Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2012 > Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 17.4.2012

 

ikona souboruKe stažení: Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 12045:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 13. zasedání, konaného dne 17. 4. 2012
I. s doplněním o body
23.1 Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov
26.16 Schválení prodeje objektu na ul. Plumlovská 83 v Prostějově,
II. s tím, že z programu je stažen bod 25.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Rekonstrukce kanalizace na ul. Gabriely Preissové),
III. s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 12046:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12047:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova podle předloženého návrhu.

K bodu 4. Udělení Cen města Prostějova za rok 2011
Schváleno usnesení č. 12048:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Cenu města Prostějova za rok 2011 Maud Michal Beerové.
Schváleno usnesení č. 12049:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Cenu města Prostějova za rok 2011 Mgr. Renatě Čekalové.
Schváleno usnesení č. 12050:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Cenu města Prostějova za rok 2011 Leopoldu Färbrovi.
Schváleno usnesení č. 12051:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Cenu města Prostějova za rok 2011 MUDr. Bohumilu Hrubanovi, CSc.

 

Schváleno usnesení č. 12052:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Cenu města Prostějova za rok 2011 MUDr. Radomíru Růžičkovi, CSc.
Schváleno usnesení č. 12053:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Cenu města Prostějova za rok 2011 Adolfu "Došínu" Vlkovi, in memoriam.

K bodu 5. Čestná ocenění - zřízení
Schváleno usnesení č. 12054:
Zastupitelstvo města Prostějova
z ř i z u j e
"Čestný odznak Městské policie Prostějov za zásluhy" jako výraz ocenění za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku, nebo jako ocenění spolupráce s Městskou policií Prostějov, nebo jako ocenění za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality.

K bodu 6. Čestná ocenění - udělení
Schváleno usnesení č. 12055:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY
- str. Janě Adámkové, vedoucí skupiny prevence Městské policie Prostějov, za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality,
- npor. Mgr. Jiřímu Grulichovi, vedoucímu obvodního oddělení Policie ČR Prostějov, za spolupráci s Městskou policií Prostějov.
- str. Jiřímu Horáčkovi, veliteli 4. směny hlídkové služby Městské policie Prostějov, za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku,
- Mgr. Janu Nagymu, řediteli Městské policie Prostějov,
za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku a vynikající výsledky na úseku prevence kriminality,
- Plk. Mgr. Pavlu Novákovi, vedoucímu územního odboru Policie ČR Prostějov, za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku a za spolupráci s Městskou policií Prostějov,
- str. Antonínu Říhovi, strážníku hlídkové služby Městské policie Prostějov, za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku,
- PhDr. Liboru Šebestíkovi, zástupci ředitele Městské policie Prostějov, za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality,

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 let služby:
Jiřímu Horáčkovi, Břetislavu Hrdovi, Jaroslavu Maděrkovi, Bc. Vítězslavu Marciánovi, , Jiřímu Novákovi, Bc. Petru Sekaninovi, Bc. Jiřímu Šťastníkovi, Martinu Zieglerovi.

3. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov
- Miroslavu Gomolovi - vedoucí přestupkového oddělení Městské policie Prostějov, za příkladný výkon služby v oblasti dokumentace přestupků a spisové služby,
- Miroslavu Herinkovi - strážníku okrskové služby, za příkladný výkon okrskové služby v okrsku č. 1,
- Ing. Vincenci Jakubskému - za nadstandardní přístup při realizaci systému varování a vyrozumění obyvatelstva Prostějova.

K bodu 7. Členství statutárního města Prostějova ve sdružení OK4Inovace
Schváleno usnesení č. 12056:
Zastupitelstvo města Prostějova
I) s c h v a l u j e
1) vstup statutárního města Prostějova do sdružení OK4Inovace, za podmínek uvedených ve Stanovách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace, dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
2) Zakladatelskou smlouvu a Stanovy zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace" dle přílohy č. 3 a 4 důvodové zprávy
3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5229

 

 

103800

100 000,00

(zvýšení položky 5229-ostatní neinvestiční transfery – členský příspěvek do sdružení „OK4Inovace“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000,00

Rezerva RMP pro ROZOP

II) p o v ě ř u j e
1) Mgr. Aloise Mačáka, MBA zastupováním statutárního města Prostějova ve sdružení OK4Inovace a deleguje jej jako zástupce statutárního města Prostějova na valných hromadách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace
2) Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora statutárního města Prostějova podepsáním Zakladatelské smlouvy a Stanov zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace".

K bodu 8. Pojmenování nových ulic
Schváleno usnesení č. 12057:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
názvy ulic pro stávající a nově vznikající komunikace takto:
1. Gen. Kraváka - (kód UVP 477) pro ulici v k.ú. Krasice,
2. Kelčická - (kód UVP 478) pro ulici v k.ú. Krasice
3. Brodecká - (kód UVP 479) pro ulici v k.ú. Krasice,
4. Trnková - (kód UVP 480) pro ulici v k.ú. Krasice a Čechovice.

K bodu 9. Přejmenování botanické zahrady na Botanickou zahradu Petra Albrechta
Schváleno usnesení č. 12058:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu názvu botanické zahrady na Botanickou zahradu Petra Albrechta.

K bodu 11. Návrh na prominutí poplatků z prodlení
Schváleno usnesení č. 12059:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí poplatků z prodlení dle usnesení č.j. 24 Nc 3852/2008 - 13, Miloslavě Doleželové, bytem Drozdovice č. 35, Prostějov ve výši dle důvodové zprávy.

K bodu 12. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se změnou statutu města na statutární město
Schváleno usnesení č. 12060:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády
č. 375/2010 Sb., v souvislosti se změnou statutu na statutární město, v částkách odpovídajících výše citovanému nařízení vlády pro statutární město, ponížené o 30%, tedy:
- člen rady                                                                                                   Kč 3.478,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady                            Kč 2.614,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu                             Kč 2.414,-
- člen zastupitelstva                                                                                  Kč 1.184,-
Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 1. dubna 2012 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

K bodu 13. Další postup při pořizování územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení č. 12061:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
podklad pro úpravu ÚP,
r e v o k u j e
část usnesení č. 10239, která se týká dalšího postupu při pořizování návrhu územního plánu Prostějov,
s c h v a l u j e
nový postup při pořizování úpravy návrhu územního plánu v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona
- předání podkladů pro podstatnou úpravu návrhu územního plánu Prostějov zpracovateli
- zpracování podstatné úpravy ÚP zpracovatelem
- přiměřené projednání úpravy s dotčenými orgány
- opakované veřejné projednávání
- rozhodnutí o námitkách a připomínkách
- vydání územního plánu Prostějov.

K bodu 14. Obecně závazná vyhláška města Prostějova o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti (v souvislosti se změnou na statutární město)
Schváleno usnesení č. 12062:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti dle předloženého návrhu.

K bodu 15. Obecně závazná vyhláška města Prostějova kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 11/2007 Požární řád města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12063:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2007 Požární řád města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, dle předloženého návrhu.

K bodu 16. Obecně závazná vyhláška města Prostějova o Městské policii a jejím stejnokroji
Schváleno usnesení č. 12064:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji podle předloženého návrhu,
2. p o v ě ř u j e
ředitele Městské policie Prostějov plněním úkolů při řízení Městské policie Prostějov v tomto rozsahu:
ředitel organizuje, řídí a kontroluje činnost městské policie a za tuto činnost je odpovědný primátorovi, je nadřízený všech strážníků, čekatelů a zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městské policie Prostějov a vykonává další činnosti podle Organizačního řádu Městské policie Prostějov.

K bodu 17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci jižní fasády zámku v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12065:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. s c h v a l u j e
přijetí dotace od Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2012 na restaurování jižní fasády zámku ve výši 300 000,00 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace dle přiloženého návrhu,
II. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem Prostějov.

K bodu 18. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám na akci „Výměna oken – Finská 9“
Schváleno usnesení č. 12066:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí dotace z programu Zelená úsporám na akci "Výměna oken - Finská 9" ve výši 2 886 255 Kč a Smlouvu č. S-13551817 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám dle přiloženého návrhu.

K bodu 10. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2011
Schváleno usnesení č. 12067:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření roku 2011, a to bez výhrad s tím, že:

a. rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 21.420.738,51 Kč (upravený rozpočet k 31.12.2011 vykázal záporné saldo ve výši 106.608.315,22 Kč; zlepšený výsledek oproti upravenému rozpočtu je tedy plus 85.187.576,71 Kč; bližší rozbor viz strana 3 důvodové zprávy),
b. hospodaření města Prostějova v hlavní činnosti, na základě výsledku aktuálního principu zjištěného z výkazu zisku a ztráty ÚSC za období 12/2011, skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši
206.977.945,70 Kč,
c. hospodaření města Prostějova v hospodářské činnosti v oblasti realizace digitálních map, na základě výsledku aktuálního principu zjištěného z výkazu zisku a ztráty ÚSC za období 12/2011, skončilo ztrátou ve výši 87.878,79 Kč. Ztrátu podnikatelské činnosti uhradit z nerozděleného zisku minulých let, který vykazuje částku plus
392.542,77 Kč,

2) převod zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2011 ve výši 75.520.581,25 Kč, zjištěný z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova - Fondu rezerv a rozvoje (zůstatky jednotlivých účtů k 31.12.2011 jsou uvedeny na straně 11 důvodové zprávy),

3) převod finanční částky 1.598.700,50 Kč, zaúčtované dne 29.12.2011 jako zdroj Fondu zeleně dle statutu tohoto fondu (tvorba z příjmů rozpočtu města, dále z příjmů souvisejících se záborem veřejné zeleně, s náhradami za ekologickou újmu za zábor veřejné zeleně v majetku města, dále s náhradami za ekologickou újmu při kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města a finančními prostředky přijatými na účet města od třetích osob určených na rozvoj zeleně), do Fondu rezerv a rozvoje z důvodu vynulování určených trvalých peněžních fondů na základě usnesení ZMP č. 10235 ze dne 20.12.2011,

4) odvod finančních prostředků zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, představující celkovou sumu
1.293.630 Kč (viz strana 8, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství, kultura a sport a 21 - Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši. Takto získané finanční zdroje převést v roce 2012 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - trvalý peněžní fond města Prostějova - Fond rezerv a rozvoje,

5) rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2229

1

 

1.293.630

Odvod části ZVH příspěvkových organizací zřízených městem


Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

1.293.630

Fond rezerv a rozvoje6) finanční hospodaření - finanční vypořádání města Prostějova v roce 2011 tak, jak je uvedeno na straně 15 ve "Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2011 v Kč,

7) rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 1.371.533,96 Kč (viz strana 4 a 15 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2011 - požadavek zařadit do rozpočtu roku 2012") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2011, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2012, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

11

6171

5137

1

 

100.000

Pořízení mobiliáře na OD - stěhování odboru

11

6171

5171

1

 

271.933,96

Oprava podlah na OD - stěhování odboru

40

2333

5171

1

 

171.200

Odbahnění MN v části Kralický háj

40

3745

5169

1

 

300.000

Žešov – výsadba zeleně

50

6409

5169

1

 

40.000

Odměny spol. OMEGA za aukce pozemků u nové nemocnice

50

6409

6130

1

 

11.400

Výkup nemovitosti Demelova 6, Prostějov - dořešení problematiky

50

6409

6130

1

 

477.000

CS Žešov - výkup pozemků

 

 

 

 

 

 

 

Snižuje stav rezerv města - Fondu rezerv a rozvoje

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

1.371.533,96

Požadavky kapitol 11, 40, 508) rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, Olomouckým krajem a SFŽP ČR, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

 

2.623.259,52

70

6402

5365

1

 

248.000

70

6402

5366

1

 

315.217,88

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minul. rozpočt. obldob. a výdaje fin. platby daní a poplatků krajům, obcím a SF, výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi – fin. vypořádání roku 2011

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Org..

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

3.186.477,40

Fond rezerv a rozvoje

 

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6402

2222

1

 

13.703

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2011 se SR ČR.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

13.703

Fond rezerv a rozvoje


9) rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2011 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 11273 ze dne 21.12.2010, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2011, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2011 o částku 73.803.434,35 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9
a 10,

10) upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2011 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2011, která jsou evidována na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova,

11) výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2011 město Prostějov tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2011 u kapitoly 20 - Školství, kultura a sport a 21 - Sociální věci,

12) příděl zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnosti do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2011 u kapitoly 20 - Školství, kultura a sport a 21
- Sociální věci (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

b e r e n a v ě d o m í

1) zprávu o ověření "Rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečného účtu města Prostějova za rok 2011" vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Příloha účetní uzávěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Přehled o peněžních tocích organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Přehled o změnách vlastního kapitálu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - Fin 2-12 M - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova a jsou k nahlédnutí orgánům města).

2) pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, Olomouckým krajem a SFŽP ČR v celkovém objemu 3.186.477,40 Kč (viz strana 4 a 15), které vzniklo nečerpáním nebo nedočerpáním transferů na CS Bří Čapků v PV s ÚZ 605 (70.420,01 Kč), bezpeč. doprav. opatř. na ul. Na Hrázi v PV; zvýšení bezb. dopr. na ul. Kostelecká v PV s ÚZ 608 (244.797,87 Kč, rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy s ÚZ 13233 (358.736,52 Kč), transfery na příspěvek na péči s ÚZ 13235 (1.203.400 Kč), transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 13306 (56.322 Kč), sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 s ÚZ 98005 (243.390 Kč), výkon agendy stát. správy v oblasti soc. služeb s ÚZ 98116 (761.411 Kč) a odvodu ekologického poplatku ve výši 248.000 Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje a účet SFŽP ČR z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje),

3) aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 13.703 Kč (viz strana 4 a 15) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do zastupitelstev obcí s ÚZ 98074, které byly dotacemi vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že prostředky budou po obdržení zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo zasláno na Olomoucký kraj,

4) závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2011 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2011, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 35 v "Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)" a v "Závěrečné inventarizační zprávě o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2011 " ze dne 27.2.2012,

u k l á d á
1) vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova převést v roce 2012 zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2011 ve výši 75.520.581,25 Kč, zjištěný z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova - Fondu rezerv a rozvoje,
2) vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova uhradit ztrátu z hospodářské činnosti města Prostějova v roce 2011 v oblasti realizace digitálních map ve výši 87.878,79 Kč v roce 2012 z nerozděleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2011 hodnotu 392.542,77 Kč,
3) vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova realizovat v roce 2012 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 1.293.630 Kč (viz strana 8, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství, kultura a sport a 21 - Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - fond rezerv a rozvoje,
4) vedoucím odborů Magistrátu města Prostějova - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2012, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2011 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2012,
5) vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2012 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,
6) vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011, popř. zisku z doplňkové činnosti pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2012 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,
7) ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011, celého nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnost ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

K bodu 19. Přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných akcí v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů při pořádání 55. festivalu poezie Wolkrův Prostějov
Schváleno usnesení č. 12068:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí v roce 2012 ve výši 150.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání 55. festivalu poezie Wolkrův Prostějov,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci přímé podpory mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 150.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání 55. festivalu poezie Wolkrův Prostějov.


K bodu 20. Přijetí dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové
Schváleno usnesení č. 12069:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové.

K bodu 20.1 Schválení přijetí investičního příspěvku, schválení spolufinancování města, schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Schváleno usnesení č. 12070:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 60.000,- Kč pro JSDH města Prostějova,
II. spolufinancování města Prostějova minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,
III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy,
p o v ě ř u j e
primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

K bodu 21. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory
Schváleno usnesení č. 12071:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/105-11) o poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) , který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 30. 6. 2012.

K bodu 22. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory – Muzeum Prostějovska
Schváleno usnesení č. 12072:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/150-11) o poskytnutí veřejné finanční podpory Muzeu Prostějovska v Prostějově, p. o., nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, IČ 000 91 405, který se týká rozšíření účelu, a to na: další bezprostředně nezbytné náklady spojené se zabezpečením akce (modernizace kamerového systému a osvětlení v sálech).

K bodu 23. Veřejná finanční podpora - kulturní granty 2012
Schváleno usnesení č. 12073:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - kulturního grantového systému

1. ve výši 102.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT (služby související s pronájmem, nájemné, materiál, scéna, letní dětský tábor)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 8.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916
- na vánoční koncert Pěveckého sboru CMG (pronájem sálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2013

3. ve výši 55.000,-- Kč Tomáši Vincencovi,  IČ 491 46 416
- na publikaci "Osobnosti prostějovského hokeje" (publikační činnost, produkční činnost, výtvarná práce včetně zlomů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 50.000,-- Kč Miroslavu Hasovi, IČ 756 74 882
- na realizaci projektu "JAM - Prostějov podporuje hudební talenty" (publicita, přehlídka, poradenství a metodika)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

5. ve výši 35.000,-- Kč
- na "Prostějovský bluegrassový festival" - 2. ročník (náklady pro účinkující, energie, technické zajištění, konferenciér, pronájmy aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

 

 

203500

102 000,--

 

(zvýšení položky 5339 - GJW – Divadlo Point)

 

20

3319

5223

 

 

203500

8 000,--

 

(zvýšení položky 5223 - CMG – vánoční koncert)

 

20

3319

5212

 

 

203500

105 000,--

 

(zvýšení položky 5212 - publikace „Osobnosti prostějovského hokeje“; realizace projektu JAM – Prostějov podporuje hudební talenty)

 

20

3319

5493

 

 

203500

35 000,--

 

(zvýšení položky 5493 – Prostějovský bluegrassový festival – 2. ročník

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

203500

250 000,--

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)


n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - kulturního grantového systému

1. ve výši 25.000,-- Kč

- na projekt "Maluj Legálně" (propagační materiály, nátěrové barvy, malířské potřeby pro malíře i veřejnost, výtvarná soutěž pro děti, honorář hudební skupině, zajištění zvukové aparatury)

2. ve výši 25.000,-- Kč Handkeho občanskému sdružení, Těšíkov 9, Šternberk, IČ 696 00 911
- na realizaci divadelního projektu "Identita" (nájemné, technické zabezpečení, doprava materiálu, propagace).


K bodu 23.1 Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 12074:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantů) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10
1. ve výši 20.000,- Kč Střední zdravotnické škole v Prostějově, Vápenice 3, 796 01 Prostějov, IČ 005 99 212
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Činnost v rámci projektu Zdravé město - zdravý životní styl, přednášková činnost seniory v oblasti zdravého životního stylu, materiály pro přípravu testů, kancelářské potřeby, atd., lektorné, nájemné, služby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do1. 12. 2012;

2. ve výši 7.000,- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 59 158
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, výsadbový materiál, drobné odměny, zajištění výletu pro děti jako odměny, strava a drobné odměny brigádníkům
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2012;

3. ve výši 10.000,-Kč Národní dům o. p. s., Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, IČ 255 76 313
- na organizační zajištění tanečních odpolední v restauraci ND pro všechny věkové kategorie, honorář pro hudbu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2012;

4. ve výši 3.000,-Kč Janu Skřičkovi - Solná jeskyně, Žeranovská 26, 796 01 Prostějov, IČ 133 93 162
- na organizační zajištění pobytu v solné jeskyni, na zajištění propagačních materiálů, propagaci, inzeráty v tisku, na úhradu provozních nákladů na pobyt v solné jeskyni
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2012;

5. ve výši 10.000,- Kč Lence Sehnalové, Budovatelská 580, 798 03 Plumlov, nar. 7. 9. 1964
- na organizační zajištění celorepublikové akce, občerstvení účastníků, propagační předměty a materiál, drobné odměny a ceny pro zúčastněné, účastnické diplomy, administrativní materiál, na odměnu pro účinkující a vystupující, na zajištění technického zázemí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2012;

6. ve výši 5.000,- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring "Sedmikráska", Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČ 644 39 178
- na organizační zajištění přednášek a osvětových akcí, nákup potravin pro praktické ukázky přípravy bezlepkové stravy, pronájem kuchyňky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2012;

7. ve výši 5.000,- Kč SONS ČR, o. s. Svatoplukova č. 15, 796 01 Prostějov, IČ 653 99 447
- na nákup materiálu pro tvořivé dílny - hlína, glazury, korálky, proutí, telefon, nájem
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2012;

8. ve výši 5.000,- Kč ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČ 001 16 670
- na organizační zajištění akce NNO pro všechny věkové kategorie, občerstvení, propagační materiál, na zajištění vystoupení kapely
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2012;

9. ve výši 6.000,- Kč TJ Prostějov, oddíl plavání, Anenská 17, 796 01 Prostějov, IČ 441 59 919
- na nákup propagačních předmětů, plakátů, účastnických diplomů
- na drobné odměny pro účastníky akce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12.2012;

10. ve výši 6.000,- Kč Oddíl orientačního sportu, sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČ 228 97 488
- na nákup propagačních předmětů, plakátů, brožury, diplom
- na pronájem časomíry, na odměny a občerstvení pro účastníky akce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2012;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5339

 

 

101400

20 000,00

(Zvýšení položky 5339 – Střední zdravotnická škola – organizace projektu zdravé město)

10

3299

5222

 

 

10144

7 000,00

(zvýšení položky 5222 – Klub přátel školy při ZŠ Majakovského – úklid parčíku ve Vrahovicích)

10

5221

 

 

 

101400

10 000,00

(zvýšení položky 5221 – Národní dům o. p. s. – organizace tanečních odpolední)

10

6409

5212

 

 

101400

3 000,00

(zvýšení položky 5212 – Solná jeskyně – zajištění pobytu v solné jeskyni)

10

6409

5493

 

 

101400

10 000,00

(zvýšení položky 5493 – organizační akce celorepublikové akce)

10

6409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 -Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitits herpetiformis Duhring „Sedmikráska“- přednášky a osvětové akce, příprava bezlepkové diety)

10

6409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 – SONS ČR, o. s. – na nákup materiálu pro tvořivé dílny)

10

6409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 - ČSOP RS Iris – zajištění akce NNO pro všechny věkové kategorie)

10

3419

5222

 

 

101400

6 000,00

(zvýšení položky 5222 - TJ Prostějov, oddílu plavání – na nákup propagačních předmětů, plakátů, diplomů)

10

3419

5222

 

 

101400

6 000,00

(zvýšení položky Oddílu orientačního sportu, sportovního klubu Prostějov – na nákup propagačních předmětů, plakátů, brožur, diplomů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

77 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)


c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků nenávratné veřejné finanční podpory (grantů) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 10.000,--Kč Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976
- vytváření podmínek pro volnočasové aktivity, podpora lit. tvorby
- na zajištění administrativních pomůcek, nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, nákup drobných cen;

2. ve výši 10.000,-- Kč ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, 796 01Prostějov, IČ 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - Štafeta přátelství a zdraví
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb;

3. ve výši 3.000,-- Kč ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52, 796 01 Prostějov, IČ 479 22 303
- na zajištění a organizaci akcí na podporu zdravého životního stylu
- na nákup materiálu na výrobu ptačích budek a hmyzích hotelů, nákup krmení pro ptáky

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

 

 

 

10 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně PV, příspěvková organizace z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

20

3113

5331

 

 

20337

10 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

20

3113

5331

 

 

20344

3 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, E. Valenty 52 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

23 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21)


n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů

1. ve výši 8.000,-- Kč ZŠ a MŠ Kollárova 4, Prostějov, IČ 479 22 494
- na projekt podporující ekologický program školy, "S kamarády za zvířaty", na zajištění autobusové dopravy do ZOO Lešná

2. ve výši 30.000,-- Kč Kraso-bruslení Prostějov o. s., za Kosteleckou ul. č. 1, Prostějov, IČ 266 36 433
- na sportovně-kulturní akce organizované oddílem - "Svátky roku na ledě" např. maškarní bály

3. ve výši 22.000,-- Kč Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, 796 01 Prostějov, IČ 441 59 862
- na projekt "Co skrývá web ICM" a "Město i já žijeme zdravě"

4. ve výši 16.500,-- Kč Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, 798 11 Prostějov, IČ 628 59 056
- na projekt "Škola podporující zdraví", zvyšování zdatnosti a kondice dětí v průběhu celého roku

5. ve výši 40.350,-- Kč Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, 796 01 Prostějov, IČ 253 42 924
- na nákup zastřešeného altánku

6. ve výši 40.500,-- Kč Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, 796 01 Prostějov, IČ 004 26 369
- na zajištění Celoročních kurzů zdravého vaření a cvičení Oblastního spolku ČČK Prostějov

7. ve výši 12.000,-- Kč Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, 796 01 Prostějov, IČ 004 26 369
- na zajištění Celoročního cyklu kreativních kurzů Oblastního spolku ČČK Prostějov pro klienty SONS a Tyflocentra Prostějov

8. ve výši 10.000,-- Kč Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, 796 01 Prostějov, IČ 004 26 369
- na zajištění akce První pomoc s úsměvem - divadélko - Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu 2.

K bodu 24.1 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 12075:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2012

1. ve výši 55.000,-- Kč Občanskému sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5 - Jinonice, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 231)
- na zajištění provozu Dobrovolnického centra ADRA v Prostějově - mzdové náklady hlavního koordinátora, úhrada služeb externího účetního
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

2. ve výši 55.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 169)
- na pečovatelskou službu - hrubá mzda pracovníka v přímé péči, zákonné sociální a zdravotní pojištění
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

3. ve výši 55.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům "Pomocná ruka", Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 143)
- na služby osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům - provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

4. ve výši 55.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277, (pořadové č. žádosti 123)
- na pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionu Prostějov - intervenční nákupy na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD v Prostějově s cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci zajistit potřebnou péči o děti (intervenční nákupy, úhrada nájmu, energií a dalších služeb pro klienty, ostatní potřeby pro rodiny s dětmi)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5223

 

 

 

55.000,00

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (VFP – Charita)

21

4351

5222

 

 

 

55.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Pomocná ruka)

21

4339

5222

 

 

 

110.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – ADRA, Fond ohrožených dětí)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

200 000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

70

6409

5909

 

 

708000

20.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená veřejná finanční podpora


K bodu 24.2 Nedoporučená veřejná finanční podpora - oblast kultury
Schváleno usnesení č. 12076:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 146.720,-- Kč video4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČ 277 51 783 (poř. číslo žádosti 248)
- na realizaci dokumentárního filmu "O historii a stavebně historickém průzkumu kostela Povýšení sv. Kříže"

2. ve výši 85.000,-- Kč Tomáši Frausovi, IČ 746 81 338 (poř. číslo žádosti 173)
- na zhotovení DVD "Divadelní spolek Historia"

3. ve výši 51.000,-- Kč Magdě Kotyzové, IČ 868 75 205 (poř. číslo žádosti 174)
- na uspořádání country festivalu "FREEFEST 2012"

K bodu 25. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Olomoucká – IV. etapa, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 12077:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

172000000

50 000

CS Olomoucká – IV. etapa, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

50 000

Rezerva RMP


K bodu 25. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (návrh užití prostředků Fondu reinvestic nájemného)
Schváleno usnesení č. 12078:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

 

5

607030

500 000

SPŠ a SOU Lidická - výměna oken východní strana

60

3122

6121

 

5

607008

200 000

Střední škola designu a módy – rekonstrukce odborné učebny

60

3122

6121

 

5

607027

200 000

Střední zdravotnická škola – rekonstrukce podlah v učebnách

60

3123

6121

 

5

607032

275 000

Střední odborné učiliště stavební - výměna oken jižní strana

60

3123

6121

 

5

355000000

275 000

Střední škola automobilní Prostějov s.r.o. – výměna oken jižní strana

60

3123

5171

 

5

 

50 000

Oprava venkovních omítek Lidická 4 a opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

 

1 500 000

Fond reinvestic nájemného


K bodu 25. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov v Prostějově – stavební úpravy smuteční obřadní síně)
Schváleno usnesení č. 12079:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

 

44000000

2 500 000

Městský hřbitov v Prostějově – stavební úpravy smuteční obřadní síně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

1 000 000

Rezerva na havarijní situace

70

6409

5901

 

 

707100

1 500 000

Rezerva RMP


K bodu 25. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD „Provizorní okružní křižovatka na sjezdu z dálnice na ul. Dolní a Okružní“)
Schváleno usnesení č. 12080:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

392000000

150 000

PD provizorní okružní křižovatka na sjezdu z dálnice na ul. Dolní a Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP


K bodu 25. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce mlýnského náhonu v průmyslové zóně)
Schváleno usnesení č. 12081:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2333

6121

 

 

353000000

100 000

Rekonstrukce mlýnského náhonu v průmyslové zóně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


K bodu 25. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané – tribuna, PD parkovišť)
Schváleno usnesení č. 12082:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

119000000

620 000

Středisko mládeže kopané – tribuna, PD parkovišť

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

620 000

Rezerva RMP


K bodu 25. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek
– Domovní správa – bezbariérový přístup)
Schváleno usnesení č. 12083:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

384000000

1 150 000

Zámek – Domovní správa – bezbariérový přístup

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

707100

1 150 000

Rezerva RMP


K bodu 25. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon)
Schváleno usnesení č. 12084:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

 

 

274000000

70 000

Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

70 000

Rezerva RMP


K bodu 25.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (revitalizace rybníka)
Schváleno usnesení č. 12085:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

 

 

393000000

50 000

Revitalizace rybníka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

50 000

Rezerva RMP

K bodu 25.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rozšíření Botanické zahrady Petra Albrechta)
Schváleno usnesení č. 12086:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

 

318000000

40 000

Rozšíření botanické zahrady

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

40 000

Rezerva RMP

K bodu 26. 1 Revokace usnesení ZMP č. 10091 ze dne 26.04.2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 7817/2, p.č. 7817/3 a p.č. 7817/4, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12087:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10091 ze dne 26.04.2011 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 7817/2, p.č. 7817/3 a p.č. 7817/4, vše v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7817/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 36 m2, p.č. 7817/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m2 a p.č. 7817/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BPV/2756/2011-BPVM.

K bodu 26. 2 Revokace bodu 2. usnesení ZMP č. 11025 ze dne 16.02.2010 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6231/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12088:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
bod 2. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11025 ze dne 16.02.2010 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6231/2 a p.č. 6231/4, oba v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6231/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1.408 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BPV/3429/2011-BPVM.

K bodu 26. 3 Revokace usnesení ZMP č. 10092 ze dne 26.04.2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6752/6 a p.č. 6752/7, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12089:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10092 ze dne 26.04.2011 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6752/6 a p.č. 6752/7, oba v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6752/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 92 m2 a p.č. 6752/7 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 100 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j.: UZSVM/BPV/3213/2011-BPVM.

K bodu 26. 4 Revokace usnesení ZMP č. 10133 ze dne 14.06.2011 a odstoupení od kupních smluv
Schváleno usnesení č. 12090:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10133 ze dne 14.06.2011 týkající se schválení změn podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy,
2) s c h v a l u j e
odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech.

K bodu 26. 5 Revokace usnesení ZMP č. 10249 ze dne 20.12.2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 3222/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12091:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10249 ze dne 20.12.2011 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 3222/2 v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3222/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 931 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BPV/4052/2011-BPVM.

K bodu 26. 6 Schválení bezúplatného nabytí stavby památníku čs. letců padlých ve 2. světové válce
Schváleno usnesení č. 12092:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí stavby památníku čs. letců padlých ve 2. světové válce umístěného na Městském hřbitově v Prostějově na pozemku p.č. 6671/1 v k.ú. Prostějov (skupina IX, č. 51) včetně sádrového odlitku pilotního odznaku, z vlastnictví Svazu letců ČR, Odbočky generála Zdeňka Škarvady č. 21 Prostějov, se sídlem VÚ 9333, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 163 67 723, do vlastnictví statutárního města Prostějova.


K bodu 26. 8 Schválení prodeje pozemku p.č. 7789/3 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12093:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku par. č. 7789/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 600 Kč/m2, tj. celkem ve výši 9.600 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 26. 9 Schválení prodeje pozemků na ulici Kralická v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12094:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7423/1 - orná půda o výměře cca 4851 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a pozemku p.č. 7425 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici Kralická, společnosti ADD Investment s.r.o., se sídlem Nové Strašecí, Nádražní 1081, okres Rakovník, PSČ 271 01, IČ: 242 19 185, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem ve výši cca 1.580.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupující; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání distribučního skladu na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu distribučního skladu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba distribučního skladu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující; náklady na zpracování geometrického plánu uhradí statutární město Prostějov.

K bodu 26.10 Schválení prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou čističky odpadních vod na částech pozemků v k.ú. Ptení obcí Ptení
Schváleno usnesení č. 12095:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a obcí Ptení, se sídlem Ptení č. 36, PSČ 798
43, IČ 002 88 691, jako budoucím kupujícím v části týkající se lhůty pro výstavbu čističky odpadních vod na částech pozemků statutárního města Prostějova ve zjednodušené evidenci
- parcelách původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 a p.č. 3613, oba v k.ú. Ptení, obcí Ptení následovně:
a) lhůta pro výstavbu čističky odpadních vod na výše uvedených pozemcích se prodlužuje do 31.12.2015,
b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2006,
c) ostatní podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2011 zůstanou nezměněny.

K bodu 26.11 Schválení směny části pozemku p.č. 6002/2 za část pozemku p.č. 6003/1, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12096:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 6002/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 22 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 6003/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 13 m2 (přesná výměra pozemku bude známa po zpracování geometrického plánu), za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.

K bodu 26.12 Schválení směny částí pozemků p.č. 7390/1 a p.č. 7394/1, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12097:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 7390/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) za část pozemku p.č. 7394/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání s tím, že směňované pozemky budou mít shodnou výměru,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov a RB rovným dílem.

K bodu 26.13 Schválení směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12098:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
směnu dvou částí pozemku p.č. 6324/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o celkové výměře 7.863 m2 (dle geometrického plánu označeny nově jako p.č. 6324/1 a p.č. 6324/4, oba v k.ú. Prostějov), ve vlastnictví statutárního města Prostějova, za části pozemků p.č. 6320/1 - orná půda o výměře 4.145 m2 a p.č. 6321/1 - orná půda o výměře 4.031 m2, oba v k.ú. Prostějov (dle geometrického plánu označeny nově jako p.č. 6320/1 a p.č. 6321/1, oba v k.ú. Prostějov),  za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrh na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí RB.

K bodu 26.14 Schválení výkupu pozemku p.č. 7572/3 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 12099:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 7572/3 - ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem ve výši 2.400 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

2.400

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7572/3 v k.ú. Prostějov (komunikace Močidýlka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

 

2.400

snížení pol. 6909 – limit ostatních investic celkem


K bodu 26.15 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009
Schváleno usnesení č. 12100:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 24.08.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 26.16 Schválení prodeje objektu na ul. Plumlovská 83 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12101:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej rodinného domu č.p. 698 (Plumlovská 83 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1150 a pozemku p.č. 1150 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) v případě, že zájemce na 1. místě v pořadí zájemců neuzavře kupní smlouvu nejpozději do 1 měsíce po schválení prodeje předmětných nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy zájemce na 2. místě v pořadí zájemců, kterému bude stanovena lhůta k podpisu kupní smlouvy do 1 měsíce ode dne doručení výzvy,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců:
1. společnost D + V Investing, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, PSČ: 796 01, IČ: 607 29 694, za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.740.000 Kč,
2. společnost POZEMSTAV Prostějov - servis, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 329/73, PSČ: 796 01, IČ: 255 46 244, za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.620.000 Kč.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                          Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                1. náměstek primátora
                                                                                města Prostějova

Prostějov 17. 4. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.8.2012 14:12:35 | přečteno 436x | Richard Sedlák
load