Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2012 > Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 2.5.2012

ikona souboruKe stažení: Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 12102:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 14. zasedání, konaného mimo schválený harmonogram dne 2. 5. 2012 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Delegování zástupců města na valné hromady společností, v nichž má město majetkový podíl
Schváleno usnesení č. 12103:
Zastupitelstvo města Prostějova
d e l e g u j e
na valné hromady obchodních společností, v nichž má statutární město Prostějov majetkovou účast, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce společníka statutárního města Prostějova takto:

- na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, konanou dne 3. 5. 2012, Mgr. Jiřího Pospíšila 20 a v případě jeho neúčasti RNDr. Alenu Raškovou. Právo hlasovat na valné hromadě má Mgr. Pospíšil, v případě jeho neúčasti RNDr. Rašková.

- na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, konanou dne 7. 6. 2012, RNDr. Alenu Raškovou a v případě její neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila. Právo hlasovat na valné hromadě má RNDr. Rašková, v případě její neúčasti Mgr. Pospíšil.

- na valnou hromadu obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 17. 5. 2012, Mgr. Jiřího Pospíšila a v případě jeho neúčasti RNDr. Alenu Raškovou. Právo hlasovat na valné hromadě má Mgr. Pospíšil, v případě jeho neúčasti RNDr. Rašková.

- na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Krapkova 1635/26, 79601 Prostějov, IČ 494 51 723, konanou dne 22. 6. 2012, Miroslava Pišťáka a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila. Právo hlasovat na valné hromadě má M. Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Pospíšil.

K bodu 3. Zvýšení peněžitého vkladu statutárního města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.
Schváleno usnesení č. 12104:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. s ch v a l u j e
peněžitý vklad statutárního města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých), kterým statutární město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 81 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.,

2) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu statutárního města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1 tohoto usnesení,

3) p o v ě ř u j e
zástupce statutárního města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro zvýšení základního kapitálu o 26,300.000 Kč (slovy: dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých) a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 81 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

K bodu 4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“
Schváleno usnesení č. 12105:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“ ve výši 910 656 Kč a Smlouvu č. 10073854 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přiloženého návrhu.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                               1. náměstek primátora
                                                                               města Prostějova

Prostějov 2. 5. 2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.8.2012 14:13:34 | přečteno 380x | Richard Sedlák
load