Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 3.11.2014

 

ikona souboruKe stažení: Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Prostějova  

K bodu 3. Schválení programu
Schváleno usnesení č. 14227:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zařazení bodu 13. Dotazy, připomínky a podněty do programu.
Schváleno usnesení č. 14228:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 1. ustavujícího zasedání, konaného dne 3. 11. 2014
1. s rozšířením o bod 13. Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva města Prostějova a posunutím Závěru do bodu 14,
2. s tím, že diskuse proběhne ke každému bodu programu zvlášť.


K bodu 4. Schválení jednacího řádu
Schváleno usnesení č. 14229:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova podle předloženého návrhu ve znění přijatých změn.


K bodu 5. Volba volební komise
Schváleno usnesení č. 14230:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Mgr. Miladu Galářovou členkou volební komise,
Dr. Jana Krchňavého členem volební komise,
Ivanu Copkovou členkou volební komise,
Mgr. Františka Švece členem volební komise,
MUDr. Aleše Nevrlu členem volební komise,
MVDr Zuzanu Bartošovou členkou volební komise,
Ing. Miladu Sokolovou členkou volební komise.


K bodu 6. Rozhodnutí o způsobu voleb
Schváleno usnesení č. 14231:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
volbu primátora města Prostějova, náměstků primátora a ostatních členů Rady města Prostějova veřejným hlasováním prostřednictvím hlasovacího zařízení.

K bodu 7. Stanovení počtu členů rady města a počtu uvolněných členů zastupitelstva města
Schváleno usnesení č. 14232:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v í :
1. Rada města Prostějova bude mít 11 členů,
2. pro výkon funkce bude uvolněno šest členů Zastupitelstva města Prostějova.


K bodu 8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
Schváleno usnesení č. 14233:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v í
funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Prostějova uvolněni takto:
- primátor města Prostějova
- čtyři náměstci primátora města Prostějova
- jeden člen Rady města Prostějova.


K bodu 9. Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města

Schváleno usnesení č. 14234:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Miroslava Pišťáka primátorem města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14235:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Ing. Zdeňka Fišera náměstkem primátora města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14236:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení RNDr. Alenu Raškovou náměstkyní primátora města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14237:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Mgr. Jiřího Pospíšila náměstkem primátora města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14238:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Mgr. Ivanu Hemerkovou náměstkyní primátora města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14239:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení PaedDr. Jaroslava Šlambora uvolněným členem Rady města Prostějova.

 

Schváleno usnesení č. 14240:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Bc. Pavla Smetanu členem Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14241:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Ing. Bedřicha Grulicha členem Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14242:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení PhDr. Aloise Mačáka, MBA členem Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14243:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Ing. Václava Šmída členem Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14244:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení JUDr. Josefa Augustina členem Rady města Prostějova.


K bodu 10. Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora města
Schváleno usnesení č. 14245:
Zastupitelstvo města Prostějova
u r č u j e ,
že RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora je označována 1. náměstkyní primátora, a zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny primátorovi.


K bodu 11. Rozdělení pravomocí náměstků primátora v samostatné působnosti statutárního města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14246:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřit Ing. Zdeňku Fišerovi, náměstku primátora zabezpečování záležitostí patřících do samostatné působnosti města Prostějova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně svěřených zákonem jinému orgánu města Prostějova, a rozdělit jejich působnost takto:
1. příprava a realizace stavebních investic,
2. dlouhodobý rozvoj města a jeho podpora.

Schváleno usnesení č. 14247:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřit Mgr. Jiřímu Pospíšilovi, náměstku primátora zabezpečování záležitostí patřících do samostatné působnosti města Prostějova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně svěřených zákonem jinému orgánu města Prostějova, a rozdělit jejich působnost takto:
1. nakládání s movitým a nemovitým majetkem města, včetně výkonu vlastnických práv,
2. péče o kulturní památky ve vlastnictví města,
3. oblast komunálních služeb, čistota města.

Schváleno usnesení č. 14248:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřit RNDr. Aleně Raškové, 1. náměstkyni primátora zabezpečování záležitostí patřících do samostatné působnosti města Prostějova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně svěřených zákonem jinému orgánu města Prostějova, a rozdělit jejich působnost takto:
1. sociální oblast, sociální péče a sociální služby, jejich rozvoj,
2. vytváření podmínek a uspokojování potřeby bydlení,
3. ochrana a rozvoj zdraví,
4. doprava a spoje.

Schváleno usnesení č. 14249:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřit Mgr. Ivaně Hemerkové, náměstkyni primátora zabezpečování záležitostí patřících do samostatné působnosti města Prostějova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně svěřených zákonem jinému orgánu města Prostějova, a rozdělit jejich působnost takto:
1. oblast školství, výchovy a vzdělávání,
2. kultura a kulturní rozvoj, sport,
3. ochrana a tvorba zdravého životního prostředí, jeho jednotlivých složek.


K bodu 12. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14250:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, v částkách stanovených v citovaném nařízení vlády pro členy zastupitelstva statutárního města, snížené o 30 %, tedy:
- člen rady Kč 3.661,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč 2.751,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 2.541,-
- člen zastupitelstva Kč 1.246,-.
Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 3. 11. 2014
v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                               RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                                     1. náměstkyně primátora

Prostějov 3.11.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 11.12.2014 12:10:44 | přečteno 421x | Richard Sedlák
load