Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2013 > Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 17.12.2013

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 13227:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 28. zasedání, konaného dne 17.12.2013 s tím, že
- z programu je stažen materiál č. 9. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 – z programu je stažen materiál č. 22. 4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov,
- diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 13228:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova vyvolané účinností nového občanského zákoníku
Schváleno usnesení č. 13229:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
s účinností k 1.1.2014 změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova, uvedené v článku 2 odst. 3 předloženého návrhu a s tím, že v čl. 10, bod 1 odst. a) zní takto: s výjimkou předkladatele návrhu nikdo nemůže mluvit v rozpravě ke kterémukoliv bodu pořadu jednání, vyjma bodu pořadu obsahujícího dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města, více než dvakrát, a osoby uvedené v článku 6 odst. 3 jednacího řádu více než jedenkrát.

K bodu 4. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva
města Prostějova
Schváleno usnesení 13230:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu 5. Návrh odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2013
Schváleno usnesení č. 13231:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2013 dle důvodové zprávy.


K bodu 6. Navázání spolupráce města Prostějova s městem Bílá Cerkev
Schváleno usnesení č. 13232:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
navázání spolupráce města Prostějova s městem Bílá Cerkev v Ukrajině.

K bodu 7. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu společnosti FTL – First Transport Lines, a.s.
Schváleno usnesení č. 13233:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) d e l e g u j e
na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 27. 12. 2013 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova, a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova.
Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil.

2) p o v ě ř u j e
delegovaného zástupce, aby na valné hromadě hlasoval pro změnu stanov společnosti, navrženou představenstvem - rozšíření počtu členů představenstva ze čtyř na pět.

K bodu 8. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 13234:
Zastupitelstvo města Prostějova
d e l e g u j e
na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, konanou dne 18. 12. 2013 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora a v případě jeho neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, jako zástupce společníka statutárního města Prostějova.
Právo hlasovat na valné hromadě má Mgr. Jiří Pospíšil, v případě jeho neúčasti Ing. Zdeněk Fišer.

K bodu 10. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Schváleno usnesení č. 13235:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí dle předloženého návrhu.

K bodu 11. Změna obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Schváleno usnesení č. 13236:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem dle přílohy.

K bodu 12. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení nové stavby „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“
Schváleno usnesení č. 13237:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce - zhotovení nové stavby "Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov" se zhotovitelem TOMI-REMONT a.s, se sídlem Přemyslovka 2514/4, 79601 Prostějov, IČ 255 08 571, týkající se dodatečných stavebních prací, a to dle předloženého návrhu.


K bodu 13. Schválení smlouvy o dílo na zhotovení nové stavby „Veřejné WC – Smetanovy sady“
Schváleno usnesení č. 13238:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce - zhotovení nové stavby "Veřejné WC - Smetanovy sady" se zhotovitelem Stavby Krejčí s.r.o., se sídlem Plumlovská 307/190, 79604 Prostějov, IČ 294 51 291, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu a s připomínkami v diskusi, tj. odst. 4.2.1 a 4.2.2 budou v souladu s čestným prohlášením příjemce, které tvoří přílohu č. 1 a v souladu s odst. 5.3.3.

K bodu 14. Zřizovací listiny příspěvkových organizací statutárního města Prostějova
Schváleno usnesení č. 13239:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zřizovací listiny příspěvkových organizací statutárního města Prostějova s účinností od 1. 1. 2014 dle příloh
- Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
- Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
- Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
- Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
- Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
- Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a
- Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34
- Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
- Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace
- Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace
- Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace.

K bodu 16. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář primátora
Schváleno usnesení č. 13240:
Zastupitelstvo města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

0700000000000

5 240 950,00

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

- zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly 10 – kancelář primátora

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

010000100300

100 000,00

(zvýšení položky 5139 – nákup propagačních materiálů)

- snižuje rozpočet výdajů kapitoly 10 – kancelář primátora

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5169

0

0100000100300

4 200 000,00

(snížení položky 5169 – marketingové a propagační služby)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5139

0

0100000102000

28 350,00

(snížení položky 5139 – partnerská města – nákup materiálu)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5173

0

0100000102000

8 100,00

(snížení položky 5173 – partnerská města – cestovné)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

0100000100800

1 000 000,00

(snížení položky 5169 – Radniční listy – nákup služeb)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5492

0100000000000

4 500,00

(snížení položky 5492 – peněžní a věcná ocenění)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

0100000100300

100 000,00

(snížení položky 5169 – nákup služeb)

K bodu 16. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Schváleno usnesení č. 13241:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

6

0700000000000

1 131 010

(Fond zeleně)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

1343

 

0700000000000

550 000

(Poplatky za zábor veřejné zeleně v majetku města Prostějova)

70

2212

0700000000000

80 500

(Příjmy z pokut vydané odborem životního prostředí)

70

2211

0700000000000

401 373

(Příjmy z pokut vydané českou inspekcí životního prostředí)

40

1334

0400000000000

54 137

(Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu)

40

3745

2324

0400000000000

45 000

(Ekologická újma za poškození dřevin)

Rozpočtové opatření má dopad na rezervy města, a to

Rezerva

Zvýšení fondu v Kč celkem o

Snížení rezervy v Kč celkem o

Fond zeleně

1.131.010

0

K bodu 16. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Schváleno usnesení č. 13242:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

002310

2111

0500000000000

33.993

zvýšení pol. 2111 – příjmy za poskytování služeb a výrobků; příjmy za přefakturace nákladů za vodné a stočné v objektech spravovaných OSÚMM

0050

003412

2132

0500000000000

28.200

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí; příjmy za pronájem hřiště – Sport. areál E. Beneše

0050

003634

2132

0500000000000

38.852

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí; příjmy z pronájmu tepelného hospodářství společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.

0050

003639

2219

0500000000000

138.578

zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; příjmy za zřízení věcných břemen na pozemcích města

0050

003639

2131

0500000000000

659.012

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků;

0050

003639

2132

0500000000000

786.179

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí; příjmy z pronájmu nebytových prostor

0050

006171

2111

0500000000000

30.910

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; příjmy z pronájmů pozemků pro umístění reklam

0050

006171

2329

0500000000000

32.115

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; příjmy za přefakturace nákladů za zhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů

0050

003319

2132

0500000190100

18.896

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy; příjmy za přefakturace nákladů za zhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů

0050

001031

2139

0500000500000

6.100.000

zvýšení pol. 2139 – ostatní příjmy z pronájmu majetku; pronájem movitých a nemovitých věcí společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.

0090

003745

2310

0900000000000

53.061

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. majetku; příjmy za odprodej palivového dřeva

0090

006171

2324

0900000000000

193.741

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady; úhrady za přefakturaci energií

0090

003745

2111

0900000900300

29.465

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; příjmy z provozu veřejných WC

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003612

3112

0500000000000

3.829.299

snížení pol. 3112 - příjmy z prodeje ostat. nemovitostí; příjmy z prodeje bytových domů a bytových jednotek

0050

003639

3111

0500000000000

526.000

snížení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00050

006171

5166

0500000000000

93.700

snížení pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby; úhrada nákladů na právní služby při řešení záležitostí OSÚMM

0050

006171

5171

0500000000000

610.000

snížení položky 5171 – opravy a udržování; zajištění opravy a údržba na nemovitostech spravovaných OSÚMM

0050

006409

5169

0500000000000

25.300

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; úhrada odměny DSP, s.r.o., za prodeje domů a bytů

0050

006409

5192

0500000000000

94.857

snížení pol. 5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady; položka sloužící k úhradě nákladů za zřízení věcných břemen ve prospěch statutárního města Prostějova

0050

6409

6313

0500000000000

2.760.000

snížení pol. 6313 – investiční transfery nefinančním podnikat. subjektům; prostředky schválené jako finanční příspěvek statutárního města Prostějova na společné zasíťování pozemků v k.ú. Vrahovice

0050

006171

5362

0500000505037

300.000

snížení pol. 5362 – platby daní a poplatků; úhrada daně z převodu nemovitostí při prodeji majetku statutárního města Prostějova

0050

006171

5362

0500000505053

12.629

snížení pol. 5362 – platby daní a poplatků; úhrada daně z nemovitostí mimo k.ú. Prostějov

0050

006409

5901

0500000507076

200.000

snížení pol. 5901 – nespecifikované rezervy; prostředky sloužící jako rezerva na havarijní situace

0050

006409

6130

0500263000000

112.005

snížení pol. 6130 – pozemky; prostředky schválené na výkupy pozemků pro cyklostezku Žešov

0050

006171

5361

0500000000000

20.000

snížení pol. 5361 – nákup kolků; správní poplatky při podání návrhu na vklad, které hradí statutární město Prostějov

0050

006409

6130

00000001

0500000000000

400.000

snížení pol. 6130 – pozemky; prostředky schválené na výkupy pozemků

0050

003412

5171

0500000000000

260.000

snížení pol. 5171 – opravy a údržba; prostředky na zajištění oprav a běžné údržby – Sport. areál E. Beneše

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003613

5153

0500000000000

255.000

zvýšení pol. 5153 – plyn; úhrada za spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM

0050

003412

5169

0500119000000

120.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; Sport. areál E. Beneše

0090

003631

5154

0900000900800

3.450.000

zvýšení pol. 5154 – elektrická energie; úhrada nákladů za spotřebu el.energie v objektech spravovaných jednotlivými odbory MMPV

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

0700000000000

4.851.194

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bikrosová dráha v areálu velodromu)
Schváleno usnesení č. 13243:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600448000000

37 000

Bikrosová dráha v areálu velodromu (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

37 000

Rezerva RMP

K bodu 16. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS biokoridor Hloučela)
Schváleno usnesení č. 13244:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600243000000

3 630 000

Cyklistická stezka biokoridor Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

07000000707100

3 630 000

Rezerva RMP

K bodu 16. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Podzemní umístění kontejnerů na tříděný odpad v památkové zóně)
Schváleno usnesení č. 13245:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3722

6121

0600449000000

20 000

Podzemní umístění kontejnerů na tříděný odpad v památkové zóně (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

20 000

Rezerva RMP

K bodu 16. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela)
Schváleno usnesení č. 13246:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

0600200000000

500 000

Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

07000000707100

500 000

Rezerva RMP

K bodu 16. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků do FRR)
Schváleno usnesení č. 13247:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

35 100 000

Rezervy města – fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3322

6121

1

0600051000000

5 000 000

 

Rekonstrukce radnice

 

0060

2212

6121

1

0600055000000

9 300 000

 

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská

 

0060

3113

6121

1

0600194000000

5 000 000

 

0060

3113

6121

0600194000000

1 700 000

 

EÚO ZŠ Dr. Horáka

 

0060

2219

6121

0600263000000

1 600 000

 

CS Žešov

 

0060

3412

6121

0600357000000

5 000 000

 

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí

3412

6121

357000000

400 000

0060

3636

6121

0600387000000

1 700 000

 

Technická infrastruktura M. Alše

 

0060

3412

6121

1

0600388000000

5 800 000

 

Víceúčelové hřiště Čechovice

 

K bodu 16. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční (optimalizace rozpočtu kapitoly – položka limitu ostatních investic celkem)
Schváleno usnesení č. 13248:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70 - Finanční

6409

6909

0700396000000

9.200.000

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené – limit ostatních investic celkem – optimalizace rozpočtu

2. zvyšuje rezerva města Prostějova

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70 - Finanční

8115

1

0700000000000

9.200.000

Zvýšení rezerv statutárního města Prostějova na trvalých peněžních fondech – fondu rezerv a rozvoje v důsledku optimalizace rozpočtu

K bodu 16.10 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční (optimalizace rozpočtu kapitoly)
Schváleno usnesení č. 13249:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70 – Finanční

1340

0700000000000

700 000

Poplatek za provoz, shrom., likvid. a odstr. komunál. odpadu – rozpočtovaná položka byla k 25.11.2013 překročena

70 – Finanční

1361

0700000000000

2 300 000

Správní poplatky – rozpočtovaná položka byla k 25.11.2013 překročena

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70 – Finanční

6171

5166

0700000000000

90 500

Konzultační, poradenské a právní služby – úspora na položce

70 – Finanční

6171

5195

0700000000000

70 000

Odvody za nesplnění povinnosti zaměstn. zdrav. postižené – z položky nebylo nutné čerpat prostředky

70 – Finanční

6310

5163

0700000000000

120 000

Služby peněžních ústavů – úspora na bankovních poplatcích

70 – Finanční

6402

5364

1

0700000000000

90

Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v minulých rozpočt. obdobích – na základě požadavku OlK převod do položky 5366 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům

70 – Finanční

6399

5429

0700000000000

20 000

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu – platby za neuznané pojistné likvidace – úspora na položce

3. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70 – Finanční

6171

5142

0700000000000

5 000

Kurzové rozdíly ve výdajích – položka nebývá rozpočtována; výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

70 – Finanční

6171

5169

0700000000000

140 500

Nákup ostatních služeb – převod prostředků z položky 5166 - konzultační, poradenské a právní služby na základě požadavku externího auditora, posílení položky na základě požadavků orgánů města

70 – Finanční

6402

5366

1

0700000000000

90

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům – převod z položky 5364 - Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v minulých rozpočt. obdobích na základě požadavku OlK

70 – Finanční

6399

5362

0700000708300

2 400 000

Platby daní a poplatků SR – jde o navýšení položky na platbu DPH na základě skutečných výdajů k 25.11.2013

4. zvyšuje rezerva města Prostějova

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70 – Finanční

8115

1

0700000000000

755 000

Zvýšení rezerv statutárního města Prostějova na trvalých peněžních fondech – fondu rezerv a rozvoje v důsledku výše uvedených opatření

K bodu 17. Rozpočet města Prostějova na rok 2014
Schváleno usnesení č. 13250 - 13254:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
pozměňující návrh, a to doplnění investičních výdajů v kapitole 60 – rozvoj a investice o položku č. 90. Revitalizace nám. TGM – kuželna v částce Kč 3 500 000,-

1. Celkový objem příjmů ve výši Kč 692 412 660,-
2. Celkový objem výdajů ve výši Kč 780 262 280,-
3. Celkový objem financujících operací ve výši Kč 87 849 620,-

b e r e n a v ě d o m í

A. Rozpis investičních výdajů v celkovém objemu jmenovitě takto:

192 580 000,-

1.Nákup uměleckých děl

400 000,-

Celkem kapitola 10 – Kancelář primátora

400 000,-

2. Peněžitý vklad do společnosti DSP, s.r.o. (dohoda o VPP do roku 2014)

26 300 000,-

3. Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu roku 2014

15 000 000,-

Celkem kapitola 70 – Finanční

41 300 000,-

1. Národní dům - stavební úpravy, fasáda, výplně otvorů

600 000,-

2. Nová radnice - rekonstrukce fasády, okna, střecha

12 000 000,-

3. Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant - úsek Anenská

10 000 000,-

4. Autobusové čekárny

500 000,-

5. Regenerace Sídliště E. Beneše (dokončení)

1 500 000,-

6. Úprava nádvoří a zbývajících interiérů prostějovského zámku (PD)

500 000,-

7. Křižovatka na Poděbradově nám. (PD)

1 000 000,-

8. Smetanovy sady - oplocení, zeleň a studna

3 500 000,-

9. EÚO ZŠ Dr. Horáka (dotace max. 15 000,00 tis. Kč)

14 000 000,-

10. EÚO MŠ Šárka - vyhodnocení úspor

50 000,-

11. EÚO MŠ Husovo nám. - vyhodnocení úspor

50 000,-

12. Rekonstr. učeben na ZŠ pro výuku přírodověd. př. (dotace max. 13 789,00 tis. Kč)

50 000,-

13. Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření (PD - dokončení)

300 000,-

14. Revitalizace školních zahrad I. a II. et. (vč. PD)

2 000 000,-

15. křižovatka Dolní - Okružní, odbočovací pruh Dolní - Šárka příspěvek – spoluúčast

200 000,-

16. Víceúčelové hřiště Čechovice (ZŠ Čechovice)

4 800 000,-

17. Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul.

1 000 000,-

18. Veřejné WC Smetanovy sady

1 000 000,-

19. CS Vrahovická II. etapa (pivovar - ZŠ Majakovského)

1 500 000,-

20. Rozšíření botanické zahrady - dokončení (dotace max. 1 900,00 tis. Kč)

1 450 000,-

21. ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo)

1 000 000,-

22. Komunikace E. Valenty - živičný kryt, vpusti, obruby – dokončení

400 000,-

23. CS Prostějov - Žešov (II . a III. etapa) (dotace max. 800,00 tis. Kč)

1 500 000,-

24. CS a chodník Určická, Okružní ul. - azylové centrum (dokončení PD)

80 000,-

25. Technická infrastruktura M. Alše vč. PD (společná investice)

2 500 000,-

26. Městský hřbitov - urnové hroby (PD)

100 000,-

27. Oplocení fotbalových hřišť u Sportcentra - ul. Olympijská (dokončení)

1 400 000,-

28. Komunikační propojení Husserlovo nám. - Újezd (dokončení PD)

100 000,-

29. Vnitroblok Bulharská, Okružní, Waitova

1 500 000,-

30. Komunikační propojení Mlýnská 34 (PD)

100 000,-

31. Chodníky - Krasická ulice (podmíněno výkupem pozemku)

200 000,-

32. Revitalizace sídliště Šárka - východní část

2 000 000,-

33. Vybudování chodníků v lokalitě Čechovice - Domamyslice dle PD

700 000,-

34. ZUŠ V. Ambrose - rekonstrukce oken dvorní část

1 000 000,-

35. Městské hradby

2 500 000,-

36. CS Šmeralova - Anenská

1 500 000,-

37. Zálivy u ZŠ J. Železného

300 000,-

38. Zámek - fasáda nádvoří

4 000 000,-

39. ZŠ Majakovského - plocha pro výstup a nástup žáků

450 000,-

40. ZŠ Palackého - rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova (vyhodnocení)

50 000,-

41. Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon (dotace max. 2 900,00 tis. Kč)

2 000 000,-

45. Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD)

1 000 000,-

46. Regenerace Sídliště svobody PD bloky 7,8,9,10,11

4 000 000,-

47. VO v ulici Knihařská

500 000,-

48. CS Okružní

2 000 000,-

49. Regenerace parku kostela Sv. Petra a Pavla (dotace max. 1 500,00 tis. Kč)

2 500 000,-

50. Křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského, (spolu s KÚOlK a SŽDC)

4 000 000,-

51. EÚO MŠ Železného

9 900 000,-

52. EÚO MŠ Libušinka

2 950 000,-

53. EÚO MŠ Květná

2 000 000,-

54. Rekonstrukce kanalizace a komunikace G. Preissové

1 500 000,-

55. Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká

1 500 000,-

56. Hřiště Anenská

4 900 000,-

57. Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul.

4 900 000,-

58. Chodníky na sídlišti Hloučela

500 000,-

59. Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)

1 500 000,-

60. CS Martinákova - Pod Kosířem (vč. PD)

2 400 000,-

61. VO u chodníku podél Romže směrem k ul. Kpt. Nálepky

400 000,-

62. Výstavba oplocení dětského hřiště v Žešově

200 000,-

63. Parkoviště za obchodním domem "KUBUS"

1 000 000,-

64. Rekonstrukce povrchu jižní části komunikace v ul. Vencovského

300 000,-

65. Zrzavého 3975, okna, zateplení a střecha

2 500 000,-

66. Oprava komunikací ve vnitrobloku Kostelecká 11 – 15

1 200 000,-

67. Urnové hroby, kolumbárium na hřbitově ve Vrahovicích

500 000,-

68. Rekonstrukce arkád Městského hřbitova

500 000,-

69. Sídliště svornosti - regenerace (PD)

250 000,-

70. CS Anglická - Holandská

500 000,-

71. CS Říční (PD)

100 000,-

72. CS Dolní - Kralická ul. II. a III. etapa

700 000,-

73. CS Hloučela - vyhodnocení přínosů akce

50 000,-

74. Zóna G - doplnění komunikací, úprava ostrůvku (SSOK)

400 000,-

75. Nám. Spojenců - komunikace, chodníky, VO, úprava hrací plochy (PD)

400 000,-

76. MŠ Smetanova EÚO (PD)

200 000,-

77. Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané (PD)

50 000,-

78. Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD)

300 000,-

79. Přikrylovo nám. - okružní křižovatka (PD)

200 000,-

80. Parkovací stání Okružní ulice (PD)

50 000,-

81. ZŠ Palackého ul. - rekonstrukce soc. zařízení

1 350 000,-

82. Kaplička sv. Anny v Čechovicích

200 000,-

83. Rekonstrukce východní strany ulice Kostelecká (vč. PD)

1 000 000,-

84. Stavební úpravy Azylového centra Určická ul.

500 000,-

85. Revitalizace zeleně - Husovo náměstí (vč. PD)

750 000,-

86. ZŠ Kollárova - TUV pro hyg. zař.

1 000 000,-

87. ZŠ Melantrichova TUV soc. zařízení

950 000,-

88. ZŠ E. Valenty zbudování hyg. kabinek

400 000,-

89. Komunikace ul. Tylova (regenerace sídliště)

6 000 000,-

90. Revitalizace nám. TGM – kuželna

3 500 000,-

Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice

150 880 000,-

B. Rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě
jmenovitě takto:

87 849 620

1. Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce

90 644 990,-

2. Dotace do Fondu reinvestic nájemného

-2 187 160,-

3. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města

2 489 750,-

4. Užití přídělu do Sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71

-2 489 750,-

5. Příděl do Sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2012):

260 000,-

6. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky):

-868 210,-

C. Rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 tak, jak je uveden v příloze č. 10 důvodové zprávy

D. Rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím
v úhrnné sumě
jmenovitě takto:65 116 365,-

1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

1 161 000,-

2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO

1 841 900,-

3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO

2 687 000,-

4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO

2 269 000,-

5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO

1 038 300,-

6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

4 376 884,-

7. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

3 653 700,-

8. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

5 975 000,-

9. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4 015 000,-

10. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

1 876 000,-

11. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

4 919 000,-

12. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

5 762 000,-

13. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

3 395 011,-

14. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

6 167 000,-

15. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1 394 930,-

16. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

5 051 000,-

17. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

7 479 000,-

18. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

2 054 640,-


E. Ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2014 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 11.

s t a n o v u j e
A. Výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 165 229 200 Kč
B. Výši věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 55 823 940 Kč

s v ě ř u j e
A. V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 2 000 000 Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových podílů

B. V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5 000 000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), jde - li o:
- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města, akcií a majetkových podílů,
- snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu, vyjma
1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo
2. nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města Prostějova

C. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2014 (do 5 000 000 Kč včetně),
- poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,
- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5 000 000 Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů

D. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro škodní, havarijní a krizové události k pokrytí
neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na
majetku města a vzniklých krizových situací, vyjma nabytí nemovitého majetku (do 5 000 000 Kč včetně)

E. V souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu Finančního odboru MMPv oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova a při projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po skončení kalendářního roku

F. Primátorovi a náměstkům primátora oprávnění k předběžnému souhlasu s rozpočtovým opatřením, kdy
uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu úřadu nebo k zabránění škod s tím, že na nejbližším zasedání bude rozpočtové opatření schváleno ZMP nebo RMP dle výše uvedených kompetencí RMP v konkrétních částkách

p o v ě ř u j e
Vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:
- řádně odůvodněné změny ukazatele - spotřeba energie ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2014 a vést o těchto změnách úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna projednána a schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum)
- odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným statutárním městem Prostějovem

u k l á d á
A. Vedoucímu Finančního odboru MMPv zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014, kterými jsou povinni se řídit

B. Správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014, kterými jsou povinny se řídit

C. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2014:
- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro škodní a havarijní události) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2014 zapojováním rezervních zdrojů města.

K bodu 15. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2014
Schváleno usnesení č. 13255:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 24.10.2013
1. zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2014

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha-Milosrdných bratří

restaurování nástěnných maleb v presbytáři

dům T.G.M. 24

restaurování 3 oken na uliční fasádě domu

zámek

statutární město Prostějov

oprava fasády nádvoří zámku

dům Sv.Čecha 2

stavební úpravy domu – klempířské a truhlářské práce a úpravy vnitřních povrchů


2. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2014 (spoluúčast – závazný podíl statutárního města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2014) u kulturních památek, kde není statutární město Prostějov vlastníkem:

a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka:kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: pokračování v obnově maleb v kostele, restaurování maleb v presbytáři závazný podíl města: 180.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.07.2014
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.08.2014

b) vlastník kulturní památky:

kulturní památka: Onšův dům, nám. T. G. Masaryka 24
akce obnovy: restaurování tří oken na uliční fasádě domu
závazný podíl města: 70.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.07.2014
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.08.2014

c) vlastník kulturní památky:
kulturní památka: dům, nám. Sv. Čecha 2
akce obnovy: stavební úpravy domu – klempířské a truhlářské práce a úpravy vnitřních povrchů
závazný podíl města: 100.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.07.2014
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.08.2014

3. pověření Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014.

K bodu 18. Střednědobý rozpočtový výhled statutárního města Prostějova pro rok 2015 a 2016
Schváleno usnesení č. 13256:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Střednědobý rozpočtový výhled statutárního města Prostějova pro rok 2015 a 2016 dle předloženého návrhu.

K bodu 19. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - OS LIPKA
Schváleno usnesení č. 13257:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (ORI/Zh-07/2012) Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov 796 01, IČ 44053991, ve kterém se mění ve čl. III. (Použití a účel příspěvku), odst. 2. původně uvedené datum 31. 12. 2013 a nahrazuje se datem 31. 12. 2014 a dále ve čl. VI. (Práva a povinnosti příjemce), odst. 4. původně uvedené datum 31. 1. 2014 se nahrazuje datem 31. 1. 2015.

K bodu 20. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory – Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
Schváleno usnesení č. 13258:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory – grantu č. OŠKS/Cás/131-13 Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916, kterým se mění účelové čerpání příspěvku na: ozvučení koncertu, tisk a propagaci.

K bodu 21.1 Veřejná finanční podpora – Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola Prostějov
Schváleno usnesení č. 13259:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 57.474,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, 796 01 Prostějov, IČ 440 53 916
- na dovybavení zahrady mateřské školy - pořízení zahradní herní sestavy se skluzavkou.

K bodu 21.2 Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Čechovice
Schváleno usnesení č. 13260:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč TJ Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 55, 796 04 Prostějov, IČ 16367855
- VFP bude použita na realizaci studny a akumulační nádrže jako zdroje závlahové vody pro závlahový systém k postřiku travnaté plochy hřiště kopané;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6322

1

100 000

VFP TJ Sokol Čechovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

100 000

FRR


K bodu 21.3 Veřejná finanční podpora - LHK Jestřábi, o. s.
Schváleno usnesení č. 13261:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 250.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 1, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 146)
- na podporu činnosti mládežnických družstev (rozhodčí, zdravotní služba, odměna trenérům, výstroj a výzbroj, sportovní pomůcky a vybavení)

K bodu 21.4 Veřejná finanční podpora - LHK Jestřábi, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 13262:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 500.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., U Stadionu 4452, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 147)
- na účast v II. lize ledního hokeje (obnova a nákup výstroje a výzbroje).

K bodu 22.1 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12094 ze dne 17. 04. 2012 a č. 13135 ze dne 11. 06. 2013 a schválení prodeje pozemků na ulici Kralická
Schváleno usnesení č. 13263:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12094 ze dne 17. 04. 2012 a usnesení č. 13135 ze dne 11. 06. 2013 (prodej pozemků na ulici Kralická), a
2) s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7423/1 - orná půda o výměře 4.850 m2 (dle geometrického plánu č. 4983-40306/2012 ze dne 20. 09. 2012 označena jako pozemek p.č. 7423/1 v k.ú. Prostějov) a pozemku p.č. 7425 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici Kralická, společnosti PLYNY JEHLÁŘ s.r.o., se sídlem Břest 239, PSČ 768 23, IČ: 263 10 376, za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.600.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání logistického centra a prodejny svařovací techniky na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu logistického centra a prodejny svařovací techniky včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba logistického centra a prodejny svařovací techniky nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující; náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 22.2 Schválení prodeje pozemku st. p.č. 361/4 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 13264:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku st. p.č. 361/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Domamyslice za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 700 Kč/m2, tj. celkem 17.500 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


K bodu 22.3 Schválení prodeje pozemků p.č. 8086/6 a p.č. 8086/7, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 13265:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 8086/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 a p.č. 8086/7 - ostatní plocha o výměře 470 m2, oba v k.ú. Prostějov, občanskému sdružení Tenisový klub Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Sportovní 1, PSČ: 796 40, IČ: 002 05 061, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 159.400 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 22.5 Schválení výkupu pozemku p.č. 349 v k.ú. Čechovice u Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13266:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 349 - orná půda o výměře 16.528 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 390 Kč/m2, tj. celkem 6.445.920 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí, případně daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí nebo daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

6.445.920

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 349 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

6.445.920

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


K bodu 22.6 Schválení výkupu pozemku p.č. 6560/3 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 13267:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 6560/3 - orná půda o výměře 2.525 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 934.250 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí, případně daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí nebo daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

934.250

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6560/3 v k.ú. Prostějov


- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

1

0700000707100

934.250

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 22.7 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009
Schváleno usnesení č. 13268:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 , spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.08.2014. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 zůstanou nezměněny.

Miroslav P i š ť á k v.r. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova 1. náměstek primátora

Prostějov 17.12.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 8.4.2014 13:36:17 | přečteno 364x | Věra Krejčí
load