Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2011 > Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného dne 26. 4. 2011

ikona souboru Ke stažení: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 10046:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 5. zasedání, konaného dne 26. 4. 2011 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2.1 Soudní spor s obcí Držovice – návrh dalšího postupu
Schváleno usnesení č. 10047:
Zastupitelstvo města Prostějova
s e t r v á v á
na svém usnesení č. 10003 ze dne 15. 2. 2011, kterým schválilo uzavření mimosoudní dohody obce Držovice a města Prostějova o majetkovém vypořádání v souvislosti se vznikem obce Držovice, kterou město Prostějov uhradí obci Držovice částku ve výši 2.901.500,- Kč jako konečné vypořádání související se vznikem obce Držovice,
p o t v r z u j e,
že částka 2.901.500,- Kč je konečným vypořádáním k datu 31. 12. 2006 včetně.

K bodu 3. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 10048:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 4. Udělení Cen města Prostějova za rok 2010
Schváleno usnesení č. 10049:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Ceny města Prostějova za rok 2010 těmto osobnostem:
PhDr. Hana Bartková
Otakar Hanzelka, in memoriam
Arnold Prokop
Ing. Jiří Rozehnal
Ing. Jan Tesař
Mgr. Jana Zikmundová.

K bodu 5. Čestná ocenění
Schváleno usnesení č. 10050:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. z ř i z u j e
1. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov
jako výraz ocenění spolupráce s Městskou policií Prostějov při zajišťování záležitostí veřejného pořádku

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost
jako výraz ocenění dlouhodobé činnosti strážníků Městské policie Prostějov ve třech stupních:
Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost III. stupně - za 15 let služby,
Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost II. stupně - za 20 let služby,
Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost I. stupně - za 25 let služby,

II. u d ě l u j e
1. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov

Ing. Miroslavu Zikmundovi, za zásluhy o vznik Městské policie Prostějov, starostovi v letech 1990-1994,

Mgr. Janu Šverdíkovi, in memoriam za zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti občanů města Prostějova, starostovi v letech 1994-1998,

Ing. Janu Tesařovi, za zásluhy při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku občanů města Prostějova, starostovi v letech 1998-2010,

plk. RNDr. Jaroslavu Skříčilovi, krajskému řediteli Policie ČR Ol. kraje, za zásluhy při vytváření podmínek bezpečného prostředí pro občany města Prostějova,

plk. Mgr. Dušanu Vězeňskému, vedoucímu územního odboru Policie ČR Prostějov, za velmi dobré výsledky při zajišťování veřejného pořádku na území města Prostějova,

kpt. Bc. Františku Lorencovi, vrchnímu komisaři územního odboru Policie ČR Prostějov, za dlouholetou činnost na úseku veřejného pořádku a spolupráci s městskou policií.

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost III. stupně (za 15 let služby) - strážníkům:
Martin Ambros, František Adámek, Jana Adámková, Petr Borovička, Miroslav Gomola, Anton Gréger, Jiří Horáček, Břetislav Hrda, František Horák, Miroslav Herink, Oldřich Kovařík, Bc. Vítězslav Marcián, Jaroslav Maděrka, František Matoušek, Jiří Novák, Jiří Navrátil, Karel Pokorný, Antonín Říha, Petr Sekanina, Jan Svozil, František Soušek, Bc. Jiří Šťastník a Martin Ziegler.

3. Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost II. stupně (za 20 let služby) - strážníkům:
Petr Studený a PhDr. Libor Šebestík.

K bodu 6. Sídlo Sdružení obcí střední Moravy
Schváleno usnesení č. 10051:
Zastupitelstvo města Prostějova
s o u h l a s í
s tím, aby sídlem dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy bylo nadále město Prostějov.

K bodu 7. Záležitosti obchodních společností
Schváleno usnesení č. 10052:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. s o u h l a s í
s odvoláním zástupců města Prostějova z funkce v orgánech obchodních společností, v nichž má město Prostějov majetkovou účast, takto:
- Mgr. Vlastimila Uchytila z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78
- JUDr. Jiřího Pudila z funkce místopředsedy a člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723

2. r o z h o d l o
navrhnout volbu/jmenování zástupců města Prostějova obce do orgánů obchodních společností, v nichž má město Prostějov majetkovou účast takto:
- Mgr. Jiřího Pospíšila do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78
- Pavla Smetanu do funkce člena a místopředsedy dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723,
- MUDr. Pavla Holíka členem dozorčí rady obchodní společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50 za akcionáře město Prostějov

3. r o z h o d l o
navrhnout jmenování (potvrzení dosavadních) zástupců města Prostějova do funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti MI PRO STAV, s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, a to
- Ing. Václava Šmída,
- PhDr. Václava Koláře,
- Petra Sedláčka, 

4. r o z h o d l o
navrhnout jmenování Mgr. Vlastimila Uchytila do funkce jednatele obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78

5. d e l e g u j e
na valné hromady obchodních společností, v nichž má město Prostějov majetkovou účast, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova:
- Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu, na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti místostarosta Mgr. Jiří Pospíšil,
- Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města.
- Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města na valnou hromadu obchodní společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 12. 5. 2011 v sídle společnosti. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města.

6. p o v ě ř u j e
delegované zástupce města Prostějova, aby navrhli a hlasovali na valné hromadě obchodních společností pro odvolání dosavadních a jmenování nových zástupců města Prostějova v orgánech obchodních společností v souladu s tímto usnesením.

K bodu 8. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací
– závěrečný účet města Prostějova za rok 2010.
Schváleno usnesení č. 10053:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. výsledek rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2010, které skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 52.398.128,09 Kč a hospodaření města Prostějova v hlavní činnosti, které skončilo, na základě výsledku aktuálního principu zjištěného z výkazu zisku a ztráty ÚSC za období 12/2010, kladným výsledkem hospodaření ve výši 160.233.322,31 Kč po zdanění, a to bez výhrad. Prostředky získané vyúčtováním rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací převést v roce 2011 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - fond rezerv a rozvoje,

2. převod do trvalých peněžních fondů města Prostějova finanční prostředky roku 2010 (nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky, úroky, poplatky nerozpočtované příjmy), a to:
- nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky, úroky, poplatky v celkovém úhrnu 5.480.486,49 Kč do fondu rezerv a rozvoje,
- nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky v celkovém úhrnu 6.495,69 Kč do fondu městských hřbitovů,
- nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky v celkovém úhrnu 2.029 Kč do fondu reinvestic nájemného,
- nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky, nerozpočtované příjmy v celkovém úhrnu 1.347.179 Kč do fondu zeleně,
- nevyčerpané rozpočtované finanční prostředky v celkovém úhrnu 779.349 Kč do fondu strategického rozvoje,

3. hospodaření města Prostějova v podnikatelské činnosti v oblasti realizace digitálních map, které skončilo, na základě výsledku aktuálního principu zjištěného z výkazu zisku a ztráty ÚSC za období 12/2010, ztrátou ve výši 686,75 Kč po zdanění, a to bez výhrad. Ztrátu podnikatelské činnosti uhradit z nerozděleného zisku minulých let, který vykazuje na účtu 432 částku plus 393.229,52 Kč,

4. odvod finančních prostředků zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 577.289 Kč (viz strana 8, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 - Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši. Takto získané finanční zdroje převést v roce 2011 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - fond rezerv a rozvoje,

5. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2122

1

 

577.289

Odvod části ZVH příspěvkových organizací zřízených městem

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

577.289

Fond rezerv a rozvoje


6. finanční hospodaření - finanční vypořádání města Prostějova v roce 2010 tak, jak je uvedeno na straně 15 ve "Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2010 v Kč,

7. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 486.790 Kč (viz strana 4 a 15 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2010 - požadavek zařadit do rozpočtu roku 2011") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2010, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2011, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

20

3319

6127

1

 

207.500

Nákup uměleckých děl a předmětů

50

6409

5169

1

 

279.290

Úhrada odměny spol. OMEGA za akce pozemků u nové nemocnice

 

 

 

 

 

 

 

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

 

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

486.790

Požadavky kapitol 20, 50


8. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

 

2.849.625

70

6402

5366

1

 

74.670

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minul. rozpočt. obdob. a výdaje fin. vypořádání minul. let mezi krajem a obcemi – fin. vypořádání roku 2010

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

2.924.295

Fond rezerv a rozvoje

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6402

2222

1

 

805.211,77

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2010 se SR ČR.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

805.211,77

Fond rezerv a rozvoje


9. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2010 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 19266 ze dne 22.12.2009, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2010, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2010 o částku 39.411.390,29 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,

10. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2010 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2010, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,

11. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2010 město Prostějov,

12. příděl zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnosti do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2010 u kapitoly 20 - Školství a kultura a 21 - Sociální věci (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek město Prostějov za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava /přílohy - Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad; Popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí; Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha hlavní činnosti, rozvaha vedlejší hospodářské činnosti, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky; Finanční výkaz, a to Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (Fin 2 12 M) - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ Prostějov a jsou k nahlédnutí orgánům města/,

2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem v celkovém objemu 2.924.295 Kč (viz strana 4 a 15), které vzniklo nečerpáním nebo nedočerpáním transferů na zkvalitnění služeb TIC s ÚZ 500 (60.000 Kč), na příspěvek na péči s ÚZ 13235 (2.052.000 Kč), transferů na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 13306 (466.295 Kč), na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 s ÚZ 98005 (79.291 Kč), na sociálně - právní ochranu dětí u obcí s ÚZ 98216 (8.860 Kč), převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 14.670 Kč, odvodem ekologického poplatku ve výši 240.000 Kč a odvodem za vstupenky MD Brno ve výši 3.179 Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje),

3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 805.211,77 Kč (viz strana 4 a 15) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do PS PČR s ÚZ 98071 (408.266,52 Kč) a na volby do 1/3 Senátu PČR a do ZO s ÚZ 98187 (396.945,25 Kč), které byly dotacemi vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že prostředky budou po obdržení zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo zasláno na Olomoucký kraj,

4. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2010 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2010, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 37 v "Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)" a v "Inventarizačním zápisu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2010 " ze dne 23.2.2011,

u k l á d á

1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov převést v roce 2011 výsledek rozpočtového hospodaření města Prostějova z roku 2010 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - fond rezerv a rozvoje,

2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov uhradit ztrátu z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2010 v oblasti realizace digitálních map ve výši 686,75 Kč v roce 2011 z nerozděleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2010 hodnotu 393.229,52 Kč,

3. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov realizovat v roce 2011 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 577.289 Kč (viz strana 8, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 - Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - fond rezerv a rozvoje,

4. vedoucím odborů MěÚ Prostějov - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2011, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2010 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2011,

5. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2011 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,

6. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010, popř. zisku z doplňkové činnosti pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2011 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,

7. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010, celého nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnost ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

K bodu 9. Odkup akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení č. 10054:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s ch v a l u j e
nabídku na odkup 1.395 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., ve vlastnictví obce Ludmírov.

K bodu 10. Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.
Schváleno usnesení č. 10055:
Zastupitelstvo města Prostějova

1) s ch v a l u j e
peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých), kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 76 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.,

2) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města,
1) podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1 tohoto usnesení,
2) svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. nebo zasláním žádosti o svolání valné hromady některému z jednatelů společnosti,

3) d e l e g u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti místostarosta Mgr. Jiří Pospíšil,

4) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu, jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro zvýšení základního kapitálu o dalších 26,300.000 Kč (slovy: dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých) a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 76 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

K bodu 11. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o.
Schváleno usnesení č. 10056:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 4.089.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát devět tisíc korun českých)
2) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení.

K bodu 12. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Hanačka v Prostějově“
Schváleno usnesení č. 10057:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci "Energeticky úsporná opatření na MŠ Hanačka v Prostějově" ve výši 2 458 436,40 Kč,
2. Smlouvu č. 09042253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přiloženého návrhu.

K bodu 13. Přijetí dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2011
Schváleno usnesení č. 10058:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů festivalu poezie „Wolkrův Prostějov 2011“,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů festivalu poezie „Wolkrův Prostějov 2011“.

K bodu 14. Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2011 na 54.festival poezie Wolkrův Prostějov
Schváleno usnesení č. 10059:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2011 ve výši 260.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů 54. festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2011.

K bodu 15. Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 10060:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 30.000,- Kč Střední zdravotnické škole v Prostějově, Vápenice 3, IČ 005 99 212
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Činnost v rámci projektu Zdravé město - zdravý životní styl pro seniory, materiály pro přípravu testů, kancelářské potřeby, lektorné, nájemné, služby, atd.
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2011

2. ve výši 10.000,- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 59 158
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, na nákup rostlinného materiálu,drobné odměny, zajištění výletu a občerstvení pro děti, materiál pro zajištění soutěže, admin. materiál pro soutěž
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2011

3. ve výši 10.000,- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3, IČ 004 26 369
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - První pomoc s úsměvem
- nákup materiálu na výrobu loutek, energie a voda, spoje, cestovné, kancelářské a čistící prostředky, propagaci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2011

4. ve výši 35.000,-Kč Národnímu domu o. p. s., Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 255 76 313
- na organizační zajištění tanečních odpolední v restauraci ND pro všechny věkové kategorie, honorář pro hudbu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2011

5. ve výši 8.000,-Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862
- na organizační zajištění PC kurzů, lektorné, tisk a kopírování materiálů, propagace, inzeráty v tisku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2011

6. ve výši 10.000,-Kč
- na nákup holí Nordic Wolking, na propagaci akce, administrativní potřeby pro účastníky semináře
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2011

7. ve výši 10.000,- Kč Pedagogicko-psychologické poradně Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického 5, IČ 603 38 911
- na organizaci a zajištění prožitkových kurzů pro pedagogy základních škol při práci se žáky s problémovým chováním
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

101400

28 000,00

(zvýšení položky 5222 – Klub přátel školy při ZŠ Majakovského – úklid parčíku, Oblastní spolek ČČK Prostějov – první pomoc s úsměvem, Klub studentů,rodičů a přátel při CMG v PV- PC kurzy)

10

6409

5339

 

 

101400

40 000,00

(zvýšení položky 5339 - Střední zdravotnická škola – zdravý životní styl, PPP OK, pracoviště Prostějov – prožitkové kurzy)

10

6409

5221

 

 

101400

35 000,00

(zvýšení položky 5221 - Národní dům o.p.s. - taneční odpoledne)

10

6409

5493

 

 

101400

10 000,00

(zvýšení položky 5493 -  chůze s holemi)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

113 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)

c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu "Zdravé město Prostějov"

1. ve výši 30.000,--Kč Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976
- na vytváření podmínek pro volnočasové aktivity, podpora lit. tvorby
- na vydání sborníku Sovičkiáda, na organizaci a propagaci soutěže, příprava osvědčení
- na pořízení médií na práce absolventů
- nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, pomůcky papírenského charakteru

2. ve výši 10.000,- Kč ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, 796 01, IČ 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - Štafeta přátelství a zdraví
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb

3. ve výši 7.000- Kč ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4, 796 01, IČ 479 24 494
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - Skáčeme pro radost
- na zajištění a organizaci akcí pro podporu zdravého životního stylu

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

 

 

 

30 000,00

(navýšení pol. 5331 neinvestičního příspěvku Městské knihovně PV, příspěvková organizace z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

20

3113

5331

 

 

20337

10 000,00

(navýšení pol. 5331 neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

20

3113

5331

 

 

20336

7 000,00

(navýšení pol. 5331 neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

47 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21)

K bodu 16. 1 Veřejná finanční podpora - Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
Schváleno usnesení č. 10061:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 ve výši 100.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 168)
- na zajištění provozu Centra denních služeb
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

100 000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Lipka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

100 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené


K bodu 16. 2 Veřejná finanční podpora - Kulturní granty 2011
Schváleno usnesení č. 10062:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - kulturního grantového systému

1. ve výši 150.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 10.000,-- Kč 

- na zpracování životopisného medailonu sběratele lidových písní Dr. Jana Poláčka v multimediálním dokumentu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 65.000,-- Kč Magdaleně Jansové, IČ 628 58 963
- na přípravu a vydání publikace "Sáček mnoha tváří - kniha fotografií Jiřího Víška"
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 20.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, IČ 000 91 405
- na soutěžní den pro žáky pátých tříd prostějovských základních škol ve stylu 60-tých a 70-tých let 20. století spojené s jízdou historickým autobusem
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

5. ve výši 82.000,-- Kč Radiu Čas s. r. o., K. Svobody 130, Ostrava - Plesná, IČ 258 17 183
- na Karneval v ulicích ve městě Prostějov (brazilské tanečnice, obří loutky, podium, zvuk, světla)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

6. ve výši 70.000,-- Kč 
- na uspořádání šesti koncertů pod názvem "Hanácké Jeruzalém" v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

7. ve výši 25.000,-- Kč Tomáši Vincencovi,  IČ 491 46 416
- na realizaci nového vzhledu vítacích cedulí a billboardu na vjezdu do města Prostějova (výtvarné a produkční práce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

8. ve výši 68.000,-- Kč Tomáši Frausovi, IČ 746 81 338
- na zhotovení videodokumentu "Hudební skladatel Milan Dvořák"
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

9. ve výši 80.000,-- Kč Jiřímu Dittmannovi - videostudio EVIS, Školní 26, Prostějov, IČ 133 83 230
- na realizaci videodokumentu "Listopad 1989 v Prostějově - dokument pro budoucí"
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

 

 

203500

170 000,--

 

(zvýšení položky 5339) GJW – Divadlo Point; Muzeum Prostějovska v Prostějově – projekt pro žáky ZŠ

 

20

3319

5213

 

 

203500

82 000,--

 

(zvýšení položky 5213) Radio Čas s. r. o. – Karneval v ulicích města Prostějova

 

20

3319

5212

 

 

203500

238 000,--

 

(zvýšení položky 5212) - publikace; – vítací panely;– videodokument M. Dvořák; – videodokument Listopad 1989 v Prostějově…

 

20

3319

5493

 

 

203500

80 000,--

 

(zvýšení položky 5493) – medailon J. Poláčka; V. Pospíšil – koncerty Hanácký Jeruzalém

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

203500

570 000,--

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)

n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - kulturního grantového systému

1. ve výši 25.000,-- Kč 

- na realizaci uměleckého jednodenního projektu "Broken Windows - instalace ve veřejném prostoru"

2. ve výši 180.000,-- Kč Mgr. Theodoru Mojžíšovi - Video Theo, Netušilova 15, Prostějov, IČ 440 49 668
- na zhotovení videodokumentu " Rytíř nebes generál Josef Duda - komtur Řádu britského impéria"

3. ve výši 100.000,-- Kč 
- na album Vladimíra Ambrose

4. ve výši 96.000,-- Kč ZZIP s. r. o., Dobnerova 18, Olomouc, IČ 483 94 556
- na zhotovení dokumentu o rekonstrukci radniční věže v Prostějově

5. ve výši 36.000,-- Kč 

- na vydání DVD s dokumentárním filmem "Život samé psaní"

6. ve výši 180.000,-- Kč EXWERY s. r. o., Rostislavova 26, Prostějov, IČ 262 21 586
- na realizaci filmového dokumentu "Z Prostějova na Martinik.."

7. ve výši 48.000,-- Kč Tomáši Frausovi, IČ 746 81 338
- na zhotovení videodokumentu "20 let divadelního spolku Historia"

8. ve výši 150.000,-- Kč video4net, s. r. o., Brněnská 10, Prostějov, IČ 277 51 783
- na zhotovení videodokumentu "Prostějov očima generací".

K bodu 16. 3 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury
Schváleno usnesení č. 10063:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 80.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 252)
- uspořádání 8 fotografických výstav v Galerii Metro 70 s plnohodnotnou propagací a realizací výstavních tiskovin
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 60.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 160)
- na reedici 2 dílů zpěvníku Dr. Jana Poláčka s názvem:
Lidové písně z Hané I. v částce 30.000,-- Kč
Lidové písně z Hané II. v částce 30.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

     

140 000

 

(zvýšení položky 5493) fotografické výstavy, reedice zpěvníků

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

140 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

K bodu 16. 4 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury (nedoporučené žádosti)
Schváleno usnesení č. 10064:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 240.000,-- Kč Procyon manufacture s. r. o., Císařská 35, Brodek u Prostějova, IČ 277 03 533 (poř. číslo žádosti 78)
- na realizaci, propagaci a technické zajištění 24 koncertů v hudebním jazzovém klubu Botanico café v Prostějově

2. ve výši 80.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 24)
- na vydání publikací k výstavám fotografií "Fotoateliér Ševčík Prostějov" a "Jak se Prostějováci v minulosti bavili"

3. ve výši 100.000,-- Kč Hittrade s. r. o., Svatoplukova 46, Prostějov, IČ 253 19 973 (poř. číslo žádosti 28)
- na projekt "Hudební léto na Plumlovské přehradě 2011".

K bodu 16. 5 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Schváleno usnesení č. 10065:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 55.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádostí 128, 145)
- šachovému oddílu na podporu činnosti (startovné, cestovné, rozhodčí, pronájmy, materiálně-technické vybavení) v částce 15.000,-- Kč
- horolezeckému oddílu na podporu činnosti (materiálně - technické zabezpečení, horolezecký výcvik, závody pro děti a mládež, cestovné, startovné) v částce 40.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 70.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, Brno, IČ 638 31 180 (poř. č. žádosti 14)
- na uspořádání mezinárodního turnaje v tenise na vozíku "Wheelchair Czech Open 2011"
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

125.000,--

(zvýšení položky 5222) Sportovní klub Prostějov – šachový a horolezecký oddíl – činnost, Český
tenisový svaz vozíčkářů, Brno – mezinárodní turnaj v tenise na vozíku

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

125 .000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

K bodu 16. 6 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu (nedoporučené žádosti)
Schváleno usnesení č. 10066:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků města Prostějova

1. ve výši 250.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 53, 116)
- na podporu činnosti oddílů zápasu, juda, volejbalu a všestrannosti (soutěže, startovné, cvičební pomůcky, cestovné) v částce 100.000,-- Kč
- na podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, ubytování, sportovní materiál, dresy, plakáty, propagace) v částce 150.000,-- Kč

2. ve výši 65.000,-- Kč Okresnímu sdružení ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. číslo žádosti 104)
- na činnost komise Malé kopané (nájmy, ceny, kancelářské potřeby, telefon, poštovné, kopírování, laminace, cestovné, rozhodčí)

3. ve výši 125.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus, Tylova 79, IČ 708 63 041 (poř. č. žádosti 129)
- na podporu činnosti (pronájem bazénu, účast na závodech a mistrovstvích, nákup materiálu)

4. ve výši 180.000,-- Kč Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Česká 15, IČ 228 24 260 (poř. č. žádostí 134, 135)
- na podporu mládežnické kopané (účast na turnajích, pořádání prázdninového kempu mládeže, vzdělávání trenérů mládeže) v částce 130.000,-- Kč
- na pořádání Zimní ligy přípravek v částce 50.000,-- Kč

5. ve výši 400.000,-- Kč Dropzone Prostějov, Hvozdec 55, Veverská Bitýška, IČ 228 17 930 (poř. č. žádostí 152, 153, 154)
- na uspořádání akcí "Nebe plné handicapovaných dětí" a "Dětský den s letadly" (letenky na vyhlídkové lety) v částce 50.000,-- Kč
- na mezinárodní slet velkých formací ve volném pádu "BIRD EUROPEAN RECORD BOOGIE" (doprava, ubytování, strava, rozhodčí, letenky) v částce 50.000,-- Kč
- na "Mezinárodní slet parašutistů" v částce 300.000,-- Kč

6. ve výši 100.000,-- Kč (poř. č. žádosti 19)
- na účast na jachtařském závodě "Velikonoční regata 2011" (startovné, týmové oblečení)

7. ve výši 124.400,-- Kč Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Prostějov, Česká 15, IČ 709 44 172 (poř. č. žádosti 39)
- na uspořádání soutěží "Kdo sportuje nezlobí" (nájemné, rozhodčí, ceny).

K bodu 16. 7 Veřejná finanční podpora – Oblast výchovy a vzdělávání (nedoporučené žádosti)
Schváleno usnesení č. 10067:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 52 000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, IČ 000 91 405 (poř. č. žádosti 199)
- na vydání časopisu "Přírodovědné studie Muzea Prostějovska"

2. ve výši 85 000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862 (poř. č. žádostí 191, 193, 194)
- na tisk diářů Průvodce studenta Prostějovem ve výši Kč 30 000,--
- na počítačovou soutěž Dobrodružství s počítačem ve výši Kč 15 500,--
- na činnost Informačního centra pro mládež Prostějov ve výši Kč 39 500,--.

K bodu 16. 8 Veřejná finanční podpora - ČSOP IRIS (péče o handicapované živočichy)
Schváleno usnesení č. 10068:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 70.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ: 001 16 670, (poř.č. 23)
- na péči o handicapované živočichy,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

70.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

70.000

(Prostředky komise životního prostředí)

K bodu 16. 9 Veřejná finanční podpora - ZO ČSOP Hloučela (výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa)
Schváleno usnesení č. 10069:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
ve výši 120.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Hloučela, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ 670 27 237, (poř. č. žádosti 230)
- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

 

120.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

7080000

120.000

(Nerozdělená VFP)

K bodu 16.10 Veřejná finanční podpora - Fotbal Prostějov, o. s.
Schváleno usnesení č. 10070:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 171.551,-- Kč Fotbalu Prostějov o.s., se sídlem Za místním nádražím 4536, Prostějov 796 01, IČ 22827536,
- VFP bude použita na dodatečné práce při realizaci akce - Vybudování kontejnerových šaten vč. přípojek elektro, vodovod, kanalizace pro fotbalové hřiště;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2011;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6322

     

171 551

 

VFP Fotbal Prostějov o.s.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

   

708000

171 551

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

16.11 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast (nedoporučené žádosti)
Schváleno usnesení č. 10071:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova pro rok 2011

1. ve výši 88.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s., nám. Svobody 4, Přerov, IČ 265 94 064, (pořadové č. žádosti 139)
- na regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17 - telefon, internet, spoje, elektrická energie, kancelářské potřeby, cestovné, vzdělávání, mzdy, odvody sociální a zdravotní, roční nájemné

2. ve výši 100.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 254)
- na zajištění provozu Sociálních služeb Prostějov, p.o., provozní náklady pečovatelské služby.

K bodu 16.12 Veřejná finanční podpora - oddíl boxu (nedoporučená žádost)
Schváleno usnesení č. 10072:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků města Prostějova ve výši 187.000,-- Kč Oddílu boxu Prostějov, Krasická 55, IČ 265 81 736 (poř. č. žádosti 218) na podporu činnosti (nájmy, energie, výstroj, výzbroj, cestovné, startovné, ubytování, potravinové doplňky, rehabilitace, vzdělávání trenérů a rozhodčích, semináře, školení).

K bodu 17. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Schváleno usnesení č. 10073:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
poskytnout finanční příspěvek formou daru městem Prostějov (jako dárcem) Olomouckému kraji (jako obdarovanému) ve výši 400.000 Kč na Hry V. letní olympiády dětí a mládeže 2011,
s c h v a l u j e
a) darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Prostějovem (jako dárcem) a Olomouckým krajem (jako obdarovaným) ve výši 400.000 Kč na Hry V. letní olympiády dětí a mládeže 2011 dle přílohy,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5323

 

1

 

400.000

Navýšení položky 5323 – finanční příspěvek formou daru Olomouckému kraji na Hry V. letní olympiády dětí a mládeže 2011

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

400.000

Snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 17. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (IV. kvadrant vnějšího městského okruhu – studie)
Schváleno usnesení č. 10074:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6119

 

 

351000000

40 000

(zvýšení položky) IV. kvadrant vnějšího městského okruhu – studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

(snížení položky) Studie, záměra a plány bez jmenovitého určení

K bodu 17. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Koupaliště v areálu Za Kosteleckou ul. – PD)
Schváleno usnesení č. 10075:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

357000000

500 000,-

Koupaliště v areálu Za Kosteleckou ul. – studie a PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

500 000,-

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 17. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 10076:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

281000000

9 400 000

Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

9 400 000

Rezerva RMP

K bodu 17. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce mlýnského náhonu v průmyslové zóně – PD)
Schváleno usnesení č. 10077:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2333

6121

 

 

353000000

384 000

Rekonstrukce mlýnského náhonu v průmyslové zóně – PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

384 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


K bodu 17. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Vrahovická, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 10078:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

275000000

750 000

CS Vrahovická, Prostějov I.etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

750 000

Rezerva RMP

K bodu 17. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)
Schváleno usnesení č. 10079:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

 

5

607030

400 000

SPŠ a SOU Lidická - repase oken východní strana

 

3122

6121

 

5

607008

20 000

Střední škola designu a módy – PD rekonstrukce soklu budovy

 

3122

6121

 

5

607027

280 000

Střední zdravotnická škola – rekonstrukce podlah v učebnách, PD/zřízení sprch pro TV

 

3123

6121

 

5

607032

200 000

Střední odborné učiliště stavební - rekonstrukce elektroinstalace učeben

 

3123

6121

 

5

355000000

200 000

Střední škola automobilní Prostějov s.r.o. – rekonstrukce podlah v učebnách

 

3123

5171

 

5

 

200 000

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

 

1 300 000

Fond reinvestic nájemného

K bodu 17. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD křižovatka ulic E. Valenty a Olomoucká)
Schváleno usnesení č. 10080:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

350000000

100 000

(zvýšení položky) Projektová dokumentace Křižovatka ulic E. Valenty a Olomoucká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

100 000

(snížení položky) Studie, záměra a plány bez jmenovitého určení

K bodu 17. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Prostějov ul. Dr. Horáka – Rozšíření horolezecké stěny)
Schváleno usnesení č. 10081:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

114000000

350 000

ZŠ Prostějov ul. Dr. Horáka – Rozšíření horolezecké stěny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

350 000

Rezerva RMP

K bodu 17.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Moravská – Myslbekova)
Schváleno usnesení č. 10082:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

296000000

2 700 000

CS Moravská – Myslbekova – Sídliště svobody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 700 000

Rezerva RMP

K bodu 17.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přechod pro chodce ve Vrahovicích – PD)
Schváleno usnesení č. 10083:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

349000000

80 000

Přechod pro chodce ve Vrahovicích – PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

80 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 17.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bytový dům Šárka 9 – 11 – PD rekonstrukce střechy)
Schváleno usnesení č. 10084:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

 

 

348000000

80 000

Bytový dům Šárka 9 – 11 – PD rekonstrukce střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

80 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 17.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům – scénické ozvučení)
Schváleno usnesení č. 10085:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

 

 

42000000

230 000

 

Národní dům – scénické ozvučení

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

230 000

 

Rezerva RMP

K bodu 17.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sídliště svobody – blok 1, parkoviště)
Schváleno usnesení č. 10086:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

288000000

185 000

Sídliště svobody – blok 1, parkoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

185 000

Rezerva RMP

K bodu 17.15 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Schváleno usnesení č. 10087:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

90

3632

5171

 

4

900500

49 700,-

 

Komunální služby – opravy hrobů poškozených kořeny stromů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

4

 

49 700,-

 

Fond městských hřbitovů


K bodu 18. 1 Schválení prodeje pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 10088:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 503/1 - ostatní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 15 m2 manželům Liborovi a Lence Strouhalovým, oba bytem Prostějov, Čechovická 112/63, PSČ: 798 04, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 550 Kč/m2 (celkem 8.250 Kč), a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující

K bodu 18. 2 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Ptení
Schváleno usnesení č. 10089:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č.st. 498/1 o výměře 1.793m2, 498/2 o výměře 119m2, 498/3 o výměře 69m2, 498/4 o výměře 192m2, 498/5 o výměře 157m2, 498/6 o výměře 20m2, 498/7 o výměře 208m2, 424 o výměře 1.348m2, 547 o výměře 1.494m2 vše zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Ptení, dále 1286/25 o výměře 1.846 m2, 1286/26 o výměře 142 m2, 1286/27 o výměře 1.849 m2, 1286/28 o výměře 1.273 m2, 1286/29 o výměře 290 m2, vše ostatní plocha, v k.ú. Ptení, a dále p.č. PK 1286/1 o výměře 10.105 m2, společnosti Zemědělské obchodní družstvo Ptení, družstvo, se sídlem Ptení 350, PSČ: 798 43, IČ: 479 15 374 za těchto podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem 523.000 Kč (cca 25 Kč/m2) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 3 Schválení výkupu pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 10090:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. výkup pozemku p.č. 210/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Domamyslice o výměře 687 m2 včetně komunikace a veřejného osvětlení vybudovaných na tomto pozemku od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu v celkové výši 1 Kč, za následujících podmínek:
a) prodávající se zaváže po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy na své náklady zajišťovat opravy předmětné komunikace a veřejného osvětlení, zejména opravy propadů a vyjetých kolejí a odstraňování náletového plevele, a to na základě požadavků společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., jako budoucího správce předmětné komunikace a veřejného osvětlení,
b) při předávce komunikace a veřejného osvětlení do správy .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., předá prodávající veškerou dokumentaci včetně technické zprávy s uvedením skladby komunikace,
c) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

1,00

Výkup pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Prostějov – ulice Ořechová

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

1,00

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“

 

K bodu 18. 4 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 7817/2, p.č. 7817/3 a p.č. 7817/4, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10091:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7817/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2, p.č. 7817/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 26 m2 a p.č. 7817/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m2, vše v k.ú. Prostějov od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova.

K bodu 18. 5 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6752/6 a p.č. 6752/7, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10092:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6752/6 - ostatní plocha, zeleň o výměře 92 m2 a p.č. 6752/7 - ostatní plocha, zeleň o výměře 100 m2, oba v k.ú. Prostějov od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova.

K bodu 18. 6 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov – lokalita ulice Šárka a Dolní
Schváleno usnesení č. 10093:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. výkup pozemku p.č. 3700/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře 289 m2, p.č. 3700/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2, p.č. 3700/15 - ostatní plocha, zeleň o výměře 113 m2, p.č. 3702/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, p.č. 3710/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 804 m2, p.č. 3710/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2, p.č. 3710/16 - ostatní plocha, zeleň o výměře 29 m2 a p.č. 3710/28 - ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m2, vše v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 260 Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 397.280 Kč a pozemku p.č. 7401 - ostatní plocha, zeleň o výměře 821 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 82.100 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka
pro zaplacení daně z převodu nemovitosti) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitosti příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

479.380,00

Výkup pozemků v k.ú. Prostějov – lokalita ul. Šárka, Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

479.380,00

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“

K bodu 18. 7 Schválení bezúplatného převodu požární stříkačky DS-16 a požárního vozu Tatra 805 Sboru dobrovolných hasičů v Žešově
Schváleno usnesení č. 10094:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod požární stříkačky DS-16 a požárního vozu Tatra 805 v celkové hodnotě 52.600 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS ŽEŠOV, sdružení, se sídlem Žešov, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 657 62 169.

K bodu 18. 8 Schválení bezúplatného převodu přenosné motorové stříkačky PPS 8 Sboru dobrovolných hasičů Čechovice
Schváleno usnesení č. 10095:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod přenosné motorové stříkačky PPS 8 v celkové hodnotě 25.343 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví SDH Prostějov - Čechovice, sdružení, se sídlem Lipová 5, Prostějov, PSČ: 798 01, IČ: 628 59 919.

K bodu 18. 9 Schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 204 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 10096:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod části pozemku p.č. 204 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 226 m2, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Čechovice, se sídlem Prostějov, Čechovická 270/55, IČ: 163 67 855, za následujících podmínek:
a) ve smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice zaváže nabídnout tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu jej prodat nebo jinak zcizit k bezúplatnému převodu městu Prostějov,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice.

K bodu 18.10 Prodloužení lhůty pro výstavbu
Schváleno usnesení č. 10097:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodloužení lhůty pro výstavbu objektu restauračního zařízení na pozemku p.č. 6083/71 v k.ú. Prostějov, dle kupní smlouvy uzavřené dne 05.04.2007 mezi městem Prostějovem a Marcelem Londovským, bytem Újezd 4a, Prostějov, a to do 31.08.2011.

Miroslav P i š ť á k , v.r.                Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova             místostarosta města Prostějova

Prostějov 26. 4. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 27.9.2011 13:22:07 | přečteno 427x | Věra Krejčí
load