Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2013 > Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 30.4.2013

ikona souboruKe stažení: Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 13085:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 23. zasedání, konaného dne 30.4.2013 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Pověření delegované zástupkyně města Prostějova k hlasování na valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 13086:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
delegovanou zástupkyni statutárního města Prostějova, aby na valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, konané dne 28.5.2013, navrhla a hlasovala pro:
1. odvolání Mgr. Vlastimila Uchytila z funkce jednatele společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. dnem 31.5.2013,
2. jmenování Ing. Bedřicha Grulicha do funkce jednatele obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. k 1.6.2013.

K bodu 3. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schváleno usnesení č. 13087:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která zavádí s účinností od 1. 5. 2013 osvobození pro:
1) osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci a jsou současně poplatníky z titulu trvalého pobytu
2) osoby, které jsou třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem. Nárok na osvobození uvedené v odst. 1 písm. f) tohoto článku nevznikne v případě, že má poplatník nebo zákonný zástupce v den splatnosti poplatku dluh vůči městu Prostějovu a tento dluh řádně nesplácí.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                   Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                         1. náměstek primátora

Prostějov 30.4.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.6.2013 11:16:22 | přečteno 335x | Věra Krejčí
load