Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2013 > Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 5.11.2013

ikona souboruKe stažení: Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 13196:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 27. zasedání, konaného dne 5.11.2013 s rozšířením o body:
11.11 Změna bodu 1 usnesení ZMP č. 13181 ze dne 10.09.2013 (MODŘANY Power, a.s. – prominutí části smluvních pokut)
13.1 Nabídka paní Kostelníkové
a s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 13197:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov
Schváleno usnesení č. 13198:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov za rok 2012.

K bodu 4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schváleno usnesení č. 13199:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") s tím, že
a) sazba poplatku na rok 2014 je stanovena ve výši 600 Kč, z toho v článku 4 odst. 1 písm. a) ve výši 250 Kč, v článku 4 odst. 1 písm. b) ve výši 350 Kč,
b) od poplatku se osvobozují poplatníci dle předloženého návrhu,
c) je stanovena úleva od poplatku ve výši 108 Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 70 a více let věku.

K bodu 5. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
Schváleno usnesení č. 13200:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 dle přílohy.

K bodu 6. Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na projekt „Cyklistická stezka Prostějov – Žešov, I. etapa“
Schváleno usnesení č. 13201:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt "Cyklistická stezka Prostějov - Žešov, I. etapa" ve výši 549 000,- Kč a schvaluje Smlouvu číslo 401/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 7. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Husovo nám. v Prostějově“
Schváleno usnesení č. 13202:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Energeticky úsporná opatření na MŠ Husovo nám. v Prostějově" ve výši 2 473 502,- Kč a Smlouvu číslo 13150483 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 8. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Šárka v Prostějově“
Schváleno usnesení č. 13203:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Energeticky úsporná opatření na MŠ Šárka v Prostějově" ve výši 1 294 921,00 Kč a Smlouvu č. 13150473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 8.1 Schválení prodeje plynárenského zařízení a smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní (Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše v Prostějově – Vrahovicích)
Schváleno usnesení č. 13204:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) prodej plynárenského zařízení (STL plynovodu a plynovodních přípojek), včetně jeho příslušenství a veškeré související dokumentace, postaveného Statutárním městem Prostějovem v rámci investiční akce "Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše v Prostějově - Vrahovicích" do vlastnictví společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ: 657 02, IČ: 276 89 841, za podmínek uvedených ve Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, která je přílohou materiálu,
2) uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní ve znění dle přílohy materiálu.

K bodu 9.1 Veřejná finanční podpora - ZLATÁ BRÁNA s.r.o.
Schváleno usnesení č. 13205:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 200 000,-- Kč společnosti ZLATÁ BRÁNA s.r.o., se sídlem Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov, IČ 292 89 076
- VFP bude použita na opravu komunikace a chodníku na námětí Svatopluka Čecha
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2013;
II) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

2212

5213

 

1

0600000000000

200 000

 

VFP ZLATÁ BRÁNA s.r.o.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

200 000

 

FRR


K bodu 9.2 Veřejná finanční podpora - Atletický klub Prostějov
Schváleno usnesení č. 13206:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100 000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, se sídlem Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČ 47920866
- VFP bude použita na dofinancování projektu vybudování tréninkové základny Atletického klubu Prostějov - dobudování sociálního zázemí pro atletický klub na Lidické ulici
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.12.2013 (ev. č. 101)
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3419

6322

 

 

0600000000000

100 000

 

VFP Atletický klub

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

100 000

 

FRR


K bodu 9.3 Veřejná finanční podpora nedoporučená - Komise životního prostředí
Schváleno usnesení č. 13207:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s ch v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 242.000 Kč Ivanu Stříteskému,  IČ: 100 76 671, (poř.č. žádosti 100)
- na výrobu videodokumentu "Prostějovská zeleň".

K bodu 10.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště za OD Kubus- PD)
Schváleno usnesení č. 13208:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600447000000

40 000

Parkoviště za OD Kubus (PD)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

40 000

Rezerva RMP


K bodu 10.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – vybudování zázemí zásahové jednotky - PD)
Schváleno usnesení č. 13209:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

 

 

0600446000000

50 000

JSDH Čechovice – vybudování zázemí zásahové jednotky PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP

K bodu 10.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace E. Valenty)
Schváleno usnesení č. 13210:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600416000000

400 000

Rekonstrukce komunikace E. Valenty

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

400 000

Rezerva RMP

K bodu 10.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce ulice Milíčova)
Schváleno usnesení č. 13211:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600339000000

285 000

Rekonstrukce ulice Milíčova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

285 000

Rezerva RMP

K bodu 10.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace sídliště Šárka - východ – projektová dokumentace - DSP)
Schváleno usnesení č. 13212:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600271000000

80 000

Revitalizace Šárka východ (PD)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

80 000

Rezerva RMP

K bodu 10.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 - správa a údržba majetku města – použití finančních prostředků Fondu zeleně (výsadba keřů a trvalek)
Schváleno usnesení č. 13213:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu dřevin na pozemcích v majetku města Prostějova ve výši 500.000 Kč
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

0900000900400

500.000

zvýšení pol. 5169 – nákup služeb; výsadba zeleně na pozemcích v majetku města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

0700000000000

500.000

(Fond zeleně)

K bodu 11. 1 Návrh systémového řešení eliminujícího situace, kdy kupující pozemku nerealizuje závazky vyplývající z kupní smlouvy
Schváleno usnesení č. 13214:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh systémového řešení eliminujícího situace, kdy kupující pozemku nerealizuje závazky vyplývající z kupní smlouvy.

K bodu 11. 2 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12198 ze dne 18.09.2012 a usnesení č. 12249 ze dne 06.11.2012 a schválení prodeje bytového domu na ul. Svatoplukova 50 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 13215:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12198 ze dne 18.09.2012 a celé usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12249 ze dne 06.11.2012 a
2) s c h v a l u j e
prodej bytového domu č.p. 2434 (Svatoplukova 50 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4392, pozemku p.č. 4392 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 4393 - zahrada o výměře 326 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) v případě, že zájemce na 1. místě v pořadí zájemců neuzavře kupní smlouvu nejpozději do 2 měsíců po schválení prodeje předmětných nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova nebo výslovně odmítne kupní smlouvu uzavřít, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy zájemce na 2. místě v pořadí zájemců, kterému bude stanovena lhůta k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne doručení výzvy; v případě, že zájemce na 2. místě v pořadí zájemců kupní smlouvu ve stanovené lhůtě neuzavře nebo výslovně odmítne kupní smlouvu uzavřít, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy zájemce na 3. místě v pořadí zájemců,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 11. 3 Majetkoprávní dořešení pozemků pod stavbou veřejného chodníku v Žešově
Schváleno usnesení č. 13216:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. st. 44/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Žešov o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu č. 181-96/2013 ze dne 02.09.2013 označena jako pozemek p.č. 512 v k.ú. Žešov) od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 300 Kč, za následujících podmínek:
a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že nebude v budoucnu v souvislosti s umožněním přístupu k rodinnému domu č.p. 114 na p.č. st. 44/2 a pozemku p.č. st. 44/2, vše v k.ú. Žešov, požadovat po jejich vlastnících žádnou úhradu; přístup k nemovitostem bude tudíž umožněn bezúplatně,
2) výkup části pozemku p.č. 101/2 - zahrada v k.ú. Žešov o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 181-96/2013 ze dne 02.09.2013 označena jako pozemek p.č. 101/4 v k.ú. Žešov) od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 1.500 Kč, za následujících podmínek:
a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že nebude v budoucnu v souvislosti s umožněním přístupu k pozemku p.č. 101/2 v k.ú. Žešov požadovat po jeho vlastnících žádnou úhradu; přístup k pozemku bude tudíž umožněn bezúplatně,
3) bezúplatné nabytí části pozemku p.č. st. 114/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Žešov o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 181-96/2013 ze dne 02.09.2013 označena jako pozemek p.č. 513 v k.ú. Žešov) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) v darovací smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že ve lhůtě do 31.12.2014 provede na své náklady rozšíření a opravu povrchu vjezdu k rodinnému domu č.p. 87 na pozemku p.č. st. 114/1 v k.ú. Žešov ze zámkové dlažby,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) darovací smlouva bude uzavřena teprve poté, co budou zrušena zástavní práva váznoucí na převáděné části pozemku,
4) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

0500000000000

1.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. st. 44/2 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Žešov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

1.800

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11. 4 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 7519/28 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13217:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7519/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.439 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 11. 5 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 13218:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 798/1 - orná půda, o výměře 197 m2 v k.ú. Vrahovice od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Prostějov.

K bodu 11. 6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5465 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13219:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 5465 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 42 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti BÓDA, s.r.o., se sídlem Brno, Zeleného 1472/86, PSČ: 616 00, IČ: 255 64 650, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 500 Kč/m2, tj. celkem cca 21.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11. 7 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 6700/1 a p.č. 6700/16, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13220:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej částí pozemků p.č. 6700/1 - ostatní plocha o výměře 2 m2 a p.č. 6700/16 - ostatní plocha o výměře 9 m2, oba v k.ú. Prostějov (dle geometrického plánu č. 5345-652/2013 ze dne 18.07.2013 označeny jako pozemek p.č. 6700/37 v k.ú. Prostějov), společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 561 Kč/m2, tj. celkem 6.171 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11. 8 Schválení směny pozemků, bezúplatného převodu pozemků a stavby silnice a uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku
Schváleno usnesení č. 13221:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) směnu části pozemku p.č. 7942/2 - ostatní plocha o výměře 632 m2 a části pozemku p.č. 3725/1 - ostatní plocha o výměře 78 m2 (dle geometrického plánu č. 5403-93/2013 ze dne 02. 09. 2013 jsou obě části pozemku sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 7942/11 v k.ú. Prostějov o výměře 710 m2), oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, za pozemky p.č. 3726/3 - ostatní plocha o výměře 84 m2, p.č. 3726/4 - ostatní plocha o výměře 91 m2 a p.č. 8317/4 - ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem, tj. celkem ve výši 160.500 Kč,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) bezúplatný převod částí pozemků p.č. 8317/1 - ostatní plocha o výměře cca 105 m2, p.č. 8317/5 - ostatní plocha o výměře cca 15 m2, p.č. 3700/11 - ostatní plocha o výměře cca 11 m2, p.č. 3700/12 - ostatní plocha o výměře cca 72 m2 a p.č. 3700/1 - ostatní plocha o výměře cca 31 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, a stavby silnice umístěné na částech pozemků p.č. 8317/1, p.č. 8317/5, p.č. 3700/11, p.č. 3700/12 a p.č. 3700/1, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,
3) uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 709 60 399, jako vlastníkem stavby silnice II/367 a Statutárním městem Prostějovem jako investorem stavby "Prostějov, ulice Dolní - provizorní křižovatka", za podmínek dle přiložené smlouvy.

K bodu 11. 9 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6453 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice)
Schváleno usnesení č. 13222:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí "Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka" výkup části pozemku p.č. 6453 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 80 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 24.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 11.10 Schválení změny podmínek výkupu pozemku p.č. 6456/4 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice)
Schváleno usnesení č. 13223:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek výkupu pozemku p.č. 6456/4 o výměře 348 m2 v k.ú. Prostějov (původně část pozemku p.č. 6456/1 v k.ú. Prostějov) schváleného v bodě 12 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12206 ze dne 18.09.2012 pod písmeny a) a b) následovně:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) úhradu za předčasné ukončení nájemní smlouvy, daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) Statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky vybuduje na vlastní náklady vjezd umožňující přístup na pozemek p.č. 6456/1 v k.ú. Prostějov.

K bodu 11.11 Změna bodu 1 usnesení ZMP č. 13181 ze dne 10.09.2013 (MODŘANY Power, a.s. – prominutí části smluvních pokut)
Schváleno usnesení č. 13224:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu v bodě 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13181 ze dne 10.09.2013 následovně:
1) datum "01.12.2013" se mění na "31.12.2013" a
2) datum "30.11.2013" se mění na "30.12.2013".

K bodu 12. Galerie Prostějov - Manthellan, a. s.
Schváleno usnesení č. 13225:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
odložit návrh TOP 09 na příští zasedání.

K bodu 13. Soudní spor s obcí Držovice
Schváleno usnesení č. 13226:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. n e a k c e p t u j e
návrh obce Držovice ze dne 26.3.2013 na majetkové vyrovnání s obcí Držovice,
II. s o u h l a s í
s pokračováním soudního sporu s obcí Držovice.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                           1. náměstek primátora

Prostějov 5.11.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 27.1.2014 7:57:58 | přečteno 326x | Věra Krejčí
load