Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2011 > Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 20. 9. 2011

ikona souboruKe stažení: Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 10140:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 8. zasedání, konaného dne 20. 9. 2011 s tím, že
a) budou projednány dodatečně zařazené materiály:
2.1 X. Změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
2.2 Regulační plán „Polyfunkční dům“
2.3 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2010
18.3 Veřejná finanční podpora – kulturní grant (navýšení neinvestičního příspěvku ZUŠ).
b) nebudou projednány materiály:
19. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice („PD – Stavební úpravy křižovatky Olomoucká - E. Valenty)
19.16 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice („CS VSH - Kostelecká“)
c) diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 10141:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 2.1 X. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 10142:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
X. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 2.2 Regulační plán "Polyfunkční dům"
Schváleno usnesení č. 10143:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Regulační plán "Polyfunkční dům" dle důvodové zprávy.

K bodu 2.3 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov za rok 2010
Schváleno usnesení č. 10144:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
Zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2010.

K bodu 3. Odvolání a jmenování členů Osadního výboru Žešov
Schváleno usnesení č. 10145:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. o d v o l á v á
z funkce členky Osadního výboru Žešov Danuši Dvořákovou na základě její vlastní žádosti ze zdravotních důvodů,
2. u r č u j e
členem Osadního výboru Žešov Jana Kleinera.

K bodu 4. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2011
Schváleno usnesení č. 10146:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2011,
s c h v a l u j e
rozpočtová opatření za I. pololetí 2011 podléhající na základě usnesení ZMP č. 11273 ze dne 21.12.2010 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2011, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu snižují celkové příjmy a výdaje o částku 47.884.103,28 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8.

K bodu 5. Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2010
Schváleno usnesení č. 10147:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2010.

K bodu 6. Darování sady lanového navijáku Územnímu odboru Prostějov HZS Olomouckého kraje
Schváleno usnesení č. 10148:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Prostějov jako dárcem a Českou republikou - HZS Olomouckého kraje jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování soupravy lanového navijáku pro potřeby HZS Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov dle přiloženého návrhu.

K bodu 7. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011
Schváleno usnesení č. 10149:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 20/2011 dle přílohy.

K bodu 8. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace – obci Mostkovice
Schváleno usnesení č. 10150:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. bezúplatný převod investičního majetku - projektové dokumentace "Rekonstrukce účelové komunikace mezi obcemi Domamyslice a Mostkovice část k.ú. Mostkovice," - PD pro územní rozhodnutí, zpracované společností DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r.o., Křížkovského 843/5 Olomouc (srpen 2009), Obecnímu úřadu Mostkovice, v celkové hodnotě 59.500,- Kč,
II. darovací smlouvu dle předloženého návrhu.

K bodu 9. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace - Přístavba šaten ke hřišti na kopanou v Prostějově – Čechovicích TJ Sokolu Čechovice
Schváleno usnesení č. 10151:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. bezúplatný převod investičního majetku - projektové dokumentace "Přístavba šaten ke hřišti na kopanou v Prostějově - Čechovicích", zpracovanou Ing. Ivo Klíčem, (březen 2011), Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, v celkové hodnotě 68.800,- Kč.
II. darovací smlouvu dle předloženého návrhu

K bodu 10. Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 a Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Schváleno usnesení č. 10152:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
s účinností od 1. 10. 2011, kterým se mění a doplňuje čl. 2, odst. 5 takto:

Článek 2
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
5. Organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školního klubu a zařízení školního stravování (školní jídelna - výdejna).

b) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
s účinností od 1. 10. 2011, kterým se mění a doplňuje čl. 2, odst. 5 takto:

Článek 2
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
5. Organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny a zařízení školního stravování (školní jídelna - výdejna).

K bodu 11. Přijetí dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na akci „Prostějovské hanácké slavnosti 2011“
Schváleno usnesení č. 10153:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na akci "Prostějovské hanácké slavnosti 2011",
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na akci "Prostějovské hanácké slavnosti 2011".

K bodu 12. Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října
Schváleno usnesení č. 10154:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 200.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 200.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října.

K bodu 13. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám na akci „Výměna oken – Finská 9“
Schváleno usnesení č. 10155:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z programu Zelená úsporám na akci "Výměna oken - Finská 9" ve výši 64 999 Kč,
2. Smlouvu č. SP-13551817 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám dle přiloženého návrhu.

K bodu 14. Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí
Schváleno usnesení č. 10156:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. dofinancování akce Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí v roce 2012,
2. zařazení investiční akce Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí do rozpočtu stavebních investic města Prostějova pro rok 2012.

K bodu 15. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu ZŠ Čechovice a rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení č. 10157:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. pořízení studie víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Čechovice,
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6119

 

 

362000000

40.000,- Kč

Víceúčelové hřiště ZŠ Čechovice – studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40.000,- Kč

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 16. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – I. etapa“
Schváleno usnesení č. 10158:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova - I. etapa" ve výši 832 557 Kč,
2. Smlouvu č. 10077166 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přiloženého návrhu.

K bodu 17. Schválení smluv o poskytnutí dotací na individuální projekty z ROP SM „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov“ a „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“
Schváleno usnesení č. 10159:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt "Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov" ve výši 13.508.818,79 Kč a schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP ve znění dle přiloženého návrhu se změnou v diskusi,
2. přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt "Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose" ve výši 11.612.474,78 Kč a schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0139/OKP ve znění dle přiloženého návrhu se změnou v diskusi.

K bodu 18.1 Veřejná finanční podpora - 1. SK Prostějov
Schváleno usnesení č. 10160:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 200.000,-- Kč 1. SK Prostějov, o. s., Za Místním nádražím 4536, IČ 266 21 916 (poř. číslo žádosti 93)
- na dopravu k mistrovským utkáním Sportovního střediska mládeže
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

200 000

 

(zvýšení položky 5222 – 1. SK Prostějov, o. s. – doprava k mistrovským utkáním Sport. střediska mládeže)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

200 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

K bodu 18.2 Veřejná finanční podpora - Českomoravská myslivecká jednota
Schváleno usnesení č. 10161:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s ch v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 215.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, okresnímu mysliveckému spolku Prostějov, Pod Kosířem 3004/16, Prostějov, IČ: 677 77 619, (poř.č. žádosti 59)
- na ochranu a chov zvěře, ochranu přírody, léčiva pro zvěř, kynologické zkoušky a ukázky sokolnictví, oblast střelectví, besedy s mládeží, nákup pomůcek a potřeb na úseku vzdělávání a propagaci myslivosti.

K bodu 18.3 Veřejná finanční podpora – kulturní grant 2011 - navýšení neinvestičního příspěvku ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
Schváleno usnesení č. 10162:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - grantového systému ve výši 65.000,-- Kč Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov, Kravařova 14, IČ 004 02 338
- na podporu projektu pro žáky II. stupně prostějovských základních škol a žáky středních škol v různých výtvarných technikách pod názvem "Naše město za sto let" a zhotovení 100 kusů nástěnných kalendářů na rok 2012,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3231

5331

 

 

20400

65 000,--

 

(zvýšení položky 5331 - ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov – Výtvarný projekt „Naše město za sto let“ a zhotovení 100 ks nástěnných kalendářů na rok 2012)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

203500

65 000,--

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)

K bodu 19. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení („Doplnění a zkvalitnění varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi ve městě Prostějov“)
Schváleno usnesení č. 10163:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

 

 

0000340

2 000 000

(zvýšení pol. 6122 Varovný systém ochrany před povodněmi)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

1

2 000 000

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 19. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava příjmů a výdajů kapitoly)
Schváleno usnesení č. 10164:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

2119

 

 

 

677.273

zvýšení pol. 2119 - ost.příjmy z vlast. činnosti ;úhrady za zřízení věc.břemen na pozemcích města Prostějova

50

3639

2131

 

 

 

1.826.579

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků

50

3639

2133

 

 

 

48.164

zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí

50

3639

3111

 

 

 

14.114.960

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků

50

6171

3113

 

 

 

1.090.764

zvýšení pol. 3113 – příjmy z prodeje ost. HDM; prodej plynárenského zařízení

50

3122

2132

 

 

508026

65.000

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost. nemovitostí; pronájem nebyt.prostor – SŠ automobilní

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3636

3111

 

 

 

9.329.960

 

snížení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků

 

50

3123

2132

 

 

507032

65.000

 

snížení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovitostí; pronájem nebyt.prostor – SOU stavební

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5362

 

 

505037

350.000

 

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků SR; úhrada daně z převodu nemovitostí

 

50

6171

5164

 

 

 

50.000

 

zvýšení pol. 5164 – nájemné; nájemné za pozemky a nemovitosti užívané městem

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

8.027.780

 

zvýšení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 19. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice _(VSH – osvětlení ledové plochy, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 10165:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

356000000

1 350 000

VSH – osvětlení ledové plochy, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 350 000

FRR

K bodu 19. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Přechod pro chodce s autobusovými zastávkami ve Vrahovicích)
Schváleno usnesení č. 10166:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

349000000

10 000

PD přechod pro chodce s autobusovými zastávkami ve Vrahovicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

10 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 19. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („PD – Zámek Prostějov – rekonstrukce mostku přes zámecký příkop“)
Schváleno usnesení č. 10167:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

363000000

50 000

PD – Zámek Prostějov – rekonstrukce mostku přes zámecký příkop

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


K bodu 19. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („PD – Stezka pro cyklisty a chodce Prostějov – Žešov – I., II. a III. etapa“)
Schváleno usnesení č. 10168:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

263000000

230 000

PD – Stezka pro cyklisty a chodce Prostějov – Žešov – I., II. a III. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

230 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 19. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Cyklistická stezka Sídliště svobody, Prostějov – II. část – ul. Jungmannova“)
Schváleno usnesení č. 10169:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

242000000

30 000

Cyklistická stezka Sídliště svobody, Prostějov – II. část – ul. Jungmannova

- snižuje stav rezerv

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

30 000

FRR

K bodu 19. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoje a investice („Rekonstrukce objektu veřejného WC na Městském hřbitově v Prostějově„)
Schváleno usnesení č. 10170:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

1

44000000

400 000

Rekonstrukce objektu veřejného WC na Městském hřbitově v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

400 000

FRR

K bodu 19.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („RPS – Prostějov, Regenerace Sídliště Dolní II. etapa“)
Schváleno usnesení č. 10171:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

161000000

2 250 000

RPS – Prostějov, Regenerace Sídliště Dolní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 250 000

FRR

K bodu 19.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Moravská – Myslbekova – Sídl. Svobody)
Schváleno usnesení č. 10172:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

296000000

32 713

CS Moravská – Myslbekova – Sídl. Svobody

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

32 713

FRR

K bodu 19.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („ Rekonstrukce městské knihovny“)
Schváleno usnesení č. 10173:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

 

1

251000000

112 000

Rekonstrukce městské knihovny

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

112 000

FRR

K bodu 19.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – sluneční kolektor)
Schváleno usnesení č. 10174:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

244000000

426 000

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – sluneční kolektor

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

426 000

FRR

K bodu 19.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Stavební úpravy objektu pro přemístění Odboru Dopravy, Křížkovského 7, Prostějov“)
Schváleno usnesení č. 10175:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

6171

6121

 

1

320000000

1 100 000

Stavební úpravy objektu pro přemístění Odboru Dopravy, Křížkovského7, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 100 000

FRR

K bodu 19.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“)
Schváleno usnesení č. 10176:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

301000000

5 200 000

Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

5 200 000

FRR

K bodu 19.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov“)
Schváleno usnesení č. 10177:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

281000000

350 000

Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

350 000

FRR

K bodu 19.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoje a investice („ RPS – Prostějov, Regenerace Sídliště E. Beneše II. etapa“)
Schváleno usnesení č. 10178:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

117000000

3 500 000

RPS – Prostějov, Regenerace Sídliště E. Beneše

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3 500 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 19.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („PD – Městské hradby“)
Schváleno usnesení č. 10179:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

5166

 

 

 

30 000

PD – Městský hradby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

30 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 19.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („PD – Městský hřbitov – stavební úpravy obřadní síně“)
Schváleno usnesení č. 10180:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

 

44000000

10 000

PD – Městský hřbitov – stavební úpravy obřadní síně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

10 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 19.21 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Stavební úpravy objektu pro přemístění Odboru Dopravy, Křížkovského 7, Prostějov“)
Schváleno usnesení č. 10181:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

6171

6121

 

1

320000000

2 000 000

Stavební úpravy objektu pro přemístění Odboru Dopravy, Křížkovského 7, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 19.22 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoje a investice („Komunikace a chodníky Budovcova, VO, Prostějov“)
Schváleno usnesení č. 10182:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

157000000

1 300 000

Komunikace a chodníky Budovcova, VO, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 300 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 19.23 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Autobusové čekárny“)
Schváleno usnesení č. 10183:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

57000000

60 000

Autobusové čekárny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3639

5169

 

 

603007

60 000

Asanace

K bodu 19.24 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice („Stavební úpravy ulice Šerhovní, Prostějov“)
Schváleno usnesení č. 10184:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

5171

 

1

 

1 500 000

Stavební úpravy ulice Šerhovní, Prostějov

- snižuje rozpočet rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 500 000

FRR

K bodu 19.25 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí – PD)
Schváleno usnesení č. 10185:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

357000000

620 000,-

Koupaliště v areálu Za Kosteleckou ul. – PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

620 000,-

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 20. 1 Schválení výkupu pozemku p.č. 635 v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 10186:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 635 - orná půda o výměře 5 378 m2 v k.ú. Vrahovice od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem 3.764 600 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

3.764 600

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v ulici M. Alše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

3.764 600

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení

 

K bodu 20. 2 Výkupy a směna pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 10187:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
materiál odložit.

K bodu 20. 3 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2397/12 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10188:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2397/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.019 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 20. 4 Schválení bezúplatného nabytí části pozemku p.č. 7540/21 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10189:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7540/21 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 8 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), z vlastnictví společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11, IČ: 272 66 303, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu uhradí společnost Sallerova výstavba Emporium II s.r.o.,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) darovací smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku.

K bodu 20. 5 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov
Schváleno usnesení č. 10190:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod movitých věcí, a to 1 ks skříně, 14 ks válend, 8 ks stolů, 5 ks ledniček a 40 ks židlí uvedených v příloze materiálu, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801.

K bodu 20. 6 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52, p.o.
Schváleno usnesení č. 10191:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod movitých věcí, a to systému kreditních karet a elektrické třítroubové pece, v celkové hodnotě 170.486 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, E. Valenty 52, IČ: 479 22 303.

K bodu 20. 7 Schválení prodeje tří částí pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10192:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) prodej části pozemku p.č. 597/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 900 Kč/m2, celkem cca 18.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) prodej části pozemku p.č. 597/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 900 Kč/m2, celkem cca 18.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3) prodej části pozemku p.č. 597/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 900 Kč/m2, celkem cca 18.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 20. 8 Schválení prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově oprávněným nájemcům

Schváleno usnesení č. 10194:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. r e v o k u je
své usnesení č. 10193 z 20. 9. 2011 (Schválení prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově oprávněným nájemcům),
2. r o z h o d l o
materiál odložit a dopracovat dle diskuse.

K bodu 20. 9 Schválení prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Netušilova 3 v Prostějově oprávněným nájemcům
Schváleno usnesení č. 10195:

Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10045 ze dne 15.02.2011, kterým byly schváleny podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově, a v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytových prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, prodej následujících bytových jednotek v objektu na ul. Netušilova 3 v Prostějově oprávněným nájemcům, a to:
1. bytové jednotky č. 1622/2 o výměře 33,41 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 33/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 244.800 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2. bytové jednotky č. 1622/4 o výměře 34,35 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 34/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 250.200 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3. bytové jednotky č. 1622/5 o výměře 27,84 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 28/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 234.900 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
4. bytové jednotky č. 1622/9 o výměře 92,88 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 734.400 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
5. bytové jednotky č. 1622/10 o výměře 90,83 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 91/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 722.700 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
6. bytové jednotky č. 1622/11 o výměře 48,61 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 49/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 356.400 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
7. bytové jednotky č. 1622/13 o výměře 43,56 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 44/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 339.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
8. bytové jednotky č. 1622/14 o výměře 26,85 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 27/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 225.000 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
9. bytové jednotky č. 1622/15 o výměře 42,93 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 334.800 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
10. bytové jednotky č. 1622/16 o výměře 85,86 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 86/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 667.800 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
11. bytové jednotky č. 1622/17 o výměře 83,53 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 84/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 656.100 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
12. bytové jednotky č. 1622/18 o výměře 82,28 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 82/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 654.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
13. bytové jednotky č. 1622/19 o výměře 84,77 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 85/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 663.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
14. bytové jednotky č. 1622/20 o výměře 84,58 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 85/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 660.600 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
15. bytové jednotky č. 1622/21 o výměře 92,71 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 724.500 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
16. bytové jednotky č. 1622/22 o výměře 90,79 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 91/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 720.900 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
17. bytové jednotky č. 1622/23 o výměře 94,29 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 94/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 739.800 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
18. bytové jednotky č. 1622/24 o výměře 90,60 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 91/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 720.000 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
19. bytové jednotky č. 1622/25 o výměře 94,18 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 94/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 738.900 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
20. bytové jednotky č. 1622/26 o výměře 45,30 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 319.500 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,

 

Miroslav P i š ť á k v.r.                   Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova              místostarosta města Prostějova

Prostějov 20. 9. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

 

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Vytvořeno 4.1.2012 13:37:45 | přečteno 307x | Věra Krejčí
load