Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2013 > Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 30.7.2013

 

ikona souboruKe stažení: Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu


Schváleno usnesení č. 13140:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 25. zasedání, konaného dne 30.7.2013 s tím, že
- z návrhu programu jsou staženy materiály:
5.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přeložka kabelu kamery Městské policie před Národním domem)
6. Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2006/16/007 ze dne 28.08.2006 a prominutí smluvní pokuty (Galva)
- diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Delegování zástupců statutárního města Prostějova do orgánů společnosti FTL – First Transport Lines, a.s
Schváleno usnesení č. 13141:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) d e l e g u j e
na valnou hromadu obchodní společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 26. 8. 2013, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka, primátora a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova. Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil.
2) p o v ě ř u j e
delegovaného zástupce statutárního města Prostějova, aby na valné hromadě obchodní společnosti navrhl a hlasoval pro volbu MUDr. Pavla Holíka do funkce člena dozorčí rady této obchodní společnosti.

K bodu 3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Na kole biokoridorem Hloučela
v Prostějově“
Schváleno usnesení č. 13142:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt "Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově" ve výši 7 863 712,71 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0057/OKP ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“
Schváleno usnesení č. 13143:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt "Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách" ve výši 13 272 976,69 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0055/OKP ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 5.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Cyklistická stezka na ulici Okružní)
Schváleno usnesení č. 13144:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600407000000

140 000

Projektová dokumentace Cyklistická stezka Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

140 000

FRR


K bodu 5.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Dolní - Kralická I. etapa)
Schváleno usnesení č. 13145:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600304000000

500 000

Cyklistická stezka Dolní - Kralická I. etapa v úseku od ulice Mojmírova po křižovatku se sjezdem z R46

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Rezerva RMP


K bodu 5.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodníky sídliště Hloučela, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 13146:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600443000000

200 000

Chodníky na sídlišti Hloučela v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP


K bodu 5.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně - PD)
Schváleno usnesení č. 13147:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600442000000

70 000

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

70 000

Rezerva RMP

 


K bodu 5.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 13148:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600439000000

100 000

Malá okružní křižovatka Šárka – Jezdecká v Prostějově (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                       1. náměstek primátora

Prostějov 30.7.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 1.10.2013 14:52:33 | přečteno 416x | Věra Krejčí
load