení prodeje nemovitostí v k.ú. Dětkovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 10254:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej objektu lesního hospodářství č.p. 34 na pozemku p.č. 490, objektu lesního hospodářství bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 491, pozemků p.č. 487 - zahrada o výměře 102 m2, p.č. 488 - trvalý travní porost o výměře 349 m2, p.č. 489 - zahrada o výměře 1.683 m2, p.č. 490 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2 a p.č. 491 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
91 m2, vše v k.ú. Dětkovice u Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena je stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 1.290.000 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18.11 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6561 v k.ú. Prostějov pro výstavbu cyklostezky do Žešova a rozpočtové opatření kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 10255:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 6561 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 1170 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) v kupní smlouvě se město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2013; v případě nesplnění tohoto závazku bude mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
c) na převáděné části pozemku p.č. 6561 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 6561 v k.ú. Prostějov,
d) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

   

263000000

526.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6561 v k.ú. Prostějov pro výstavbu cyklostezky do Žešova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

526.500

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


K bodu 18.12 Výkup objektu č.p. 1159 na pozemku p.č. 6337/3 v k.ú. Prostějov 17:05:53
Schváleno usnesení č. 10256:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
výkup objektu občanské vybavenosti č.p. 1159 na pozemku p.č. 6337/3 v k.ú. Prostějov od občanského sdružení YMCA T.S., o.s., se sídlem Na Řádku 21, Břeclav, PSČ: 690 02, IČ: 265 32 859, do vlastnictví města Prostějova.

K bodu 18.13 Schválení změny v osobách budoucích dárců a prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou veřejné obslužné komunikace v k.ú. Prostějov (ul. Hybešova)
Schváleno usnesení č. 10257:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2008/16/074 ze dne 08.04.2008  v části týkající se osob budoucích dárců a lhůty pro výstavbu veřejné obslužné komunikace (včetně zelených pásů a chodníku) realizované na pozemcích města Prostějova, příp. jejich částech, a to p.č. 7563/1, p.č. 7563/3, p.č. 7544/1, p.č. 7563/2, p.č. 7564/168, p.č. 7564/170, p.č. 7564/169, p.č. 5070/1, vše v k.ú. Prostějov dle důvodové zprávy. 

K bodu 18.14 Schválení výkupu pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova a rozpočtového opatření kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 10258:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 6569/4 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 190 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
2) výkup části pozemku p.č. 6569/3 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 95 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
3) výkup části pozemku p.č. 6569/2 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
4) výkup části pozemku p.č. 6569/1 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 110 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
5) výkup části pozemku p.č. 245 - zahrada v k.ú. Žešov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
6) výkup části pozemku p.č. 246/9 - zahrada v k.ú. Žešov o výměře cca 110 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
7) výkup části pozemku p.č. 247/7 - ovocný sad v k.ú. Žešov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
8) výkup části pozemku p.č. 247/2 - ovocný sad v k.ú. Žešov o výměře cca 180 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
9) výkup části pozemku p.č. 248/1 - zahrada v k.ú. Žešov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
10) výkup části pozemku p.č. 248/2 - zahrada v k.ú. Žešov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
11) výkup části pozemku p.č. 248/9 - ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu,
12) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

   

263000000

477.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

477.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 19. Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 10259:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d v o l á v á
Ing. Petra Kousala k 31. 12. 2011 z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova na základě jeho vlastní žádosti z pracovních důvodů.

Miroslav P i š ť á k v.r.                          Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 20. 12. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 9.7.2012 14:40:56 | přečteno 378x | Věra Krejčí
load