Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2013 > Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 11.6.2013

 

ikona souboruKe stažení: Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 13088:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 24. zasedání, konaného dne 11.6.2013
- s doplněním o materiály
3.1 Finanční pomoc obci postižené povodněmi
3.2 Změna Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZM
9.1 Přijetí dotace na Wolkrův Prostějov
10.5 Veřejná finanční podpora – Mikroregion Kosířsko
11.21 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého).
- s tím, že materiál 12.3 Odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009, započtení pohledávek a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města je stažen z programu,
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací
– závěrečný účet města Prostějova za rok 2012
Schváleno usnesení č. 13089:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. účetní závěrku statutárního města Prostějova k 31.12.2012, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a finančního výkazu, a to Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M),
2. rozpočtové hospodaření města Prostějova v hlavní činnosti a jím řízených organizací, které skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 64.810.059,45 Kč,
3. převod zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2012 ve výši 89.427.875,97 Kč, zjištěný z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,
4. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

3111

2122

1

0700000000000

683.955,34

70

3113

2122

1

0700000000000

356.439,00

70

3121

2122

1

0700000000000

81.000,00

70

3421

2122

1

0700000000000

550.000,00

70

3231

2122

1

0700000000000

104.790,00

70

3311

2122

1

0700000000000

154.397,21

70

3314

2122

1

0700000000000

111.390,00

Odvody příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací schválených RMP v rámci schvalování účetních závěrek

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

0700000000000

2.041.971,55

Fond rezerv a rozvoje


5. finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2012 – peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty tak, jak je uvedeno na straně 15 v Rozpočtovém hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečném účtu města Prostějova za rok 2012,
6. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 41.016.087,65 Kč (viz strana 4 a 15 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2012 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2013") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2012, ale prostředky v roce 2012 nebyly plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2013, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

11

6171

5137

1

0110000000000

1 017 172,00

Pořízení mobiliáře - rekonstrukce radnice

11

6171

6121

1

0110000000000

150 000,00

Vodovodní přípojka a WC - hasičská zbrojnice Domamyslice

11

6171

5137

1

0110000190100

95 000,00

Nábytek do foyer kinokavárny DUHA

14

6409

5909

14013

0140000690003

376 010,65

Účel. fin. prostředky s UZ 14013 - Vzdělávání zaměstnanců MěÚ k ef. a přát. VS

50

3639

6130

1

0500000000000

27 456 070,00

Pozemek Modřany Power, a.s.; Galva, s.r.o

50

6409

5499

1

0500000000000

850 700,00

Pozemek u nové nemocnice - nevyvinuta součinnost pro zpětný zápis vlast. práva

50

6409

6130

1

0500000000000

7 674 740,00

Výkupy pozemků - malá průmyslová zóna, CS Určická, infrastruktura Vrahovice, CS Žešov

50

6409

6313

1

0500000000000

2 760 000,00

Spoluúčast na vybudování infrastruktury v k.ú. Vrahovice - odstoupení od akce

50

6409

6130

1

0500263000000

636 395,00

Výkupy pozemků - CS Žešov


Snižuje stav rezerv města - fondu rezerv a rozvoje

 

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

41.016.087,65

Požadavky kapitol 11, 14, 50


7. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

0700000000000

6.189,05

70

6402

5365

1

0700000000000

216.000,00

70

6402

5366

1

0700000000000

6.100,00

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minul. rozpočt. obldob.; platby daní a poplatků krajům, obcím a SF; výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi – fin. vypořádání roku 2012

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

0700000000000

228.289,05

Fond rezerv a rozvoje

 

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

14

 

4116

1

0140000000000

1.337.479,76

70

6402

2222

1

0700000000000

16.519,00

70

6402

2222

1

0700000000000

10.886,00

70

6402

2222

1

0700000000000

173.037,51

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2012 se SR ČR.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

0700000000000

1.537.922,27

Fond rezerv a rozvoje


8. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2012 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 10236 ze dne 20.12.2011, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2012 o částku 32.069.171,05 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,
9. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2012 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2012, která jsou evidována na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova,

r o z h o d l o
o výsledku hospodaření za rok 2012 takto:
a) výsledek hospodaření po zdanění (zisk) z hlavní činnosti ve výši 33.564.987,93 Kč převést do nerozděleného zisku minulých let z hlavní činnosti, který bude činit (k 31.12.2012) po převedení zisku za rok 2012 413.877.790,79 Kč,
b) výsledek hospodaření po zdanění (ztráta) z hospodářské činnosti ve výši 1.178,59 Kč uhradit z nerozděleného zisku minulých let z hospodářské činnosti, který bude činit (k 31.12.2012) po uhrazení této ztráty za rok 2012 303.485,39 Kč,

b e r e n a v ě d o m í
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek statutární město Prostějov za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a zprávu o ověření „Rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím zřízených organizací – závěrečného účtu města Prostějova za rok 2012“ pro územní samosprávný celek statutární město Prostějov, které vyhotovila auditorská společnost FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Příloha účetní uzávěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Přehled o peněžních tocích organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Přehled o změnách vlastního kapitálu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M - jsou uloženy, společně s originály zpráv, na Finančním odboru MMPv a jsou k dispozici orgánům města k účelu posouzení a schválení účetní závěrky schvalované účetní jednotky – Statutárního města Prostějova.),
2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, Olomouckým krajem a SFŽP ČR v celkovém objemu 228.289,05 Kč (viz strana 4 a 15), které vzniklo nedočerpáním transferů na CS Bří Čapků v PV s ÚZ 605 (6.189,05 Kč), vratkou vymožených sociálních dávek od 12.12.2012 do 31.12.2012 a odvodem ekologického poplatku ve výši 216.000 Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje a účet SFŽP ČR z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje),
3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 1.537.922,27 Kč (viz strana 4 a 15) jako kompenzace účelových prostředků výdajů OP LZZ s ÚZ 14013 (1.337.479,76 Kč), výdajů na přípravu volby prezidenta ČR s ÚZ 98008 (16.519 Kč), výdajů na volby do zastupitelstev obcí s ÚZ 98074 (10.556 Kč) a výdajů na volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů s ÚZ 98193 (173.037,51 Kč). Finanční prostředky budou po obdržení na základě rozhodnutí orgánů města zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj,
4. závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2012 a stav majetkových účtů statutárního města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2012, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 36 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvahové ukazatele)“ a v „Závěrečné inventarizační zprávě o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2012" ze dne 28.2.2013,

u k l á d á
1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2013 zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2012 ve výši 89.427.875,97 Kč, zjištěný z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,
2. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2013 výsledek hospodaření po zdanění (zisk) z hlavní činnosti ve výši 33.564.987,93 Kč do nerozděleného zisku minulých let z hlavní činnosti,
3. vedoucímu Finančního odboru MMPv provést úhradu výsledku hospodaření po zdanění (ztráta) z hospodářské činnosti ve výši 1.178,59 Kč z nerozděleného zisku minulých let z hospodářské činnosti.

K bodu 3. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 13090:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3.1 Finanční pomoc obci postižené povodní
Schváleno usnesení č. 13091:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí finančního daru obci Křešice v Ústeckém kraji ve výši 100.000 Kč na zmírnění škod způsobených povodní v roce 2013,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6399

5321

 

1

 

100.000,-

 

(Neinvestiční transfery obcím – dary obcím v souvislosti s živelnou pohromou)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

100.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 3.2 Změna Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 13092:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova formou Dodatku č. 3 podle předloženého návrhu.

K bodu 4. Členství města Prostějova ve sdružení OK4Inovace
Schváleno usnesení č. 13093:
Zastupitelstvo města Prostějova
I) s c h v a l u j e
vystoupení statutárního města Prostějova ze sdružení OK4Inovace, za podmínek uvedených ve Stanovách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,
II) p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora statutárního města Prostějova podepsáním dopisu o vystoupení statutárního města Prostějova ze sdružení OK4Inovace určeného správní radě sdružení OK4Inovace, za podmínek uvedených ve Stanovách zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

K bodu 5. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her
Schváleno usnesení č. 13094:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her.

K bodu 6. Schválení uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu „Nástroje ÚAP“
Schváleno usnesení č. 13095:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu "Nástroje ÚAP" a podpisem pověřit Miroslava Pišťáka, primátora města dle důvodové zprávy.

K bodu 7. Schválení smlouvy o dílo na zhotovení nové stavby „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“
Schváleno usnesení č. 13096:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázka na stavební práce - zhotovení nové stavby "Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov" se zhotovitelem TOMI-REMONT a.s, se sídlem Přemyslovka 2514/4, 79601 Prostějov, IČ 255 08 571, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

K bodu 8. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice“ Olomouckému kraji
Schváleno usnesení č. 13097:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
své usnesení č. 12265 ze dne 18. 12. 2012, kterým byl schválen bezúplatný převod investičního majetku - projektové dokumentace " Prostějov - stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice", zpracovanou Ing. Alešem Ciprisem, Dopravní projektování spol. s r. o., Janáčkova 1194/12, Moravská Ostrava, z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 005 57 561 v celkové hodnotě 73 920,-- Kč a kterým byla schválena smlouva o bezúplatném převodu dle předloženého návrhu,
2) s c h v a l u j e
a) bezúplatný převod investičního majetku - projektové dokumentace " Prostějov - stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice", zpracovanou Ing. Alešem Ciprisem, Dopravní projektování spol. s r. o., Janáčkova 1194/12, Moravská Ostrava, z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, PSČ: 772 11, IČ 70960399, DIČ: CZ70960399, jednající jménem Ing. Drahomíra Babniče, ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, (v souladu se Zřizovací listinou Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, vydanou Zastupitelstvem Olomouckého kraje) v celkové hodnotě 73 920,-- Kč,
b) smlouvu o bezúplatném převodu dle předloženého návrhu.

K bodu 9. Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října
Schváleno usnesení č. 13098:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 180.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 180.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října dle předloženého návrhu.

K bodu 9.1 Přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 na 56. festival poezie Wolkrův Prostějov
Schváleno usnesení č. 13099:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 205.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 56. festivalu poezie Wolkrův Prostějov za podmínek stanovených Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. MK - S 150 72/2012 - ORNK /národní akce - Neprofesionální umělecké aktivity.

K bodu 10.1 Veřejná finanční podpora - Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov (Azylové centrum)
Schváleno usnesení č. 13100:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2013 z prostředků zařazených v kapitole 21 - sociální věci ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 89)
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4374

5222

 

 

0210000000000

200.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

0210000000000

200.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)


K bodu 10.2 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Schváleno usnesení č. 13101:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 300.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634 (poř. číslo žádosti 82)
- na podporu činnosti družstva mužů (sportovní vybavení, výzbroj, výstroj, nájmy a pronájmy, cestovné, ubytování, rozhodčí)
- termíny čerpání: do 30. 6. 2013 částku 150.000,-- Kč; do 31. 7. 2013 částku 150.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

300.000

 

(zvýšení položky 5222 – BK Prostějov – podpora činnosti)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

 

300.000

 

(snížení FRR)


II. s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70
ve výši 99.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 87)
- na úhradu nákladů na energie v budově velodromu za roky 2012 a 2013
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2013
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

99.000

 

(zvýšení položky 5222 – Sportovní klub cyklistů Prostějov – energie)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

99.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)

K bodu 10.3 Veřejná finanční podpora nedoporučená - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 13102:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 700.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 65762274 (poř.č.žádosti 60)
- na činnost klubu raftingu (startovné, doprava, ubytování na Mistrovství světa juniorů na Novém Zélandu, soustředění, materiální vybavení, nájmy kanálů na soustředění a trénink)

2. ve výši 170.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 15527395 (p.č.žádosti 76)
- na přípravu a účast na republikových a zahraničních závodech v silniční a dráhové cyklistice (vydání bulletinu a plakátů, doprava, stravné a startovné, zapůjčení a obsluha informační tabule, rozhodčí)

3. ve výši 54.000,-- Kč FC - Žešov oddílu malé kopané, Žešov 4, Prostějov, IČ 670 09 808 (p.č. žádosti 238)
- na údržbu sportovního hřiště Žešov.

K bodu 10.4 Veřejná finanční podpora - Odbor rozvoje a investic
Schváleno usnesení č. 13103:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 80 tis. Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu, základní organizaci, Kynologický klub Prostějov, se sídlem za Kosteleckou ulicí, Prostějov, IČ 657 63 181, (ev.č.7);
- VFP bude použita na dokončení rekonstrukce sociálního zařízení a opravu oplocení areálu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15.12.2013,

2. ve výši 1,000.000,-- Kč Fotbalu Prostějov o. s., se sídlem Za místním nádražím 4536, Prostějov 796 03, IČ 22827536, (ev. č. 86),
- VFP bude použita na výstavbu šaten v areálu fotbalového hřiště za Olympijskou ulicí;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3792

5222

 

1

0600000000000

80 000

 

VFP Moravskoslezský kynologický svaz – Základní organizace Kynologický klub

 

0060

3412

6322

 

1

0600000000000

1 000 000

 

VFP Fotbal Prostějov o.s.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 080 000

 

FRR


K bodu 10.5 Veřejná finanční podpora - Mikroregion Kosířsko
Schváleno usnesení č. 13104:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
ve výši 100 tis. Kč Mikroregionu KOSÍŘSKO, se sídlem Těšetice 79, 783 46, IČ 709 45 012;
- VFP bude použita na výstavbu rozhledny na Velkém Kosíři (p. č. 1185 v k. ú. obce Slatinky);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2013
(ev. č. 91).
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3745

6313

 

1

0600000000000

400 000

 

VFP Mikroregion KOSÍŘSKO

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

400 000

 

FRR


K bodu 11. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zádlažba Kramářské uličky, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 13105:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600401000000

550 000

Zádlažba Kramářské uličky, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

6909

 

 

0700396000000

550 000

Limit ostatních investic

K bodu 11. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Investiční záměr – rekonstrukce objektu KaSC, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 13106:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3319

6121

 

 

0600440000000

100 000

Investiční záměr – rekonstrukce objektu KaSC, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP

K bodu 11. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek Prostějov – rekonstrukce můstku přes zámecký příkop)
Schváleno usnesení č. 13107:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

 

0600363000000

1 200 000

Zámek Prostějov – rekonstrukce můstku přes zámecký příkop

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707600

1 200 000

Rezerva na škodní a havarijní události


K bodu 11. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – MŠ Husovo náměstí)
Schváleno usnesení č. 13108:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

1

0600370000000

3 000 000

Energeticky úsporná opatření - MŠ Husovo náměstí

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 000 000

FRR

K bodu 11. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – MŠ Šárka)
Schváleno usnesení č. 13109:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

1

0600368000000

1 000 000

Energeticky úsporná opatření MŠ Šárka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 000 000

FRR


K bodu 11. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – ZŠ Dr. Horáka)
Schváleno usnesení č. 13110:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

1

0600194000000

5 000 000

Energeticky úsporná opatření ZŠ Dr. Horáka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

Z

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

5 000 000

FRR

K bodu 11. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)
Schváleno usnesení č. 13111:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3122

6121

 

5

0600000508028

193 800

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s.r.o. - výměna oken

0060

3123

6121

 

5

0600000508029

27 000

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov – zabezpečení pronajatého objektu Vrahovice

0060

3122

6121

 

5

0600000508030

0

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

5

 

220 800

Fond reinvestic nájemného

K bodu 11. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela)
Schváleno usnesení č. 13112:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600200000000

2 900 000

Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2 900 000

FRR

K bodu 11. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD nového hřiště u ulice Anenská)
Schváleno usnesení č. 13113:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3412

6121

 

 

0600436000000

160 000

 

Projektová dokumentace nového hřiště u ulice Anenská

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

160 000

 

Rezerva RMP


K bodu 11.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice (PD - Rekonstrukce kanalizace na ul. Gabriely Preissové)
Schváleno usnesení č. 13114:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2321

6121

 

 

0600390000000

100 000

Projektová dokumentace - rekonstrukce kanalizace na ul. Gabriely Preissové

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP

K bodu 11.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Urnové hroby na hřbitově v Krasicích - PD)
Schváleno usnesení č. 13115:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3632

6121

 

 

0600399000000

20 000

 

Urnové hroby na hřbitově v Krasicích (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

20 000

Rezerva RMP


K bodu 11.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 13116:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600439000000

60 000

Projektová dokumentace Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

60 000

Rezerva RMP


K bodu 11.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce učeben na ZŠ pro výuku přírodovědných předmětů)
Schváleno usnesení č. 13117:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

1

0600398000000

9 000 000

Rekonstrukce učeben na ZŠ pro výuku přírodovědných předmětů

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

9 000 000

FRR

K bodu 11.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice - rekonstrukce objektu budovy A a B)
Schváleno usnesení č. 13118:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

1

0600510000000

11 100 000

Nová radnice - rekonstrukce objektu budovy A a B

- snižuje stav FRR

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

11 100 000

FRR


K bodu 11.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště E. Beneše)
Schváleno usnesení č. 13119:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600117000000

3 600 000

Regenerace sídliště E. Beneše

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 600 000

FRR

K bodu 11.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla – PD DÚR, DSP, DPS )
Schváleno usnesení č. 13120:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600435000000

700 000

Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

700 000

FRR

K bodu 11.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace Sídliště svobody PD a realizace - bloky 7, 8, 9, 10 a 11)
Schváleno usnesení č. 13121:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600432000000

2 000 000

Regenerace Sídliště svobody projektová dokumentace a realizace - bloky 7, 8, 9, 10 a 11

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2 000 000

FRR

K bodu 11.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. T. G. Masaryka - kuželna)
Schváleno usnesení č. 13121:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600434000000

1 000 000

Revitalizace nám. T. G. Masaryka (kuželna)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

81151

 

1

0700000000000

1 000 000

FRR

K bodu 11.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Smetanovy sady, Prostějov – oplocení)
Schváleno usnesení č. 13122:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

 

 

0600077000000

50 000

Smetanovy Sady - oplocení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP

K bodu 11.20 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města – použití finančních prostředků Fondu zeleně (výsadba stromů a trvalek)
Schváleno usnesení č. 13123:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu dřevin a trvalek na pozemcích v majetku města Prostějova ve výši 400.000 Kč
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900400

400.000

zvýšení pol. 5169 – nákup služeb; výsadba zeleně na pozemcích v majetku města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

0700000000000

400.000

(Fond zeleně)

K bodu 11.21 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého)
Schváleno usnesení č. 13124:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

1

0600000600332

60 000

PD rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

Z

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

60 000

FRR

K bodu 12. 1 Majetkoprávní dořešení nemovitostí pro realizaci veřejně prospěšné stavby propojení ulic Anenská a Krasická v Prostějově a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13125:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodu potřeby realizace veřejně prospěšné stavby propojení ulic Anenská a Krasická v Prostějově statutárním městem Prostějovem:
A) směnu části pozemku p.č. 1790/4 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.050 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví statutárního města Prostějova za stavbu tenisového kurtu umístěnou na části pozemku p.č. 1790/4 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví občanského sdružení Tělovýchovná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Anenská 936/17, PSČ: 796 01, IČ: 441 59 919, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckým posudkem,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
B) bezúplatný převod:
1. částí pozemků p.č. 1790/1 - ostatní plocha a p.č. 1790/4 - ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví statutárního města Prostějova o celkové výměře shodné s výměrou části pozemku p.č. 1804 v k.ú. Prostějov, která bude současně předmětem bezúplatného nabytí z vlastnictví sdružení Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Netušilova 7, PSČ: 796 01, IČ: 709 18 309, do vlastnictví statutárního města Prostějova,
2. stavby typového multifunkčního hřiště, které bude statutárním městem Prostějovem vybudováno před realizací výše uvedeného bezúplatného převodu na částech pozemků p.č. 1790/4 a p.č. 1806/1, oba v k.ú. Prostějov, včetně technického vybavení hřiště (značení hřiště, odstranitelné tyče pro kotvení sítě, 2 lavečky, 2 branky na florbal), stavby nového oplocení (v provedení - neprůhledná betonová stěna výšky min. 3 m a pletivo do výšky 6 m nad terénem) a neprůhledné dvoukřídlé brány,
za následujících podmínek:
a) současně s bezúplatným převodem dle bodu 1. a 2. bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1804 - ostatní plocha o výměře cca 815 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví sdružení Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Netušilova 7, PSČ: 796 01, IČ: 709 18 309, do vlastnictví statutárního města Prostějova uvedeného v bodě C) usnesení,
b) náklady spojené se zpracováním geometrických plánů, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena do 30 dnů ode dne předání všech opatření uvedených v bodě d) bez vad a nedodělků statutárním městem Prostějovem sdružení Dělnická tělocvičná jednota Prostějov; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucích darovacích smlouvách,
d) statutární město Prostějov se ve smlouvě o budoucích darovacích smlouvách zaváže, že před realizací bezúplatného převodu dle bodu 1. a 2. provede na vlastní náklady tato opatření včetně předání všech těchto opatření řádně dokončených a provedených bez potřeby dalších úprav potřebných k provozování sportovní činnosti Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov:
- vybudování neprůhledné betonové stěny o výšce min. 3 m a oplocení (pletivo) nad touto betonovou stěnou do výšky 6 m nad terénem mezi novou komunikací a pozemkem p.č. 1804 v k.ú. Prostějov,
- vybudování nového vjezdu s neprůhlednou dvoukřídlou bránou do sportovního areálu Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov z parkoviště v místě určeném Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov včetně dlážděného vjezdu z parkoviště s tím, že za pozemek zabraný tímto vjezdem nebude statutární město Prostějov v budoucnu požadovat úplatu za jeho užívání,
- vybudování nové obvodové betonové stěny kolem částí pozemků p.č. 1790/1 a p.č. 1790/4, oba v k.ú. Prostějov, nově nabývaných Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov o výšce min. 3 m a oplocení (pletivo) nad touto zdí do výšky 6 m nad terénem,
- odstranění stávající stěny mezi pozemky p.č. 1806/1 a p.č. 1790/4, oba v k.ú. Prostějov, s uvedením terénu do stavu vhodného k užívání bez potřeby dalších úprav, a to se započetím prací až po dokončení opatření uvedeného v předchozím bodě (obvodová zeď uzavírající areál),
- provedení změny tenisového kurtu umístěného na části pozemku p.č. 1790/4 v k.ú. Prostějov na osvětlené typové multifunkční hřiště (částečně zasáhne i do pozemku p.č. 1806/1 v k.ú. Prostějov) včetně technického vybavení (značení hřiště, odstranitelné tyče pro kotvení sítě, 2 lavečky, 2 branky na florbal) s umělých povrchem "Conipur" s minimálně pětiletou zárukou, příp. s delší zárukou dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele hřiště, v provedení shodném se stávajícím typovým multifunkčním hřištěm v areálu Aquaparku,
- všechna opatření uvedená v bodě d) budou realizována pouze na základě odsouhlasení projektů na tato opatření včetně harmonogramu prací ze strany Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov před zahájením jejich realizace,
C) bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1804 - ostatní plocha o výměře cca 815 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) včetně stavby tenisového hřiště s umělým povrchem na předmětném pozemku z vlastnictví sdružení Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Netušilova 7, PSČ: 796 01, IČ: 709 18 309, do vlastnictví statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v bodě B) usnesení,
D) výkup části pozemku p.č. 1800/1 - zahrada o výměře cca 140 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a části pozemku p.č. 1799/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 600 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.600 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 1.184.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů s tím, že část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) statutární město Prostějov se v kupní smlouvě zaváže, že v rámci realizace investiční akce statutárního města Prostějova "Propojení Anenské a Krasické" na vlastní náklady provede:
- vybudování bezpečné protihlukové stěny o výšce min. 3 metry mezi novou komunikací a pozemky p.č. 1800/1 a p.č. 1799/1, oba v k.ú. Prostějov,
- vybudování bezpečného chodníku po levé straně ul. Krasická od nové komunikace až na pozemek p.č. 1797 v k.ú. Prostějov včetně zábradlí po pravé straně chodníku na ochranu bezpečného průchodu chodců,
- vybudování nového parkoviště s pevným podložím (stávající úprava makadam) na částech pozemků p.č. 1797, p.č. 8075/1 a p.č. 7792, vše v k.ú. Prostějov,
c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
E) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

1.184.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 1800/1 a p.č. 1799/1 v k.ú. Prostějov

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

1.184.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


K bodu 12. 2 Neuplatnění smluvních pokut za nedodržení kritéria č. 9 týkajícího se oplocení u rodinných domů u nové nemocnice
Schváleno usnesení č. 13126:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
neuplatnění požadavku úhrady smluvních pokut po vlastnících rodinných domů v lokalitě u nové nemocnice v souvislosti s nedodržením kritéria pro výstavbu rodinných domů č. 9 týkajícího se umístění, výšky a typu oplocení.

K bodu 12. 4 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/38 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 13127:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí smluvní pokuty ve výši 60.000 Kč za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/38 v k.ú. Čechovice u Prostějova vyplývající s ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/203 ze dne 08.07.2009 dle důvodové zprávy.

K bodu 12. 5 Předkupní právo statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5917/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13128:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5917/2 - zahrada o výměře 508 m2 v k.ú. Prostějov.

K bodu 12. 6 Revokace usnesení ZMP č. 10247 ze dne 20.12.2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 673/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13129:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10247 ze dne 20.12.2011 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 670/9 a p.č. 673/1, oba v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 673/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 293 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti UZSVM/BPV/1061/2013-BPVM.

K bodu 12. 7 Revokace části usnesení ZMP č. 12037 ze dne 14.02.2012 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13130:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
bod 2. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12037 ze dne 14.02.2012 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2397/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 433 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti UZSVM/BPV/1062/2013-BPVM.

K bodu 12. 8 Schválení prodeje bytové jednotky č. 1684/4 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 13131:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej bytové jednotky č. 1684/4 o výměře 43,07 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) v případě, že zájemce na 1. místě v pořadí zájemců neuzavře kupní smlouvu nejpozději do 2 měsíců po schválení prodeje předmětné bytové jednotky Zastupitelstvem města Prostějova nebo výslovně odmítne kupní smlouvu uzavřít, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy zájemce na 2. místě v pořadí zájemců, kterému bude stanovena lhůta k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne doručení výzvy,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců uvedené v důvodové zprávě.

K bodu 12. 9 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 2710/15 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13132:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 2710/15 - ostatní plocha o výměře cca 60 m2 a části pozemku p.č. 2710/1 - ostatní plocha o výměře cca 121 m2 (přesné výměry pozemků budou stanoveny po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, na ulici Dobrovského,  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500 Kč/m2 (celkem cca 90.500 Kč), a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy s tím, že každý z kupujících zaplatí polovinu kupní ceny,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváží tyto pozemky, spoluvlastnické podíly na nich nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo zanikne poté, co bude povoleno užívání dostavby stavby pro obchod č.p. 1507 na pozemku p.č. 2710/11 v k.ú. Prostějov na převáděných pozemcích v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), v platném znění,
c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující rovným dílem.

K bodu 12.10 Schválení výkupu pozemku p.č. 6283/19 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13133:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 6283/19 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 310 Kč/m2, tj. celkem ve výši 23.870 Kč, s tím, že náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

23.870

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6283/19 v k.ú. Prostějov

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

23.870

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 12.11 Schválení výkupu pozemku p.č. 90/6 v k.ú. Krasice a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13134:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 90/6 - ostatní plocha o výměře 223 m2 v k.ú. Krasice od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem 22.300 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

22.300

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 90/6 v k.ú. Krasice

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

22.300

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 12.12 Schválení změny podmínek prodeje pozemků na ulici Kralická v Prostějově
Schváleno usnesení č. 13135:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12094 ze dne 17. 04. 2012 spočívající v doplnění podmínek prodeje části pozemku p.č. 7423/1 o výměře 4.850 m2 a pozemku p.č. 7425 o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, do vlastnictví společnosti ADD Investment s.r.o., se sídlem Nové Strašecí, Nádražní 1081, okres Rakovník, PSČ 271 01, IČ: 242 19 185, následovně:
- tříleté lhůty pro dokončení výstavby distribučního skladu na převáděných pozemcích včetně vydaného kolaudačního souhlasu a pro možnost odstoupení statutárního města Prostějova od kupní smlouvy budou pozastaveny (nebudou běžet) po dobu od zahájení do pravomocného skončení správních řízení, jimž se kupující musí podrobit v zájmu splnění závazku výstavby distribučního skladu na převáděných pozemcích (rozumí se územní řízení, stavební řízení - k povolení stavby, k případné změně stavby před dokončením, k povolení užívání stavby), po dobu řízení o připojení distribučního skladu na pozemní a podzemní inženýrské sítě a infrastrukturu a po dobu trvání archeologických výzkumů či srovnatelných překážek pro výstavbu distribučního skladu s tím, že pozastavení běhu lhůt platí pouze za podmínky, že kupující požádá o vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení ve spojeném územním a stavebním řízení, a doloží svou žádost předepsanými přílohami dle ustanovení § 86 (a popř. též § 110) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nejpozději do tří měsíců ode dne právních účinků vkladu jeho vlastnického práva k části pozemku p.č. 7423/1 o výměře 4.850 m2 a pozemku p.č. 7425 o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, do katastru nemovitostí, popřípadě již před datem uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 7423/1 o výměře 4.850 m2 a pozemku p.č. 7425 o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví společnosti ADD Investment s.r.o., o vydání územního rozhodnutí požádal, a s tím, že doba pozastavení běhu lhůt bude činit nejvýše 2 roky, tudíž že celková lhůta pro výstavbu distribučního skladu včetně vydaného kolaudačního souhlasu a pro možnost odstoupení statutárního města Prostějova od kupní smlouvy bude činit maximálně 5 let ode dne uzavření kupní smlouvy.

K bodu 12.13 Schválení změny podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/379 ze dne 04.11.2009
Schváleno usnesení č. 13136:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/46 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/46 a st. p.č. 635, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/379 ze dne 04.11.2009 spočívající ve zvýšení výškového regulativu úrovně okapu u rodinného domu na pozemku p.č. 318/46 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/46 a st. p.č. 635, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) o 1 m, tj. na max. 5,0 m nad úrovní komunikace, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/379 ze dne 04.11.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/379 ze dne 04.11.2009 zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s výstavbou rodinného domu na pozemcích p.č. 318/46 a st. p.č. 635, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova  v rozporu se smluvně dohodnutými kritérii pro výstavbu rodinných domů v období od 05.11.2012 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

K bodu 12.14 Schválení změny podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010
Schváleno usnesení č. 13137:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 105/6 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností PFAFF - SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Bohumíra Šmerala 3773/19, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 494 47 408, jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu patrových garáží, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na čtyři roky ode dne vkladu práv dle předmětné smlouvy do katastru nemovitostí. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010 zůstanou nezměněny.

K bodu 12.15 Schválení změny podmínek výkupů pozemků p.č. 6351/2 a p.č. 6447/2, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13138:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek výkupů pozemků schválených v bodech 5 a 9 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12206 ze dne 18.09.2012 následovně:
1. výkup části pozemku p.č. 6351 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 73 m2 (v současnosti pozemek p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) na převáděném pozemku p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch pozemku p.č. 6351/1 v k.ú. Prostějov,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo prodávajícího k převáděnému pozemku tak, že se statutární město Prostějov zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví statutárního města Prostějova; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby cyklistické stezky na převáděném pozemku,
2. výkup části pozemku p.č. 6447 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 (v současnosti pozemek p.č. 6447/2 v k.ú. Prostějov) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova bude doplněn o následující podmínky:
a) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže k tomu, že v rámci výstavby cyklistické stezky vybuduje na vlastní náklady přes pozemek p.č. 6447/2 v k.ú. Prostějov vjezd umožňující přístup na pozemek p.č. 6447/1 v k.ú. Prostějov.

K bodu 12.16 Schválení úpravy podmínek výkupu částí pozemků p.č. 250/2, p.č. 250/4, p.č. 250/9 a p.č. 291/18, vše v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 13139:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 250/2 o výměře 61 m2, p.č. 250/4 o výměře cca 109 m2, p.č. 250/9 o výměře 491 m2 a p.č. 291/18 o výměře 137 m2, vše v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Prostějova schváleného usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 10131 ze dne 14. 06. 2011, a to v části týkající se způsobu úhrady kupní ceny tak, že kupní cena bude prodávajícímu v celé výši zaplacena statutárním městem Prostějovem do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.                                           RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
1. náměstek v zast.                                                  náměstkyně primátora
primátora města Prostějova

Prostějov 11.6.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 1.10.2013 14:42:34 | přečteno 406x | Věra Krejčí
load