Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2012 > Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 18.12.2012

ikona souboruKe stažení: Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

 


K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 12255:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 20. zasedání, konaného dne 18.12.2012
- s doplněním o materiály:
13.1 Revokace usnesení ZMP č. 12113 ze dne 19. 06. 2012 – Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (Mobilní průvodce Prostějovem)
14.4 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – TJ Sokol Čechovice
18.13 Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2013
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 12256:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Odměny členům výborů, komise a osadních výborů
Schváleno usnesení č. 12257:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2012 dle důvodové zprávy.

K bodu 4. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu
Schváleno usnesení č. 12258:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu ve znění přiloženého návrhu.

K bodu 5. Novelizace Zásad poskytování veřejné finanční podpory
Schváleno usnesení č. 12259:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Zásady poskytování veřejné finanční podpory ve znění přiloženého návrhu.

K bodu 6. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
Schváleno usnesení č. 12260:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů dle předloženého návrhu.

K bodu 7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schváleno usnesení č. 12261:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen " poplatek za komunální odpad") s tím, že
a) sazba poplatku za komunální odpad na rok 2013 je stanovena ve výši 600 Kč,
z toho v článku 4 odst. 1 písm. a) ve výši 250 Kč, v článku 4 odst. 1 písm. b) ve výši 350 Kč a
b) od poplatku se osvobozují poplatníci dle předloženého návrhu
c) zavádí se úleva od poplatku ve výši 108 Kč pro poplatníka, který v roce 2013 dovrší 70 a více let věku.

K bodu 8. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Schváleno usnesení č. 12262:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu.

K bodu 9. Snížení vkladu statutárního města Prostějova ve společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. a zpětné nabytí vlastnictví k nemovitosti na ul. Křížkovského 7 v Prostějově a souvisejících pozemků
Schváleno usnesení č. 12263:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) změnu zakladatelské listiny společnosti v článku XI tak, že se doplní bod:
"Snížení základního kapitálu je možné i vrácením části vkladu v nepeněžité formě nepeněžitým plněním. Nepeněžité plnění se rozdělí mezi společníky podle poměru jejich vkladu k základnímu kapitálu společnosti".

2) snížení výše vkladu jediného společníka statutárního města Prostějova v obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893 o částku 11,480.000 Kč (slovy jedenáct milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), a to v nepeněžité formě vrácením části vkladu společníka splaceného formou nepeněžitého plnění - vrácením nemovitostí, uvedených v bodě 2 tohoto usnesení. Cena předmětných nemovitostí a tím i částka, o kterou se snižuje vklad jediného společníka, byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 10355-197/2012 znalce Ing. Františka Kocourka, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně pod č.j. 50 Nc 6427/2012-8 ze dne 27. 9. 2012, kterým byly nemovitosti oceněny v částce 11,480.000 Kč,

3) zpětné (bezúplatné) nabytí nemovitostí - stavby pro administrativu č.p. 36 (Křížkovského 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 65/1, pozemku p.č. 65/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, garáže bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku 64/2, pozemku p.č. 64/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2 a pozemku p.č. 64/3 - ostatní plocha o výměře 409 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, do vlastnictví statutárního města Prostějova.
V souvislosti s převodem vlastnictví byla cena předmětných nemovitostí stanovena na základě znaleckého posudku č. 10355-197/2012 znalce Ing. Františka Kocourka, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně pod č.j. 50 Nc 6427/2012-8 ze dne 27. 9. 2012, kterým byly nemovitosti oceněny v částce 11,480.000 Kč.

K bodu 10. Ukončení smlouvy o částečné úhradě provozních nákladů mateřské školy mezi městem Prostějovem a obcí Výšovice
Schváleno usnesení č. 12264:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení smlouvy o částečné úhradě provozních nákladů mateřské školy uzavřené dne 22.12.2005 mezi městem Prostějovem a obcí Výšovice dohodou ke dni 31.12.2012 dle přílohy.

K bodu 11. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice“ Olomouckému kraji
Schváleno usnesení č. 12265:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) bezúplatný převod investičního majetku - projektové dokumentace " Prostějov - stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice", zpracovanou Ing. Alešem Ciprisem, Dopravní projektování spol. s r. o., Janáčkova 1194/12, Moravská Ostrava, z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 005 57 561 v celkové hodnotě 73 920,-- Kč
b) smlouvu o bezúplatném převodu dle předloženého návrhu.

K bodu 12. Bezúplatný převod neinvestičního majetku – projektové dokumentace „Prostějov Wolkerova 31 (výměna výplní otvorů“ Společenství vlastníků Wolkerova 31)
Schváleno usnesení č. 12266:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) bezúplatný převod neinvestičního majetku - projektové dokumentace "Prostějov Wolkerova 31 - výměna výplní otvorů", zpracovanou firmou S-projekt plus, a.s., tř. Tomáše Bati 508, Zlín, z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví Společenství vlastníků Wolkerova 31, Prostějov, Wolkerova 1648/31 IČ: 29314054 v celkové hodnotě 66 640,-- Kč
b) smlouvu o bezúplatném převodu dle předloženého návrhu.

K bodu 13. Poskytnutí daru Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu v Praze
Schváleno usnesení č. 12267:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí peněžního daru ve výši 28 000,- Kč Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, se sídlem Strahovské nádvoří 132/1, Praha 1, IČ: 40765881, zastoupené Václavem Dajbychem, předsedou společnosti,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3322

5222

 

 

 

28 000,00

(zvýšení položky neinvestiční transfery občanským sdružením – zachování a obnova kulturních památek)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

28 000,00

(snížení položky Rezerva RMP pro ROZOP)


K bodu 13.1 Revokace usnesení ZMP č. 12113 ze dne 19. 06. 2012 – Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (Mobilní průvodce Prostějovem)
Schváleno usnesení č. 12268:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12113 ze dne 19. 6. 2012 týkající se:
a) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 40 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Mobilní průvodce Prostějovem",
b) podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.
u k l á d á
RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí Odboru kanceláře primátora,
zajistit vrácení dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 40 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Mobilní průvodce Prostějovem" na účet Olomouckého kraje.

K bodu 14.1 Veřejná finanční podpora nedoporučená - výchova a vzdělávání
Schváleno usnesení č. 12269:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 56 160,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. číslo žádosti 128) na pořízení zahradní herní sestavy Univerzal 100 na dovybavení zahrady mateřské školy při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově.

K bodu 14.2 Veřejná finanční podpora – Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
Schváleno usnesení č. 12270:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1,000.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov 796 01, IČ 44053991 (poř. číslo žádosti 107);
- VFP bude použita na rekonstrukci budovy v Prostějově - Vrahovicích, J. Köhlera2 za účelem vybudování dvou nových sociálních služeb - chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny;
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

60

4377

6322

 

 

 

1 000 000

 

VFP Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

1 000 000

 

Rezerva RMP


K bodu 14.3 Revokace usnesení ZMP č. 12074 ze dne 17. 04. 2012 o poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 12271:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12074 ze dne 17. 04. 2012, a to odst. 4), poskytnutí grantu Zdravé město Prostějov ve výši 3.000,- Kč.

K bodu 14.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory ORI/Zh-04/2012 – TJ Sokol Čechovice
Schváleno usnesení č. 12272:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (ORI/Zh-04/2012) o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova TJ Sokolu Čechovice, se sídlem Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855, který se týká změny termínu čerpání dotace, a to do 27.12.2012.

K bodu 15.1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12273:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

6121

 

 

 

96.340

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; technické zhodnocení – vybavení šaten VSH ostěním s lavicemi a věšáky

50

6409

6121

 

 

 

14.572

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; technické zhodnocení - dodatečné vybavení výtahu v budově školy na Husově nám. 91

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

 

 

 

96.340

snížení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodob. majetek; prostředky schválené na pořízení vybavení šaten VSH

50

6171

5169

 

 

 

14.572

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb

K bodu 15.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice
(Nová radnice – PD rekonstrukce dvora a kanalizace radnice, uliční a dvorní fasády)
Schváleno usnesení č. 12274:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

51000000

400 000

Nová radnice – PD rekonstrukce dvora a kanalizace radnice, uliční a dvorní fasády

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

400 000

FRR

K bodu 15.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice
(Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova – Dykova)
Schváleno usnesení č. 12275:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

369000000

197 000

Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova – Dykova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

197 000

Rezerva RMP

K bodu 15.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice
(Ulice Předina – veřejné osvětlení)
Schváleno usnesení č. 12276:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

1

395000000

76 000

Ulice Předina – Veřejné osvětlení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

76 000

FRR

K bodu 15.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
(Městský hřbitov v Prostějově - stavební úpravy smuteční obřadní síně)
Schváleno usnesení č. 12277:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

1

44000000

260 000

Městský hřbitov v Prostějově- stavební úpravy smuteční obřadní síně

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

260 000

FRR

K bodu 15.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice
(ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - Revitalizace školní zahrady MŠ Mánesova)
Schváleno usnesení č. 12278:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

282000000

47 000

Revitalizace školní zahrady MŠ Mánesova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

286000000

47 000

Revitalizace školních zahrad ZŠ

K bodu 15.7 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční
Schváleno usnesení č. 12279:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

1343

 

 

 

300.000

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství – rozpočtovaná položka byla k 28.11.2012 překročena

 

70

 

1351

 

 

 

1.200.000

 

Odvod z loterií a podobných her kromě VHP – změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona)

 

70

 

1355

 

 

 

17.000.000

 

Odvod z VHP - změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona)

 

70

6310

2141

 

 

 

250.000

 

Příjmy z úroků - rozpočtovaná položka byla k 28.11.2012 překročena

 

 

2. snižuje rozpočet příjmů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

1347

 

 

701600

2.300.000

 

Poplatek za provozovaný VHP - změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona)

 

70

 

1351

 

 

701600

1.545.000

 

Odvod z loterií a podobných her kromě VHP – změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona)

 

70

 

1361

 

 

701600

4.700.000

 

Správní poplatky – VHP - změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona)

 

3. zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6171

5142

 

 

 

1.000

 

Kurzové rozdíly ve výdajích – položka nebývá rozpočtována; výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70

6310

5367

 

 

 

2.500

 

Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi – nerozpočtovaná položka - výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70

6399

5319

 

 

 

7.500

 

Ostatní NI transfery jiným veřejným rozpočtům – nerozpočtovaná položka - výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70

6399

5499

 

 

 

183.100

 

Ostatní NI transfery obyvatelstvu – nerozpočtovaná položka - výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70

6409

5192

 

 

 

30.000

 

Poskytnuté NI příspěvky a náhrady – nerozpočtovaná položka - výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

70

6399

5362

 

 

708300

6.000.000

 

Platby daní a poplatků SR – platba DPH – narůstající odvody DPH (rok 2010 – 1.008 tis. Kč; rok 2011 – 2.322 tis. Kč; rok 2012 k 28.11.2012 – 7.276 tis. Kč

 

 

4. snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6310

5163

 

 

 

250.000

 

Služby peněžních ústavů – úspora na bankovních poplatcích

 

70

6409

5363

 

 

 

750.000

 

Úhrady sankcí jiným rozpočtům - rozhodnutí o částečném prominutí povinnosti odvodu sankcí

 

70

6409

6909

 

 

 

13.000.000

 

Ostatní kapitálové výdaje – limit pro ostatní investice – nečerpané prostředky na ostatní investice

 

70

6409

5166

 

 

708100

200.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – studia, analýzy apod. NI charakteru – nečerpané prostředky

 

5. zvyšuje rezerva města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

18.180.900

 

Zvýšení rezerv města Prostějova na trvalých peněžních fondech – fondu rezerv a rozvoje v důsledku výše uvedených opatření

K bodu 16. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2014 a 2015
Schváleno usnesení č. 12280:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2014 a 2015 dle předloženého návrhu.

K bodu 17. Rozpočet města Prostějova na rok 2013
Schváleno usnesení č. 12281:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočet města Prostějova pro rok 2013 s těmito ukazateli:
1. Celkový objem příjmů ve výši Kč 683.565.650,-
2. Celkový objem výdajů ve výši Kč 750.693.840,-
3. Celkový objem financujících operací ve výši Kč 67.128.190,-

b e r e n a v ě d o m í
A. Rozpis investičních výdajů v celkovém objemu Kč 161.770.000,-
jmenovitě takto:

1. Nákup uměleckých děl

400.000,-

 

Celkem kapitola 10 – Kancelář primátora

400.000,-

 

 

 

 

 

2. Peněžitý vklad do společnosti DSP, s.r.o. (dohoda o VPP do roku 2014)

26.300.000,-

 

3. Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu roku 2013

15.000.000,-

 

Celkem kapitola 70 – Finanční

41.300.000,-

 

1. Národní dům - stavební úpravy, fasáda, výplně otvorů

800.000,-

 

2. Nová radnice - rekonstrukce do r. 2014

9.000.000,-

 

3. Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant - křižovatka Krasická, úsek Anenská

10.000.000,-

 

4. Autobusové čekárny

500.000,-

 

5. Regenerace Sídliště E. Beneše (dokončení)

2.000.000,-

 

6. Dostavba ZŠ Majakovského Vrahovice - dokončení

6.000.000,-

 

7. PD úprava nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu

500.000,-

 

8. Zámek fasáda západ - dokončení

2.000.000,-

 

9. PD křižovatka na Poděbradově nám.

500.000,-

 

10. Smetanovy sady

9.000.000,-

 

11. EÚO ZŠ Dr. Horáka

2.000.000,-

 

12. EÚO MŠ Šárka

1.000.000,-

 

13. EÚO MŠ Husovo nám.

1.000.000,-

 

14. Rekonstrukce učeben na ZŠ pro výuku přírod. Předmětů (dotace 13,789.856,- Kč)

3.000.000,-

 

15. PD protipovodňová opatření

300.000,-

 

16. Revitalizace školních zahrad

1.000.000,-

 

17. Zámek - bezbariérový přístup

900.000,-

 

18. PD okružní křižovatka Dolní - Okružní

200.000,-

 

19. Víceúčelové hřiště Čechovice (ZŠ Čechovice)

6.000.000,-

 

20. Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul.

5.000.000,-

 

21. Veřejné WC Smetanovy sady

1.200.000,-

 

22. Chodník - ulice V. Talicha

300.000,-

 

23. CS Vrahovická - II. etapa (pivovar - ZŠ Majakovského)

1.500.000,-

 

24. Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela

10.000.000,-

 

25. Lázně fasáda, stavební úpravy

2.400.000,-

 

26. Rekonstrukce hráze rybníka v Drozdovicích

3.600.000,-

 

27. Rozšíření botanické zahrady

1.400.000,-

 

28. CS biokoridor Hloučela (dotace 7,863.712,-- Kč)

6.000.000,-

 

29. PD ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo)

100.000,-

 

30. Rekonstrukce Mlýnského náhonu v průmyslové zóně

0.000,-

 

31. Komunikace E. Valenty - živičný kryt, vpusti, obruby

3.600.000,-

 

32. CS Prostějov - Žešov (I. etapa)

3.000.000,-

 

33. PD CS a chodník Určická, Okružní ul. - azylové centrum

120.000,-

 

34. Nová radnice - venkovní úpravy, fasáda, dlažby

10.800.000,-

 

35. Technická infrastruktura M. Alše vč. PD

2.000.000,-

 

36. Městský hřbitov - PD urnové hroby

100.000,-

 

37. Oplocení fotbalových hřišť u Sportcentra - ul. Olympijská

400.000,-

 

38. PD komunikační propojení Husserlovo nám. - Újezd

100.000,-

 

39. Vnitroblok Bulharská, Okružní, Waitova

500.000,-

 

40. CS Dolní - Kralická - I. etapa

1.200.000,-

 

41. Kotelna Finská 4190/9

1.000.000,-

 

42. PD Mlýnská ul. č. 34 - stavební úpravy

200.000,-

 

43. Rekonstrukce komunikace Miličova

4.000.000,-

 

44. Chodník - Krasická ulice (jižní strana) k nové bytové výstavbě

500.000,-

 

45. PD revitalizace Šárka východ - pokračování

400.000,-

 

46. Přeložka kabelu kamery MP před ND

150.000,-

 

47. Vybudování chodníků v lokalitě Čechovice - Domamyslice dle PD

600.000,-

 

48. ZUŠ V. Ambrose - rekonstrukce oken dvorní část

300.000,-

 

49. Městské hradby

600.000,-

 

50. MŠ Rumunská - výměna oken - propojovací chodba

2.000.000,-

 

51. Velodrom - osvětlení oválu vč. nouzového

400.000,-

 

52. PD CS Šmeralova - Anenská

150.000,-

 

53. Regenerace uliční zeleně Olomoucká

500.000,-

 

54. PD záliv u ZŠ J. Železného východní strana

50.000,-

 

55. Společenské a sportovní centrum - architekt. soutěž

200.000,-

 

Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice

120.070.000,-

 

 

 

 

 


B. Rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě Kč 67.128.190,-
jmenovitě takto:

 

 


1. Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce Kč 69.599.090,-
2. Dotace do Fondu reinvestic nájemného Kč - 2.018.900,-
3. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města Kč 2.359.750,-
4. Užití přídělu do Sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 Kč - 2.359.750,-
5. Příděl do Sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2012): Kč 560.000,-
6. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky): Kč - 1.012.000,-

C. Rozpis rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 tak, jak je uveden v příloze č. 10 důvodové zprávy

D. Rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě Kč 64.728.710,-
jmenovitě takto:

1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

1.126.000,-

2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO

1.726.900,-

3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO

2.617.000,-

4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO

2.199.000,-

5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO

999.000,-

6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

4.336.400,-

7. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

3.633.700,-

8. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

5.935.000,-

9. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

3.995.000,-

10. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

1.728.000,-

11. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

4.899.000,-

12. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

5.753.000,-

13. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

3.426.040,-

14. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

6.367.100,-

15. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1.347.930,-

16. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

5.051.000,-

17. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

7.534.000,-

18. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

2.054.640,-


E. Ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem pro rok 2013 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 11

s t a n o v u j e
A. Výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 164.454.170 Kč
B. Výši věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 55.607.060 Kč

s v ě ř u j e
V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 2.000.000 Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových podílů V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5.000.000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), jde - li o:
- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města, akcií a majetkových podílů,
- snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu, vyjma
1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo
2. nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města Prostějova
Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2013 (do 5.000.000 Kč včetně),
- poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,
- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000 Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů
Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro škodní, havarijní a krizové události k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací, vyjma nabytí nemovitého majetku (do 5.000.000 Kč včetně)
V souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu Finančního odboru MMPv oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního rok
Primátorovi a náměstkům primátora oprávnění k předběžnému souhlasu s rozpočtovým opatřením, kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu úřadu nebo k zabránění škod s tím, že na nejbližším zasedání bude rozpočtové opatření schváleno ZMP nebo RMP dle výše uvedených kompetencí RMP v konkrétních částkách
p o v ě ř u j e
Vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:
- - řádně odůvodněné změny závazných ukazatelů (spotřeba energie; mzdové náklady, zákonné a jiné sociální pojištění, zákonné a jiné sociální náklady - pokud jsou hrazeny z NI příspěvku zřizovatele, ne z fondu odměn; odpisy) ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2013 a vést o těchto změnách úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum)
- - odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem

u k l á d á
A. Vedoucímu Finančního odboru MMPv zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2013, kterými jsou povinni se řídit

B. Správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2013, kterými jsou povinny se řídit

C. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova pro rok 2013, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2013:
- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2013 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro škodní a havarijní události) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2013 zapojováním rezervních zdrojů města.

K bodu 18. 1 Památník čs. letců padlých ve 2. světové válce – bezúplatné nabytí stavebních úprav
Schváleno usnesení č. 12282:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí stavebních úprav památníku čs. letců padlých ve 2. světové válce umístěného na Městském hřbitově v Prostějově na pozemku p.č. 6671/1 v k.ú. Prostějov (skupina IX, č. 51) provedených dle projektu zpracovaného společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., 9. odbočkou Svazu letců České republiky Aloise Dvořáka, o.s., se sídlem Cvrčelka 496, Plumlov, PSČ 798 03, IČ: 266 53 079, včetně projektové dokumentace, do vlastnictví statutárního města Prostějova.

K bodu 18. 2 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12197 ze dne 18.09.2012
Schváleno usnesení č. 12283:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12197 ze dne 18.09.2012 týkající se schválení uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku mezi statutárním městem Prostějovem a Olomouckým krajem.

K bodu 18. 3 Schválení odpisu pohledávek Domovní správy Prostějov, s.r.o. a Domovní správy Prostějov p.o.
Schváleno usnesení č. 12284:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávek za nájemné z bytů Domovní správy Prostějov, s.r.o. (nad 20 000 Kč) a nájemného z bytu Domovní správy Prostějov, p.o. (nad 20 000 Kč) dle seznamu v důvodové zprávě.

K bodu 18. 4 Schválení změny podmínek výkupu části pozemku p.č. 6359 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12285:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek výkupu části pozemku p.č. 6359 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova schváleného v odst. 1 písmeno c) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12206 ze dne 18.09.2012 následovně:
- statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6359 v k.ú. Prostějov vozidlům do nosnosti 10 t.

K bodu 18. 5 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6169/204 a p.č. 6169/206, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12286:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6169/204 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m2 a p.č. 6169/206 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č.UZSVM/BPV/2992/2012-BPVM.

K bodu 18. 6 Schválení prodeje bytové jednotky č. 1622/3 v domě na ul. Netušilova 3 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12287:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej bytové jednotky č. 1622/3 o výměře 27,03 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 27/2261 na společných částech bytového domu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 - ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 414.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 12288:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 410/1 - ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře 10 m2 (oddělené geometrickým plánem č. 159-054/2012 ze dne 05.06.2012 a nově označené jako st. p.č. 191 v k.ú. Žešov) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 400 Kč/m2, tj. celkem ve výši 4.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 415/1 v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 12289:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 415/1 - ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře cca 140 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 200 Kč/m2, tj. celkem cca 28.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 9 Schválení výkupu dvou částí pozemku p.č. 7540/2 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12290:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup dvou částí pozemku p.č. 7540/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 264 m2 (oddělených geometrickým plánem č. 4903-40117/2011 ze dne 02.05.2011 a nově označených jako p.č. 7540/35 o výměře 95 m2 a p.č. 7540/36 o výměře 169 m2, oba v k.ú. Prostějov), na ulici Olomoucká, z vlastnictví družstva CÍL, výrobní družstvo, se sídlem Olomoucká 116, Prostějov, PSČ 797 10, IČ: 000 30 821, do vlastnictví statutárního města Prostějova, za kupní cenu v celkové výši 82.000 Kč (tj. cca 310,60 Kč/m2), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude v celé výši uhrazena do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov, a
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

82.000 Kč

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemku p.č. 7540/2 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

82.000 Kč

Fond rezerv a rozvoje


K bodu 18.10 Schválení zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 2938/1, p.č. 2938/2 a p.č. 2938/3, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12291:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 2938/1, p.č. 2938/2 a p.č. 2938/3, vše k.ú. Prostějov.

K bodu 18.11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010
Schváleno usnesení č. 12292:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 100/19 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/19 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 14.04.2014. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010 zůstanou nezměněny.

K bodu 18.12 Změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20.05.2010
Schváleno usnesení č. 12293:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20.05.2010  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, a to do 31.12.2014. Změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20.05.2010 zůstanou nezměněny.

K bodu 18.13 Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2013
Schváleno usnesení č. 12294:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2013

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

Nová radnice

statutární město Prostějov

restaurování květinových žardiniér na terase
do dvora

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha-Milosrdných bratří

pokračování v obnově maleb v kostele, restaurování horní části pravé strany lodi k vítěznému oblouku

zámek

statutární město Prostějov

oprava fasády západního křídla zámku

sokolovna

Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov

restaurování vitrážového okna na schodišti


2. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2013 (spoluúčast – závazný podíl statutárního města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2013) u kulturních památek, kde není statutární město Prostějov vlastníkem:

a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka:kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: pokračování v obnově maleb v kostele, restaurování horní části pravé strany lodi k vítěznému oblouku
závazný podíl města: 300.000,00 Kč
použití příspěvku do: 15.07.2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 29.07.2013

b) vlastník kulturní památky: Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov
statutární zástupce: Ing. Richard Beneš, starosta jednoty
IČ: 15526151
kulturní památka: sokolovna
akce obnovy: restaurování vitrážového okna na schodišti
závazný podíl města: 100.000,00 Kč
použití příspěvku do: 15.07.2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 29.07.2013

3. pověření Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013.

Miroslav P i š ť á k , v.r.                                             Mgr. Jiří P o s p í š i l , v.r.
primátor města Prostějova                                      1. náměstek primátora

Prostějov 18.12.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.5.2013 11:26:14 | přečteno 413x | Věra Krejčí
load