Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2012 > Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 18.9.2012

 

ikona souboruKe stažení: Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 12154:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 17. zasedání, konaného dne 18.9.2012 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť a s těmito změnami:
- rozšířit program o tyto body:
1.1 Volba nového člena Rady města Prostějova
15.1 Zajištění dofinancování realizace projektu výstavby sportovní haly v areálu „U Kalicha“
18.1 Převod obchodního podílu druhého společníka ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. na statutární město Prostějov
18.2 Zvýšení peněžitého vkladu statutárního města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
20.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce a dostavba ZŠ Prostějov, Majakovského 1)
20.14 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Autobusová čekárna Žešov – střed)
20.15 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Chodník hřbitov Vrahovice vč. VO)
- stáhnout původní materiál č. 21.4 (Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Městského divadla v Prostějově) a namísto tohoto materiálu projednat v bodě 21.4 „Změnu podmínek Smlouvy kupní a 
o zřízení předkupního práva č. 2009/16/003 ze dne 11.09.2009“
- „Podnět k pořízení regulačního plánu“ (původně bod 8) projednat jako bod 22.1.

K bodu 1.1 Volba člena Rady města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12155:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
volbu člena Rady města Prostějova veřejným hlasováním prostřednictvím hlasovacího zařízení.
Schváleno usnesení č. 12156:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Ing. Bedřicha Grulicha dalším členem Rady města Prostějova.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 12157:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Pojmenování nové ulice
Schváleno usnesení č. 12158:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
název ulice pro nově vznikající komunikaci takto:
1. Staškova - (kód UVP 290) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

K bodu 4. Převzetí záštity statutárním městem Prostějovem nad vyhlášením ankety „Sportovec Prostějovska 2012“, které se bude konat dne 14.12.2012 v Městském divadle v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12159:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
převzetí záštity statutárním městem Prostějovem na vyhlášení ankety "Sportovec Prostějovska 2012"
v Městském divadle v Prostějově, konané dne 14. 12. 2012.

K bodu 5. Návrh MUDr. Danuše Pelikánové o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města
Schváleno usnesení č. 12160:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d k l á d á
projednání materiálu na příští zasedání.

K bodu 6. Žádost Velkoobchodu Prostějov, a.s. o posouzení variant umístění výherních zařízení
Schváleno usnesení č. 12161:
Zastupitelstvo města Prostějova
z a m í t á
žádost společnosti Velkoobchod Prostějov, a.s.

K bodu 7. Návrh znění obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12162:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu 9. Přijetí příspěvku, schválení spolufinancování města, schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12163:
Zastupitelstvo města Prostějova
a) s c h v a l u j e
I.přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 130 000,- Kč pro JSDH města Prostějova,
II.spolufinancování statutárního města Prostějova minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,
III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy,
b) p o v ě ř u j e
primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

K bodu 10. Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2012 z Programu Významné projekty Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů při pořádání projektu Prostějovské léto 9 + 1
Schváleno usnesení č. 12164:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2012
z programu Významné projekty Olomouckého kraje ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání projektu Prostějovské léto 9 + 1,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2012 mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 50.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání projektu Prostějovské léto 9 + 1 dle předloženého návrhu.

K bodu 11. Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října
Schváleno usnesení č. 12165:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a)přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 200.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 200.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října dle předloženého návrhu.

K bodu 12. Smlouva o poskytnutí dotace na Interakční prvek ÚSES v k. ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 12166:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1.přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci "Interakční prvek ÚSES v k. ú. Žešov" ve výši 179 766,90 Kč,
2.smlouvu č. 10078086 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění přiloženého návrhu.

K bodu 13. Zajištění financování realizace projektu „Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově“
Schváleno usnesení č. 12167:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
závazek Statutárního města Prostějova, že na realizaci projektu "Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově", schváleného k spolufinancování z Regionálního operačního programu Střední Morava, vyčlení v rozpočtu města na rok 2013 finanční prostředky ve výši 1.455.813,01 Kč a že zajistí financování provozních výdajů projektu
v době jeho udržitelnosti ze svého rozpočtu.

K bodu 14. Zajištění dofinancování realizace projektu „Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Čechovice“
Schváleno usnesení č. 12168:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
závazek města Prostějova, že na realizaci projektu "Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Čechovice" vyčlení
v rozpočtu města na rok 2013 finanční prostředky na jeho realizaci ve výši 5.942.322,- Kč.

K bodu 15. Zajištění financování realizace projektu „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“
Schváleno usnesení č. 12169:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
závazek města Prostějova, že na realizaci projektu "Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách", schváleného k spolufinancování z Regionálního operačního programu Střední Morava, vyčlení v rozpočtu města na rok 2013 finanční prostředky na jeho realizaci ve výši 2.433.504,15 Kč a že zajistí financování provozních výdajů projektu v době jeho udržitelnosti ze svého rozpočtu.

K bodu 15.1 Zajištění dofinancování realizace projektu výstavby sportovní haly v areálu „U Kalicha“
Schváleno usnesení č. 12170:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
závazek Statutárního města Prostějova, že na realizaci projektu Tělovýchovné jednoty Sokol II výstavby sportovní haly v areálu "U Kalicha", vyčlení v rozpočtu města na rok 2013 finanční prostředky do výše 20 % celkových nákladů projektu, které poskytne na jeho dofinancování v rámci veřejné finanční podpory.

K bodu 16. Škola plná pohybu, o. s., ul. Dr. Horáka 24, Prostějov – převzetí závazků statutárním městem Prostějovem
Schváleno usnesení č. 12171:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
závazek, že v případě zániku občanského sdružení Škola plná pohybu, o. s., ul. Dr. Horáka 24, Prostějov či ukončení smlouvy uzavřené se souhlasem Rady města Prostějova (usnesení č. 0795 ze dne 26. 9. 2011) mezi Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 a Školou plnou pohybu, o. s., ul. Dr. Horáka 24, Prostějov
o pronájmu hřiště (pozemek p. č. 2438/48 v k. ú. Prostějov), přebírá statutární město Prostějov případné závazky vzniklé z poskytnuté dotace z MŠMT - "Revitalizace povrchu hřiště".

K bodu 17. Návrh zpětného nabytí nemovitostí na ul. Křížkovského 7 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 12172:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
záměr zpětného nabytí nemovitostí - stavby pro administrativu č.p. 36 (Křížkovského 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 65/1, pozemku p.č. 65/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, garáže bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku 64/2, pozemku p.č. 64/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2 a pozemku p.č. 64/3 - ostatní plocha o výměře 409 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, do vlastnictví statutárního města Prostějova.

K bodu 18.1 Převod obchodního podílu druhého společníka ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. na statutární město Prostějov
Schváleno usnesení č. 12173:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. s c h v a l u j e
úplatný převod obchodního podílu společníka MICOS spol. s r.o., IČ 00533394, sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. , IČ 269 65 186, sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 na statutární město Prostějov za cenu 1,200.000 Kč podle předloženého materiálu,
2. d e l e g u j e
na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, která bude schvalovat převod obchodního podílu společníka MICOS spol. s r.o., IČ 00533394, sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov na statutární město Prostějov, primátora Miroslava Pišťáka, a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila. Právo hlasovat na valné hromadě má primátor Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil,
1. náměstek primátora,
3. p o v ě ř u j e
zástupce statutárního města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro souhlas s převodem obchodního podílu společníka MICOS spol. s r.o., IČ 00533394, sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. , IČ 269 65 186, sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 na statutární město Prostějov za cenu 1,200.000 Kč.

K bodu 18.2 Zvýšení peněžitého vkladu statutárního města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 12174:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. s c h v a l u j e
převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 peněžitým vkladem ve výši 2.300.000 Kč, slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých,
2. s c h v a l u j e
zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 o 2.300.000 Kč, slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých,
3. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova
do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 podle bodu 1 shora,
4. u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova,
převést částku odpovídající zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti
v souladu s tímto usnesením.

K bodu 19.1 Veřejná finanční podpora - Odbor rozvoje a investic
Schváleno usnesení č. 12175:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 500.000,-- Kč TJ Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 55, 796 04 Prostějov, IČ 16367855 (pořadové číslo žádosti 83)
- VFP bude použita na realizaci spodní stavby minihřiště, dřevěné zábrany, oplocení a ochranné sítě v rámci stavby minihřiště s umělým povrchem 3. generace v areálu TJ Sokol Čechovice,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2012;

2. ve výši 500 000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov (pořadové číslo žádosti 84)
- VFP bude použita na spolufinancování projektu vybudování tréninkové základny Atletického klubu Prostějov a účelově vázaná na investici,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012;

3. ve výši 3 000 000,-- Kč TK Tenisovému klubu, Sportovní 1, 796 01 Prostějov (pořadové číslo žádosti 85)
- VFP bude použita na dofinancování nové tenisové haly pro mládež ve Sportovní ulici,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2012;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

1355

 

 

 

4 000 000

 

Převod odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3419

6322

 

 

 

4 000 000

 

VFP

20. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12176:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

2131

 

 

 

1.853.943

zvýšení pol. 2131 – příjmy pronájmu pozemků; pronájem pozemků v majetku statutárního města Prostějova

50

3639

2132

 

 

 

715.488

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovitostí; pronájem nebytových prostor v majetku statut.města Prostějova

50

3639

3111

 

 

 

312.968

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků

50

6171

2329

 

 

 

38.353

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; přefakturace nákladů za zpracování geom.plánů a znaleckých posudků

50

3612

3112

 

 

505001

42.937

zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost.nemovitostí; prodej domů

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3613

5153

 

 

 

150.000

 

zvýšení pol. 5153 – plyn; spotřeba plynu v objektech spravovaných OSÚMM

50

6171

5362

 

 

505037

400.000

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát.rozpočtu; úhrada daně z převodu nemovitostí

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2.413.689

 

zvýšení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 20. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Okružní – PD)
Schváleno usnesení č. 12177:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

407000000

120 000

CS Okružní – PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

120 000

Rezerva RMP

K bodu 20. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – rekonstrukce)
Schváleno usnesení č. 12178:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

51000000

1 400 000

Nová radnice – rekonstrukce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 400 000

Rezerva RMP

K bodu 20. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – rekonstrukce ÚT)
Schváleno usnesení č. 12179:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

51000000

600 000

Nová radnice – rekonstrukce ÚT

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

600 000

Rezerva RMP

K bodu 20. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investic (Parkoviště Mozartova)
Schváleno usnesení č. 12180:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

406000000

300 000

Parkoviště Mozartova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

300 000

Rezerva RMP

K bodu 20. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD chodníky v lokalitě Čechovice
– Domamyslice)
Schváleno usnesení č. 12181:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

404000000

150 000

PD chodníky v lokalitě Čechovice – Domamyslice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP

K bodu 20. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD stavební úpravy odbočovacího pruhu
na křižovatce Olomoucká – Vápenice)
Schváleno usnesení č. 12182:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

367000000

54.000

PD stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

54.000

Rezerva RMP

K bodu 20. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova – Dykova)
Schváleno usnesení č. 12183:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

369000000

1 100 000

Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova – Dykova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 100 000

Rezerva RMP

K bodu 20. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení v ulici Knihařská)
Schváleno usnesení č. 12184:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

405000000

350 000

Veřejné osvětlení v ulici Knihařská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

350 000

Rezerva RMP

K bodu 20.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu)
Schváleno usnesení č. 12185:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

408000000

200 000

PD – Úpravy nádvoří prostějovského zámku pro podporu a rozvoj cestovního ruchu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

200 000

Rezerva RMP

K bodu 20.11 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční
Schváleno usnesení č. 12186:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

 

 

 

2.300.000

(Nákup majetkových podílů – navýšení základního kapitálu Společenského domu Prostějov, s.r.o.)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

 

 

 

1.200.000

(Nákup majetkových podílů – úplatný převod obchodního podílu společníka MICOS spol. s r.o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3.500.000

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 20.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Schváleno usnesení č. 12187:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

90

2219

2111

 

 

900100

3.500.000

snížení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků – komunikace; výběr parkovného

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

90

3745

2310

 

 

 

84.593

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku; prodej palivového dříví

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

90

3722

5194

 

 

900200

40

 

zvýšení pol. 5194 – věcné dary; odměny školám za sběr papíru

90

3631

5169

 

 

900800

12.500

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; poplatek za připojení k distribuční soustavě

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

3.427.947

 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 20.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce a dostavba ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1 - převod finančních prostředků)
Schváleno usnesení č. 12188:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

174000000

7 000 000

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

357000000

7 000 000

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí

K bodu 20.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Autobusové čekárny 2012 – čekárna Žešov
– střed)
Schváleno usnesení č. 12189:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

570000000

200 000

Autobusové čekárny – čekárna Žešov – střed

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

200 000

FRR

K bodu 20.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Chodník hřbitov Vrahovice vč. VO)
Schváleno usnesení č. 12190:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

376000000

500 000

Chodník hřbitov Vrahovice vč. VO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

500 000

FRR

K bodu 21. 1 GALVA s. r. o. - informace o výsledku jednání
Schváleno usnesení č. 12191:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledku jednání se společností GALVA s.r.o., se sídlem Prostějov - Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07.

K bodu 21. 2 MODŘANY Power, a.s., MPS Holding, a.s. – změna podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně statutárního města Prostějova
Schváleno usnesení č. 12192:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
a) bod 2 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12090 ze dne 17.04.2012 týkající se schválení odstoupení
od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech,
b) bod 1 článku I. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12124 ze dne 19.06.2012 týkající se schválení rozpočtového opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města, na pokrytí vratky kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s., ve výši 24.786.950 Kč,
2) n e v y u ž í v á
předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, za kupní cenu ve výši 30.436.950 Kč,
3) s o u h l a s í
s převodem pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí uvedené v příloze č. 1 materiálu,
4) s c h v a l u j e
a) prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 19.09.2007 ve výši 2.000.000 Kč, a to dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, zatíženy žádným zástavním právem,
b) prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. V odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 07.04.2008 ve výši 2.000.000 Kč, a to dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, zatíženy žádným zástavním právem,
c) prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 19.09.2007, v aktuální výši ke dni podpisu kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a to dne 01.04.2016 za podmínky, že v termínu do 31.03.2016 provede společnost MPS Holding, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,
d) prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. V odst. 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 07.04.2008, v aktuální výši ke dni podpisu kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a to dne 01.04.2016 za podmínky, že v termínu do 31.03.2016 provede společnost MPS Holding, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,
e) uzavření kupní smlouvy mezi společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, společností MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, a statutárním městem Prostějovem za podmínek uvedených v části B smlouvy o smlouvě budoucí uvedené v příloze č. 1 materiálu a
f) výkup pozemků p.č. 7346 - orná půda o výměře 57.171 m2 a p.č. 7357/1 - orná půda o výměře 15.700 m2, oba v k.ú. Prostějov, od společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, za podmínek uvedených v kupní smlouvě uvedené v příloze č. 2 materiálu.

K bodu 21. 3 Revokace usnesení ZMP č. 12096 ze dne 17.04.2012 a schválení směny části pozemku p.č. 6002/2 za část pozemku p.č. 6003/1, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12193:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12096 ze dne 17.04.2012,
2) s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 6002/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 28 m2 (dle geometrického plánu pozemek p.č. 6002/17 v k.ú. Prostějov) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 6003/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 (dle geometrického plánu pozemek p.č. 6003/8 v k.ú. Prostějov) ve vlastnictví společnosti KOOS, s.r.o., se sídlem Prostějov, Kostelecká 3114/45, PSČ: 796 01, IČ: 469 75 161, za následujících podmínek:
a)směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.

K bodu 21. 4 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/003 ze dne 11.09.2009
Schváleno usnesení č. 12194:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 93/9 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/003 ze dne 11.09.2009  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 93/9 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/003 ze dne 11.09.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/003 ze dne 11.09.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 21. 5 Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 12195:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod stavby občanského vybavení č.p. 99 (Západní 72 v Prostějově) umístěné na pozemku p.č. st. 110, pozemku p.č. st. 110 - zastavěná plocha o nádvoří o výměře 424 m2, pozemku p.č. 1 - ostatní plocha
o výměře 288 m2 a pozemku p.č. 3/1 - zahrada o výměře 744 m2, vše v k.ú. Krasice, sdružení Fond ohrožených dětí, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1038/6, PSČ: 110 00, IČ: 004 99 277, za následujících podmínek:
a) v darovací smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se obdarovaný zaváže tyto nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout k bezúplatnému převodu statutárnímu městu Prostějovu,
b) v darovací smlouvě se obdarovaný zaváže k tomu, že převáděné nemovitosti bude po dobu minimálně 20 let využívat výhradně pro účely činnosti sdružení Fond ohrožených dětí v souladu se stanovami tohoto sdružení; v případě porušení tohoto závazku bude v darovací smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 500.000 Kč a možnost statutárního města Prostějova od darovací smlouvy odstoupit,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.

K bodu 21. 6 Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12196:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod stavby technického vybavení č.p. 4427 na pozemku p.č. 1701/19 a pozemku p.č. 1701/19 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2, vše v k.ú. Prostějov, sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Děti přírody Prostějov, se sídlem Prostějov, Bohumíra Šmerala, PSČ: 796 01, IČ: 657 62 932, za následujících podmínek:
a) v darovací smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se obdarovaný zaváže tyto nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout k bezúplatnému převodu statutárnímu městu Prostějovu,
b) v darovací smlouvě se obdarovaný zaváže k tomu, že převáděné nemovitosti bude po dobu minimálně 20 let využívat výhradně pro účely činnosti sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Děti přírody Prostějov, v souladu se stanovami tohoto sdružení; v případě porušení tohoto závazku bude v darovací smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 200.000 Kč a možnost statutárního města Prostějova od darovací smlouvy odstoupit,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.

K bodu 21. 7 Schválení bezúplatného převodu stavby a pozemku v k.ú. Prostějov a uzavření smlouvy
o zhodnocení silničního majetku
Schváleno usnesení č. 12197:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) bezúplatný převod části pozemku p.č. 7691 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a stavby odbočovacího pruhu umístěné na části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399,
za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby "Prostějov - stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká x Vápenice"; do této doby bude statutárním městem Prostějovem a Olomouckým krajem - Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 709 60 399, jako vlastníkem stavby silnice č. III/44934  na pozemku p.č. 7692 v k.ú. Prostějov a statutárním městem Prostějovem jako investorem stavby "Prostějov - stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká x Vápenice", za podmínek dle přiložené smlouvy.

K bodu 21. 8 Schválení prodeje bytových domů na ul. Svatoplukova 50 a Svatoplukova 78 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 1219:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) prodej bytového domu č.p. 2388 (Svatoplukova 78 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4318 a pozemku p.č. 4318 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 431 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.930.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej bude realizován s břemeny nájemních vztahů váznoucích na předmětných nemovitostech,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) prodej bytového domu č.p. 2434 (Svatoplukova 50 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4392, pozemku p.č. 4392 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 4393 - zahrada o výměře 326 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.311.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej bude realizován s břemeny nájemních vztahů váznoucích na předmětných nemovitostech,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 21. 9 Schválení prodeje objektů a pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12199:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 1732/13, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 1732/4, pozemků p.č. 1732/13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2, p.č. 1732/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2, p.č. 1732/2 - ostatní plocha o výměře 107 m2 a částí pozemků p.č. 1732/14 - ostatní plocha o výměře cca 375 m2 a p.č. 1732/1 - ostatní plocha o výměře cca 200 m2 (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, společnosti VZ NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Čechy pod Kosířem, Wolkerova 91, PSČ 798 58, IČ 283 11 302, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena dohodou ve výši 115 % obvyklé ceny stanovené znaleckým posudkem, tj. celkem ve výši cca 672.290 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) kupující se v kupní smlouvě zaváže rozšířit na vlastní náklady stávající komunikaci kolem převáděných částí pozemků p.č. 1732/14 a p.č. 1732/1, oba v k.ú. Prostějov, tak, aby tato komunikace měla šířku min. 4,5 m,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
kupující se v kupní smlouvě zaváže, že převáděné pozemky neoplotí a že na části pozemku p.č. 1732/1 a pozemku p.č. 1732/2, oba v k.ú. Prostějov, vybuduje v termínu do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy parkoviště pro osobní automobily; v případě porušení některého z výše uvedených závazků bude v kupní smlouvě sjednána povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč v každém jednotlivém případě a možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.

K bodu 21.10 Schválení prodeje pozemku p.č. 30 v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 12200:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 30 - ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Krasice, a to:
1) části o výměře cca 16 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vyznačené růžově v přiložené situační mapě, vlastníkovi rodinného domu č.p. 44 na pozemku p.č. st. 69 a pozemků p.č. st. 69 a p.č. 26, vše v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 205 Kč/m2, tj. celkem cca 3.280 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) kupující se v kupní smlouvě zaváže umožnit vlastníkovi rodinnému domu č.p. 43 na pozemku p.č. st. 68
a pozemku p.č. st. 68, vše v k.ú. Krasice, přístup k jeho nemovitostem přes převáděný pozemek; pro případ porušení uvedeného závazku kupujícím bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč a možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) části o výměře cca 12 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vyznačené zeleně v přiložené situační mapě, do podílového spoluvlastnictví třem podílovým spoluvlastníkům rodinného domu č.p. 42 na pozemku p.č. st. 67 a pozemků p.č. st. 67 a p.č. 27, vše v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 205 Kč/m2, tj. celkem cca 2.460 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
E. Valenty 3853/25, PSČ: 796 01,
3) části o výměře cca 12 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vyznačené oranžově v přiložené situační mapě, vlastníkovi rodinného domu č.p. 375 na pozemku p.č. st. 65, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. st. 319 a pozemků p.č. st. 65, p.č. st. 319, p.č. 544 a p.č. 28, vše v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 205 Kč/m2, tj. celkem cca 2.460 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
4) části o výměře cca 8 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vyznačené modře v přiložené situační mapě, vlastníkům rodinného domu č.p. 39 na pozemku p.č. st. 7, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. st. 320 a pozemků p.č. st. 7, p.č. st. 320 a p.č. 29, vše v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 205 Kč/m2, tj. celkem cca 1.640 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
E. Valenty 3853/25, PSČ: 796 01,
5) části o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vyznačené žlutě v přiložené situační mapě, do podílového spoluvlastnictví vlastníků rodinného domu č.p. 39 na pozemku p.č. st. 7, budovy bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. st. 320 a pozemků p.č. st. 7, p.č. st. 320 a p.č. 29, a vlastníka rodinného domu č.p. 26 na pozemku p.č. st. 8 a pozemku p.č. st. 8, vše v k.ú. Krasice (každému id. 1/2), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 205 Kč/m2, tj. celkem cca 10.250 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 21.11 Schválení prodeje pozemku p.č. 8086/5 a části pozemku p.č. 8086/7, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12201:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 8086/5 - ostatní plocha o výměře 24 m2 a části pozemku p.č. 8086/7 - ostatní plocha
o výměře 1 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Tenis klub Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Za velodromem 49a, IČ: 253 31 108, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 600 Kč/m2 (celkem 15.000 Kč), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 21.12 Schválení prodeje části pozemku p.č. 8086/7 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 12202:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 8086/7 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 9 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) občanskému sdružení Tenisový klub Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Sportovní 1, PSČ: 796 40, IČ: 002 05 061, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 600 Kč/m2, tj. celkem cca 5.400 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 21.13 Schválení prodeje části pozemku p.č. 93/3 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 12203:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 93/3 - ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 62 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena z důvodů uvedených v důvodové zprávě ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem cca
6.200 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 21.14 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Dolní) a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12204:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. výkup pozemků p.č. pozemků p.č. 3726/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 19 m2 a p.č. 3726/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem ve výši 6.400 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

392000000

6.400

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v ul. Dolní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

6.400

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 21.15 Schválení výkupu spoluvlastnického podílu id. 1/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12205:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup spoluvlastnického podílu id. 1/10 na pozemcích p.č. 101/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2 a p.č. 101/2 - ostatní plocha o výměře 38 m2, oba v k.ú. Prostějov, od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Kupní smlouvy č.j. UZSVM/BPV/1599/2012-BPVM,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

 

235.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup spoluvlastnického podílu id. 1/10 k pozemkům p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

235.500

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 21.16 Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice) a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 12206:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí "Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka"
1. výkup části pozemku p.č. 6359 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 27.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6359 v k.ú. Prostějov vozidlům do nosnosti 3,5 t,
2. výkup části pozemku p.č. 6356/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 12.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
3. výkup části pozemku p.č. 6355 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 27.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
4. výkup části pozemku p.č. 6353 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 480 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 144.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
5. výkup části pozemku p.č. 6351 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 80 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 24.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6351 v k.ú. Prostějov vozidlům do nosnosti 3,5 t,
6. výkup části pozemku p.č. 6350 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 150 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 45.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
7. výkup části pozemku p.č. 6349 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 6.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
8. výkup části pozemku p.č. 6347 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 27.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
9. výkup části pozemku p.č. 6447 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 9.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
10. výkup spoluvlastnických podílů o velikosti id. 6/10 (vyjma spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/10 ve vlastnictví ČR-Pozemkového fondu) na části pozemku p.č. 6452 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 4.500 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů, a to do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
11. výkup části pozemku p.č. 6455 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 90.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
12. výkup části pozemku p.č. 6456/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 360 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 108.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
13. výkup části pozemku p.č. 6457/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 480 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 144.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,

14. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

667.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v souvislosti s výstavbou CS Určice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

667.500

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 21.17 Schválení změny podmínek směny částí pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 12207:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek směny části pozemku p.č. 204/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 2.330 m2 (přesná výměra bude známá po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 131 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 1.000 m2 (přesná výměra bude známá po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 270/55, Prostějov, PSČ 796 04, IČ: 163 67 855, schválené usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 12040 ze dne 14.02.2012 následovně:
a) na směňovaných pozemcích mohou být vybudovaná pouze hřiště a s tím související zařízení,
b) směnná smlouva bude uzavřena po zpracování geometrických plánů na oddělení předmětných částí pozemků.

K bodu 21.18 Smlouva o budoucích smlouvách uzavřená mezi městem Prostějovem a společností MANTHELLAN a.s. – rozhodnutí o využití pozemků tvořících nemovitosti 3. etapy
Schváleno usnesení č. 12208:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d u j e
1) o využití pozemků tvořících nemovitosti 3. etapy v souladu s ujednáními Smlouvy o budoucích smlouvách č. 2010/50/084 uzavřené mezi městem Prostějovem a společností MANTHELLAN a.s. dne 16.07.2010 pro výstavbu tržnice a
2) o nevyužití pozemků tvořících nemovitosti 3. etapy v souladu s ujednáními Smlouvy o budoucích smlouvách č. 2010/50/084 uzavřené mezi městem Prostějovem a společností MANTHELLAN a.s. dne 16.07.2010 pro výstavbu kulturního centra.

K bodu 21.19 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009
Schváleno usnesení č. 12209:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2014. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 21.20 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009
Schváleno usnesení č. 12210:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/65 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/65 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.10.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 22. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s. za rok 2011
Schváleno usnesení č. 12211:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s. za rok 2011.

K bodu 22.1 Podnět k pořízení regulačního plánu pro společnost MANTHELLAN, a.s.
Schváleno usnesení č. 12212:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. s c h v a l u j e
pořízení regulačního plánu na záměr stavby polyfunkčních objektů v části lokality vymezené IX. změnou územního plánu sídelního útvaru Prostějov, dle předloženého podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s., které bude podmíněno úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu žadatelem
2. j m e n u j e
jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování regulačního plánu Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora
3. p o v ě ř u j e
pořizovatele (SÚ MMPv) provedením úpravy návrhu zadání regulačního plánu v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města ve věci využití pozemků tvořících nemovitosti 3. etapy dle bodu 21.18.

K bodu 23. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2012
Schváleno usnesení č. 12213:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2012,
s c h v a l u j e
rozpočtová opatření za I. pololetí 2012 podléhající na základě usnesení ZMP č. 10236 ze dne 20.12.2011 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2012, kterými
se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 20.622.369,13 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                               1. náměstek primátora
                                                                                               města Prostějova

Prostějov 18.9.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.11.2012 14:31:30 | přečteno 381x | Věra Krejčí
load