Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2013 > Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 19.2.2013

ikona souboruKe stažení: Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 13001:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 21. zasedání, konaného dne 19.2.2013 s doplněním o materiál 8.3 Provozování právnické osoby JESLE sídliště Svobody, příspěvkové organizace a změna její zřizovací listiny a s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 13002:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3.1 Veřejná finanční podpora - strategické sporty
Schváleno usnesení č. 13003:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013

1. ve výši 880.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634 (poř. číslo žádosti 110)
- na podporu činnosti mládežnických basketbalových družstev (jízdné, nájmy a pronájmy pro mládežnické basketbalové týmy)
- termíny čerpání: do 28. 2. 2013 částku 440.000,-- Kč; do 31. 3. 2013 částku 440.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

2. ve výši 2.130.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 122)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva (v částce 1.730.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- termíny čerpání:
za pronájmy
- do 28. 2. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 31. 3. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 30. 4. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 31. 5. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 30. 9. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 31. 10. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 30. 11. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 31. 12. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
za dopravu
Úhrada dopravy ve výši 400.000,-- Kč bude probíhat na základě předložených faktur.
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

3. ve výši 700.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., Ječná 1, Praha 2, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 120)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor)
- termíny čerpání:
- do 28. 2. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 31. 3. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 30. 4. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 31. 5. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 30. 9. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 31. 10. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 30. 11. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- do 31. 12. 2013 pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

4. ve výši 610.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádostí 101 a 104)
- na podporu mládežnického boxu a extraligového boxu (jízdné, pronájem tělocvičny)
- termíny čerpání: do 28. 2. 2013 částku 500.000,-- Kč; do 31. 3. 2013 částku 110.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

5. ve výši 1.400.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 112)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (doprava, pronájmy a nájemné)
- termíny čerpání: do 28. 2. 2013 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2013 částku 400.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

6. ve výši 1.600.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 002 05 061 (poř. číslo žádosti 114)
- na celoroční činnost mládežnických týmů (doprava, náklady spojené se soustředěním pro mládežnické týmy, materiální zabezpečení, trenérské služby)
- termíny čerpání: do 28. 2. 2013 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2013 částku 600.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

7. ve výši 600.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Za Místním nádražím 4536, IČ 266 21 916 (poř. číslo žádosti 179)
- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (nájmy sportoviště, doprava, energie)
- termíny čerpání: do 28. 2. 2013 částku 500.000,-- Kč; do 31. 3. 2013 částku 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

7.220.000,--

 

(zvýšení položky 5222 - občanská sdružení)

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

700.000,--

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledu a nebytových prostor - muži)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5909

 

 

0200000000000

7.920.000,--

 

(snížení položky 5909 – strategické sporty)


n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013

1. ve výši 2.000.000,-- Kč Prostějovskému basketbalu s. r. o., Za Kosteleckou 51, IČ 269 06 104 (poř. číslo žádosti 148)
- na trenérské a rehabilitační služby, PHM, soustředění pro tým, náklady na tělovýchovné projekty a služby

2. ve výši 1.600.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 113)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu v extralize žen (poplatky ČVS, CEV; startovné; výchovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; cestovné a doprava; pronájmy a nájemné; ubytování; propagační služby; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; náklady na tělovýchovné projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; soustředění aj.).

K bodu 3.2 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 13004:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 90.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 234)
- na podporu činnosti (zajištění soutěží - doprava, pronájmy; 67. ročník Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 150.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 36)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy a šatny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

3. ve výši 60.000,-- Kč Ricardo - Racing Teamu, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 (poř. č. žádosti 136)
- na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice "Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka"
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 116)
- na podporu činnosti (účast na soutěžích - doprava; pořádání závodů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

5. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 275)
- na podporu činnosti (pronájmy, účast na soutěžích - doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

6. ve výši 80.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádostí 255, 280)
- na podporu činnosti oddílů dálkového, zimního plavání (pronájmy bazénu)
- na podporu činnosti oddílu kopané (pronájmy, nákup a údržba sportovního materiálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

7. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 170)
- na podporu činnosti oddílů basketbalu, volejbalu, kanoistiky, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (energie, běžná údržba sportovišť, doprava, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

8. ve výši 150.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 206)
- na podporu činnosti oddílů kopané, stolního tenisu, zápasu, nohejbalu a odboru sportu pro všechny (údržba fotbalového hřiště, doprava, energie, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

9. ve výši 70.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 222)
- na podporu činnosti oddílů všestrannosti, nohejbalu, juda, volejbalu a zápasu (pronájmy, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

10. ve výši 150.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 161)
- na podporu činnosti házené, odbíjené, nohejbalu a kondičního cvičení žen (nájemné, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

11. ve výši 330.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025, (poř. č. žádostí 182, 181)
- na úhradu nákladů na provoz koupaliště (energie, bazénová chemie, rozbory vody, odvoz odpadků, revize elektro zařízení a jeho opravy, opravy bazénu, nátěry, oprava lehátek, vybavení a zařízení koupaliště, udržování terénu a trávníku) v částce 250.000,-- Kč
- na činnost sportovních oddílů turistiky, gymnastiky, volejbalu, všestrannosti a fotbalu (údržba hřiště, energie, nájmy sportovišť) v částce 80.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

2.180.000

 

(zvýšení položky 5222 – občanská sdružení)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

2.180.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


K bodu 3.3 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (školní hřiště)
Schváleno usnesení č. 13005:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 60.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 4, Prostějov, IČ 253 48 418 (poř. č. žádosti 191)
- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost (mzdové náklady správce hřiště, údržba a opravy hřiště, úklid hřiště)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

2. ve výši 60.000,-- Kč ART ECON - Střední škole Prostějov, s. r. o., Husovo nám. 91, IČ 255 00 783 (poř. č. žádosti 14)
- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost (mzdové náklady správce hřiště, údržba a opravy hřiště, úklid hřiště, režijní materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

120.000

 

(zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o; ART ECON – Střední škola Prostějov, s. r. o. – provoz školních hřišť pro veřejnost)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

120.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)


K bodu 3.4 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 13006:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 900.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 115)
- na podporu činnosti družstva mužů kategorie Elite a U23 (účast na soutěžích - doprava, ubytování, startovné; výcvikové tábory - doprava, ubytování; materiální vybavení; doplňky stravy; lékařské prohlídky sportovců; pořádání závodů - technické vybavení, rozhodčí, lékařské zajištění, ceny, propagace).

K bodu 3.5 Veřejná finanční podpora - Azylové centrum
Schváleno usnesení č. 13007:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 ve výši 360.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 105)
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013.

K bodu 3.6 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 13008:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z prostředků zařazených v kapitole 21- sociální věci a nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 90.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 190)
- na zajištění provozu Centra denních služeb a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory - spotřeba plynu, elektrické energie, materiál na činnost a terapeutické aktivity
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

2. ve výši 250.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 213, 214, 215, 216)
- na provozní a osobní náklady služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostějov, Kontaktního centra Prostějov, projektu Terénní programy Prostějov a provozní náklady projektu Prevence Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

3. ve výši 180.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Žešov 101, Prostějov, IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 192)
- na spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek - provozní a mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

4. ve výši 60.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům "Pomocná ruka", Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 176)
- na služby osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům - provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

0210000000000

90.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Lipka)

21

4379

5222

 

 

0210000000000

250.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Podané ruce)

21

4339

5222

 

 

0210000000000

180.000,00

zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP - Mateřské centrum)

21

4351

5222

 

 

0210000000000

60.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Pomocná ruka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

0210000000000

240.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)

70

6409

5909

 

 

0700000708000

340.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora


K bodu 3.7 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 13009:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 1.240.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 26)
- na Domov Daliborka - chráněné bydlení - energie, materiálové náklady (kancelářské potřeby, čistící prostředky, vybavení), hrubé mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění

2. ve výši 290.000,-- Kč Normální je počítat o.s., Kardinála Trochty 515/2, Litoměřice , IČ 227 41 097, (pořadové č. žádosti 9)
- na provoz kanceláří při řešení platební neschopnosti a zadlužování obyvatel
- nájem, odměna poradce, energie, lektorská činnost, propagace, osvěta.

K bodu 3.8 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Schváleno usnesení č. 13010:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 63.000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ: 001 16 670 (poř.č. 262)
- na zajištění péče o prostějovské handicapované živočichy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

0400000404003

63.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

0400000404003

63.000

(Prostředky komise životního prostředí)


K bodu 3.9 Veřejná finanční podpora - oblast kultury (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 13011:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 60.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644 (poř. číslo žádosti 266)
- na uspořádání regionálních soutěží ve zpěvu (Hanácký skřivan - děti, Hanácký skřivan - mládež, Zpívající rodina)

2. ve výši 240.000,-- Kč G - Areja, s. r. o., Pod Kostelem 585, Plumlov, IČ 293 71 571 (poř. číslo žádosti 132)
- na pořádání měsíčních autorských výstav v Galerii N7 v Prostějově (podíl na nákladech - pronájem, energie, propagace, organizace vernisáží)

3. ve výši 60.000,-- Kč Marii Křišťanové, IČ 012 67 728 (poř. číslo žádosti 151)
- na podporu informačního eventového portálu (www.j-prostejov.com)

K bodu 4. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2012
Schváleno usnesení č. 13012:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2012 dle předloženého návrhu.

K bodu 5. Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2012
Schváleno usnesení č. 13013:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov za rok 2012 dle předloženého návrhu.

K bodu 6. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce
Schváleno usnesení č. 13014:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v í
na rok 2013 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje Statutární město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

K bodu 7. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesení č. 13015:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu.

K bodu 8. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2012 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 10236 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2012) ze dne 20.12.2011
Schváleno usnesení č. 13016:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2012 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 10236 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2012) ze dne 20.12.2011.

K bodu 8.1 Užití Fondu reinvestic nájemného
Schváleno usnesení č. 13017:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

 

5

0600000607030

500 000

SOŠP a SOUS Lidická 4 - výměna oken východní strana

 

3122

6121

 

5

0600000607008

200 000

Střední škola designu a módy – rekonstrukce soklu budovy

 

3122

5171

 

5

0600000607027

100 000

Střední zdravotnická škola – oprava podlah a střechy budovy

 

3122

6121

 

5

0600000508027

900 000

ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o. - výměna oken střední trak a PD rekonstrukce šaten tělocvičny

 

3122

6121

 

5

0600355000000

300 000

Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. – výměna oken jižní strana

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

0700000000000

2 000 000

Fond reinvestic nájemného


K bodu 8.2 Přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí v roce 2013 na částečnou úhradu nákladů při pořádání 56. festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2013
Schváleno usnesení č. 13018:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí v roce 2013 ve výši 140.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání 56. festivalu poezie Wolkrův Prostějov

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 140.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání 56. festivalu poezie Wolkrův Prostějov.

K bodu 8.3 Provozování právnické osoby JESLE sídliště Svobody, příspěvkové organizace a změna její zřizovací listiny
Schváleno usnesení č. 13019:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
s účinností k 1. 4. 2013 změnu zřizovací listiny Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace IČ 479 20 360 se sídlem Prostějov sídliště Svobody 23/78 v článku III odstavec 2 Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace takto:
1. v článku III. se ruší odstavec 2,
2. dosavadní odstavec 3 se nově označuje jako odstavec 2 a zní takto:
"Jesle sídliště Svobody v Prostějově (dále jen Jesle) jsou zřízeny statutárním městem Prostějovem jako příspěvková organizace pro zabezpečení výchovné péče o děti ve věku od 1 do 3 let v denním režimu."
3. dosavadní odstavce 4 až 8 se nově označují jako odstavce 3 až 7.

K bodu 9.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1 – plocha pro výstup a nástup žáků)
Schváleno usnesení č. 13020:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

0600174000001

290 000

ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1 – plocha pro výstup a nástup žáků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

0600174000000

290 000

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1


K bodu 9.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého – rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova)
Schváleno usnesení č. 13021:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

0600379000000

50 000

ZŠ Palackého – rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP

K bodu 9.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon)
Schváleno usnesení č. 13022:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

 

 

0600274000000

500 000

Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Rezerva RMP


K bodu 9.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov v Prostějově - stavební úpravy smuteční obřadní síně)
Schváleno usnesení č. 13023:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

1

0600044000000

300 000

Městský hřbitov v Prostějově- stavební úpravy smuteční obřadní síně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

300 000

FRR


K bodu 9.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS Okružní)
Schváleno usnesení č. 13024:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

0600407000000

100 000

PD CS Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

100 000

Limit ostatních investic


K bodu 9.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského, chodníky – PD)
Schváleno usnesení č. 13025:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

0600366000000

100 000

Křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského, chodníky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

100 000

Limit ostatních investic

K bodu 9.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla)
Schváleno usnesení č. 13026:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

 

0600435000000

100 000

Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

100 000

Limit ostatních investic


K bodu 9.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky)
Schváleno usnesení č. 13027:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

0600431000000

200 000

PD dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

200 000

Limit ostatních investic


K bodu 9.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace Sídliště svobody PD bloky 7, 8, 9, 10 a 11)
Schváleno usnesení č. 13028:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

0600432000000

160 000

Regenerace Sídliště svobody PD bloky 7, 8, 9, 10 a 11

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

160 000

Rezerva RMP


K bodu 9.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. T. G. Masaryka - kuželna)
Schváleno usnesení č. 13029:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

 

0600434000000

200 000

Revitalizace nám. T. G. Masaryka, (kuželna)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

200 000

Limit ostatních investic


K bodu 9.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace rybníka v Drozdovicích)
Schváleno usnesení č. 13030:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

 

1

0600393000000

450 000

Revitalizace rybníka v Drozdovicích

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

450 000

FRR


K bodu 9.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko kopané mládeže – parkoviště)
Schváleno usnesení č. 13031:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

0600119000000

1 000 000

Středisko mládeže kopané – parkoviště

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

1 000 000

FRR


K bodu 9.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení v ulici Knihařská PD)
Schváleno usnesení č. 13032:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

0600405000000

50 000

Veřejné osvětlení v ulici Knihařská PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000717100

50 000

Rezerva RMP


K bodu 9.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úprava veřejného prostranství okolí zámku)
Schváleno usnesení č. 13033:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

5166

 

 

 

200 000

Úprava veřejného prostranství okolí zámku

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

200 000

Limit ostatních investic


K bodu 9.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Územní energetická koncepce statutárního města Prostějova)
Schváleno usnesení č. 13034:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2115

6119

 

 

0600433000000

350 000

Územní energetická koncepce statutárního města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

350 000

Limit ostatních investic

K bodu 10.1 Manželé Koryčánkovi - dohoda o narovnání
Schváleno usnesení č. 13035:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
materiál č. 10.1 „Manželé Koryčánkovi - dohoda o narovnání“ odložit na příští zasedání.

K bodu 10.2 Schválení směny nemovitostí v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 13036:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
směnu pozemků p.č. 267/2 - ostatní plocha o výměře 228 m2, p.č. 271/2 - ostatní plocha o výměře 358 m2 a části pozemku p.č. 234 - orná půda o výměře cca 80 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Krasice, stavby komunikace na pozemcích p.č. 267/2, p.č. 270/2, p.č. 271/2, p.č. 484/1, p.č. 484/2 a p.č. 486/2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví společnosti CCK, s.r.o., se sídlem Vranovice - Kelčice, Kelčice 6, PSČ 798 08, IČ 277 33 980, za část pozemku p.č. 486/1 - orná půda v k.ú. Krasice o výměře cca 1.000 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), ve vlastnictví statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) společnost CCK, s.r.o., se zaváže po dobu pěti let od uzavření směnné smlouvy na své náklady zajišťovat opravy komunikace na pozemcích p.č. 267/2, p.č. 270/2, p.č. 271/2, p.č. 484/1, p.č. 484/2 a p.č. 486/2, vše v k.ú. Krasice, zejména opravy propadů a vyjetých kolejí a odstraňování náletového plevele, dle požadavků statutárního města Prostějova a společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., jako budoucího správce předmětné komunikace,
c) při předávce komunikace na pozemcích p.č. 267/2, p.č. 270/2, p.č. 271/2, p.č. 484/1, p.č. 484/2 a p.č. 486/2, vše v k.ú. Krasice, do správy společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., předá společnost CCK, s.r.o., veškerou dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením skladby komunikace,
d) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov a společnost CCK, s.r.o., rovným dílem.

K bodu 10.3 Schválení směny pozemků v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 13037:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
materiál č. 10.3 „Schválení směny pozemků v k.ú. Vrahovice“ odložit.

Mgr. Jiří P o s p í š i l , v.r.                                       RNDr. Alena R a š k o v á , v.r.
1. náměstek primátora                                           náměstkyně primátora

Prostějov 19.2.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.5.2013 11:57:21 | přečteno 376x | Věra Krejčí
load