Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2013 > Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 16.4.2013

ikona souboruKe stažení: Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 13038:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 22. zasedání, konaného dne 16.4.2013 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 13039:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Udělení Cen města Prostějova za rok 2012
Schváleno usnesení č. 13040:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Ceny města Prostějova za rok 2012
PaedDr. Jiřímu Kremlovi
Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov
Bohuslavu Pacholíkovi
Mgr. Aleně Spurné
PhDr. Miroslavu Šmídovi
Zdeňku Vychodilovi.

K bodu 4. Čestná ocenění - udělení
Schváleno usnesení č. 13041:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY
- str. Lukáši Najmanovi, strážníku hlídkové služby Městské policie Prostějov, za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku,
- str. Ludvíku Pajorovi, strážníku hlídkové služby Městské policie Prostějov, za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku,
- str. Michalu Večerkovi, strážníku hlídkové služby Městské policie Prostějov, za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku,
- npor. Bc. Pavlu Benešovi, zástupci vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 1 územního odboru Prostějov, za vynikající spolupráci s Městskou policií Prostějov při zajišťování veřejného pořádku,
- npor. Pavlu Neoralovi, vedoucímu oddělení obecné kriminality SKPV územního odboru PČR Prostějov, za vynikající výsledky na úseku kriminality a vynikající spolupráci s Městskou policií Prostějov,
- plk. Ing. Jozefu Novákovi, řediteli územního odboru Prostějov Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, za vynikající výsledky při požární ochraně osob a majetku nejen občanů města Prostějova a za spolupráci s Městskou policií Prostějov,
- npor. Mgr. Vítězslavu Matyášovi, vedoucímu dopravního inspektorátu Policie ČR územního odboru Prostějov, za vynikající spolupráci s Městskou policií Prostějov při zajišťování bezpečnosti silničního provozu.

2.Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 let služby:
Str. Petru Borovičkovi, str. Miroslavu Gomolovi, str. Oldřichu Kovaříkovi, str. Jiřímu Navrátilovi, str. Janu Svozilovi - za dosahování velmi dobrých výsledků za 20 let služby.

3.Čestnou plaketu Městské policie Prostějov
- Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi magistrátu Statutárního města Prostějov, za nadstandardní přístup v rámci zajištění součinnosti magistrátu s Městskou policií Prostějov,
- Mgr. Pavlíně Dočkalové, vedoucí oddělení sociální prevence Odboru sociálních věcí magistrátu Statutárního města Prostějova, za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality a nadstandardní přístup při plnění úkolů v oblasti sociální prevence,
- Npor. Bc. Milanu Francovi - do 31.12.2012 vedoucí mobilního dohledu Celního úřadu Prostějov, nyní vedoucí mobilního dohledu Celního úřadu pro Olomoucký kraj, za nadstandardní spolupráci při zajišťování úkolů mimořádných událostí v rámci Integrovaného záchranného systému Prostějov a velmi dobrou spolupráci s Městskou policií Prostějov,
- Marii Hájkové, vedoucí kanceláře jednatele Domovní správy Prostějov s.r.o. za nadstandardní spolupráci při řešení otázek soužití občanů v určitých lokalitách a za vynikající součinnost s Městskou policií Prostějov,
- JUDr. Ing. Jiřímu Pudilovi, zastupiteli města Prostějov v letech 2002 až 2010, dlouholetému předsedovi komise prevence kriminality, za zásluhy při vytváření a realizaci preventivních programů v zájmu vytváření bezpečného prostředí a zásluhy na projektu Prostějov-bezpečné město.

K bodu 5. Volby přísedících Okresního soudu v Prostějově
Schváleno usnesení č. 13042:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
navržené kandidáty uvedené v přiloženém seznamu do funkce přísedících Okresního soudu v Prostějově. Seznam kandidátů zvolených do funkce přísedících Okresního soudu v Prostějově tvoří nedílnou součást zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva města.

K bodu 6. Delegování zástupců statutárního města Prostějova na valné hromady společností s jeho majetkovou účastí
Schváleno usnesení č. 13043:
Zastupitelstvo města Prostějova
d e l e g u j e
na valné hromady obchodních společností, v nichž má statutární město Prostějov majetkovou účast, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce společníka statutárního města Prostějova takto:

- na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, konanou dne 28. 5. 2013, RNDr. Alenu Raškovou a v případě její neúčasti Mgr. Ivanu Hemerkovou. Právo hlasovat na valné hromadě má RNDr. Rašková, v případě její neúčasti Mgr. Hemerková.

- na valnou hromadu obchodní společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 3. 6. 2013,
Miroslava Pišťáka a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila. Právo hlasovat na valné hromadě má M. Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Pospíšil.

- na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Krapkova 1635/26, 79601 Prostějov, IČ 494 51 723, konanou dne 14. 6. 2013, Mgr. Jiřího Pospíšila a v případě jeho neúčasti Ing. Zdeňka Fišera. Právo hlasovat na valné hromadě má Mgr. Pospíšil, v případě jeho neúčasti Ing. Fišer.

K bodu 7. Fúze obchodních společností Domovní správa Prostějov a MI PRO STAV s.r.o.
Schváleno usnesení č. 13044:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o zpracování projektu fúze.

K bodu 8. Zánik obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 13045:
Zastupitelstvo města Prostějova
s o u h l a s í
se zánikem obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ 26 96 51 86, se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01 přeměnou obchodní společnosti - fúzí sloučením se společností Domovní správa Prostějov s.r.o., IČ 26 25 98 93, se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov, PSČ 796 01, při níž jmění obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. přejde na nástupnickou obchodní společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o.

K bodu 9. Zvýšení peněžitého vkladu statutárního města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 13046:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) s ch v a l u j e
peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 26.300.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých),

2) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu statutárního města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení.

K bodu 10. Informace o dosud provedených činnostech při pořizování Územního plánu Prostějov a návrh dalšího postupu
Schváleno usnesení č. 13047:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o dosud provedených činnostech při pořizování Územního plánu Prostějov a návrh dalšího postupu pořizování Územního plánu Prostějov.

K bodu 11. Schválení přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova
Schváleno usnesení č. 13048:
Zastupitelstvo města Prostějova
a) s c h v a l u j e
I. přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 18 000,- Kč pro JSDH města Prostějova,
II. spolufinancování statutárního města Prostějova minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,
III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy.

b) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova podpisem této smlouvy.

K bodu 11.1 Přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpory kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013 na částečnou úhradu nákladů při pořádání krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v Prostějově
Schváleno usnesení č. 13049:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013 na částečnou úhradu nákladů ve výši 70.000,- Kč při pořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově: "Mladá scéna" - postupová přehlídka studentských divadel "Wolkrův Prostějov" - postupová přehlídka recitátorů sólistů a divadel poezie; "O hanáckyho kohóta" - postupová přehlídka dětí v sólovém zpěvu hanáckých lidových písní; "Tanec…. Tanec" - postupová přehlídka scénického tance dětí, mládeže a dospělých, "Roztančená scéna" - postupová přehlídka dětských folklorních souborů.

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013 mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 70.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v Prostějově v roce 2013.

K bodu 11.2 Přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013 na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXI. Prostějovských hanáckých slavností
Schváleno usnesení č. 13050:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013 na částečnou úhradu nákladů ve výši
140.000,- Kč při pořádání XXXI. Prostějovských hanáckých slavností,

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013 mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 140.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXI. Prostějovských hanáckých slavností.

K bodu 12. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – MŠ Železného, MŠ Libušinka, MŠ Květná)
Schváleno usnesení č. 13051:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

0600409000000

500 000

EÚO – MŠ Železného, MŠ Libušinka, MŠ Květná

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

 

 

0700396000000

500 000

Limit ostatních investic celkem


K bodu 12. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření parkoviště na sídlišti E. Beneše)
Schváleno usnesení č. 13052:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

0600438000000

90 000

Rozšíření parkoviště na sídlišti E. Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5904

 

 

0700000707100

90 000

Rezerva RMP


K bodu 12. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přeložka NTL -plynovodní přípojka- zámek rekonstrukce východního křídla 2. NP)
Schváleno usnesení č. 13053:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3634

6121

 

 

0600437000000

7 020

Přeložka NTL (plynovodní přípojka)– zámek rekonstrukce východního křídla 2. NP

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

7 020

Rezerva RMP


K bodu 12. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Společenské a sportovní centrum - převod položek)
Schváleno usnesení č. 13054:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3319

6119

 

 

0600430000000

200 000

Společenské a sportovní centrum – studie
nová položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3319

6121

 

 

0600430000000

200 000

Společenské a sportovní centrum – architekt. soutěž
snížení položky 6121 – Budovy, haly a stavby


K bodu 12. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla – PD)
Schváleno usnesení č. 13055:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

 

0600435000000

64 000

Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla vč. PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

64 000

Rezerva RMP


K bodu 12. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Smetanovy sady)
Schváleno usnesení č. 13056:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

1

0600077000000

4 783 966

Smetanovy sady

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4 783 966

FRR


K bodu 12. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vrahovice, P. Jilemnického – veřejné osvětlení)
Schváleno usnesení č. 13057:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

0600394000000

150 000

Vrahovice, P. Jilemnického – veřejné osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Rezerva RMP


K bodu 12. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (výsadba izolační zeleně na ul. Okružní)
Schváleno usnesení č. 13058:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900100

140.000

zvýšení pol. 5169 – výsadba izolační zeleně na ul. Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

0700000000000

140.000

Fond zeleně


K bodu 12. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (výsadba zeleně na Pernštýnském a Přikrylově nám.)
Schváleno usnesení č. 13059:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900100

365.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba zeleně na Pernštýnském a Přikrylově nám.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

0700000000000

365.000

Fond zeleně


K bodu 13.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Cás/1-13 - BK Prostějov
Schváleno usnesení č. 13060:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/1-13) o poskytnutí veřejné finanční podpory BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, který se týká rozšíření účelu o: náklady na rozhodčí, ubytování a sportovní vybavení pro mládežnické basketbalové týmy.

K bodu 13.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Cás/5-13 - VK Prostějov o. s.
Schváleno usnesení č. 13061:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/5-13) o poskytnutí veřejné finanční podpory VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, který se týká rozšíření účelu o: ubytování, sportovní vybavení a výstroj.

K bodu 13.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Cás/4-13 - DTJ Prostějov
Schváleno usnesení č. 13062:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/4-13) o poskytnutí veřejné finanční podpory Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, který se týká rozšíření účelu o: ubytování, startovné, odměny pro rozhodčí a výchovné.

K bodu 13.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Hyb/23-13 – TJ SOKOL I Prostějov
Schváleno usnesení č. 13063:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/23-13) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151, který se týká rozšíření účelu o: dopravu a cestovné sportovců dle předloženého návrhu se změnou v diskusi.

K bodu 14. Žádosti o příspěvek na sociální péči
Schváleno usnesení č. 13064:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2013
a) Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 21 293
- požadavek k finanční spoluúčasti (k dokrytí měsíční platby za poskytování služeb) ve výši 136.000,-- Kč

b) Městu Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 138, Kostelec na Hané, Domovu pro seniory v Kostelci na Hané, příspěvkové organizaci, IČ 002 88 373,
- požadavek na dofinancování neinvestičních nákladů organizace ve výši 129.000,-- Kč.

K bodu 15. Granty Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 13065:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 20.000,-- Kč Střední zdravotnické škole v Prostějově, Vápenice 3, IČ 005 99 212
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Činnost v rámci projektu
Zdravé město - zdravý životní styl pro seniory, materiály pro přípravu testů, kancelářské potřeby, lektorné, nájemné, služby, atd.
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2013;

2. ve výši 5.000,-- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 59 158
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, drobné odměny, zajištění výletu a občerstvení pro děti, materiál pro zajištění soutěže, admin. materiál pro soutěž
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2013;

3. ve výši 10.000,-- Kč
- na organizační zajištění akce, občerstvení účastníků, propagační
předměty a materiál, drobné odměny a ceny pro zúčastněné, účastnické diplomy, admin. materiál
- na odměnu pro účinkující a vystupující, na zajištění technického zázemí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2013;

4. ve výši 4.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu, sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČ 228 97 488
- na nákup propagačních předmětů, plakátů, brožury, diplomy
- na pronájem časomíry
- na drobné odměny a občerstvení pro účastníky akce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2013;

5. ve výši 5.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring "Sedmikráska", Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČ 644 39 178
- na organizační zajištění přednášek a osvětových akcí, nákup potravin pro praktické ukázky přípravy bezlepkové stravy, pronájem kuchyňky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2013;

6. ve výši 5.000,-- Kč ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČ 001 166 670
- na organizační zajištění akce NNO pro všechny věkové kategorie, občerstvení, propagační materiál, na zajištění vystoupení kapely
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2013;

7. ve výši 10.000,-- Kč SONS ČR, o. s., Svatoplukova č. 15, 796 01 Prostějov, IČ 653 99 447
- na nákup materiálu pro tvořivé dílny, hlína, glazury, korálky, proutí, telefon, nájem
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2013;

8. ve výši 5.000,-- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3, 796 01 Prostějov, IČ 004 26 369
- na organizaci módní přehlídky oděvů i šperků vyrobených ručně -"Tvořím, tedy jsem."
- na nákup materiálu na výrobu oděvů i šperků
- na nákup a výrobu propagačních materiálů, kancelářských potřeb, toner, náklady na energie, vodu, na zajištění "zdravého" občerstvení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2013;

9. ve výši 2.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, 796 01 Prostějov, IČ 440 53 916
- na realizaci a organizaci vzdělávací akce Věda v ulicích
- na nákup materiálu potřebného k provádění pokusů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2013;

10. ve výši 2.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, p. o., Astronomické oddělení - Lidová hvězdárna, nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov, IČ 000 91 405
- na realizaci a organizaci vzdělávací akce Věda v ulicích
- na nákup materiálu potřebného k provádění pokusů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2013;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

003299

5339

 

 

010000010400

20 000,00

(zvýšení položky 5339 – Střední zdravotnické škole – vzdělávací a osvětová akce)

0010

003419

5222

 

 

010000010400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 – Klubu přátel školy při ZŠ Majakovského – úklid parčíku)

0010

006409

5493

 

 

010000010400

10 000,00

(zvýšení položky 5493 – chůze s holemi)

0010

003419

5222

 

 

010000010400

4 000,00

(zvýšení položky 5222 – Oddílu orientačního sportu, sportovního klubu Prostějov – nákup propagačních materiálů, plakátů, brožur, diplomů)

0010

006409

5222

 

 

010000010400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 - Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“ – přednášky a osvětové akce, příprava bezlepkové diety)

0010

006409

5222

 

 

010000010400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 – ČSOP RS Iris – zajištění akce NNO pro všechny věkové kategorie)

0010

006409

5222

 

 

010000010400

10 000,00

(zvýšení položky 5222 – SONS ČR, o. s. – na nákup materiálu pro tvořivé dílny)

0010

006409

5222

 

 

010000010400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 – Oblastnímu spolku Českého červeného kříže – organizace akce pro tvořivé ženy)

0010

003299

5223

 

 

010000010400

2 000,00

(zvýšení položky 5222 – Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově – Věda v ulicích)

0010

003319

5339

 

 

010000010400

2 000,00

(zvýšení položky 5222 – Muzeu Prostějovska v Prostějově, p. o., Astronomickému oddělení –Lidové hvězdárny – Věda v ulicích)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

010000010400

68 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)


c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu "Zdravé město Prostějov"

1. ve výši 10.000,-- Kč Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976
- na vytváření podmínek pro volnočasové aktivity, podpora lit. tvorby
- na vydání sborníku Sovičkiáda, na organizaci a propagaci soutěže, příprava osvědčení
- na pořízení médií na práce absolventů
- nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, pomůcky papírenského charakteru

2. ve výši 10.000,-- Kč ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, 796 01Prostějov, IČ 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - Štafeta přátelství a zdraví
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb

3. ve výši 2.000,-- Kč Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2, 796 01 Prostějov, IČ 441 59 960
- na realizaci a organizaci vzdělávací akce Věda v ulicích
- na nákup materiálu potřebného k provádění pokusů

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3314

5331

 

 

0200000020402

10 000,00

(navýšení pol. 5331 neinvestičního příspěvku Městské knihovně PV, příspěvková organizace z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

0020

3113

5331

 

 

0200000020337

10 000,00

(navýšení pol. 5331 neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

0020

003121

5331

 

 

0200000020340

2 000,00

(navýšení pol. 5331 neinvestičního příspěvku Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

006409

5909

 

 

010000010400

22 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21)K bodu 16.1 Veřejná finanční podpora – Tenisový klub Prostějov, o. s.
Schváleno usnesení č. 13066:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 2 000 000,-- Kč Tenisovému klubu, o.s., se sídlem Sportovní 1, 796 40 Prostějov, IČ 00205061;
- VFP bude použita na dofinancování druhé etapy rekonstrukce "Letní tělocvičny" v Prostějově, Za Kostelecku ulicí;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013;

II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6322

 

1

0600000000000

2 000 000

 

VFP Tenisový klub Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

2 000 000

 

FRR


K bodu 16.2 Veřejná finanční podpora - Oblast sociální a zdravotní (nedoporučená)
Schváleno usnesení č. 13067:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 500.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 24)
- na Domov Daliborka - odlehčovací služba - energie, materiálové náklady, hrubá mzda, zákonné sociální a zdravotní pojištění,

2. ve výši 59.400,-- Kč Střední škole, Základní škole a Dětskému domovu Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, Prostějov, IČ 479 22 265, (pořadové č. žádosti 158)
- na vybavení multisenzorické místnosti Snoezelen, která bude sloužit ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáků se středně těžkým, těžkým hlubokým mentálním postižením souběžným postižením více vadami a žáků s poruchami autistického spektra, projektor space, sada kotoučů, projektor vodních efektů, laserový projektor hvězdného nebe, světelný koberec, svítící sprcha, světélkující trubicový žebřík, sklíčkový kolotoč, blikající tamburína.

K bodu 16.3 Veřejná finanční podpora - Kulturní granty 2013
Schváleno usnesení č. 13068:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - kulturního grantového systému

1. ve výši 70.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT (služby související s pronájmem, nájemné, materiál, scéna, letní dětský tábor)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013

2. ve výši 10.000,-- Kč Charitas Christi urget nos, Pešinova 21, Prostějov, IČ 227 44 258
- na uspořádání koncertu izraelské skupiny Hava Nagila (doprava, ozvučení, letáky, plakáty, výlep plakátů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

3. ve výši 60.000,-- Kč
- na vydání knižního medailonku "Oskar Spáčil"
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

4. ve výši 12.000,-- Kč Pomáháme tancem, o. s., Žižkovo nám. 4, Prostějov, IČ 227 11 929
- na uspořádání plesu na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově (pódium, kapela, energie, propagační a spotřební materiál, tisk vstupenek, OSA, technické zabezpečení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013

5. ve výši 30.000,-- Kč Miroslavu Hasovi, IČ 756 74 882
- na uspořádání koncertu prostějovských hudebních skupin na náměstí - projekt JAM
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

6. ve výši 8.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916
- na vánoční koncert Pěveckého sboru CMG (pronájem sálu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2014

7. ve výši 35.000,-- Kč

- na "Prostějovský bluegrassový festival" - 3. ročník (náklady pro účinkující, energie, technické zajištění, konferenciér, pronájmy aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2013

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5339

 

 

0200000003500

70 000,--

 

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera – divadlo POINT )

 

0020

003319

5223

 

 

0200000003500

8 000,--

 

(zvýšení položky 5223 - CMG – vánoční koncert)

 

0020

003319

5212

 

 

0200000003500

30 000,--

 

(zvýšení položky 5212 - Miroslav Hasa – koncert prostějovských kapel na náměstí -projekt JAM)

 

0020

003319

5493

 

 

0200000003500

95 000,--

 

(zvýšení položky 5493 – publikace Oskar Spáčil, Prostějovský bluegrassový festival – 3. ročník )

0020

003319

5222

 

 

0200000003500

22 000,--

(zvýšení položky 5222 – Charitas Christi urget nos – koncert na nám. TGM; Pomáháme tancem, o. s. – ples na nám. TGM)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5909

 

 

0200000003500

225 000,--

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)


n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - kulturního grantového systému

1. ve výši 80.000,-- Kč
- na uspořádání akce "Prostějovské létobraní"

2. ve výši 65.000,-- Kč Tomáši Vincencovi, IČ 491 46 416
- na publikaci "Prostějovská moderní architektura a její tvůrci" (výtvarné a produkční práce)

3. ve výši 45.000,-- Kč ZO Demokratické alianci Romů ČR Prostějov, Šárka 11, Prostějov, IČ 226 10 685
- na uspořádání akce "Multikulturní festival mládeže" (nájemné, energie, služby, cestovné, vybavení souboru)

4. ve výši 30.000,-- Kč
- na vydání not se skladbami Vladimíra Ambrose (grafická úprava, ediční anotace, příprava k tisku notových materiálů, tisk a distribuce materiálů).

K bodu 16.4 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu (nedoporučená)
Schváleno usnesení č. 13069:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 54.000,-- Kč Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Děti přírody Prostějov, Šmeralova, Prostějov, IČ 657 62 932 (poř. č. žádosti 246)
- na podporu činnosti (nákup sportovního a táborového vybavení, provozní náklady klubovny, cestovné, propagační materiály, odměny)

2. ve výši 80.000,-- Kč PRO SKI Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 22 150 (poř. č. žádosti 253)
- na podporu činnosti lyžařského oddílu (účast na závodech, tréninky - příprava na ledovci, tréninková soustředění před závody)

3. ve výši 170.000,-- Kč (poř. č. žádosti 12)
- na přípravu a účast na MČR a MS ve společenském tanci dcery Kateřiny Srostlíkové (cestovné, startovné, vstupné, ubytování, odměny trenérů, soustředění, tréninkové a soutěžní pomůcky, obuv a oblečení).

K bodu 17. 1 Bezúplatné nabytí nemovitostí u okružní křižovatky na ulici Plumlovská
Schváleno usnesení č. 13070:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 543/4 - ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 546/8 - ostatní plocha o výměře 18 m2 a p.č. 546/9 - ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví společnosti KOMPAKTA INVEST a.s., se sídlem Přerov, Přerov I. - Město, Tovární čp. 2917/5a, PSČ 750 02, IČ: 253 29 120, do vlastnictví statutárního města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 368/8 - ostatní plocha o výměře 11 m2, p.č. 368/7 - ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 368/10 - ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 368/9 - ostatní plocha o výměře 62 m2, p.č. 368/6 - ostatní plocha o výměře 82 m2, p.č. 368/4 - ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 369/4 - ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 369/3 - ostatní plocha o výměře 191 m2, p.č. 391/10 - ostatní plocha o výměře 126 m2 a části pozemku p.č. 368/2 - ostatní plocha (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 368/11 o výměře 15 m2), vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví společnosti ATLAS O.C. s.r.o., se sídlem Přerov - Přerov I. - Město, Denisova č. 2916/9, PSČ 750 02, IČ: 619 75 320, do vlastnictví statutárního města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
3) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 340/3 - ostatní plocha o výměře 93 m2, p.č. 340/2 - ostatní plocha o výměře 103 m2 a p.č. 543/5 - ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, stavby středového ostrůvku okružní křižovatky na pozemcích p.č. 522/3, p.č. 543/4, p.č. 368/4, p.č. 546/8 a p.č. 369/4, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, stavby dopravních ostrůvků pro pěší na pozemcích p.č. 522/7, p.č. 522/6, p.č. 522/5, p.č. 522/4, p.č. 368/8, p.č. 368/7, části pozemku p.č. 522/1 (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 522/13), části pozemku p.č. 522/2 (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 522/14) a části pozemku p.č. 368/2 (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 368/11), vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, a stavby cyklostezky umístěné na pozemcích p.č. 522/11, p.č. 340/3, p.č. 368/9, p.č. 340/2, p.č. 368/6, p.č. 522/8, p.č. 522/9, p.č. 369/3, p.č. 546/10, p.č. 391/10 a p.č. 522/10, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví společnosti Třinec Property Development, a.s., se sídlem Pohořelec 112/24, Hradčany, Praha 1, PSČ 118 00, IČ: 272 14 541, do vlastnictví statutárního města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov. Darovací smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděných pozemcích,
4) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 522/3 - ostatní plocha o výměře 317 m2, p.č. 522/4 - ostatní plocha o výměře 19 m2, p.č. 522/5 - ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 522/6 - ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 522/7 - ostatní plocha o výměře 19 m2, p.č. 522/8 - ostatní plocha o výměře 80 m2, p.č. 522/9 - ostatní plocha o výměře 55 m2, p.č. 522/10 - ostatní plocha o výměře 89 m2, p.č. 522/11 - ostatní plocha o výměře 435 m2, p.č. 522/12 - ostatní plocha o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 522/1 - ostatní plocha (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 522/13 o výměře 15 m2) a části pozemku p.č. 522/2 - ostatní plocha (oddělené geometrickým plánem č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 a nově označené jako p.č. 522/14 o výměře 16 m2), vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 77900, IČ: 606 09 460, do vlastnictví statutárního města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.

K bodu 17 Dohoda o narovnání
Schváleno usnesení č. 13071:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření dohody o narovnání  následujícího obsahu:
1) bude vymezena a konstatována nespornost vlastnického práva  k pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice,
2) bude zrušena či konstatována neplatnost či neúčinnost odstoupení od Smlouvou kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a manžely Koryčánkovými jako kupujícími dne 02.04.2009,
3) bude vzata zpět žaloba statutárního města Prostějova na určení vlastnického práva k pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice podaná u Okresního soudu v Prostějově dne 04.12.2012 s tím, že manželé K. uhradí statutárnímu městu Prostějovu náklady spojené s podáním uvedené žaloby,
4) manželé K. zaplatí statutárnímu městu Prostějovu smluvní pokutu za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice za dodržení kritérií pro výstavbu rodinných domů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 ve výši 40.000 Kč, a to do 10 dnů ode dne uzavření dohody o narovnání; bude konstatováno, že po zaplacení výše uvedené smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč nebudou mít smluvní strany vůči sobě žádné závazky či pohledávky související s prodlením s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice za dodržení podmínek uvedených ve Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 v období od 03.04.2012 do uzavření dohody o narovnání,
5) bude udělena výjimka ze smluvně dohodnutých kritérií pro výstavbu rodinných domů, která jsou Přílohou č. 1 ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009, spočívající v posunutí stavební čáry z 6 m na 8 m a v posunutí maximální možné hloubky zástavby na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice o 6 m, tj. na 27 m od uliční hranice parcely, dle přiložené koordinační situace tvořící přílohu č. 2 materiálu,
6) bude prodloužena lhůta pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice, a to tak, že lhůta bude nově stanovena v délce 8 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova o vydání stavebního povolení, nejpozději však do 31.12.2014.

K bodu 17. 3 Revokace bodu 3. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10209 ze dne 08.11.2011 a schválení prodeje bytové jednotky č. 3658/3 v domě na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 13072:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
bod 3. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10209 ze dne 08.11.2011, kterým byl schválen prodej bytové jednotky č. 3658/3 o výměře 44,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/3733 na společných částech víceúčelové stavby č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, objektu k bydlení č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, objektu k bydlení č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, oprávněnému nájemci,
2) s c h v a l u j e
prodej bytové jednotky č. 3658/3 o výměře 44,57 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 45/3733 na společných částech bytového domu č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, bytového domu č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, bytového domu č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 580.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 4 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace
Schváleno usnesení č. 13073:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod movitých věcí, a to inspicientského pultu, paměťového pultu scénického osvětlení a paměťového pultu scénického ozvučení včetně příslušenství, v celkové hodnotě 2.961.280 Kč z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ: 004 02 362.

K bodu 17. 5 Schválení prodeje bytové jednotky č. 1622/7 v domě na ul. Netušilova 3 v Prostějově oprávněnému nájemci
Schváleno usnesení č. 13074:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10045 ze dne 15.02.2011, kterým byly schváleny podmínky při prodeji bytových jednotek v objektech na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově, a v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytových prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, prodej bytové jednotky č. 1622/7 o výměře 95,00 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/2261 na společných částech bytového domu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2932, pozemku p.č. 2932 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2 a pozemku p.č. 2935/1 - ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude činit 90% ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. 746.100 Kč, a bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 6 Schválení prodeje stavby občanského vybavení č.p. 966 na pozemku p.č. 6169/179, pozemku p.č. 6169/179 a části pozemku p.č. 6169/1, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13075:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
materiál odložit.

K bodu 17. 7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 110/12 v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 13076:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 110/12 - ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře cca 5 m2 (přesná výměra pozemku bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na ulici J. Lady, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 371 Kč/m2, tj. celkem cca 1.855 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 8 Schválení směny pozemků v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 13077:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
směnu pozemku p.č. 740/30 - ostatní plocha o výměře 591 m2 v k.ú. Vrahovice (včetně stavby parkoviště) ve vlastnictví společnosti DŮM MP PROSTĚJOV s.r.o., se sídlem Dělnická 1082/6, Rohatec, PSČ: 696 01, IČ: 248 33 797, za část pozemku p.č. 740/8 - ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 1.606 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č 740/32 v k.ú. Vrahovice) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckým posudkem, tj. ve výši 490.000 Kč,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí společnost DŮM MP PROSTĚJOV s.r.o.,
c) společnost DŮM MP PROSTĚJOV s.r.o. se ve směnné smlouvě zaváže, že do 2 let ode dne podpisu směnné smlouvy provede na vlastní náklady rekonstrukci dětského hřiště umístěného na části pozemku statutárního města Prostějova p.č. 740/8 v k.ú. Vrahovice spočívající v nákupu a instalaci herních prvků, úpravě dopadových ploch a instalaci oplocení dle požadavků Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova v celkové hodnotě do 250.000 Kč včetně DPH a tuto stavbu bezúplatně převede do vlastnictví statutárního města Prostějova; pro případ porušení některého z uvedených závazků bude ve směnné smlouvě sjednána povinnost společnosti DŮM MP PROSTĚJOV s.r.o. uhradit statutárnímu městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč v každém jednotlivém případě a možnost statutárního města Prostějova od směnné smlouvy odstoupit.

K bodu 17. 9 Schválení výkupu části pozemku p.č. 5783/1 a pozemku p.č. 5783/2, oba v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13078:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 5783/1 - zahrada o výměře 3.323 m2 (dle geometrického plánu č. 5222-40448/2012 ze dne 05.12.2012 nově pozemek p.č. 5783/1 v k.ú. Prostějov) a pozemku p.č. 5783/2 - orná půda o výměře 1.443 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 1.678.000 Kč (tj. cca 352 Kč/m2), za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 1.610.880 Kč bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 67.120 Kč (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení nového územního plánu sídelního útvaru Prostějov, ve kterém budou předmětné pozemky součástí plochy krajinné zeleně, a doručení písemné výzvy k uzavření kupní smlouvy statutárnímu městu Prostějovu ze strany vlastníka předmětných pozemků,
c) do doby schválení nového územního plánu sídelního útvaru Prostějov bude mezi statutárním městem Prostějovem a vlastníkem předmětných pozemků uzavřena budoucí kupní smlouva s tím, že v případě, že vlastník předmětných pozemků nevyzve statutární město Prostějov k uzavření kupní smlouvy nejpozději do 6 měsíců ode dne schválení nového územního plánu sídelního útvaru Prostějov, v němž budou předmětné pozemky součástí plochy krajinné zeleně, může kterákoliv ze smluvních stran od budoucí smlouvy odstoupit,
d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a geometrického plánu uhradí prodávající, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

1.678.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 5783/1 a pozemku p.č. 5783/2, oba v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

1.678.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


K bodu 17.10 Schválení změny podmínek prodeje pozemků na ulici Kralická v Prostějově
Schváleno usnesení č. 13079:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
materiál odložit.

K bodu 17.11 Schválení zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k nemovitostem v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13080:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k rodinnému domu č.p. 1010 (Žeranovská 30 v Prostějově) na pozemku p.č. 1625, rodinnému domu č.p. 1992 (Ječmínkova 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3648, rodinnému domu č.p. 2048 (Dolní 85 v Prostějově) na pozemku p.č. 3767 a pozemkům p.č. 1625, p.č. 3648, p.č. 3649, p.č. 3767 a p.č. 3768, vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 17.12 Schválení úpravy podmínek výkupů pozemků v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 13081:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) úpravu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 252/1 - orná půda o výměře 221 m2 a p.č. 251/1 - orná půda o výměře 140 m2, oba v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova schváleného usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10131 ze dne 14. 06. 2011 a č. 12248 ze dne 06. 11. 2012, následovně:
a) kupní cena bude v celé výši zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo prodávajícího k převáděným částem pozemků tak, že se statutární město Prostějov zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví statutárního města Prostějova,
c) kupní smlouva bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy statutární město Prostějov předloží budoucímu prodávajícímu kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání stavby cyklostezky statutárního města Prostějova na převáděných částech pozemků; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
d) statutární město Prostějov se zaváže k tomu, že v místě nového sjezdu na zbylé části pozemků p.č. 252/1 a p.č. 251/1, oba v k.ú. Žešov, přizpůsobí stavbu cyklostezky pro přejezd nákladních vozidel o nosnosti do 6 t a že nový sjezd bude splňovat všechny normy a požadavky pro provozování sjezdu nákladními vozidly do nosnosti 6 t,
2) úpravu podmínek výkupu části pozemku p.č. 247/7 - ovocný sad v k.ú. Žešov o výměře 14 m2, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova, schváleného usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10258 ze dne 20. 12. 2011 a č. 12248 ze dne 06. 11. 2012, následovně:
a) kupní cena bude v celé výši zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo prodávajícího k převáděné části pozemku tak, že se statutární město Prostějov zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví statutárního města Prostějova,
c) kupní smlouva bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy statutární město Prostějov předloží budoucímu prodávajícímu kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání stavby cyklostezky statutárního města Prostějova na převáděné části pozemku; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
d) statutární město Prostějov se zaváže k tomu, že v místě nového sjezdu na zbylou část pozemku p.č. 247/7 v k.ú. Žešov přizpůsobí stavbu cyklostezky pro přejezd nákladních vozidel o nosnosti do 6 t a že nový sjezd bude splňovat všechny normy a požadavky pro provozování sjezdu nákladními vozidly do nosnosti do 6 t,
3) úpravu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 253/1 - orná půda o výměře 99 m2, p.č. 254/1 - orná půda o výměře 82 m2, p.č. 255/1 - orná půda o výměře 271 m2 a p.č. 455/1 - orná půda o výměře 27 m2, vše v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova, schváleného usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10131 ze dne 14. 06. 2011 a č. 12248 ze dne 06. 11. 2012, následovně:
a) kupní cena bude v celé výši zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo prodávajícího k převáděným částem pozemků tak, že se statutární město Prostějov zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví statutárního města Prostějova,
c) kupní smlouva bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy statutární město Prostějov předloží budoucímu prodávajícímu kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání stavby cyklostezky statutárního města Prostějova na převáděných částech pozemků a zároveň odstraněna veškerá omezení s nakládáním s převáděnými částmi pozemků včetně veškerých zástavních práv váznoucích na převáděných částech pozemků; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
d) statutární město Prostějov se zaváže k tomu, že v místě nového sjezdu na zbylou část pozemku p.č. 455/1 v k.ú. Žešov přizpůsobí stavbu cyklostezky pro přejezd nákladních vozidel o nosnosti do 6 t a že nový sjezd bude splňovat všechny normy a požadavky pro provozování sjezdu nákladnými vozidly do nosnosti 6 t,
e) statutární město Prostějov zajistí přesunutí stávajícího oplocení zasahujícího do převáděných částí pozemků na zbylé části pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov, a zajistí přesunutí billboardu umístěného na převáděné části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Žešov na pozemek ve vlastnictví budoucího prodávajícího určený po dohodě s budoucím prodávajícím a vlastníkem předmětného billboardu,
f) statutární město Prostějov se zaváže k tomu, že uhradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s výmazem smluvního zástavního práva váznoucího na převáděných částech pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov, s výmazem podaného návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na převáděné části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Žešov a náklady spojené se vznikem nového zástavního práva na zbylých částech pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov.

K bodu 17.13 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/051 ze dne 03.03.2009
Schváleno usnesení č. 13082:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/56 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/56 a st. p.č. 626, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/051 ze dne 03.03.2009  spočívající v posunutí maximální hloubky zástavby na pozemku p.č. 318/56 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/56 a st. p.č. 626, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) o 3,25 m, tj. na 27,25 m od uliční hranice parcely, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/051 ze dne 03.03.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/051 ze dne 03.03.2009 zůstanou nezměněny, v souvislosti s výstavbou rodinného domu  na pozemku p.č. 318/56 a st. p.č. 626, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, v rozporu se smluvně dohodnutými kritérii pro výstavbu rodinných domů v období od 04.03.2012 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

K bodu 17.14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009
Schváleno usnesení č. 13083:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009  spočívající v posunutí maximální hloubky zástavby na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) o 1,5 m, tj. na 27,5 m od uliční hranice parcely. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 17.15 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009
Schváleno usnesení č. 13084:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 23.03.2014, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s prodlením  s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova v období od 11.11.2012 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

Miroslav P i š ť á k v. r.                                                    Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                           1. náměstek primátora

Prostějov 16.4.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.6.2013 11:14:07 | přečteno 377x | Věra Krejčí
load