Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2012 > Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 24.7.2012

ikona souboruKe stažení: Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 12151:
Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e
program svého 16. zasedání, konaného mimo schválený harmonogram dne 24.7.2012 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Výkup pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov, rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání
s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12152:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. r o z h o d l o 
využít předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 7357/9 – orná půda o výměře 9.468 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Prostějov – Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, za kupní cenu ve výši 3.219.120 Kč,
2. s c h v a l u j e
výkup pozemku p.č. 7357/9 – orná půda o výměře 9.468 m2 v k.ú. Prostějov od společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Prostějov – Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 3.219.120 Kč za následujících podmínek:
a) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
b) před uzavřením kupní smlouvy bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděném pozemku,
3. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

6130

 

 

 

3.219.120

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3.219.120

Fond rezerv a rozvoje

4. v y s l o v u j e
vůli dále s fou GALVA jednat.


K bodu 3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na Solární systém na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12153:
Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e
a) přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na investiční akci „Solární systém na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově“ ve výši 699 509,70 Kč,
b) smlouvu č. 10072053 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění přiloženého návrhu.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                           1. náměstek primátora
                                                                                           města Prostějova
Prostějov 24.7.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.11.2012 14:30:24 | přečteno 373x | Věra Krejčí
load