Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2011 > Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 8. 11. 2011

ikona souboruKe stažení: Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 10196:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 9. zasedání, konaného dne 8. 11. 2011 s tím, že
- z návrhu programu je stažen materiál 10.2 Veřejná finanční podpora pro Univerzitu Tomáše Bati Zlín;
- z návrhu programu je stažen materiál 12.12 Schválení výkupu nemovitostí na ul. Křížkovského 7 v Prostějově a ROZOP kapitoly 50;
- návrh programu je rozšířen o materiál Veřejná finanční podpora pro Muzeum Prostějovska, který bude projednán jako bod 10.2;
- diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 10197:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Návrh na jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti národní dům Prostějov o.p.s.
Schváleno usnesení č. 10198:

 

Zastupitelstvo města Prostějova

I. o d v o l á v á
1. z funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s., IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01 pana F. L., bytem Prostějov
2. z funkce členky dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s., IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01 Mgr. I. H., bytem Prostějov

II. j m e n u j e
1. členkou správní rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s., IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01
- Mgr. I. H., bytem Prostějov
- Ing. M. S., bytem Prostějov
2. členkou dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s., IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01
- RNDr. A. R., bytem Prostějov.

 

K bodu 4. Organizační řád Městské policie Prostějov
Schváleno usnesení č. 10199:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Organizační řád Městské policie Prostějov dle předloženého návrhu.

K bodu 5. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2013 a 2014
Schváleno usnesení č. 10200:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2013 a 2014 dle předloženého návrhu.

K bodu 6. XI. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 10201:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
XI. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 7. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Schváleno usnesení č. 10202:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností dle přílohy.

K bodu 8. Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 8/2007
Schváleno usnesení č. 10203:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem dle předloženého návrhu.

K bodu 9. Prominutí poplatků z prodlení
Schváleno usnesení č. 10204:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí poplatků z prodlení dle č.j. 018 EX 03469/08, 24 Nc 3814/2008 dle důvodové zprávy.

K bodu 10.1 Veřejná finanční podpora
Schváleno usnesení č. 10205:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory ve výši 100. 000, - Kč (poř. číslo žádosti 91)
- na pronájem a vybavení provozovny na výrobu plněného pečiva a služeb, obslužnost obyvatel ve městě.

K bodu 10.2 Veřejná finanční podpora - Muzeum Prostějovska
Schváleno usnesení č. 10206:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 100.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, IČ 000 91 405 (poř. číslo žádosti 110)
- na výtvarnou výstavu "Snový svět Jana Zrzavého" (krytí pojistné částky na převoz a vystavení děl)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

 

 

 

100 000

 

(zvýšení položky 5339 – Muzeum Prostějovska v Prostějově – výstava „Snový svět Jana Zrzavého“)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

100 000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

K bodu 11.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD parkování u rybníka Na hrázi)
Schváleno usnesení č. 10207:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

365000000

40 000

PD parkování u rybníka – Na hrázi

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 11.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Dopravní situace před ZŠ Dr. Horáka)
Schváleno usnesení č. 10208:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

364000000

40 000

PD – Dopravní situace před ZŠ Dr. Horáka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

40 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 12. 1 Schválení prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově oprávněným nájemcům
Schváleno usnesení č. 10209:

Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10045 ze dne 15.02.2011, kterým byly schváleny podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově, a v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytových prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, prodej následujících bytových jednotek v objektu na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově oprávněným nájemcům, a to:
1. bytové jednotky č. 3658/1 o výměře 91,92 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 704.700 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2. bytové jednotky č. 3658/2 o výměře 66,70 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 540.900 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3. bytové jednotky č. 3658/3 o výměře 44,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 390.600 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
4. bytové jednotky č. 3658/4 o výměře 65,67 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 66/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 515.700 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
5. bytové jednotky č. 3658/5 o výměře 61,20 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 61/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 449.100 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
6. bytové jednotky č. 3658/6 o výměře 92,22 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 705.600 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
7. bytové jednotky č. 3658/7 o výměře 67,03 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 543.600 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
8. bytové jednotky č. 3658/8 o výměře 45,75 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 46/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 367.200 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
9. bytové jednotky č. 3658/9 o výměře 65,90 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 66/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 516.600 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
10. bytové jednotky č. 3658/10 o výměře 61,72 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 62/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 451.800 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
11. bytové jednotky č. 3658/11 o výměře 92,87 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 709.200 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
12. bytové jednotky č. 3658/12 o výměře 66,84 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 541.800 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
13. bytové jednotky č. 3658/13 o výměře 43,79 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 44/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 368.100 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
14. bytové jednotky č. 3658/14 o výměře 66,30 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 66/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 519.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
15. bytové jednotky č. 3658/15 o výměře 61,06 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 61/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 448.200 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
16. bytové jednotky č. 3659/1 o výměře 92,52 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 709.200 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
17. bytové jednotky č. 3659/2 o výměře 66,94 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 544.500 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
18. bytové jednotky č. 3659/3 o výměře 91,73 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 704.700 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
19. bytové jednotky č. 3659/4 o výměře 90,31 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 90/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 697.500 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
20. bytové jednotky č. 3659/5 o výměře 67,35 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 546.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
21. bytové jednotky č. 3659/6 o výměře 92,49 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 708.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
22. bytové jednotky č. 3659/7 o výměře 93,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 94/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 715.500 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
23. bytové jednotky č. 3659/8 o výměře 67,52 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 68/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 547.200 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
24. bytové jednotky č. 3659/9 o výměře 90,94 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 91/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 700.200 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
25. bytové jednotky č. 3660/1 o výměře 92,65 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 708.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
26. bytové jednotky č. 3660/2 o výměře 67,29 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 546.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
27. bytové jednotky č. 3660/3 o výměře 92,25 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 707.400 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
28. bytové jednotky č. 3660/4 o výměře 93,26 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 711.000 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
29. bytové jednotky č. 3660/5 o výměře 67,10 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 67/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 542.700 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
30. bytové jednotky č. 3660/6 o výměře 92,35 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 708.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
31. bytové jednotky č. 3660/7 o výměře 92,54 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 93/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 706.500 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
32. bytové jednotky č. 3660/8 o výměře 66,19 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 66/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 544.500 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
33. bytové jednotky č. 3660/9 o výměře 92,25 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 707.400 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Náklady na aktualizaci znaleckých posudků v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova č. 10194 ze dne 20.09.2011 ponese město Prostějov.

K bodu 12. 2 Schválení prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Wolkerova 31 v Prostějově oprávněným nájemcům
Schváleno usnesení č. 10210:

Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e

v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10045 ze dne 15.02.2011, kterým byly schváleny podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově, a v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytových prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, prodej následujících bytových jednotek v objektu na ul. Wolkerova 31 v Prostějově oprávněným nájemcům, a to:
1. bytové jednotky č. 1684/1 o výměře 55,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 56/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 363.600 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2. bytové jednotky č. 1684/2 o výměře 39,49 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 257.400 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3. bytové jednotky č. 1684/3 o výměře 49,17 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 49/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 319.500 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
4. bytové jednotky č. 1684/5 o výměře 37,30 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 243.900 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
5. bytové jednotky č. 1684/6 o výměře 36,64 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 248.400 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
6. bytové jednotky č. 1684/7 o výměře 61,69 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 62/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 405.900 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
7. bytové jednotky č. 1684/8 o výměře 58,94 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 59/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 385.200 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
8. bytové jednotky č. 1684/9 o výměře 40,21 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 40/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 268.200 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
9. bytové jednotky č. 1684/10 o výměře 49,71 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 50/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 341.100 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
10. bytové jednotky č. 1684/11 o výměře 45,28 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 303.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
11. bytové jednotky č. 1684/12 o výměře 37,38 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 248.400 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
12. bytové jednotky č. 1684/13 o výměře 39,06 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 270.900 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
13. bytové jednotky č. 1684/14 o výměře 63,91 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 64/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 425.700 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
14. bytové jednotky č. 1684/15 o výměře 56,83 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 57/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 378.000 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
15. bytové jednotky č. 1684/16 o výměře 41,34 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 41/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 266.400 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
16. bytové jednotky č. 1684/17 o výměře 50,49 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 50/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 335.700 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
17. bytové jednotky č. 1684/18 o výměře 46,78 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 47/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 312.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
18. bytové jednotky č. 1684/19 o výměře 39,52 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 40/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 261.900 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
19. bytové jednotky č. 1684/20 o výměře 39,40 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 272.700 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
20. bytové jednotky č. 1684/21 o výměře 64,47 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 64/1275 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1684 na pozemku p.č. 3032, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněným nájemcům, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 429.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12. 3 Schválení prodeje bytových jednotek č. 1622/6, č. 1622/8 a č. 1622/12 v objektu na ul. Netušilova 3 v Prostějově oprávněným nájemcům
Schváleno usnesení č. 10211:

Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10045 ze dne 15.02.2011, kterým byly schváleny podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově, a v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytových prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, prodej následujících bytových jednotek v objektu na ul. Netušilova 3 v Prostějově oprávněným nájemcům, a to:
1. bytové jednotky č. 1622/6 o výměře 91,87 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 717.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2. bytové jednotky č. 1622/8 o výměře 95,43 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 747.900 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3. bytové jednotky č. 1622/12 o výměře 26,36 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 26/2261 na společných částech objektu k bydlení č.p. 1622 na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 – ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 222.300 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12. 4 Schválení prodeje pozemku st. p.č. 361/2 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 10212:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku st. p.č. 361/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Domamyslice  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 700 Kč/m2, tj. celkem 16.800 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12. 5 Schválení prodeje pozemku p.č. 5721/98 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10213:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 5721/98 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 v k.ú. Prostějov  za následujících podmínek:
a) kupní cena je stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 520 Kč/m2, tj. celkem 7.280 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12. 6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7540/16 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10214:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7540/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 70 m2 (přesná výměra pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na ulici Olomoucká, společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11, IČ 272 66 303, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 540 Kč/m2, tj. celkem cca 37.800 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí společnost Sallerova výstavba Emporium II s.r.o.,
c) do zaměření předmětné části pozemku geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností Sallerova výstavba Emporium II s.r.o. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě,
d) na náklady kupujícího bude v předmětné lokalitě vybudována cyklostezka a chodník dle projektové dokumentace.

K bodu 12. 7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 10215:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 93/1 - ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 6 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 400 Kč/m2, tj. celkem cca 2.400 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12. 8 Schválení výkupu pozemku v k.ú. Ptení a rozpočtové opatření kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 10216:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku st. p.č. 492 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 645 m2 v k.ú. Ptení od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 90 Kč/m2, tj. celkem ve výši 58.050 Kč, a bude zaplacena městem Prostějovem prodávajícímu do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí město Prostějov, a to v termínu do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
c) návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude podán prodávajícím do 10 dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

66.200

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku v k.ú. Ptení vč. nákladů na znalecký posudek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

66.200

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení

K bodu 12. 9 Schválení výkupu pozemků p.č. 7421/2, p.č. 7421/4 a p.č. 7421/5, vše v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 10217:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemků p.č. 7421/2 - ostatní plocha o výměře 197 m2, p.č. 7421/4 - ostatní plocha o výměře 306 m2 a p.č. 7421/5 - ostatní plocha o výměře 260 m2, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 410 Kč/m2 (celkem 312.830 Kč), za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % Kč bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

 

312.830

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 7421/2, p.č. 7421/4 a p.č. 7421/5, vše v k.ú. Prostějov

snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

312.830

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 12.10 Schválení výkupu pozemku p.č. 1005/24 v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 10218:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 1005/24 - ostatní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Vrahovice od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem 30.400 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

30.400

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 1005/24 v k.ú. Vrahovice (ul. M. Alše)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

30.400

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení

K bodu 12.11 Schválení výkupu objektu na ul. Demelova 6 v Prostějově a rozpočtové opatření kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 10219:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup objektu k bydlení č.p. 35 (Demelova 6 v Prostějově) na pozemku p.č. 64/1 a pozemku p.č. 64/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Židovské obce Brno, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1922/3, PSČ: 602 00, IČ: 494 65 473, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 4.200.000 Kč a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí ve výši 3% z ceny sjednané, tj. ve výši 126.000 Kč, uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6121

     

4.200.000

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly a stavby; výkup objektu na p.č. 64/1 v k.ú. Prostějov (Demelova 6)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6171

5362

   

505042

126.000

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků SR; úhrada daně z převodu nemovitostí (Demelova 6)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4.326.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 12.13 Schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10220:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3631/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m2, p.č. 3631/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2, p.č. 3631/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2, p.č. 3631/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2, p.č. 3631/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2 a p.č. 3631/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova.

K bodu 12.14 Schválení bezúplatného nabytí a bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Kostelecká a ul. Na Hrázi)
Schváleno usnesení č. 10221:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) bezúplatné nabytí 2 částí pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o jednotlivé výměře cca 9 m2 a cca 7 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, do vlastnictví města Prostějova, přičemž veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) bezúplatný převod částí pozemků p.č. 7792 - ostatní plocha o výměře cca 25 m2, p.č. 7796 - ostatní plocha o výměře cca 49 m2, p.č. 7794 - ostatní plocha o výměře cca 81 m2 včetně staveb komunikace nacházejících se na uvedených částech pozemků a části pozemku p.č. 7795 - ostatní plocha o výměře cca 1.284 m2, vše v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známé po zpracování geometrického plánu), z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, přičemž veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 12.15 Bezúplatné nabytí velkoplošných květináčů
Schváleno usnesení č. 10222:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí 3 ks staveb zděných konstrukcí velkoplošných květináčů umístěných na pozemcích p.č. 7817/2, p.č. 7817/3 a p.č. 7817/4, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví družstva MODĚVA oděvní družstvo Konice, družstvo, se sídlem Konice, Švehlova 44, PSČ 798 52, IČ 000 30 694, do vlastnictví města Prostějova s tím, že náklady na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětu převodu uhradí město Prostějov.

K bodu 12.16 Schválení majetkoprávního dořešení stavby okružní křižovatky na Petrském náměstí
Schváleno usnesení č. 10223:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) změnu Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2010/50/030 ze dne 03. 03. 2010 uzavřenou mezi městem Prostějovem jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, jako budoucím obdarovaným, spočívající v zúžení předmětu budoucího převodu o části pozemků p.č. 7890/1, p.č. 7892/1, p.č. 7898/1 a p.č. 7926, vše v k.ú. Prostějov. Změna bude provedena dohodou o zrušení části Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2010/50/030 ze dne 03. 03. 2010 a bude uzavřena současně s darovací smlouvou mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem,
2) změnu Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2010/50/029 ze dne 03. 03. 2010 uzavřenou mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, jako budoucím dárcem a městem Prostějovem jako budoucím obdarovaným, spočívající v zúžení předmětu budoucího převodu o část pozemku p.č. 7899/1 v k.ú. Prostějov. Změna bude provedena dohodou o zrušení části Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2010/50/029 ze dne 03. 03. 2010 a bude uzavřena současně s darovací smlouvou mezi Olomouckým krajem a městem Prostějovem,
3) bezúplatné nabytí celkem pěti staveb dopravních ostrůvků na částech pozemků p.č. 7929/1, p.č. 8069/1, p.č. 7897, p.č. 7899/2, p.č. 7930/1 a p.č. 7895/3, vše v k.ú. Prostějov, stavby místní komunikace na částech pozemků p.č. 7930/1, p.č. 8069/1, p.č. 8069/2, p.č. 7930/6, p.č. 7930/5 a p.č. 7930/9, vše v k.ú. Prostějov a stavby veřejného osvětlení na částech pozemků p.č. 7926, p.č. 7897, p.č. 7924, p.č. 3008, p.č. 3007, p.č. 7929/1, p.č. 8069/1, p.č. 7929/2, p.č. 7894, p.č. 7895/1, p.č. 7895/2, p.č. 7930/6, p.č. 7930/5, p.č. 8069/1, p.č. 8069/2, p.č. 7930/9, p.č. 7930/1 a p.č. 7928/1, vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 12.18 Schválení prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou restauračního zařízení na p.č. 6083/71 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10224:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodloužení lhůty pro výstavbu objektu restauračního zařízení na pozemku p.č. 6083/71 v k.ú. Prostějov dle Kupní smlouvy č. 2007/16/104 uzavřené dne 05.04.2007 do 31.01.2012.

Miroslav P i š ť á k v.r.                    Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova               místostarosta města Prostějova

Prostějov 8. 11. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

 

Vytvořeno 22.2.2012 14:06:39 | přečteno 330x | Věra Krejčí
load