Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2012 > Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 19.6.2012

 

ikona souboruKe stažení: Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 12106:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
zařadit návrh MUDr. Danuše Pelikánové o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města na program příštího zasedání.
Schváleno usnesení č. 12107:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 15. zasedání, konaného dne 19.6.2012 s doplněním o bod 16.1 Veřejná finanční podpora
– Fotbal Prostějov, o.s. a s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 12108:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Pověření delegovaných zástupců města k hlasování na valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení č. 12109:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
delegované zástupce, aby na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723 hlasovali pro schválení návrhu na přeměnu podoby akcií společnosti za zaknihované na listinnou.

K bodu 4. Pověření podle zákona o rodině
Schváleno usnesení č. 12110:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
MUDr. Stanislava Spurného, člena Zastupitelstva města Prostějova, přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 5. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12111:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu 6. Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2011
Schváleno usnesení č. 12112:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2011 dle předloženého návrhu.

K bodu 7. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (Mobilní průvodce Prostějovem)
Schváleno usnesení č. 12113:
Zastupitelstvo města Prostějova
s ch v a l u j e
a) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 40 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Mobilní průvodce Prostějovem",
b) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu a pověřuje primátora Statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

K bodu 8. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 na obnovu kulturních památek
Schváleno usnesení č. 12114:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté statutárnímu městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012:

a) vlastník kulturní památky: statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, primátor města
IČ: 00288659
kulturní památka: zámek
akce obnovy: obnova fasády severního křídla zámku včetně restaurování - oprava omítek, fasádní nátěr, statické zajištění trhlin zdiva, oprava soklu, repase a nátěr oken, klempířské konstrukce, restaurování kamenných prvků fasády a sgrafit a další související práce
příspěvek MK ČR: 250.000,- Kč
použití příspěvku : 12.11.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

b) vlastník kulturní památky: statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, primátor města
IČ: 00288659
kulturní památka: zámek
akce obnovy: obnova pavlačové stěny východního křídla zámku - repase truhlářských konstrukcí včetně nátěru, nátěr klempířských konstrukcí a další související práce
příspěvek MK ČR: 50.000,- Kč
použití příspěvku : 12.11.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

c) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka: kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: obnova (restaurování) nástěnných maleb v horní části levé strany lodi kostela a další související práce
příspěvek MK ČR: 50.000,- Kč
použití příspěvku do: 12.11.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 30.11.2012

d) vlastník kulturní památky: Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov
statutární zástupce: Ing. Richard Beneš, starosta jednoty
IČ: 15526151
kulturní památka: sokolovna
akce obnovy: repase oken a další související práce
příspěvek MK ČR: 50.000,- Kč
použití příspěvku do: 12.11.2012
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 30.11.2012,

2. uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012 s Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří a Tělocvičnou jednotou SOKOL I Prostějov, dle předloženého návrhu,

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města) ve výši 300.000,- Kč na kapitolu 61 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 100.000,- Kč.

K bodu 9. Přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů na uspořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12115:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů ve výši 50.000,- Kč na uspořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově: "Mladá scéna" - postupová přehlídka studentských divadel "Wolkrův Prostějov" - postupová přehlídka recitátorů sólistů a divadel poezie; "O hanáckyho kohóta" - postupová přehlídka dětí v sólovém zpěvu hanáckých lidových písní; "Tanec…. Tanec" - postupová přehlídka scénického tance dětí, mládeže a dospělých,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpora kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012 mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 50.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově v roce 2012.

K bodu 10. Přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXX. Prostějovských hanáckých slavností
Schváleno usnesení č. 12116:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů na uspořádání XXX. Prostějovských hanáckých slavností v Prostějově ve výši 150.000,- Kč
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpora kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012 mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 150.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXX. Prostějovských hanáckých slavností.

K bodu 11. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12117:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova.

K bodu 12. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
Schváleno usnesení č. 12118:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov s účinností od 1. 9. 2012 takto:

Příloha č. 1

Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
předává do výpůjčky k hospodaření
s účinností od 1. 9. 2012

==> objekt č. p. 168 umístěný na pozemku parc. č. 223/1,
==> pozemek parc. č. 223/1 - zastavěná plocha, občanská vybavenost,
==> pozemek parc. č. 223/2 - zastavěná plocha,
==> pozemek parc. č. 225/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,
==> část objektu č. p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku parc. č. 5480 a část pozemku parc. č. 5480 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485 m2
==> část objektu č. p. 176 (Pernštýnské nám. 8 v Prostějově) na pozemku parc. č. 242
vše v k. ú. Prostějov.

K bodu 13. Vydání VIII. změny územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení č. 12119:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
VIII. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 14. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na Cyklistickou stezku v ul. Jungmannova v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12120:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí finančního příspěvku od Olomouckého kraje na výstavbu cyklistické stezky v ul. Jungmannova ve výši 137 000,00 Kč,
2. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle přiloženého návrhu.

K bodu 15. Veřejná finanční podpora - oblast kultury (nedoporučená)
Schváleno usnesení č. 12121:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 129.948,-- Kč Josefu Krpcovi,  IČ 461 05 522 (poř. číslo žádosti 65)
- na realizaci projektu "Hudba všem seniorům (nejen chodícím a samostatným)"- koncert v osmi domovech seniorů prostějovského regionu se závěrečným koncertem v kině Metro 70 (honoráře umělcům, doprava, plakáty, nájem, služby)

K bodu 16. Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí (nedoporučená)
Schváleno usnesení č. č. 12122:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s ch v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 120.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, okresnímu mysliveckému spolku Prostějov, Pod Kosířem 3004/16, Prostějov, IČ: 677 77 619, (poř.č. žádosti 12) na ochranu přírody a krajiny.

K bodu 16.1 Veřejná finanční podpora - Fotbal Prostějov o. s.
Schváleno usnesení č. 12123:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1,498.566,-- Kč Fotbalu Prostějov o.s., se sídlem Za místním nádražím 4536, Prostějov 796 01, IČ 22827536
- VFP bude použita na realizaci kryté tribuny ocelové konstrukce se třemi řadami sedadel pro diváky uvnitř sportovního areálu E. Beneše a bude poskytnuta jen v případě, že na výše uvedenou akci bude dle žadatele poskytnuta státní dotace z MŠMT (3 mil. Kč)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2012
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6322

 

1

 

1 498 566

 

VFP Fotbal Prostějov o.s.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

708000

1 498 566

 

FRR

K bodu 17.1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a odložení odstoupení statutárního města Prostějova od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008
Schváleno usnesení č. 12124:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. s c h v a l u j e
1) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

6130

 

 

 

24.786.950

zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

24.786.950

Fond rezerv a rozvoje

2) odložení odstoupení statutárního města Prostějova od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, dle bodu 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12090 ze dne 17.04.2012, a to do zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 18.09.2012,
II. p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, k dalšímu jednání se společnostmi MPS Holding a.s., a MODŘANY Power, a.s., v záležitosti možného převodu pozemků nacházejících se v průmyslové zóně statutárního města Prostějova p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov.

K bodu 17. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 rozvoj a investice (PD - Odbočovací pruh – Dolní, Šárka)
Schváleno usnesení č. 12125:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

402000000

100 000

PD - Odbočovací pruh – Dolní, Šárka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP

K bodu 17. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 rozvoj a investice (Dopravní situace před ZŠ Dr. Horáka – plocha pro výstup žáků)
Schváleno usnesení č. 12126:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

364000000

500 000

Dopravní situace před ZŠ Dr. Horáka – plocha pro výstup žáků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

500 000

Rezerva RMP

K bodu 17. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 rozvoj a investice (Dům s pečovatelskou službou - projektová dokumentace)
Schváleno usnesení č. 12127:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

4357

6121

 

 

381000000

300 000

Projektová dokumentace - Dům s pečovatelskou službou

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

4357

6119

 

 

381000000

64 000

Studie - Dům s pečovatelskou službou

70

6409

5901

 

 

707100

236 000

Rezerva RMP

K bodu 17. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD stezka pro cyklisty a chodce Žešov)
Schváleno usnesení č. 12128:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

263000000

150 000

PD stezka pro cyklisty a chodce Žešov“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP

K bodu 17. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – urnové hroby na hřbitově v Krasicích)
Schváleno usnesení č. 12129:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

 

399000000

30. 000

PD – urnové hroby na hřbitově v Krasicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

30. 000

Rezerva RPM

K bodu 17. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Prostějov – zádlažba Kramářské uličky)
Schváleno usnesení č. 12130:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

401000000

30 000

PD – Prostějov – zádlažba Kramářské uličky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

30 000

Rezerva RMP

K bodu 17. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Projektová dokumentace - Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách v rámci 31. výzvy vyhlášené Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava)
Schváleno usnesení č. 12131:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

398000000

100 000

PD rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP

K bodu 17. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose, rekonstrukce zámku západní křídlo)
Schváleno usnesení č. 12132:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

301000000

1 600 000

Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose, rekonstrukce zámku západní křídlo

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 600 000

Rezerva RMP

K bodu 17.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Studie CS Martinákova – Pod Kosířem, Bratří Čapků)
Schváleno usnesení č. 12133:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6119

 

 

400000000

24 000

Studie CS Martinákova – Pod Kosířem

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

24 000

Rezerva RMP

K bodu 17.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Ulice Předina – veřejné osvětlení)
Schváleno usnesení č. 12134:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

395000000

50 000

Ulice Předina – Veřejné osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

50 000

Rezerva RMP

K bodu 17.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vrahovice, P. Jilemnického – PD veřejného osvětlení)
Schváleno usnesení č. 12135:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

394000000

30 000

Vrahovice, P. Jilemnického – projektová dokumentace veřejného osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

30 000

Rezerva RMP

K bodu 18. 1 Odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009
Schváleno usnesení č. 12136:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 z důvodu nezahájení výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 100/21 v k.ú. Krasice ve smluvně dohodnutém termínu.

K bodu 18. 2 Předkupní právo k pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova, souhlas s převzetím závazků
Schváleno usnesení č. 12137:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
1) nevyužít předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 318/31 - ostatní plocha o výměře 760 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za kupní cenu ve výši 988.000 Kč,
2) souhlas s převzetím veškerých závazků kupující  vyplývajících z čl. VI. Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 a převzatých na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 uzavřeného dne 09.03.2012 . Převzetí závazků bude provedeno formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011.

K bodu 18. 3 Revokace části bodu 1. usnesení ZMP č. 11025 ze dne 16.02.2010 a schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Krasice a k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12138:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
bod 1. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11025 ze dne 16.02.2010 v části týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 110/31, p.č. 110/32, p.č. 110/33, vše v k.ú. Krasice, a pozemků p.č. 6037/10, p.č. 6037/16 a p.č. 6037/21, vše v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 110/31 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 442 m2, p.č. 110/32 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 105 m2, p.č. 110/33 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 102 m2, vše v k.ú. Krasice, a pozemků p.č. 6037/10 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2.064 m2, p.č. 6037/16 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 899 m2 a p.č. 6037/21 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 148 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložených Smluv o bezúplatném převodu nemovitostí č.j.: UZSVM/BPV/44/2012-BPVM-2 a č.j.: UZSVM/BPV/44/2012-BPVM-1.

K bodu 18. 4 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6169/169 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12139:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6169/169 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 270 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BPV/965/2012-BPVM.

K bodu 18. 5 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6169/198 a p.č. 6169/200, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12140:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6169/198 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 104 m2 a p.č. 6169/200 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova.

K bodu 18. 6 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov
Schváleno usnesení č. 12141:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze materiálu, z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801.

K bodu 18. 7 Schválení bezúplatného převodu projektové dokumentace „PD Netušilova 3 – rekonstrukce výtahu“
Schváleno usnesení č. 12142:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod projektové dokumentace "PD Netušilova 3 - rekonstrukce výtahu" v hodnotě 38.400 Kč včetně DPH z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Společenství vlastníků Netušilova 3, společenství vlastníků jednotek, se sídlem Prostějov, Netušilova 1622/3, PSČ: 796 01, IČ: 293 13 961.

K bodu 18. 8 Schválení prodeje pozemku p.č. 7497 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12143:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 7497 - ostatní plocha o výměře 417 m2 v k.ú. Prostějov, společnosti SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 43, PSČ 796 02, IČ: 607 01 811, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300 Kč/m2 (celkem 125.100 Kč), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 9 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Ptení
Schváleno usnesení č. 12144:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č.st. 425/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2 a pozemku p.č.st. 545/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, oba v k.ú. Ptení, družstvu Zemědělské obchodní družstvo Ptení, družstvo, se sídlem Ptení 350, PSČ: 798 43, IČ: 479 15 374, za následujících podmínek:
a) kupní cena je stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 8.000 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18.10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 151/1 v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 12145:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 151/1 - ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře cca 270 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 200 Kč/m2, tj. celkem cca 54.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18.11 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6358 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice) a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12146:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí "Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka"
1. výkup části pozemku p.č. 6358 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 30.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov, přičemž statutární město Prostějov zajistí na své náklady také aktualizaci geometrického plánu na rozdělení zbylé části pozemku p.č. 6358 v k.ú. Prostějov,
c) statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6358 v k.ú. Prostějov,
d) statutární město Prostějov vybuduje na zbylé části pozemku p.č. 6358 v k.ú. Prostějov připojovací body inženýrských sítí, přičemž náklady ponese prodávající,
2.rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

30.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části poz. p.č. 6358 v k.ú. Prostějov v souvislosti s výstavbou CS Určice

- snižuje stav rezerv výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

30.000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 18.12 Schválení výkupu části pozemku v k.ú. Vrahovice, schválení smlouvy o finanční spoluúčasti na vybudování infrastruktury a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12147:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. výkup části pozemku p.č. 828 - orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 550 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví společnosti Dražby.net s.r.o., se sídlem Olomouc, Sokolská 584/11, PSČ 779 00, IČ: 483 96 389, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem cca 385.000 Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí společnost Dražby.net s.r.o., správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) do doby zpracování geometrického plánu bude mezi statutárním městem Prostějovem a společností Dražby.net s.r.o. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě,
– podmínkou převzetí stavby do majetku města je dodržení technických podmínek pro zřizování obytných zón při členění uličního profilu a přísl. ČSN ve skladbě vozovky včetně ověření únosnosti podloží
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

385.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 828 v k.ú. Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

385.000

Fond rezerv a rozvoje

3. uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na vybudování infrastruktury a podmínkách připojení na vybudovanou infrastrukturu mezi statutárním městem Prostějovem a společností Dražby.net s.r.o., se sídlem Olomouc, Sokolská 584/11, PSČ 779 00, IČ: 483 96 389, ve znění dle přílohy,
4. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6313

 

 

 

2.760 000

zvýšení pol. 6313 – investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům; finanční spoluúčast statutárního města Prostějova na výstavbě inženýrských sítí na pozemcích v k.ú. Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2.760 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 18.13 Změna kritérií pro výstavbu 50 rodinných domů u nové nemocnice
Schváleno usnesení č. 12148:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu kritérií pro výstavbu 50 rodinných domů u nové nemocnice, a to v části týkající se sklonu střechy, s tím, že bude umožněn i sklon střechy v rozmezí 22 - 35°.

K bodu 18.14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/168 ze dne 24.06.2009
Schváleno usnesení č. 12149:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/42 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/168 ze dne 24.06.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/42 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/168 ze dne 24.06.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/168 ze dne 24.06.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 18.15 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Vodní)
Schváleno usnesení č. 12150:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) prodej 2 částí pozemku p.č. 1612 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 1.200 m2 občanskému sdružení "Centrum zdraví o.s.", sdružení, se sídlem Prostějov, Brněnská 70, PSČ: 796 01, IČ: 226 93 181, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 1.660 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 1.992.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání objektu polyfunkčního domu (Centrum Vodní) na převáděném pozemku,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu objektu polyfunkčního domu (Centrum Vodní) včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba objektu polyfunkčního domu (Centra Vodní) nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) v kupní smlouvě bude současně zřízeno na části pozemku p.č. 1613/1 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví občanského sdružení "Centrum zdraví o.s." věcné břemeno spočívající v právu jízdy a chůze pro veřejnost a v právu umístit a užívat stavbu cyklostezky ve prospěch statutárního města Prostějova; věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
e) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, polovinu nákladů spojených s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) prodej části pozemku p.č. 1612 - ostatní plocha o výměře cca 200 m2, části pozemku p.č. 7803 - ostatní plocha o výměře cca 20 m2 (přesné výměry budou známé po zpracování geometrického plánu) a pozemku p.č. 1608 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, vše v k.ú. Prostějov, manželům Ivo a Janě Martinkovým, oba bytem Určice č.p. 334, PSČ 798 04, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 1.660 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 413.340 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváží tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání objektu multifunkčního domu na převáděných pozemcích a pozemku p.č. 1607 v k.ú. Prostějov,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváží provést na převáděných pozemcích a pozemku p.č. 1607 v k.ú. Prostějov výstavbu objektu multifunkčního domu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujících se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba objektu multifunkčního domu nebude v daném termínu kupujícími vůbec zahájena, možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, polovinu nákladů spojených s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                       1. náměstek primátora
                                                                                       města Prostějova

Prostějov 19.6.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.11.2012 14:29:17 | přečteno 451x | Věra Krejčí
load