Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2012 > Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 14. 2. 2012

ikona souboruKe stažení: Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12001:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 12. zasedání, konaného dne 14. 2. 2012
I. s doplněním o body:
16.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Oranžové hřiště ZŠ Čechovice),
16.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS v biokoridoru Hloučela, Prostějov),
18. Návrh způsobu vyřízení petic v souvislosti se změnou využití územní části centra města Prostějova,
II. s posunutím bodu Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města do bodu 19,
III. s tím, že z programu jsou staženy materiály č. 12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Mgr. Pavel Moš, 13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Muzeum Prostějovska a materiál č. 17.5 Schválení prodeje objektů a pozemků v k.ú. Prostějov,
IV. s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 12002:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

K bodu 3. Volba nové členky Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12003:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
veřejnou volbu nové členky Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova,
r o z h o d l o ,
že volby bude řídit volební komise ve složení: předseda volební komise JUDr. Josef Augustin a dále členové Mgr. Michal Müller, Ing. Jiří Pospíšil, MUDr. Danuše Pelikánová, Ing. Petr Kousal.

Schváleno usnesení č. 12004:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Marii Cagalovou členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

K bodu 4. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2011
Schváleno usnesení č. 12005:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2011.

K bodu 4.1 IX. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 12006:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
IX. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 5. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova
v souvislosti s výkonem jejich funkce
Schváleno usnesení č. 12007:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v í
na rok 2012 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částkou ve výši
220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná
v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

K bodu 6. Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Schváleno usnesení č. 12008:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

K bodu 7. Návrh právní úpravy města Prostějova k regulaci výherních zařízení na území města
Schváleno usnesení č. 12009:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví místa na území města Prostějov, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 8. Návrh řešení majetkové účasti města Prostějova v obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.
a možné daňové optimalizace
Schváleno usnesení č. 12010:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) p o v ě ř u j e
místostarostu Mgr. Jiřího Pospíšila jednáním s jednatelem společnosti MICOS spol. s r.o. o podmínkách nabytí podílu společníka MICOS spol. s r.o. na společnosti MI PRO STAV s.r.o. městem Prostějovem
za účelem získání 100 % podílu města Prostějova ve společnosti MI PRO STAV s.r.o.,
2) s c h v a l u j e
záměr fúze sloučením společností MI PRO STAV spol. s r.o. a Domovní správa Prostějov s.r.o., při níž zanikne obchodní společnost MI PRO STAV s.r.o. a její jmění přejde na nástupnickou obchodní společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o.,
3) u k l á d á
Radě města Prostějova,
připravit a předložit Zastupitelstvu města Prostějova podrobný návrh realizace získání 100 % podílu města Prostějova ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. a následného záměru fúze sloučením společností
MI PRO STAV spol. s r.o. a Domovní správa Prostějov s.r.o., při níž zanikne obchodní společnost
MI PRO STAV s.r.o. a její jmění přejde na nástupnickou obchodní společnost Domovní správa Prostějov s.r.o., včetně návrhu harmonogramu jednotlivých úkonů nezbytných k realizaci uvedeného záměru.

K bodu 9. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Doplnění a zkvalitnění varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi ve městě Prostějově“
Schváleno usnesení č. 12011:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci "Doplnění a zkvalitnění varovného
a výstražného systému ochrany před povodněmi ve městě Prostějov" ve výši 1 724 026,50 Kč,
2. Smlouvu č. 10079531 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přiloženého návrhu.

K bodu 10. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o.
Schváleno usnesení č. 12012:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) s c h v a l u j e
peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Pernštýnské nám 176/8, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 4.089.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát devět tisíc korun českých),
2) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení.

K bodu 11. Schválení smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – správy a údržby Městských lázní a Zimního stadionu ve znění přiloženého návrhu
Schváleno usnesení č. 12013:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Smlouvu o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu - správy a údržby Městských lázní a Zimního stadionu ve znění přiloženého návrhu.

K bodu 14.1 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 12014:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 100.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 212)
- na zajištění provozu Centra denních služeb a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov,
IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 244)
- na provoz Mateřského centra Cipísek - provozní a mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 250.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 225, 287, 288)
- na provozní a osobní náklady Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Prostějově, Kontaktního centra Prostějov a projektu Terénní programy Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

100 000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Lipka)

21

4339

5222

 

 

 

200 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Mateřské centrum)

21

4379

5222

 

 

 

250 000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Podané ruce)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

550 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (na kapitole 21 – sociální věci)


K bodu 14.2 Veřejná finanční podpora Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov (Azylové centrum)
Schváleno usnesení č. 12015:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 400.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 104),
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012.

K bodu 14.3 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 12016:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z výtěžku z výherních hracích přístrojů v kapitole 70

1. ve výši 300.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Za Místním nádražím 4536, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 132)
- na zajištění činnosti mládežnických mužstev (nájmy, odměny trenérů, asistentů a vedoucích mužstev, doprava, rozhodčí, poplatky FAČR, materiální zabezpečení, soustředění, účast na turnajích, pitný režim, občerstvení, údržba hracích ploch, energie, mzda správce, administrativa)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 100.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 162)
- na podporu činnosti (zajištění soutěží - doprava, startovné, pronájmy, ubytování, strava; výcvikové tábory a soustředění - doprava, pronájmy, ubytování, strava; nákup materiálu; příspěvek na ligové soutěže mužů a žen - doprava, startovné, stravné; 66. ročník Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek; zabezpečení tréninku mládeže v klubu a sportovních třídách kvalifikovanými trenéry)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 90.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 267)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy a šatny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 150.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 145)
- na podporu činnosti (účast na soutěžích - doprava, ubytování, stravování, diety, startovné; výcvikové tábory - kompletní servis, ubytování, stravování, diety, technické zajištění; doprovod cyklistů při tréninkových jednotkách; materiální vybavení; doplňky stravy; lékařské prohlídky sportovců; licence; poštovné; pořádání závodů - technické vybavení, rozhodčí, ceny, propagace, lékařské zabezpečení, aj; rehabilitace)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

5. ve výši 70.000,-- Kč Jiřímu Hubenému, IČ 133 84 198 (poř. č. žádosti 283)
- na účast Taneční školy Hubený na ME a MS tanečních disciplín (cestovní náklady)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

6. ve výši 800.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 002 05 061 (poř. číslo žádosti 114)
- na celoroční mládežnickou činnost (trenérské a rehabilitační služby, PHM, soustředění pro mládežnické týmy, náklady na tělovýchovné projekty a služby)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

7. ve výši 350.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 209)
- na podporu činnosti oddílů basketbalu, volejbalu, kanoistiky, lukostřelby, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, doprava, startovné, vklady, soustředění, licence, energie, běžná údržba sportovišť, pronájmy, odměny trenérům, nákup sportovního materiálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

8. ve výši 350.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 206)
- na podporu činnosti (pronájmy, účast na soutěžích)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

9. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 255)
- na podporu činnosti sportovních oddílů (údržba fotbalového hřiště, startovné, cestovné, doprava, energie, pohonné hmoty, materiálně-technické vybavení, nákup zdravotnického materiálu, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

10. ve výši 100.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 160, 188, 234)
- na podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, stravné, ubytování, materiálně-technické zabezpečení, dresy, propagace, plakáty, organizační záležitosti)
- na podporu činnosti oddílu zápasu (doprava, startovné, stravné) a pořádání memoriálů (poháry, medaile, pronájmy, rozhodčí, ceny)
- na podporu činnosti volejbalového oddílu (startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

11. ve výši 300.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025, (poř. č. žádostí 274, 275)
- na provoz koupaliště (energie, bazénová chemie, rozbory vody, revize, opravy elektro zařízení, likvidace odpadků a jímky, kontroly a opravy rozvodů vody a čističky, opravy zařízení, opravy bazénu, nátěry, údržba trávníku, údržba ploch, mzdy provozních pracovníků) v částce 200.000,-- Kč
- na činnost sportovních oddílů (pronájmy, zápisné, startovné, energie, revize, pojištění, opravy, údržba hřiště, turnaje, soutěže, materiální vybavení, praní dresů, úklidy, rozhodčí, doprava na zápasy) v částce 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

12. ve výši 150.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 15)
- na podporu činnosti (nájemné, cestovné, doprava, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

2.790.000,--

(zvýšení položky 5222)

20

3419

5212

 

 

 

70.000,--

(zvýšení položky 5212 - Jiří Hubený – činnost taneční školy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

701600

2.860.000,--

(snížení položky 5909 – výtěžek z VHP)


K bodu 14.4 Veřejná finanční podpora 2012 (BK Prostějov, LHK Jestřábi Prostějov, o. s., LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., DTJ Prostějov, VK Prostějov o. s., Fotbal Prostějov o. s.)
Schváleno usnesení č. 12017:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012

1. ve výši 2.425.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634 (poř. číslo žádosti 182)
- na podporu činnosti mládežnických basketbalových družstev (sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; jízdné; PHM; stravné; ubytování; soustředění; pitný režim; rozhodčí; výchovné; přestupy
a hostování; startovné; tiskoviny; nájmy a pronájmy pro mládežnické týmy; poplatky ČBF a ALK; náklady na trenéry a tělovýchovné projekty a služby pro mládež a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu týkající se mládežnických týmů)
- termíny čerpání: do 29. 2. 2012 částku 2.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2012 částku 425.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 2.130.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 197)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva (v částce 1.730.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- termíny čerpání:
do 29. 2. 2012 100.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 3. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 4. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 5. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 9. 2012 60.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 10. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 11. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 12. 2012 40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

3. ve výši 700.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., Ječná 1, Praha 2, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 195)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor)
- termíny čerpání:
do 29. 2. 2012
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 3. 2012
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 4. 2012
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 5. 2012
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 9. 2012
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 10. 2012
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 11. 2012
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 12. 2012
pronájem ledové plochy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

4. ve výši 100.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádosti 111)
- na podporu mládežnického boxu (jízdné; stravné a výstroj pro kadety a juniory; výchovné a soustředění boxerů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

5. ve výši 570.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádosti 112)
- na podporu extraligového boxu (jízdné; stravné; startovné; ubytování před zápasy; sportovní výstroj boxerů; podpůrná výživa; rehabilitace; cestovné, stravování a nocležné pro přespolní; propagační materiály a výchovné; soustředění boxerů; odměny rozhodčích, doktora, hlasatele; praní dresů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

6. ve výši 1.425.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 113)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (poplatky ČVS, startovné, výchovné, odstupné, přestupy, rozhodčí, trenéři, cestovné a doprava, pronájmy a nájemné, ubytování, propagační služby, propagační materiály, plakáty, tiskoviny, foto, PHM pro mládežnické týmy, náklady na tělovýchovné projekty a služby, sportovní vybavení a výstroj, stravné, pitný režim, regenerace a rehabilitace, soustředění aj.)
- termíny čerpání: do 29. 2. 2012 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2012 částku 425.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

7. ve výši 1.000.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 224)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu v extralize žen (poplatky ČVS, CEV; startovné; výchovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; cestovné a doprava; pronájmy a nájemné; ubytování; propagační služby; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; náklady na tělovýchovné projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; soustředění aj.)
- termíny čerpání: do 29. 2. 2012 částku 800.000,-- Kč; do 31. 3. 2012 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

8. ve výši 450.000,-- Kč Fotbalu Prostějov o. s., Za Místním nádražím 4536, IČ 228 27 536 (poř. číslo žádosti 117)
- na krytí nákladů spojených se sportovní výchovou v oblasti fotbalu pro mládežnická družstva:
- 1. SK Prostějov ve výši 212 500,- Kč
- TJ Sokol Čechovice ve výši 137 500,- Kč
- TJ Haná Prostějov ve výši 62 000,- Kč
- TJ Sokol Vrahovice ve výši 37 000,- Kč
- (cestovné k mistrovským utkáním, pronájem sportovišť, startovné, odměny pro rozhodčí, trofeje, materiální vybavení - dresy, míče, teplákové soupravy, kužely)
- příjemci jsou oprávněni a zavazují se příspěvky použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012.

K bodu 15. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2011 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 11273 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2011) ze dne 21.12.2010
Schváleno usnesení č. 12018:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2011 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 11273 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2011) ze dne 21.12.2010.

K bodu 16. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („PD bezbariérový přístup – Zámek
– Domovní správa“)
Schváleno usnesení č. 12019:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

384000000

60 000

PD bezbariérový přístup – Zámek – Domovní správa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

60 000

Rezerva RMP


K bodu 16. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („PD – Zámek Prostějov
– rekonstrukce můstku přes zámecký příkop“)
Schváleno usnesení č. 12020:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

363000000

55 000

PD – Zámek Prostějov – rekonstrukce můstku přes zámecký příkop

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

55 000

Rezerva RMP


K bodu 16. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („PD – Zámek Prostějov – zádlažba nádvorního prostoru“)
Schváleno usnesení č. 12021:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

386000000

80 000

PD – Zámek Prostějov – zádlažba nádvorního prostoru

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

80 000

Rezerva RMP


K bodu 16. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 –rozvoj a investice („Rekonstrukce zámku v Prostějově
pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose, rekonstrukce zámku západní křídlo“)
Schváleno usnesení č. 12022:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

301000000

1 800 000

Rekonstrukce zámku v Pv pro potřeby výuky ZUŠ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 800 000

Rezerva RMP


K bodu 16. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoje a investice („Rekonstrukce jižní fasády – zámek Prostějov, Pernštýnské náměstí 8, Prostějov“)
Schváleno usnesení č. 12023:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

372000000

2 050 000

Zámek – fasády

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 050 000

Rezerva RMP


K bodu 16. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého - rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova)
Schváleno usnesení č. 12024:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

379000000

50 000

ZŠ Palackého - rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

 

50 000

Limit ostatních investic celkem


K bodu 16. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Finská 9 - rekonstrukce kotelny – PD)
Schváleno usnesení č. 12025:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

 

 

385000000

80 000

Finská 9 – rekonstrukce kotelny – PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

80 000

Rezerva RMP


K bodu 16. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Rekonstrukce objektu veřejného
WC na Městském hřbitově v Prostějově“)
Schváleno usnesení č. 12026:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

 

44000000

1 330 000

Rekonstrukce objektu veřejného WC na Městském hřbitově v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 330 000

Rezerva RMP

K bodu 16. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Autobusová zastávka v ul. Foerstrova“)
Schváleno usnesení č. 12027:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

383000000

100 000

Autobusová zastávka v ul. Foerstrova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


K bodu 16.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Vyhrazené parkování v ul. Na Hrázi, Prostějov – p.č. 2405/1“)
Schváleno usnesení č. 12028:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

365000000

85 000

Vyhrazené parkování v ul. Na Hrázi, Prostějov – p.č. 2405/1

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

85 000

Rezerva RMP


K bodu 16.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („Rekonstrukce komunikace ul. Bří Čapků – přeložka sloupu NN“)
Schváleno usnesení č. 12029:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

302000000

120 000

Rekonstrukce komunikace ul. Bří Čapků – přeložka sloupu NN

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

120 000

Rezerva RMP


K bodu 16.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („PD – infrastruktura pro RD
v ul. M. Alše, Vrahovice“)
Schváleno usnesení č. 12030:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3636

6121

 

 

387000000

100 000

PD – infrastruktura pro RD v ul. M. Alše, Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP

K bodu 16.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice („PD – Cyklistická stezka Dolní
– Kralická I., II., III. část, Prostějov“)
Schváleno usnesení č. 12031:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

304000000

200 000

PD – Cyklistická stezka Dolní – Kralická I., II., III. část, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

 

200 000

Limit ostatních investic celkem

K bodu 16.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice („PD – Stezka pro cyklisty a chodce Prostějov – Žešov I., II., III. etapa“)
Schváleno usnesení č. 12032:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

263000000

50 000

PD – Stezka pro cyklisty a chodce Prostějov – Žešov I., II., III. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

 

50 000

Limit ostatních investic celkem

K bodu 16.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dům s pečovatelskou službou – studie)
Schváleno usnesení č. 12033:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

4357

6119

 

 

381000000

100 000

Dům s pečovatelskou službou – studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP

K bodu 16.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice („PD - Oranžové hřiště ZŠ Čechovice“)
Schváleno usnesení č. 12034:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

388000000

200 000

PD - Oranžové hřiště ZŠ Čechovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

200 000

Rezerva RMP

K bodu 16.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice („PD CS v biokoridoru Hloučela, Prostějov“)
Schváleno usnesení č. 12035:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

243000000

100 000

PD CS v biokoridoru Hloučela, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP

K bodu 17. 1 Předkupní právo k pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova, souhlas s převzetím závazků
Schváleno usnesení č. 12036:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
1) nevyužít předkupního práva města Prostějova k pozemku p.č. 318/31 - ostatní plocha o výměře 760 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za kupní cenu ve výši 988.000 Kč,
2) udělit souhlas s převzetím veškerých závazků vyplývajících z čl. VI. Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 dle důvodové zprávy. Převzetí závazků bude provedeno formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011.

K bodu 17. 2 Revokace bodu 2. usnesení ZMP č. 16034 ze dne 14.02.2006, revokace usnesení ZMP č. 16091 ze dne 25.4.2006 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12037:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
a) bod 2. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16034 ze dne 14.02.2006 týkající se schválení bezúplatného nebo úplatného (maximálně za cenu dle znaleckého posudku) převodu pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov,
b) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16091 ze dne 25.04.2006 týkající se schválení podmínek bezúplatného převodu pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2397/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 433 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 17. 3 Revokace bodu 2 usnesení ZMP č.16172 ze dne 19.09.2006, výkup pozemku v k.ú.Prostějov
a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12038:
Zastupitelstvo města Prostějova
I) r e v o k u j e
bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16172 ze dne 19.09.2006 (schválení výkupu pozemků p.č. 6231/40 - ostatní plocha o výměře 139 m2, p.č. 6231/61 - ostatní plocha o výměře 304 m2, p.č. 6231/64 - ostatní plocha o výměře 161 m2, vše v k.ú. Prostějov),
II) s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 6231/61 - ostatní plocha, způsob využití - sportoviště a rekreační plocha, o výměře 594 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 513.000 Kč s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

513.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6231/61 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

 

513.000

snížení pol. 6909 – limit ostatních investic celkem


K bodu 17. 4 Schválení bezúplatného převodu mostního objektu na ul. Vrahovická
Schváleno usnesení č. 12039:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod mostního objektu na ul. Vrahovická v Prostějově (mostní konstrukce podchodu pod žel. tratí) ve vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, za podmínky,
že uvedený mostní objekt bude sloužit účelu, ke kterému byl vybudován, tj. jako podchod pro pěší.

K bodu 17. 6 Schválení směny částí pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 12040:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 204/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Čechovice
u Prostějova o výměře cca 2.330 m2 (přesná výměra bude známá po vypracování geometrického plánu)
ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 131 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 1.000 m2 (přesná výměra bude známá po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 270/55, Prostějov, PSČ 796 04, IČ: 163 67 855, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) směnná smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby hřiště na části pozemku p.č. 131 v k.ú. Čechovice u Prostějova; do doby vydání kolaudačního souhlasu bude mezi městem Prostějovem a Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice uzavřena smlouva
o budoucí směnné smlouvě.

K bodu 17. 7 Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách ze dne 16.07.2010
Schváleno usnesení č. 12041:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách uzavřené mezi městem Prostějovem
a společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, dne 16.07.2010 ve znění dle přílohy.

K bodu 17. 8 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009
Schváleno usnesení č. 12042:
Zastupitelstvu města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní
a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním na pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova, a to do 30.06.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 17. 9 Zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 134/1 a p.č. 134/3, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12043:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 134/1 a p.č. 134/3, oba v k.ú. Prostějov.

K bodu 18. Návrh způsobu vyřízení petic v souvislosti se změnou využití území části centra města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12044:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
1) o vyřízení petice "Za záchranu Společenského domu (KaSC) v Prostějově" takto:
Požadavku na zachování stávajícího Společenského domu a jeho efektivnějšího využívání nelze v současné době ze strany města Prostějova vyhovět, neboť to neumožňují smluvní závazky města Prostějova,
2) o vyřízení petice "Za záchranu Městské tržnice v Prostějově na ul. Úprkova-Lutinovova" takto:
Požadavku na zachování stávající Městské tržnice v Prostějově na ul. Úprkova-Lutinovova nelze
v současné době ze strany města Prostějova vyhovět, neboť to neumožňují smluvní závazky města Prostějova.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                            Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
starosta města Prostějova                                       místostarosta města Prostějova

Prostějov 14. 2. 2012

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.8.2012 14:12:03 | přečteno 426x | Richard Sedlák
load