Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2012 > Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 27.11.2012

ikona souboruKe stažení: Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 12253:
Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e
program svého 19. zasedání, konaného mimo schválený harmonogram dne 27.11.2012 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. MODŘANY Power, a.s. – pozemky v sektoru G průmyslové zóny města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12254:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
body 2), 3) a 4) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12192 ze dne 18.09.2012,
2) s c h v a l u j e
a) odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007
a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech,
b) započtení pohledávky statutárního města Prostějova za společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, spočívající ve smluvních pokutách vyplývajících z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 a pohledávky společnosti MODŘANY Power, a.s., za statutárním městem Prostějovem spočívající v kupní ceně za pozemky v současnosti označené jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v části, ve které se vzájemně kryjí,
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

6130

 

 

 

24.236.950

zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

24.236.950

Fond rezerv a rozvoje

3) u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova,
zajistit v co nejkratším termínu veškeré právní kroky směřující k odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech.

Miroslav P i š ť á k , v.r.                                                              Mgr. Jiří P o s p í š i l , v.r.
primátor města Prostějova                                                       1. náměstek primátora

Prostějov 27.11.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.5.2013 11:22:37 | přečteno 366x | Věra Krejčí
load