Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2013 > Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 10.9.2013

ikona souboruKe stažení: Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 13149:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 26. zasedání, konaného dne 10.9.2013 dle předloženého návrhu s doplněním o materiál Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídl. E. Beneše - funkční celek sever)
a s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 13150:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Pojmenování nové ulice Pod Svahem
Schváleno usnesení č. 13151:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
název ulice pro nově vznikající komunikaci takto: Pod Svahem - (kód UVP 292) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

K bodu 4. Energeticky úsporná opatření na MŠ Železného, MŠ Libušinka a MŠ Květná – projektové náměty
Schváleno usnesení č. 13152:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
spolufinancování realizace projektů "Energeticky úsporná opatření na MŠ J. Železného, Prostějov", "Energeticky úsporná opatření na MŠ Libušinka, Prostějov", a "Energeticky úsporná opatření na MŠ Květná, Prostějov" z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti těchto projektů v případě získání finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

K bodu 5. Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého tř. 14, Prostějov – projektový námět
Schváleno usnesení č. 13153:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
závazek města Prostějova, že na realizaci projektu "Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého tř. 14, Prostějov" vyčlení v rozpočtu města na rok 2014 finanční prostředky na jeho realizaci ve výši 3.768.504 Kč.

K bodu 6. Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ Čechovice
Schváleno usnesení č. 13154:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu projektu na vybudování víceúčelového hřiště za základní školou v Čechovicích dle varianty „A“ - menší rozměr hřiště a realizovat projekt z rozpočtu města.

K bodu 7. Prominutí sankcí při nedodržení smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
Schváleno usnesení č. 13155:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. prominutí sankce Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří
za porušení ustanovení čl. III., odst. 3. Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova v rámci Programu regenerace MPZ v Prostějově č.j. SÚ 2013/61/01 VFP
ze dne 04.02 2013 - nedodržení termínu použití příspěvku v souladu se sjednaným účelem nejpozději
do 15.07.2013,

2. prominutí sankce Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov za porušení ustanovení čl. III., odst. 3. Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova v rámci Programu regenerace MPZ v Prostějově č.j.
SÚ 2013/61/02 VFP ze dne 31.01.2013 - nedodržení termínu použití příspěvku v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 15.07.2013.

K bodu 8. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 na obnovu kulturních památek
Schváleno usnesení č. 13156:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté statutárnímu městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013:

a) vlastník kulturní památky: statutární město Prostějov, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, primátor města
IČ: 00288659
kulturní památka: Nová radnice
akce obnovy: obnova (restaurování) 7 ks květinových žardiniér umístěných na dvorní terase radnice a další související práce
příspěvek MK ČR: 40.000,- Kč
použití příspěvku : 2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

b) vlastník kulturní památky: statutární město Prostějov, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, primátor města
IČ: 00288659
kulturní památka: zámek
akce obnovy: obnova západní fasády zámku včetně restaurování - oprava omítek, fasádní nátěr, statické zajištění trhlin zdiva, sanační omítka, repase a nátěr oken, klempířské konstrukce, restaurování kamenných prvků fasády, sgrafit a kovové výplně balkonu, oprava říms, balkonu, střechy arkýře a další související práce
příspěvek MK ČR: 157.000,- Kč
použití příspěvku : 2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

c) vlastník kulturní památky: Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov, se sídlem Skálovo nám. 173/4, Prostějov
statutární zástupce: Jitka Vitásková, starosta jednoty
IČ: 15526151
kulturní památka: sokolovna
akce obnovy: obnova (restaurování) vitrážového okna umístěného na schodišti v objektu a další související práce
příspěvek MK ČR: 3.000,- Kč
použití příspěvku : 2013
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 22.11.2013,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013 s Tělocvičnou jednotou Sokol I Prostějov, se sídlem Skálovo nám. 173/4, Prostějov, dle předloženého návrhu,

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví statutárního města) ve výši 197.000,- Kč
na kapitolu 61 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 3.000,- Kč.

K bodu 9. Petice za zřízení církevní základní školy v Prostějově
Schváleno usnesení č. 13157:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhradit si pravomoc vyjádřit stanovisko statutárního města Prostějova ke zřízení základní školy jako součásti Cyrilometodějského gymnázia ve městě Prostějově Arcibiskupstvím olomouckým.

Schváleno usnesení č. 13158:
Zastupitelstvo města Prostějova
d o p o r u č u j e
Radě města Prostějova projednat možnosti budoucího využití části budovy na Komenského ulici.

K bodu 10. Finanční hospodaření statutárního města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2013
Schváleno usnesení č. 13159:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o finančním hospodaření statutárního města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2013,
s c h v a l u j e
rozpočtová opatření za I. pololetí 2013 podléhající na základě usnesení ZMP č. 12281 ze dne 18.12.2012 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2013, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 12.845.566,31 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 7 a 8.

K bodu 10.1 Zvýšení peněžitého vkladu statutárního města Prostějova do obchodní společnosti
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 13160:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. s ch v a l u j e
převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 peněžitým vkladem
ve výši 2.000.000 Kč, slovy: dva miliony korun českých,
2. s ch v a l u j e
zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 o 2.000.000 Kč, slovy: dva miliony korun českých,

3. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

 

1

0700000000000

2.000.000

(Nákup majetkových podílů – navýšení základního kapitálu Společenského domu Prostějov, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

2.000.000

(Fond rezerv a rozvoje)


4. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova
do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 podle bodu 1 shora,

5. u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru Magistrátu města Prostějova,
převést částku odpovídající zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti
v souladu s tímto usnesením.

K bodu 11. Bezúročná půjčka – Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
Schváleno usnesení č. 13161:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1.000.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991
- na složení depozita - záruky po dobu čerpání úvěrových prostředků pro realizaci projektu „Mám kam jít´“
- chráněné bydlení Prostějov - Vrahovice
- příjemce je oprávněn a zavazuje se bezúročnou půjčku použít v souladu se sjednaným účelem s návratností do 30. 4. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4354

5622

 

1

0210000000000

1.000.000,00

zvýšení položky 5622 – neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením (Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1.000.000,00

snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje


K bodu 12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - Sportovní klub cyklistů Prostějov
Schváleno usnesení č. 13162:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/18-13) o poskytnutí veřejné finanční podpory Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395, který se týká rozšíření účelu o energie.

K bodu 13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - TJ Haná Prostějov
Schváleno usnesení č. 13163:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/20-13) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995, který se týká rozšíření účelu o nákup permanentek na plavání.

K bodu 14.1 Veřejná finanční podpora - TK Prostějov, o.s.
Schváleno usnesení č. 13164:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1 000 000,-- Kč Tenisovému klubu, o.s., se sídlem Sportovní 1, 796 40 Prostějov, IČ 00205061
- VFP bude použita na dofinancování druhé etapy rekonstrukce "Letní tělocvičny" v Prostějově, Za Kostelecku ulicí - kondičního strojního vybavení
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013;

II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6322

 

1

0600000000000

1 000 000

 

VFP Tenisový klub Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

1 000 000

 

FRR

K bodu 14.2 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučená)
Schváleno usnesení č. 13165:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 255.814,-- Kč
Člověku v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, Praha, IČ 257 55 277 (pořadové č. žádosti 81)
- na poskytování služeb dluhového poradenství v Prostějově - kancelářské potřeby a jiné materiální náklady, energie, nájemné, cestovné, ostatní provozní náklady, mzdové náklady včetně odvodů, zákonné pojištění.

K bodu 15. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13166:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

2119

 

 

0500000000000

2.215.035

zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města

50

3639

2131

 

 

0500000000000

895.148

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků;

50

2310

2111

 

 

0500000000000

101.141

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; přefakturace nákladů za vodné a stočné v objektech spravovaných OSÚMM

50

6171

2310

 

 

0500000000000

98.600

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob.a drob.dlouhodob.majetku; prodej sněžného skútru

50

3613

2324

 

 

0500000000000

201.775

snížení pol. 2324 – přijaté nekapitál.přísp. a náhrady; přefakturace nákladů na spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3613

5153

 

 

0500000000000

201.775

zvýšení pol. 5153 – plyn; úhrada nákladů za spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5499

 

00000001

0500000000000

850.700

snížení pol. 5499 – ostatní neinv.transfery obyvatelstvu; vratka kupní ceny – Koryčánkovi

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

4.160.624

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Velodrom osvětlení oválu)
Schváleno usnesení č. 13167:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600426000000

1 300 000

Velodrom – rekonstrukce osvětlení oválu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

1 300 000

Rezerva RMP

K bodu 15. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Autobusové čekárny)
Schváleno usnesení č. 13168:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600057000000

160 000

Autobusové čekárny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

160 000

Rezerva RMP

K bodu 15. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Martinákova – Pod Kosířem - PD)
Schváleno usnesení č. 13169:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600400000000

200 000

Cyklistická stezka Martinákova – Pod Kosířem (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP

K bodu 15. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Husovo nám., Prostějov)
Schváleno usnesení č. 13170:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600370000000

1 800 000

EÚO MŠ Husovo nám.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

1 800 000

Rezerva RMP

K bodu 15. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Šárka, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 13171:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600368000000

1 050 000

EÚO MŠ Šárka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

07000000707100

1 050 000

Rezerva RMP

K bodu 15. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přeložka kabelu kamery Městské policie před Národním domem)
Schváleno usnesení č. 13172:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5311

6121

 

 

0600422000000

100 000

Přeložka kabelu kamery Městské policie před Národním domem

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP

K bodu 15. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého – rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova)
Schváleno usnesení č. 13173:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600379000000

693 000

ZŠ Palackého – rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

693 000

Rezerva RMP

K bodu 15. 9 ROZOP kapitoly 60 – Revitalizace zeleně na Husově náměstí – projektový námět
Schváleno usnesení č. 13174:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. spolufinancování realizace projektu "Revitalizace zeleně na Husově náměstí" z vlastních zdrojů
a zajištění udržitelnosti tohoto projektu v případě získání finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí,
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

 

0600444000000

50 000

Revitalizace zeleně na Husově náměstí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP

K bodu 15.10 ROZOP kapitoly 60 - Revitalizace školních zahrad v Prostějově II. etapa – projektový námět
Schváleno usnesení č. 13175:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. spolufinancování realizace projektu "Revitalizace školních zahrad v Prostějově II. etapa" z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti tohoto projektu v případě získání finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

 

0600282000000

50 000

Revitalizace školních zahrad v Prostějově, II. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP

K bodu 15.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření botanické zahrady)
Schváleno usnesení č. 13176:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

 

0600318000000

850 000

Rozšíření botanické zahrady

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

850 000

Rezerva RMP

K bodu 15.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Smetanovy sady, Prostějov – oplocení)
Schváleno usnesení č. 13177:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

 

0600077000000

2 000 000

Smetanovy sady, Prostějov – oplocení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

2 000 000

Rezerva RMP

K bodu 15.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Umístění hodin u hlavního nádraží a autobusového nádraží)
Schváleno usnesení č. 13178:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3639

6122

 

1

0600441000000

180 000

 

Umístění hodin u hlavního nádraží a autobusového nádraží

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

180 000

 

FRR

K bodu 15.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídl. E. Beneše - funkční celek sever)
Schváleno usnesení č. 13179:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600445000000

1 000 000

Regenerace sídliště E. Beneše - funkční celek sever

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

07000000707100

1 000 000

Rezerva RMP

K bodu 16. 1 Majetkoprávní řešení pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 13180:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r o z h o d l o
nevyužít předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 100/17 - ostatní plocha o výměře
643 m2 v k.ú. Krasice , za kupní cenu ve výši 835.900 Kč,
2) u d ě l u j e
souhlas s převzetím veškerých závazků kupující vyplývajících z čl. VI. Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009 vyjma povinnosti zaplatit smluvní pokutu související s prodlením s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice v období od 12.09.2012 do uzavření dodatku uvedeného v tomto bodě usnesení. Převzetí závazků bude provedeno formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009.
3) s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2017,
za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290
ze dne 11.09.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 16. 2 MODŘANY Power, a.s. – prominutí části smluvních pokut a rozpočtové opatření kapitoly
50 - správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13181:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) prominutí části smluvních pokut za porušení smluvních závazků vyplývajících z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4 - Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím ve výši 3.125.000 Kč, a to dne 01.12.2013 za následujících podmínek:
a) v termínu do 30.11.2013 budou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, jako vlastnictví statutárního města Prostějova, a to bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebudou pozemky zatíženy žádným zástavním právem a na pozemcích nebude váznout žádné omezení vyplývající z nařízené exekuce),
b) výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může statutární město Prostějov společnosti MODŘANY Power, a.s., poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku 2013 a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti MODŘANY Power, a.s., podle pravidla de minimis dle Nařízení Evropské komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis publikovaného v Úředním věstníku EU dne 28.12.2006 v částce L 379 nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

6130

 

1

0500000000000

3.125.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

3.125.000

Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 16. 3 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/62 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 13182:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/62 v k.ú. Čechovice u Prostějova vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/389 ze dne 10.11.2009 .

K bodu 16. 4 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 93/7
v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 13183:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí smluvní pokuty ve výši 60.000 Kč za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 93/7
v k.ú. Krasice vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/198 ze dne 28.07.2009.

K bodu 16. 5 Předkupní právo k pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova, souhlas s převzetím závazků, změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011
Schváleno usnesení č. 13184:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r o z h o d l o
nevyužít předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 318/31 - ostatní plocha o výměře
760 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za kupní cenu ve výši 988.000 Kč,
2) u d ě l u j e
souhlas s převzetím veškerých závazků kupující vyplývajících z čl. VI. Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 a převzatých na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 uzavřeného dne 02.08.2012 . Převzetí závazků bude provedeno formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011,
3) s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2016, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011
ze dne 11.01.2011,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011 zůstanou nezměněny.

K bodu 16. 6 Schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 883 a p.č. 885, oba v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 13185:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod části pozemku p.č. 883 - ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 110 m2 (dle geometrického plánu č. 0825-40119/2013 ze dne 04.04.2013 pozemek p.č. 883/2 v k.ú. Vrahovice) a části pozemku p.č. 885
- ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 116 m2 (dle geometrického plánu č. 0825-40119/2013 ze dne 04.04.2013 pozemek p.č. 885/2 v k.ú. Vrahovice) z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.

K bodu 16. 8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 1790/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13187:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1790/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 160 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Prostějov, se sídlem Prostějov, Anenská 936/17, PSČ: 796 01, IČ: 441 59 919, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 500 Kč/m2, tj. celkem cca 80.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.

K bodu 16. 9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 742/4 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13188:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 742/4 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 8 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 561 Kč/m2, tj. celkem cca 4.488 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16.10 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 3735/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13189:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej dvou částí pozemku p.č. 3735/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o jednotlivé výměře 8 m2 a 14 m2 (dle geometrického plánu č. 5147-40256/2012 ze dne 31. 07. 2012 pozemky nově označené jako p.č. 3735/4 o výměře 8 m2 a p.č. 3735/5 o výměře 14 m2), na Husově náměstí,  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400 Kč/m2 (celkem 8.800 Kč), a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy s tím, že ji kupující zaplatí v poměru dle velikosti nabývaných spoluvlastnických podílů,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16.11 Schválení výkupu části pozemku p.č. 169 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly
50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13190:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 169 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 8 m2 (dle geometrického plánu č. 5300-57/2013 ze dne 24.06.2013 označena jako díl „a“) do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 19.570 Kč (2.446,25 Kč/m2), za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) v kupní smlouvě se statutární město Prostějov zaváže, že pokud bude v rámci investiční akce "Nová radnice v Prostějově - rekonstrukce nádvoří" řešena i oprava štítové zdi oddělující pozemky p.č. 169 a p.č. 173, oba v k.ú. Prostějov, nebude tato oprava požadována po prodávající jako vlastníkovi štítové zdi, ale tato oprava bude realizována na náklady statutárního města Prostějova
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

19.570

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 169 v k.ú. Prostějov

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

19.570

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


K bodu 16.12 Schválení výkupu části pozemku p.č. 318/43 v k.ú. Čechovice u Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13191:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 318/43ostatní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 659-573/2013 ze dne 08.04.2013 pozemek p.č. 318/98 v k.ú. Čechovice u Prostějova) do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.300 Kč/m2, tj. celkem 7.800, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
c) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co budou zrušena zástavní práva váznoucí na převáděné části pozemku,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

7.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 318/43 v k.ú. Čechovice u Prostějova

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

7.800

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16.13 Schválení výkupu části pozemku p.č. 5813 v k.ú. Prostějov (propoj Olomoucká–Kostelecká)
Schváleno usnesení č. 13192:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ (investor Olomoucký kraj):
1. výkup části pozemku p.č. 5813 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 117 m2 (nově dle geometrického plánu č. 5158-71/2012 ze dne 20.08.2012 označena jako p.č. 5813/2 v k.ú. Prostějov) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem ve výši 46.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) úhradu za případné předčasné ukončení nájemní smlouvy, zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

050000000000

46.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 5813 v k.ú. Prostějov – Přeložka cyklostezky Prostějov – Smržice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

070000000000

46.800

Fond rezerv a rozvoje


K bodu 16.14 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice)
a rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13193:
Zastupitelstvu města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“
1) výkup části pozemku p.č. 6448 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od  podílových spoluvlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 9.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena prodávajícím poměrně dle velikosti spoluvlastnických podílů do 14 dnů po provedení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) na převáděné části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy a umístění vjezdu ve prospěch zbývající části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov,
c) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov,
d) statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky vybuduje na vlastní náklady vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

9.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov – CS Určická

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

9.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16.15 Schválení změny podmínek výkupu pozemku p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13194:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek výkupu pozemku p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov schváleného v bodě 5 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12206 ze dne 18.09.2012 a v bodě 1 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13138 ze dne 11.06.2013 následovně:
výkup části pozemku p.č. 6351 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 73 m2 (v současnosti pozemek p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov)  bude doplněn o následující podmínku:
- statutární město Prostějov se v kupní smlouvě zaváže, že v případě, že cyklistickou stezku na pozemku p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov nevybuduje v termínu do 31.12.2020, nabídne pozemek zpět prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví statutárního města Prostějova.

K bodu 16.17 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/362 ze dne 30.11.2011
Schváleno usnesení č. 13195:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/35 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/362 ze dne 30.11.2011  spočívající ve výjimce z kritérií pro výstavbu rodinných domů u nové nemocnice ve smyslu úpravy možného sklonu střechy na 40° a ve zvýšení výškového regulativu úrovně okapu o 0,5 m, tj. na max. 4,5 m nad úrovní komunikace. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/362 ze dne 30.11.2011. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/362 ze dne 30.11.2011 zůstanou nezměněny.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                                Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                      1. náměstek primátora

Prostějov 10.9.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

 

ikona souboruKe stažení: Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Vytvořeno 27.1.2014 8:02:00 | přečteno 365x | Věra Krejčí
load