Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2012 > Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 6.11.2012

ikona souboruKe stažení: Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 12214:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 18. zasedání, konaného dne 6.11.2012
- s doplněním o materiály:
11.3 Veřejná finanční podpora – oblast sportu
12.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice a 70 - finanční
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 12215:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12216:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova takto:

1) V článku 2 odst. 1 písm. b) se na konci doplňuje tento text: "a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni"
2) V čl. 4 odst. 7 se na konci třetí věty doplňuje tento text: "v příslušném adresáři prostřednictvím vzdáleného přístupu. V případě, že z technických nebo organizačních důvodů nebude možné užití vzdáleného přístupu, budou materiály členům zastupitelstva města zaslány na CD".

K bodu 4. Pojmenování nové ulice
Schváleno usnesení č. 12217:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
název ulice pro nově vznikající komunikaci takto:
Podivínského - (kód UVP 291) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

K bodu 5. Změna zástupce ve sdružení OK4Inovace
Schváleno usnesení č. 12218:
Zastupitelstvo města Prostějova
I) r u š í
pověření Mgr. Aloise Mačáka, MBA, zastupováním statutárního města Prostějova ve sdružení OK4Inovace a jeho delegování jako zástupce statutárního města Prostějova na valných hromadách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace na základě jeho vlastní žádosti,
II) p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora, zastupováním statutárního města Prostějova ve sdružení OK4Inovace a deleguje ji jako zástupkyni statutárního města Prostějova na valných hromadách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace.

K bodu 6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Schváleno usnesení č. 12219:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu.

K bodu 7. Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.
Schváleno usnesení č. 12220:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
odkup 32 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov na základě nabídky uvedené v důvodové zprávě. 

K bodu 8. Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.
Schváleno usnesení č. 12221:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
odkup 15 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov na základě nabídky uvedené v důvodové zprávě.

K bodu 9. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice“ Olomouckému kraji
Schváleno usnesení č. 12222:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) bezúplatný převod investičního majetku - projektové dokumentace "Osvětlení křižovatky Čechůvky - Kralice" (PD ke spojenému DUR a stavebnímu povolení), z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc v celkové hodnotě 19 000,-- Kč,
b) smlouvu o bezúplatném převodu dle předloženého návrhu.

K bodu 10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací statutárního města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12223:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací statutárního města Prostějova ve znění dodatku s účinností od 1. 1. 2013 dle příloh níže uvedených organizací:
- Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
- Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
- Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
- Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
- Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a
- Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34
- Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
- Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace
- Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace
- Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace.

K bodu 11.1 Veřejná finanční podpora nedoporučená - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 12224:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 70.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádosti 24)
- na "MEMORIAL DUKLA 1972"
2. ve výši 65.000,-- Kč Okresnímu sdružení ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 190)
- na podporu činnosti Komise malé kopané (ceny, diplomy, kancelářské potřeby, telefon, nájmy, poštovné, kopírování, cestovné, rozhodčí)
3. ve výši 250.000,-- Kč TTV Sport Group o. s., Kosmonautů 19, Olomouc, IČ 228 75 638 (poř. č. žádosti 271)
- na pořádání Světového poháru v silniční cyklistice Czech Cycling Tour 2012
4. ve výši 52.000,-- Kč MVDr. Miloslavu Zajíčkovi, IČ 423 52 381 (poř. č. žádosti 277)
- na podporu jezdeckého sportu (úprava sportoviště, propagace, ozvučení, náklady na kostýmy, sportovní vybavení)
5. ve výši 100.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů "Kosíř" Prostějov, Husovo nám. 55, IČ 479 21 641 (poř. č. žádosti 251)
- na pořádání a účast na turistických poznávacích akcích
6. ve výši 80.000,-- Kč JACHT KLUBU Prostějov, Sportovní 1, IČ 163 67 863 (poř. č. žádosti 284)
- na podporu celoroční činnosti (doprava, sportovní nářadí, startovné, výcvikové soustředění mládeže)
7. ve výši 150.000,-- Kč DROPZONE PROSTĚJOV, Hvozdec 55, Veverská Bítýška, IČ 228 17 930 (poř. č. žádosti 124)
- na uspořádání akcí "Dětský den, Český ženský rekord, Dny parašutistických veteránů"
8. ve výši 330.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. č. žádosti 63)
- na zajištění extraligy (jízdné, stravné, startovné, podpůrná výživa, rehabilitace, nocležné, výchovné, propagace, sportovní výstroj, rozhodčí, lékař, hlasatel).

K bodu 11.2 Veřejná finanční podpora nedoporučená - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 12225:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 150.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 221)
- na zajištění provozu Sociálních služeb Prostějov, p.o., pečovatelská služba - provozní náklady.

K bodu 11.3 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 12226:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 100)
- na pronájmy sportovišť
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013
2. ve výši 200.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Za Místním nádražím 4536, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 87)
- na dopravu k mistrovským a přípravným utkáním mužstev zařazených do Sportovního centra mládeže a Sportovního střediska mládeže
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013
3. ve výši 250.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 102)
- na dopravu mládežnických družstev
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013
4. ve výši 60.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 103)
- na nájem ledové plochy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

1.010.000

 

(zvýšení položky 5222 – občanská sdružení)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

1355

 

 

 

1.010.000

 

(odvod z výherních hracích přístrojů)


K bodu 12. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12227:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3613

2324

 

 

 

22.783

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady; přefakturace energií

50

3639

2119

 

 

 

152.682

zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města Prostějova

50

3636

2131

 

 

 

425.802

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků

50

3639

2132

 

 

 

184.072

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí; pronájem nebytových prostor

50

3639

3111

 

 

 

40.059

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků

50

3319

2132

 

 

190100

14.130

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí; krátkodobé pronájmy v kině Metro

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3412

2111

 

 

119000000

100.000

 

snížení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; Sport. areál E.Beneše – příjmy z realizovaných reklam

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5166

 

 

 

1.370.000

 

snížení pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby; náklady na monitoring dešťové kanalizace ve městě

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2.109.528

 

zvýšení pol. 8115 Fond rezerv a rozvoje

K bodu 12. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov v Prostějově
- stavební úpravy smuteční obřadní síně)
Schváleno usnesení č. 12228:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

1

44000000

350 000

Městský hřbitov v Prostějově- stavební úpravy smuteční obřadní síně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

350 000

FRR

K bodu 12. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ)
Schváleno usnesení č. 12229:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

398000000

70 000

PD – Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

70 000

FRR

K bodu 12. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Autobusová zastávka v ulici Foerstrova)
Schváleno usnesení č. 12230:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

383000000

180 000

Autobusová zastávka v ulici Foerstra

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

2219

6121

 

 

338000000

180 000

Stavební úpravy komunikací a chodníků Foerstrova, Čechovická, Žitná

K bodu 12. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník Vrahovice – požární zbrojnice)
Schváleno usnesení č. 12231:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

377000000

40 000

Chodník Vrahovice – požární zbrojnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

40 000

FRR

K bodu 12. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – MŠ Beneše, MŠ Libušinka a MŠ J. Železného)
Schváleno usnesení č. 12232:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

1

409000000

500 000

EÚO MŠ E. Beneše; EÚO MŠ Libušinka; EÚO MŠ J. Železného

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

500 000

FRR

K bodu 12. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – přípojka NN (protlak pod komunikací vč. vystrojení)
Schváleno usnesení č. 12233:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

51000000

717 000

Nová radnice – přípojka NN (protlak pod komunikací vč. vystrojení)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

717 000

FRR

K bodu 12. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – rekonstrukce)
Schváleno usnesení č. 12234:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

51000000

3 232 000

Nová radnice – rekonstrukce

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3 232 000

FRR

K bodu 12. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS Dolní Kralická I, II, III)
Schváleno usnesení č. 12235:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

304000000

41 000

PD CS Dolní – Kralická I, II, III

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

41 000

FRR

K bodu 12.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přechod ve Vrahovicích
- nástupní prostor u autobusové zastávky Trpinky)
Schváleno usnesení č. 12236:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

349000000

160 000

Přechod ve Vrahovicích - nástupní prostor u autobusové zastávky Trpinky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

160 000

FRR

K bodu 12.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek fasáda jih)
Schváleno usnesení č. 12237:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

1

403000000

300 000

Zámek fasáda jih

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

300 000

FRR

K bodu 12.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice a kapitoly 70 - finanční
Schváleno usnesení č. 12238:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

4 800 000

 

Rezervy města – fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

 

60

3745

6121

 

 

77000000

2 000 000

 

 

Smetanovy sady

 

 

60

2219

6121

 

 

117000000

1 200 000

 

 

Regenerace sídliště E. Beneše

 

 

60

3113

6121

 

 

194000000

4 800 000

 

 

EÚO ZŠ Dr. Horáka

 

 

60

2212

6121

 

 

200000000

4 000 000

 

 

Rekonstrukce komunikace Svolinského

 

 

60

3412

6121

 

 

357000000

1 523 780

 

 

60

3412

6121

 

1

357000000

5 676 220

 

 

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí

 

3412

6121

 

 

357000000

400 000

 

60

3111

6121

 

 

368000000

1 800 000

 

 

EÚO MŠ Šárka

 

 

60

3111

6121

 

 

370000000

3 800 000

 

 

EÚO MŠ Husovo nám.

 

- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

1211

 

 

 

16 500 000

 

Daň z přidané hodnoty – nižší plnění než očekávaná predikce ke konci roku 2012

 

70

 

1112

 

 

707700

1 500 000

 

Daň z příjmů fyzických osob – SVČ (60% hrubého výnosu) – nižší plnění než očekávaná predikce ke konci roku 2012

 

70

 

1112

 

 

707800

2 000 000

 

Daň z příjmů fyzických osob – SVČ (30% dle bydliště) – nižší plnění než očekávaná predikce ke konci roku 2012

K bodu 13. 1 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18185 ze dne 16.09.2008
Schváleno usnesení č. 12239:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18185 ze dne 16.09.2008 týkající se schválení
bezúplatného nabytí rekreačního areálu v k.ú. Stichovice.

K bodu 13. 2 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov
Schváleno usnesení č. 12240:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze materiálu z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801.

K bodu 13. 3 Schválení prodeje bytové jednotky č. 1622/1 v domě na ul. Netušilova 3 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12241:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej bytové jednotky č. 1622/1 o výměře 27,45 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 27/2261 na společných částech bytového domu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 - ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 422.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 4 Schválení prodeje domu na Husově nám. 56 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12242:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej rodinného domu č.p. 2066 (Husovo nám. 56 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3798, pozemku p.č. 3798 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2 a pozemku p.č. 3799 - zahrada o výměře 226 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti VAMÍK, s.r.o., se sídlem Prostějov, Na Hrázi 1018/4, PSČ: 796 01, IČ: 269 21 332, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 751.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej bude realizován s břemeny nájemních vztahů váznoucích na předmětných nemovitostech,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 5 Schválení prodeje nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12243:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. prodej následujících nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, a to:
a) nebytové jednotky č. 1684/22 o výměře 25,29 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 25/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
b) nebytové jednotky č. 1684/23 o výměře 45,52 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 46/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
za následujících podmínek:
- za nabídnutou kupní cenu v celkové výši 481.510 Kč za obě nebytové jednotky, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- prodej nebytové jednotky č. 1684/22 bude realizován s břemenem nájemního vztahu na ní váznoucího,
- k nebytové jednotce č. 1684/22 bude v kupní smlouvě současně zřízeno bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístění hlavního uzávěru a rozvodů vody včetně zajištění přístupu k těmto zařízením ve prospěch Společenství vlastníků Wolkerova 31, se sídlem Prostějov, Wolkerova 1684/31, PSČ: 796 01, IČ: 293 14 054,
- náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2. prodej následujících nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, a to:
a) nebytové jednotky č. 1684/24 o výměře 60,20 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 60/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
b) nebytové jednotky č. 1684/25 o výměře 33,99 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 34/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,
za následujících podmínek:
- za nabídnutou kupní cenu v celkové výši 640.500 Kč za obě nebytové jednotky, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- prodej nebytových jednotek č. 1684/24 a č. 1684/25 bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích,
- k nebytové jednotce č. 1684/25 bude v kupní smlouvě současně zřízeno bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístění rozvodů kanalizace a plynu včetně zajištění přístupu k těmto zařízením ve prospěch Společenství vlastníků Wolkerova 31, se sídlem Prostějov, Wolkerova 1684/31, PSČ: 796 01, IČ: 293 14 054,
- náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
prodej nebytové jednotky č. 1684/26 o výměře 115,32 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 115/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov,  za nabídnutou kupní cenu ve výši 761.112 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 6 Schválení prodeje pozemku p.č. 126/7 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12244:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 126/7 - ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Prostějov společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 2.500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 42.500 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 1643 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12245:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1643 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 (oddělené geometrickým plánem č. 4918-40122/2011 ze dne 28.06.2011 a nově označené jako p.č. 1641/2 v k.ú. Prostějov) do podílového spoluvlastnictví za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 1.000 Kč/m2, tj. celkem ve výši 14.000 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 8 Schválení směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12246:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 6354 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 70 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví společnosti AUTO - Rolný v.o.s., se sídlem Prostějov, Brněnská 4276/88, PSČ 796 01, IČ: 440 53 665, za část pozemku p.č. 6055/145 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) každá ze stran uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu na oddělení jemu v rámci směny převáděného pozemku, náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.

K bodu 13. 9 Schválení výkupu pozemků p.č. 6559/1 a p.č. 6559/2, oba v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12247:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemků p.č. 6559/1 - orná půda o výměře 24.766 m2 a p.č. 6559/2 - ostatní plocha o výměře 391 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem ve výši 6.289.250 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 6.100.570 Kč bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 188.680 Kč (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

 

6.289.250

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 6559/1 a p.č. 6559/2, oba v k.ú. Prostějov

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

6.289.250

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 13.10 Schválení změny podmínek výkupů pozemků pro výstavbu cyklostezky Prostějov - Žešov
Schváleno usnesení č. 12248:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek výkupů pozemků schválených usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10258 ze dne 20. 12. 2011 a usnesením č. 10131 ze dne 14. 06. 2011 následovně:
1) výkup části pozemku p.č. 6569/1 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 91 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2017; v případě nesplnění tohoto závazku bude mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
b) na převáděné části pozemku p.č. 6569/1 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 6569/1 v k.ú. Prostějov,
c) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 6569/1 v k.ú. Prostějov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
2) výkup části pozemku p.č. 6569/2 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 83 m2 od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2017; v případě nesplnění tohoto závazku budou mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
b) na převáděné části pozemku p.č. 6569/2 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 6569/2 v k.ú. Prostějov,
c) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 6569/2 v k.ú. Prostějov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
3) výkup části pozemku p.č. 245 - zahrada v k.ú. Žešov o výměře 35 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova, bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést výstavbu cyklostezky na převáděné části pozemku nejpozději do 31. 12. 2017; v případě nesplnění tohoto závazku bude mít prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit,
b) na převáděné části pozemku p.č. 245 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 245 v k.ú. Žešov,
c) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 245 v k.ú. Žešov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
4) výkup částí pozemků p.č. 252/1 - orná půda o výměře 221 m2 a p.č. 251/1 - orná půda o výměře 140 m2, oba v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) na převáděných částech pozemků p.č. 252/1 a p.č. 251/1, oba v k.ú. Žešov, bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylých částí pozemku p.č. 252/1 a p.č. 251/1, oba v k.ú. Žešov,
b) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylé části pozemků p.č. 252/1 a p.č. 251/1, oba v k.ú. Žešov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
5) výkup části pozemku p.č. 247/7 - ovocný sad v k.ú. Žešov o výměře 14 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) na převáděné části pozemku p.č. 247/7 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 247/7 v k.ú. Žešov,
b) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 247/7 v k.ú. Žešov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
6) výkup částí pozemků p.č. 253/1 - orná půda o výměře 99 m2, p.č. 254/1 - orná půda o výměře 82 m2, p.č. 255/1 - orná půda o výměře 271 m2 a p.č. 455/1 - orná půda o výměře 27 m2, vše v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) na převáděných částech pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov, bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylých částí pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov,
b) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylé části pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
7) výkup části pozemku p.č. 247/2 - ovocný sad v k.ú. Žešov o výměře 157 m2 od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví statutárního města Prostějova, bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže provést na své náklady vybudování nového oplocení a vjezdové brány na zbylé části pozemku p.č. 247/2 v k.ú. Žešov,
b) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd nákladních vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 247/2 v k.ú. Žešov, a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
c) na převáděné části pozemku p.č. 247/2 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 247/2 v k.ú. Žešov,
a bude provedena změna ve způsobu úhrady kupní ceny tím způsobem, že celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy; v případě prodlení se zaplacením kupní ceny se statutární město Prostějov zavazuje zaplatit prodávající smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

K bodu 13.11 Schválení změny v osobě kupujícího u prodeje domu na ul. Svatoplukova 50 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12249:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v osobě kupujícího u prodeje bytového domu č.p. 2434 (Svatoplukova 50 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4392, pozemku p.č. 4392 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 4393 - zahrada o výměře 326 m2, vše v k.ú. Prostějov, schváleného v bodě 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12198 ze dne 18.09.2012 dle důvodové zprávy.

K bodu 13.12 Schválení zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5792/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12250:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5792/2 v k.ú. Prostějov.

K bodu 13.13 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009
Schváleno usnesení č. 12251:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/45 a st. p.č. 638, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/45 a st. p.č. 638, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 13.14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009
Schváleno usnesení č. 12252:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 zůstanou nezměněny.


Miroslav P i š ť á k v.r.                                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                           1. náměstek primátora

Prostějov 6.11.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.5.2013 11:20:23 | přečteno 399x | Věra Krejčí
load