Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2011 > Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 14. 6. 2011

ikona souboruKe stažení: Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 10098:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 6. zasedání, konaného dne 14. 6. 2011 s tím, že
- z návrhu programu je stažen bod č. 14.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice,
- z návrhu programu je stažen bod č. 15.3 Schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Ptení,
- materiál č. 11 Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2011 na obnovu kulturních památek bude projednán po přestávce,
- diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 10099:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Návrh změny zveřejňování materiálů pro jednání Zastupitelstva města Prostějova (Změna Jednacího řádu ZM)
Schváleno usnesení č. 10100:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova podle předloženého návrhu takto:
V článku 4 odstavec 7 nově zní:
"7) Materiály určené pro jednání zastupitelstva města odevzdají v písemné formě zpracovatelé Odboru kancelář starosty, který zajistí jejich kompletaci, a to tak, aby materiály v požadované formě byly doručeny nejpozději
do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva města jeho členům. Materiály určené pro jednání zastupitelstva města zpracovatelé současně ve lhůtě stanovené ve větě první zveřejní na intranetu na disku: Materialy_do_porad na Fs_mu_prostejovData4 Pracovni_skupiny (W:). Členové zastupitelstva města, kteří jsou vybaveni notebooky ve vlastnictví města Prostějova, obdrží materiály pro jednání zastupitelstva města
v elektronické podobě. Ostatní členové zastupitelstva města obdrží materiály v písemné formě. Od termínu uvedeného ve větě první jsou materiály zpřístupněny v elektronické formě na webových stránkách města Prostějova. Do materiálů v listinné formě může od uvedeného termínu veřejnost rovněž nahlížet na městském úřadě v odboru kancelář starosty."

K bodu 4. Delegování zástupců města do orgánů a na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení č. 10101:
Zastupitelstvo města Prostějova

1) d e l e g u j e
pana Miroslava Pišťáka, starostu města a Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723, konanou dne 17. června 2011. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti místostarosta Mgr. Jiří Pospíšil.

2) p o v ě ř u j e
a) delegované zástupce, aby na valné hromadě Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723 navrhli do orgánů obchodní společnosti zástupce města Prostějova takto:
- odvolání JUDr. Ing. Jiřího Pudila z funkce člena dozorčí rady,
- jmenování Pavla Smetany členem dozorčí rady.

b) delegované zástupce, aby na valné hromadě Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723 hlasovali pro odvolání a volbu navrženého zástupce města Prostějova do dozorčí rady obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením.

K bodu 5. Návrhy na pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 10102:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov podle předložených návrhů č. 1, 2 a 3,
r o z h o d l o
ponechat řešení uvedených návrhů do nového územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 6. Přijetí dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na pořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově v roce 2011
Schváleno usnesení č. 10103:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na pořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově v roce 2011
- Krajská postupová přehlídka studentských divadel (Mladá scéna)
- Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance a krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých (Tanec Tanec)
- Krajská postupová přehlídka dětských národopisných souborů (Roztančená scéna)
- Krajská postupová přehlídka dětí ve zpěvu lidových písní (O hanáckyho kohóta),

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na pořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově v roce 2011.

K bodu 7. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (Mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové)
Schváleno usnesení č. 10104:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s „Mezinárodním sochařským symposiem Hany Wichterlové“ a současně smlouvu o přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu s upřesněním dle diskuse,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

 

4122

 

 

 

50 000,--

(neinvestiční přijaté transfery od krajů - Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

3319

5177

 

 

102400

35 000,00

(neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium Hany Wichterlové – umělecká díla a předměty)

10

3319

5175

 

 

102400

15 000,00

(neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium Hany Wichterlové – občerstvení)

K bodu 8. Schválení smluv o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2011
Schváleno usnesení č. 10105:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. s c h v a l u j e
přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
1. na investiční akci Cyklistická stezka Bří Čapků v Prostějově ve výši 350 000,00 Kč,

2. na investiční akci Bezpečnostní dopravní opatření na ul. Na Hrázi v Prostějově ve výši 419 462,00 Kč,

3. na investiční akci Zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. Kostelecká v Prostějově ve výši 221 000,00 Kč,

II. s c h v a l u j e
1. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na investiční akci Cyklistická stezka Bří Čapků v Prostějově dle přiloženého návrhu,

2. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na investiční akci Bezpečnostní dopravní opatření na ul. Na Hrázi v Prostějově dle přiloženého návrhu,

3. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na investiční akci Zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. Kostelecká v Prostějově dle přiloženého návrhu.

K bodu 9. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP SM „Prostějov – Historie a současnost města z radniční věže“
Schváleno usnesení č. 10106:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na individuální projekt "Prostějov - Historie a současnost města z radniční věže" ve výši 5 909 336,00 Kč,
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0055/OKP dle přiloženého návrhu.

K bodu 10. Schválení přijetí neinvestičního příspěvku, schválení spolufinancování města, schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Schváleno usnesení č. 10107:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 23.000,- Kč pro JSDH města Prostějova,

II. spolufinancování města Prostějova minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,

III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, podpisem uvedené smlouvy.

K bodu 12. Revokace části usnesení č. 10062 ZMP ze dne 26. 4. 2011 (poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory - grantu)
Schváleno usnesení č. 10108:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. r e v o k u j e
a) část usnesení č. 10062 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 26. 4. 2011 o poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - kulturního grantového systému ve výši 65.000,-- KčMagdaleně Jansové,  IČ 628 58 963
- na přípravu a vydání publikace "Sáček mnoha tváří - kniha fotografií Jiřího Víška"
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5212

 

 

203500

65 000

 

(zvýšení položky 5212) Magdalena Jansová – publikace

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

203500

65 000

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)


II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

203500

65 000

 

(zvýšení položky 5909 – kulturní grantový systém)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5212

 

 

203500

65 000

 

(snížení položky 5212) Magdalena Jansová – publikace

K bodu 13. Veřejná finanční podpora – TJ Sokol I
Schváleno usnesení č. 10109:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 75.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 53, 116)
- na podporu činnosti oddílů zápasu, juda, volejbalu a všestrannosti (soutěže, startovné, cvičební pomůcky, cestovné)
- na podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, ubytování, sportovní materiál, dresy, plakáty, propagace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

75.000,--

(zvýšení položky 5222 – TJ SOKOL I – činnost oddílů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

75.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

K bodu 11. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 na obnovu kulturních památek
Schváleno usnesení č. 10110:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011:

a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří, se sídlem Vídeňská 228/7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 449 95 776
kulturní památka: kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: obnova (restaurování) nástěnných maleb kostela - pravé poloviny třetího travé lodi, horní části k římsám pilastrů, a další související práce
příspěvek MK ČR: 50 000,- Kč
použití příspěvku do: 14.11.2011
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 28.11.2011

b) vlastník kulturní památky: město Prostějov, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, starosta města
IČ: 002 88 659
kulturní památka: zámek
akce obnovy: obnova fasády východního křídla zámku včetně restaurování - oprava omítek, fasádní nátěr, statické zajištění trhlin zdiva, restaurování kamenných ostění, sgrafit a reliéfní desky s bustou K. Vojáčka a další související práce
příspěvek MK ČR: 145 500,- Kč
použití příspěvku : 14.11.2011
vyúčtování poskytnutého příspěvku : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

c) vlastník kulturní památky: I
vlastník kulturní památky:
vlastník kulturní památky:
kulturní památka: dům nám. T. G. Masaryka 18
akce obnovy: obnovu (restaurování) vstupního pískovcového portálu domu a další související práce
příspěvek MK ČR: 4 500,- Kč
použití příspěvku do: 14.11.2011
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 28.11.2011,

2. uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011 s Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří a spoluvlastníky domu nám. T. G. Masaryka 18, dle předloženého návrhu,

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města) ve výši 145.500,- Kč
na kapitolu 50 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 54.500,- Kč.

K bodu 14. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 10111:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

2119

 

 

 

1.418.159

zvýšení pol. 2119 - ost.příjmy z vlast. činnosti ; úhrady za zřízení věc.břemen na pozemcích města Prostějova

50

3639

2131

 

 

 

257.456

zvýšení pol. 2131 - příjmy z pronájmu pozemků

50

3636

3111

 

 

 

9.329.955

zvýšení pol. 3111 - příjmy z prodeje pozemků

50

6171

3113

 

 

 

2.867.000

zvýšení pol. 3113 - příjmy z prodeje ost. HDM; prodej plynárenského zařízení

50

3612

3112

 

 

505001

165.000

zvýšení pol. 3112 - příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí; prodej domů

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

14.037.570

 

zvýšení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (VSH - osvětlení ledové plochy, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 10112:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

356000000

3 600.000

VSH – osvětlení ledové plochy, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3 600.000

FRR

K bodu 14. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Radniční věž - historie a současnost – rekonstrukce)
Schváleno usnesení č. 10113:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

298000000

380 000

Radniční věž (historie a současnost) – rekonstrukce

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

380 000

FRR

K bodu 14. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice ) Propojení plynovodu v průmyslové zóně, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 10114:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2123

6121

 

 

360000000

150 000

Propojení plynovodu v průmyslové zóně, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP

K bodu 14. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka a komunikace Bří Čapků v Prostějově)
Schváleno usnesení č. 10115:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

302000000

800.000,-

Cyklistická stezka a komunikace Bří Čapků v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

800.000,-

FRR

K bodu 14. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dětská hřiště – PD a realizace)
Schváleno usnesení č. 10116:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

359000000

2 000 000

Dětská hřiště – projektová dokumentace a realizace

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

1351

 

 

701600

2 000 000

Příjmy – odvod části výtěžku z jiných technických herních zařízení

K bodu 14. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Olomoucká – Havlíčkova)
Schváleno usnesení č. 10117:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

303000000

500 000

CS Olomoucká – Havlíčkova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

500 000

Rezerva RMP

K bodu 14. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Prostějov – zámek rekonstrukce 2. NP východního křídla“)
Schváleno usnesení č. 10118:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

321000000

200 000

Prostějov – zámek rekonstrukce 2. NP východního křídla

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

200 000

Rezerva RMP

K bodu 14. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bezpečnostní dopravní opatření v ul. Na Hrázi, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 10119:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

347000000

50 000

Bezpečnostní dopravní opatření v ul. Na Hrázi

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

50 000

Rezerva RMP

K bodu 14.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti Kostelecká ul. – místo pro přecházení)
Schváleno usnesení č. 10120:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

346000000

100 000

Zvýšení bezpečnosti Kostelecká ul. – místo pro přecházení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP

K bodu 14.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice („Projektová dokumentace - chodník Kostelecká“)
Schváleno usnesení č. 10121:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

361000000

20 000

PD chodník Kostelecká (mezi restaurací U Chmelů a autobazarem)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

20 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

K bodu 14.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy za účelem rozšíření MŠ Prostějov)
Schváleno usnesení č. 10122:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

1

600338

600 000

MŠ Prostějov, Fanderlíkova ul. 69

60

3111

6121

 

1

600325

200 000

MŠ Prostějov, Dvořákova ul. 5

60

3111

6121

 

1

600332

60 000

MŠ Prostějov, ul. 5. května Čechovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

860 000

FRR

K bodu 14.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Knihovna – dispoziční úpravy)
Schváleno usnesení č. 10123:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

 

1

251000000

1 750 000

Knihovna – dispoziční úpravy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 750 000

FRR

K bodu 14.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov- opravy a rekonstrukce)
Schváleno usnesení č. 10124:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3632

5171

 

4

44000000

200 000

Městský hřbitov - oprava střechy – domek hrobníků

60

3632

6121

 

4

44000000

1 800 000

Městský hřbitov - rekonstrukce veřejného WC včetně PD

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

4

 

2 000 000

Fond městských hřbitovů

K bodu 14.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty)
Schváleno usnesení č. 10125:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

270000000

10 300 000

EÚO ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

10 300 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15. 1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 996/1 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 10126:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 996/1 - ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 35 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300 Kč/m2 (celkem cca 10.500 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 2380/1 v k.ú. Dětkovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 10127:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 2380/1 - lesní pozemek (výměra celého pozemku je 1.037.295 m2) v k.ú. Dětkovice u Prostějova o výměře 17.179 m2 (po oddělení geometrickým plánem nově označena jako pozemek p.č. 2380/3 v k.ú. Dětkovice u Prostějova) za následujících podmínek:
a) kupní cena je stanovena ve výši dle znaleckého posudku na 220.940 Kč a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 4 Schválení směny pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 10128:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) směnu pozemků p.č. 318/51 - ostatní plocha, o výměře 758 m2 za pozemek p.č. 318/57 - ostatní plocha, o výměře 748 m2 ve vlastnictví města Prostějova, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši ceny pozemku p.č. 318/51 v k.ú. Čechovice u Prostějova při jeho prodeji současnému vlastníkovi, a to 1.300 Kč/m2, tj. celkem 13.000 Kč,
b) součástí směnné smlouvy budou podmínky shodné s podmínkami prodeje pozemků pro 50 RD u nové nemocnice formou aukce schválenými usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18212 ze dne 04.11.2008,
c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, náklady na zpracování znaleckých posudků na ocenění směňovaných pozemků a daň z převodu nemovitostí nehradí město Prostějov,
d) směnná smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na pozemku p.č. 318/51 v k.ú. Čechovice u Prostějova,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

13.000,00

zvýšení pol. 6130 – pozemky; finanční vyrovnání směny pozemků p.č. 318/51 a 318/57 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

13.000,00

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení


K bodu 15. 5 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6370/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 10129:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“
1. výkup části pozemku p.č. 6370/2 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Prostějov o výměře cca 45 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 13.500 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) město Prostějov zajistí na své náklady obnovu zeleně a okrasných dřevin (thuje, smrky) pokácených v souvislosti s budováním cyklostezky na převáděné části pozemku p.č. 6370/2 v k.ú. Prostějov a provede jejich náhradní výsadbu na části pozemku p.č. 6370/2 v k.ú. Prostějov, která není předmětem převodu,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

13.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v souvislosti s akcí „Prostějov, ul. Určická, cykl. stezka“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

13.500

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení

K bodu 15. 6 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 10130:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. výkup pozemku p.č. 822/2 - ostatní plocha o výměře 25 m2, části pozemku p.č. 822/9 - orná půda o výměře cca 10 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) a části pozemku p.č. 823/5 - orná půda o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Vrahovice, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400 Kč/m2 (celkem cca 24.000 Kč), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

24.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 822/2 a částí pozemků p.č. 822/9 a p.č. 823/5, vše v k.ú. Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

24.000

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení

K bodu 15. 7 Schválení výkupu pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova
Schváleno usnesení č. 10131:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 6562 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 390 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) výkup části pozemku p.č. 6563 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 5 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
3) výkup části pozemku p.č. 249/3 - orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 119 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) na převáděné části pozemku p.č. 249/3 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch prodávajícího jako vlastníka zbylé části pozemku p.č. 249/3 v k.ú. Žešov,
c) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku,
d) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
4) výkup částí pozemků p.č. 250/2 - orná půda o výměře cca 64 m2, p.č. 250/4 - ostatní plocha o výměře cca 78 m2, p.č. 250/9 - orná půda o výměře cca 492 m2 a p.č. 291/18 - orná půda o výměře cca 134 m2, vše v k.ú. Žešov (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
5) výkup části pozemku p.č. 251/1 - orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 144 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
6) výkup části pozemku p.č. 252/1 - orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 222 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
7) výkup částí pozemků p.č. 253/1 - orná půda o výměře cca 171 m2, p.č. 254/1 - orná půda o výměře cca 148 m2, p.č. 255/1 - orná půda o výměře cca 224 m2 a p.č. 455/1 - orná půda o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. Žešov (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka těchto pozemků, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co budou odstraněna veškerá omezení s nakládáním s převáděnými částmi pozemků včetně zástavního práva váznoucího na převáděných částech pozemků,
c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

8) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

263000000

1.011.050

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

1.011.050

snížení pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů; schválené prostředky pro rok 2011 na investice bez jmenovitého určení

K bodu 15. 8 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11158 ze dne 21. 09. 2010 (schválení výkupu části pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov), a schválení výkupu pozemku pro komunikační propojení ulic Určická a Krasická
Schváleno usnesení č. 10132:
Zastupitelstvo města Prostějova
I) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11158 ze dne 21. 09. 2010 (schválení výkupu části pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov),
II) s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 6322/1 - orná půda o výměře 12.242 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 8.250.000 Kč za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) město Prostějov uhradí prodávajícímu do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov o výměře 1.100 m2 za účelem realizace stavební akce „Místní komunikace Určická-Krasická, Prostějov“ v období od 09.12.2009 do uzavření kupní smlouvy na převod pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov, a to ve výši 20 Kč/m2/rok,
c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

 

8.250.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

8.250.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

 

1

 

40.000

zvýšení pol. 5164 – nájemné; úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

40.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15. 9 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008
Schváleno usnesení č. 10133:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatků ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008.

Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008 zůstanou nezměněny.

K bodu 15.10 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009
Schváleno usnesení č. 10134:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009,  spočívající ve výjimce z regulativů pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice ve smyslu posunutí stavební čáry u části obytného křídla RD na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova o 1,25 m směrem do ulice. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009.

Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 15.11 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11073 ze dne 27.04.2010
Schváleno usnesení č. 10135:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11073 ze dne 27.04.2010 týkající se schválení prodeje pozemků p.č. 2490/2 a p.č. 2490/3, oba v k.ú. Prostějov.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                             Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                           místostarosta města Prostějova

Prostějov 14. 06. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 27.9.2011 13:47:58 | přečteno 387x | Věra Krejčí
load