Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2011 > Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 15. 2. 2011

 

ikona souboruKe stažení: Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 10001:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 4. zasedání, konaného dne 15. 2. 2011, s doplněním dle návrhu M. Pišťáka a s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 10002:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 2.1 Majetkoprávní vypořádání s obcí Držovice
Schváleno usnesení č. 10003:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření mimosoudní dohody obce Držovice a města Prostějova o majetkoprávním vypořádání v souvislosti se vznikem obce Držovice, kterou město Prostějov uhradí obci Držovice částku ve výši 2.901.500,- Kč jako konečné vypořádání související se vznikem obce Držovice.

K bodu 3. Odvolání a jmenování jednatele obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 10004:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města, svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. nebo zasláním žádosti o svolání valné hromady některému z jednatelů společnosti,
2) d e l e g u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu,
v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti místostarosta Mgr. Jiří Pospíšil.
3) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu, jako zástupce společníka města Prostějova na valné hromadě obchodní společnosti MI PRO STAV s. r. o.,
a) navrhnout a hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro odvolání Ing. Pavla Drmoly z funkce jednatele společnosti MI PRO STAV s.r.o.,
b) navrhnout a hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro jmenování Ing. Tomáše Blumensteina do funkce jednatele obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

K bodu 4. Odvolání a jmenování člena Osadního výboru Vrahovice
Schváleno usnesení č. 10005:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. o d v o l á v á
z funkce členky Osadního výboru Vrahovice Jaroslavu Valáškovou na základě její vlastní žádosti z důvodu změny trvalého pobytu,
2. u r č u j e
členem Osadního výboru Vrahovice Ing. Emila Pecherta.

K bodu 5. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 10006:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb., v maximální výši, tedy:
- člen rady Kč 2.423,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč 2.233,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 1.910,-
- člen zastupitelstva Kč 827,-.
Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 1. února 2011 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

K bodu 6. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Schváleno usnesení č. 10007:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle předloženého návrhu.

K bodu 7. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2010
Schváleno usnesení č. 10008:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2010.

K bodu 8. Program prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2011
Schváleno usnesení č. 10009:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2011.

K bodu 9. Zadání XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 10010:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 10. Návrhy pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 10011:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov podle předložených návrhů č. 1 a 2, ale ponechat jejich řešení do nového územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 11. Oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu Bedihošť
Schváleno usnesení č. 10012:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu Bedihošť dle důvodové zprávy.

K bodu 12. Závazek financování projektu Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova v době jeho udržitelnosti
Schváleno usnesení č. 10013:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
závazek města, že zajistí financování projektu "Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov" v době jeho udržitelnosti.

K bodu 12.1 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR na projekt „Energeticky úsporná opatření na ZŠ E. Valenty v Prostějově“
Schváleno usnesení č. 10014:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci "Energeticky úsporná opatření na ZŠ E. Valenty v Prostějově" ve výši 12 913 010,10 Kč,
2. Smlouvu č. 09042243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přiloženého návrhu.

K bodu 13. Schválení použití finančních prostředků Fondu zeleně na rozšíření botanické zahrady a rozpočtové opatření
Schváleno usnesení č. 10015:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na realizaci projektu Rozšíření botanické zahrady v Prostějově ve výši 1 400 000,-- Kč,
b) rozpočtové opatření na spolufinancování realizace projektu "Rozšíření botanické zahrady v Prostějově", kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

6

318000000

1 400 000

(Rozšíření botanické zahrady)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

 

1 400 000

(Fond zeleně)


K bodu 14.1 Veřejná finanční podpora - BK Prostějov, LHK Jestřábi Prostějov, o. s., DTJ Prostějov, VK Prostějov o. s., Fotbal Prostějov o. s., Tenisový klub Prostějov, o. s.
Schváleno usnesení č. 10016:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011

1. ve výši 2.300.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 111)
- na sportovní vybavení, výzbroj a výstroj, cestovné, jízdné, PHM pro mládežnické týmy, stravné, ubytování, rekondiční a rehabilitační služby, lékařská vyšetření, soustředění, pitný režim, rozhodčí, výchovné, přestupy a hostování hráčů, poplatky ČBF a ALK, startovné, ceny, propagační materiál, tiskoviny, foto, letenky pro evropské poháry, nájmy a pronájmy, náklady na trenéry a tělovýchovné projekty, služby a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- termíny čerpání: do 28. 2. 2011 částku 2.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2011 částku 300.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 3.100.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388, (poř. číslo žádosti 113)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež i dospělé (v částce 2.700.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických žákovských družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- termíny čerpání:
do 28. 2. 2011 100.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 3. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 4. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 5. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 9. 2011 60.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 10. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 11. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 12. 2011 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2012

3. ve výši 750.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, (poř. číslo žádosti 88)
- na jízdné, stravné, ubytování a startovné na zápasy, sportovní výstroj boxerů, podpůrná výživa, rehabilitace, cestovné, stravné a nocležné pro přespolní, propagační materiály a výchovné, soustředění boxerů, posilovací nářadí, jízdné, stravné a výstroj pro juniory a kadety, praní dresů, odměny rozhodčím, doktor, hlasatel, zápisné
- termíny čerpání: do 28. 2. 2011 částku 700.000,-- Kč; do 31. 3. 2011 částku 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 2.300.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, (poř. číslo žádosti 112)
- na poplatky ČVS, CEV, startovné, výchovné, odstupné, přestupy, rozhodčí, trenéři, cestovné a doprava, pronájmy a nájemné, ubytování, propagační služby, propagační materiály, plakáty, tiskoviny, foto, PHM pro mládežnické týmy, letenky pro evropské poháry, náklady na tělovýchovné projekty a služby, sportovní vybavení a výstroj, stravné, pitný režim, regenerace a rehabilitace, soustředění a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- termíny čerpání: do 28. 2. 2011 částku 2.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2011 částku 300.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

5. ve výši 500.000,-- Kč Fotbalu Prostějov o. s., Za Místním nádražím 4536, IČ 228 27 536, (poř. číslo žádosti 12)
- na krytí nákladů pro mládežnická mužstva kopané (cestovné k mistrovským utkáním, pronájem sportovišť, startovné, odměny pro rozhodčí, trofeje, materiální vybavení - dresy, míče, teplákové soupravy, kužely), a to následovně:
1. 1. SK Prostějov ve výši 220.000,-- Kč,
2. TJ Sokol Čechovice ve výši 160.000,-- Kč,
3. TJ Haná Prostějov ve výši 80.000,-- Kč,
4. TJ Sokol Vrahovice ve výši 40.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

6. ve výši 1.000.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov o. s., Sportovní 1, IČ 002 05 061, (poř. číslo žádosti 169)
- na celoroční činnost klubu (trenérské a rehabilitační služby, PHM, soustředění pro mládežnické týmy, náklady na tělovýchovné projekty a služby)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

     

150.000

(zvýšení položky 5222 - podpora činnosti sportovních klubů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

701600

150.000

(snížení položky 5909 – výtěžek z VHP)

K bodu 14.2 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 10017:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 150.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádostí 179, 180)
- na podporu činnosti (zajištění soutěží, výcvikové tábory - soustředění, nákup sportovního materiálu, doprava, startovné, stravné, pronájmy, trenéři, ubytování, ceny)
- na uspořádání Mistrovství ČR v přespolním běhu (organizační náklady, nákup vybavení, propagace, reklama, tiskoviny, vstupenky, plakáty, pronájmy, doprava, občerstvení, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 230.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádostí 200, 201)
- na podporu činnosti (účast na soutěžích, výcvikové tábory, doprovod při trénincích - pohonné hmoty, materiální vybavení, doplňky stravy, lékařské prohlídky, pořádání cyklistických závodů)
- na přípravu a starty na zahraničních i domácích závodech reprezentantů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 75.000,-- Kč Jiřímu Hubenému, Taneční škole Hubený, Na Příhoně 15, Prostějov, IČ 133 84 198 (poř. č. žádosti 228)
- na účast na ME a MS tanečních disciplín (cestovní náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

4. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádostí 213, 272)
- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání (pronájmy bazénu, pořádání závodů, cestovné, startovné)
- na podporu činnosti oddílu kopané (cestovné, rozhodčí, pronájmy, přestupy a hostování hráčů, registrační poplatky a startovné, nákup sportovního vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

5. ve výši 550.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádostí 143, 197, 222)
- na uspořádání kanoistických závodů "Trojboj Hloučela" a "Veřejný závod"
- na podporu činnosti oddílů basketbalu, volejbalu, kanoistiky, lukostřelby, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, startovné, vklady, soustředění, licence, energie, běžná údržba sportovišť, pronájmy, odměny trenérům, nákup sportovního materiálu)
- na účast na ME juniorů v halové lukostřelbě ve Španělsku (cestovné, startovné, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

6. ve výši 550.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 205)
- na podporu činnosti (nájmy, účast na soutěžích)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

7. ve výši 150.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádostí 263, 264)
- na 3. ročník fotbalového turnaje "O pohár starosty města Prostějova"
- na podporu činnosti sportovních oddílů (údržba fotbalového hřiště, startovné, doprava, energie, pohonné hmoty, materiálně-technické vybavení, nákup zdravotnického materiálu, pronájmy, aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

8. ve výši 200.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádostí 89, 94)
- na podporu činnosti (nájemné, cestovné, doprava, poplatky, licence, rozhodčí, startovné, energie)
- na "53. ročník Jeřábkova memoriálu v házené mužů"
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

9. ve výši 410.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025, (poř. č. žádostí 131, 132)
- na činnost sportovních oddílů (energie, pronájmy, turnaje a soutěže, údržba, opravy, pojištění, materiální vybavení, praní, úklidy, rozhodčí, doprava na zápasy, revize) v částce 150.000,-- Kč
- na provoz koupaliště (energie, revize, bazénová chemie, příprava na sezonu, provoz, zazimování, oprava bazénu, mzdy provozních pracovníků, chemické rozbory vody, odvoz odpadků aj.) v částce 260.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

10. ve výši 120.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádostí 141, 142)
- na podporu činnosti (soustředění, závody, materiál, cestovné, startovné)
- na uspořádání závodů v raftingu (rozhodčí, organizačně-technické zabezpečení, ceny, pronájmy, ubytování, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

11. ve výši 170.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Sportovní 1, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 150)
- na podporu činnosti mládežnických fotbalových mužstev (nájmy, odměny trenérům, asistenti, doprava, rozhodčí, poplatky ČMFS, materiální zabezpečení, soustředění, turnaje, pitný režim, občerstvení, administrativa, aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

12. ve výši 75.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Letiště Prostějov p. p. 119, IČ 005 44 051 (poř. č. žádosti 91)
- na podporu činnosti (soustředění, opravy letecké a parašutistické techniky, opravy a údržba areálu, nákup letecké techniky, školení, výcvik)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

13. ve výši 75.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, o.s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 121)
- na podporu činnosti (propagace, seznamovací lety, náklady na výcvik, vyhlídkové lety, dětské atrakce, palivo pro ukázkové lety, strojní úprava letiště, doprava výsadkářů, ceny, pořadatelská služba, PHM pro stroje, řezivo na výrobu značení, barvy, výsadba trávy, postřiky, dostavba a vybavení zázemí areálu letiště, revize motorů, náhradní díly a přístroje)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

14. ve výši 100.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 244)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

     

2.880.000,--

(zvýšení položky 5222)

20

3419

5212

     

75.000,--

(zvýšení položky 5212) Jiří Hubený

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

225 .000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP) DELTAKLUB Stichovice, Aeroklub J. Františka, Jiří Hubený

70

6409

5909

   

701600

2.730 .000,--

(snížení položky 5909 – výtěžek z VHP)


K bodu 14.3 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání
Schváleno usnesení č. 10018:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 70.000,- Kč ART ECON - Střední škole Prostějov, s. r. o., Za drahou 4239/2, IČ 255 00 783 (poř. č. žádosti 178)
- na uspořádání 10. ročníku "Prostějovská zlatá jehla" - pronájem, moderování soutěže, osvětlení, ozvučení sálu, odměny do soutěže, občerstvení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

2. ve výši 70.000,- Kč Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061 (poř. č. žádosti 156)
- na uspořádání 11. ročníku "Doteky módy" - pronájem techniky, kulturní vystoupení, moderace, cestovní náklady, marketing, reklama, video, foto, TV záznam
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2011

3. ve výši 70.000,- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. č. žádosti 157, 158, 159)
- na Hanácký pohár 2011 - pronájem, aparatura na Gastroden 2011 - pronájem na vánoční výstavku - plakáty, pozvánky, suroviny, vánoční výzdoba
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5213

     

70.000,--

(zvýšení položky 5213 – Prostějovská zlatá jehla – ART ECON – Střední škola Prostějov, s. r. o., Za drahou 4239/2)

20

3299

5339

     

140.000,--

(zvýšení položky 5339 – Doteky módy – Střední škola designu a módy, PV, Vápenice 1; Hanácký pohár, Gastroden, vánoční výstavka – SOU obchodní PV, nám. Husserla 1)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

210.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená VFP)

K bodu 14.4 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 10019:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 75.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 127)
- na Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním - osobní náklady pracovníka sociální péče
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

2. ve výši 250.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 183)
- na provoz Mateřského centra Cipísek - provozní a mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

3. ve výši 200.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 208)
- na Kontaktní centrum Prostějov - provozní a osobní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

4. ve výši 100.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 275)
- na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově - provozní a osobní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4356

5223

 

 

 

75 000,00

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP – Charita Prostějov)

21

4339

5222

 

 

 

250 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Mateřské centrum)

21

4349

5222

 

 

 

200 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Podané ruce, Kontaktní centrum Prostějov)

21

4375

5222

 

 

 

100 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP Podané ruce, Nízkoprahové zařízeni)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

625 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (na kapitole 21 – sociální věci)

K bodu 15. Rozpočtová opatření schválená Radou města Prostějova v roce 2010 - informace
Schváleno usnesení č. 10020:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2010 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 19266 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2010) ze dne 22.12.2009.

K bodu 16. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie, kapitoly 14 – právní a personální a kapitoly 70 - finanční
Schváleno usnesení č. 10021:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
1) - snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

     

1.900.800,-

 

(prostředky na platy zaměstnanců)

 

14

6171

5031

     

475.200,-

 

(odvody sociálního pojištění)

 

14

6171

5032

     

171.072,-

 

(odvody zdravotního pojištění)

 

14

6171

5038

     

7.983,-

 

(ostatní povinné pojištění)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2.555.055,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

2) - snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5011

     

230.195,-

 

Městská policie (prostředky na platy zaměstnanců)

 

13

5311

5031

     

60.776,-

 

Městská policie (odvody sociálního pojištění)

 

13

5311

5032

     

21.323,-

 

Městská policie (odvody zdravotního pojištění)

 

13

5311

5038

     

1.262,-

 

Městská policie (ostatní povinné pojištění)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

313.556,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

3) - snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6112

5023

     

250.000,-

 

(odměny členům zastupitelstev obcí a krajů)

 

14

6112

5031

     

42.000,-

 

(odvody sociálního pojištění)

 

14

6112

5032

     

22.000,-

 

(odvody zdravotního pojištění)

 

14

6112

5038

     

700,-

 

(ostatní povinné pojištění)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

314.700,-

 

(FRR)

K bodu 16. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Osvětlení místa pro přecházení ul. Kostelecká, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 10022:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

346000000

20 000

PD – Osvětlení místa pro přecházení ul. Kostelecká, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

20 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 16. 2.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti dopravy na ul.
Kostelecká – místo pro přecházení, VO)
Schváleno usnesení č. 10023:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

346000000

300 000

Zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. Kostelecká – místo pro přecházení, VO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

300 000

Rezerva RMP

K bodu 16. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD-šatny TJ Sokol Čechovice)
Schváleno usnesení č. 10024:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

   

319000000

70 000

PD-šatny TJ Sokol Čechovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

70 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 16. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Moravská – Myslbekova – Sídliště svobody)
Schváleno usnesení č. 10025:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

296000000

20 000

CS Moravská – Myslbekova – Sídliště svobody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

20 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 16. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice (CS v biokoridoru Hloučela, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 10026:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

243000000

50 000

CS v biokoridoru Hloučela,Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 16. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace Slunečná – rekonstrukce)
Schváleno usnesení č. 10027:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

   

247000000

1 500 000

Komunikace Slunečná – rekonstrukce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

1 500 000

Rezerva RMP

K bodu 16. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sídliště svobody – blok 1, parkoviště)
Schváleno usnesení č. 10028:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

288000000

1 200 000

Sídliště svobody – blok č. 1, parkoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

1 200 000

Rezerva RMP

K bodu 16. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace panelového sídliště ulice Dolní, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 10029:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

   

161000000

1 250 000

Regenerace sídliště Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

1 250 000

Rezerva RMP

K bodu 16. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice v Prostějově – Prostějov – historie a současnost z radniční věže)
Schváleno usnesení č. 10030:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

   

298000000

2 300 000

Nová radnice v Prostějově – Prostějov – historie a současnost z radniční věže

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

2 300 000

Rezerva RMP

K bodu 16.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoje a investice (Městská knihovna Prostějov - dispoziční úpravy)
Schváleno usnesení č. 10031:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

 

1

251000000

8 700 000

Městská knihovna Prostějov - dispoziční úpravy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

8 700 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty)
Schváleno usnesení č. 10032:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

270000000

8 500 000

EÚO ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

8 500 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16.12 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura (vnitřní vybavení MK)
Schváleno usnesení č. 10033:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

6171

6122

 

1

 

2.000.000,-

(pořízení vybavení prostor knihovny)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2.000.000,-

(FRR)

K bodu 16.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bezpečnostní dopravní opatření na ul. Na Hrázi)
Schváleno usnesení č. 10034:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

347000000

1 700 000

Bezpečnostní dopravní opatření na ul. Na Hrázi

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 700 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – rekonstrukce ulice Šerhovní)
Schváleno usnesení č. 10035:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

5171

     

50 000

PD – rekonstrukce ulice Šerhovní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 16.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Prostějov, ul. Hanačka 3)
Schváleno usnesení č. 10036:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

   

269000000

45 000

EÚO MŠ Prostějov, ul. Hanačka 3

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

707100

45 000

Rezerva RMP

K bodu 17. 1 Schválení prodeje objektu na ul. Plumlovská 68 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 10037:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej objektu k bydlení č.p. 655 (Plumlovská 68 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1092 a pozemku p.č. 1092 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti D+V Investing spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, IČ: 607 29 694, za následujících podmínek:
a)kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 2.220.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b)náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 2 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10038:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) směnu pozemku p.č. 5930/33 - ostatní plocha o výměře 271 m2, části pozemku p.č. 5930/16 o výměře 177 m2, budovy bez čp./č.e. na pozemku p.č. 5930/10 a pozemku p.č. 5930/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 a části pozemku p.č. 5296/6 - ostatní plocha o výměře 49 m2 vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 5930/14 - ostatní plocha o výměře 1.240 m2, pozemek p.č. 5930/27 - ostatní plocha o výměře 396 m2,  za následujících podmínek:
a)směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckým posudkem, tj. 227.700 Kč
b)v směnné smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k pozemkům p.č. 5930/20 a p.č. 5930/8 oba v k.ú. Prostějov, resp. k jejich částem, jenž budou předmětem budoucího prodeje,
c)náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

     

227.700

Směna pozemků a objektu v k.ú. Prostějov – finanční vyrovnání (tréninková fotbalová hřiště Kostelecká)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

227.700

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“

K bodu 17. 3 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 174/3 v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10039:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 174/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BPV/2486/2010-BPVM.

K bodu 17. 4 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6330/3 v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10040:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6330/3 - ostatní plocha, způsob využití zeleň o výměře 1.591 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BPV/3037/2010-BPVM.


K bodu 17. 5 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemků p.č. 3631/36 a p.č. 3631/42 oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10041:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3631/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.345 m2 (dle geometrického plánu nově pozemky p.č. 3631/36, p.č. 3631/56, p.č. 3631/57, vše v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 3631/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 840 m2 (dle geometrického plánu nově pozemky p.č. 3631/42 a p.č. 3631/62, oba v k.ú. Prostějov), vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/BPV/1028/2010-BPVM.

K bodu 17. 6 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6169/166 a p.č. 6169/168 oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10042:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6169/166 - ostatní plocha, způsob využití zeleň o výměře 2.323 m2 a p.č. 6169/168 - ostatní plocha, způsob využití zeleň o výměře 576 m2 oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/BPV/2528/2010-BPVM.

K bodu 17. 7 Schválení výkupu části pozemků p.č. 200/1 v k.ú. Krasice a p.č. 6230/2 v k.ú. Prostějov (pozemky pro CS Moravská)
Schváleno usnesení č. 10043:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 200/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 17 m2, v k.ú. Krasice, a části pozemku p.č. 6230/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 77 m2, v k.ú. Prostějov, tj. celkem 94 m2, od vlastníka těchto pozemků za kupní cenu dle znaleckého posudku (cena obvyklá) ve výši 600 Kč/m2, tj. celkem ve výši 56.400 Kč, za následujících podmínek:
a) obě předmětné části pozemků budou před uzavřením kupní smlouvy odděleny geometrickým plánem a nově označeny jako samostatné pozemky,
b) nově vzniklé pozemky budou bez zápisu omezení vlastnického práva na listu vlastnictví,
c) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

   

296000000

56.400,00

Výkup části pozemků p.č. 200/1 v k.ú. Krasice a p.č. 6230/2 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

     

56.400,00

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“


K bodu 17. 8 Odpis pohledávky (kapitoly 50 – správa majetku města)
Schváleno usnesení č. 10044:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávky spočívající v nedoplatku nájemného za společností STAVTEX CZ, spol. s r.o., se sídlem Holická 1173/49a, Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 259 74 963 , ve výši 35.197 Kč.

K bodu 17. 9 Stanovení podmínek při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově
Schváleno usnesení č.10045:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
následující podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově:
- bytové jednotky budou přednostně nabídnuty v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, jejich nájemcům, volné bytové jednotky a bytové jednotky, u kterých nebude využito zákonného přednostního práva jejich nájemců, budou nabízeny formou obecného záměru (obálková metoda), nebytové jednotky zůstanou ve vlastnictví města Prostějova,
- podkladem pro stanovení kupní ceny jednotlivých bytových jednotek bude cena obvyklá stanovená na základě znaleckého posudku,
- na straně kupujícího nemůže vystupovat osoba mající vůči městu Prostějovu jakýkoliv dluh po lhůtě splatnosti (na nájemném nebo na úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, na poplatku za odpady a jiné),
- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
- náklady spojené s rozdělením předmětných objektů na bytové a nebytové jednotky uhradí město Prostějov,
- v případě prodeje bytových jednotek jejich nájemcům dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, budou podle způsobu úhrady kupní ceny uplatněny následující slevy:
a) 10% z kupní ceny v případě úhrady kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) 5% z kupní ceny v případě úhrady 40% z kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a doplatku zbytku kupní ceny do 90 dní ode dne podpisu kupní smlouvy.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                   Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova              místostarosta města Prostějova

Prostějov 15. 2. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 31.5.2011 12:41:10 | přečteno 394x | Věra Krejčí
load