Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 24.11.2014

ikona souboruKe stažení: Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova  

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 14251:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 2. zasedání, konaného dne 24.11.2014
- s doplněním o bod 8. Zpráva o činnosti rady,
- s posunutím bodu Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva pod číslo 8.1,
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 3. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace aleje podél ulice Kralická v Prostějově“
Schváleno usnesení č. 14252:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace aleje podél ulice Kralická v Prostějově“ ve výši 102 510,00 Kč,
2. Smlouvu č. 14219866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 4. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov“
Schváleno usnesení č. 14253:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov“ ve výši 1 524 600 Kč,
2. Smlouvu č. 14217941 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 5. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úpravy mlýnského náhonu“
Schváleno usnesení č. 14254:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Úpravy mlýnského náhonu“ ve výši 2 145 725,10 Kč,
2. Smlouvu č. 13149686 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 6. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – zázemí)
Schváleno usnesení č. 14255:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

   

0600446000000

211 000

JSDH Čechovice – zázemí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

211 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu z porady vedení města předložit rozpočtové opatření

K bodu 7. Zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 778/5 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 14256:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení služebnosti spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení a 3 kusů stožárů veřejného osvětlení, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelu veřejného osvětlení a stožárů veřejného osvětlení, a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 778/5 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Českou republikou zastoupenou Stáním pozemkovým úřadem a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

K bodu 8. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14257:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova.

Miroslav P i š ť á k  v.r.                                        RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                               1. náměstkyně primátora

Prostějov 24.11.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.1.2015 7:56:31 | přečteno 441x | Věra Krejčí
load