Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 18.2.2014

ikona souboruKe stažení: Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14001:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 29. zasedání, konaného dne 18.2.2014 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 14002:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 2.1 Záležitosti mimosoudního vyrovnání s obcí Držovice – dopis starostky obce Držovice ze dne 31.1.2014
Schváleno usnesení č. 14003:
Zastupitelstvo města Prostějova
a) b e r e n a v ě d o m í
dopis starostky obce Držovice ze dne 31.1.2014,
b) p o t v r z u j e
platnost usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10047 ze dne 26.4.2011.

K bodu 3. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve městě Prostějov za rok 2013
Schváleno usnesení č. 14004:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku ve městě Prostějov za rok 2013.

K bodu 3.1 Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2013
Schváleno usnesení č. 14005:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2013.

K bodu 4. Delegování zástupců statutárního města Prostějova do orgánů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení č. 14006:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) d e l e g u j e
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, identifikační číslo 494 51 723, konanou dne 16. 5. 2014 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka, primátora města a v případě jeho neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova. Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Ing. Zdeněk Fišer,
2) p o v ě ř u j e
delegovaného zástupce statutárního města Prostějova, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, identifikační číslo 494 51 723, navrhl a hlasoval pro
1. volbu Ing. Miroslava Hanáka do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k datu 28. 5. 2014,
2. volbu Ing. Jaroslava Faltýnka do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k datu 28. 5. 2014,
3. volbu Mgr. Jiřího Pospíšila do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k datu 28. 5. 2014,
4. volbu Ing. Radka Zacpala do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k datu 22. 5. 2014,
5. volbu Ing. Václava Šmída do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k datu 21. 5. 2014.

K bodu 5. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 459/2013
Schváleno usnesení č. 14007:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb., v souvislosti se změnou přílohy č. 1, v částkách odpovídajících citovanému nařízení vlády pro statutární město, ponížené o 30 % takto:
- člen rady Kč 3.661,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč 2.751,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 2.514,-
- člen zastupitelstva Kč 1.246,-
Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 1. února 2014 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

K bodu 6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Prostějova o vedení technické mapy obce
Schváleno usnesení č. 14008:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku o vedení technické mapy obce dle předloženého návrhu.

K bodu 7. Pojmenování nových ulic v k. ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 14009:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
názvy ulic pro nově vznikající komunikace takto:
1. Tulipánová - (kód UVP 481) pro ulici v k.ú. Krasice,
2. Hyacintová - (kód UVP 482) pro ulici v k.ú. Krasice.

K bodu 8. Statut prostějovských Radničních listů
Schváleno usnesení č. 14010:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Statut prostějovských Radničních listů dle předloženého návrhu.

K bodu 9. Návrh Směrnice k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky statutárního města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14011:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Směrnici k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky statutárního města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu 10. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o.
Schváleno usnesení č. 14012:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) s c h v a l u j e
peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Pernštýnské nám 176/8, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 19.705.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů sedm set pět tisíc korun českých),
2) p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení.

K bodu 11. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2013 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 12281 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2013) ze dne 18.12.2012
Schváleno usnesení č. 14013:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2013 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 12281 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2013) ze dne 18.12.2012.

K bodu 12. Přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí Olomouckého kraje v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů při pořádání 57. festivalu poezie Wolkrův Prostějov
Schváleno usnesení č. 14014:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí Olomouckého kraje v roce 2014 ve výši 140.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 57. festivalu poezie Wolkrův Prostějov, který proběhne ve dnech 17. - 21. 6. 2014,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 140.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 57. festivalu poezie Wolkrův Prostějov.

K bodu 13.1 Veřejná finanční podpora - Azylové centrum Prostějov
Schváleno usnesení č. 14015:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 ve výši 360.000,-- Kč Azylovému centru Prostějov, o. p. s., Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801 (pořadové č. žádosti 116)
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014.

K bodu 13.2 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 14016:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 z prostředků zařazených v kapitole 21 - sociální věci a z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 80.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338 (pořadové č. žádosti 156)
- na provozní náklady služeb osobní asistence – spotřeba energie, nájemné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

2. ve výši 180.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Žešov 101, Prostějov, IČ 686 85 017 (pořadové č. žádosti 187)
- na spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek – provozní a mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 150.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991 (pořadové č. žádosti 204)
- na zajištění provozu Centra denních služeb a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory – spotřeba plynu, spotřeba elektrické energie, materiál na činnost a terapeutické aktivity denního stacionáře, sociálně aktivizační služba pro seniory, vodné a stočné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

4. ve výši 300.000,-- Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., Vídeňská 225/3, Brno, IČ 605 57 621 (pořadové č. žádosti 262, 263, 264, 265)
- na provozní a osobní náklady služeb Kontaktního centra Prostějov, Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostějov, projektu Terénní programy Prostějov, projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov – Romský projekt Tajsaskero v částce 250.000,-- Kč
- na provozní a osobní náklady služeb Ambulance adiktologie Prostějov v částce 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5222

 

 

0210000000000

80.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Pomocná ruka)

21

4339

5222

 

 

0210000000000

180.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Mateřské centrum)

21

4359

5222

 

 

0210000000000

150.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – Lipka)

21

4379

5221

 

 

0210000000000

300.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (VFP – Podané ruce)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

0210000000000

530.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)

70

6409

5909

 

 

0700000708000

180.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná

K bodu 13.3 Veřejná finanční podpora - Okresní hospodářská komora
Schváleno usnesení č. 14017:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 (finanční) ve výši 60.000 Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, Prostějov, IČ 48532517 (poř. č. žádosti 226)
- VFP bude užita na realizaci projektu „Informační a internetové místo při OHK v Prostějově“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

 

 

0100000000000

60.000,--

zvýšení položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (OHK)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

60.000,--

snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora


 

K bodu 13.4 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Schváleno usnesení č. 14018:
Zastupitelstvo města Prostějova
s ch v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 63.000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ: 001 16 670 (poř.č. 268)
- na zajištění péče o prostějovské handicapované živočichy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

0400000404003

63.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

0400000404003

63.000

(Prostředky komise životního prostředí )

K bodu 13.5 Veřejná finanční podpora nedoporučená - Komise životního prostředí
Schváleno usnesení č. 14019:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s ch v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 132.000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., okresnímu mysliveckému spolku Prostějov, Pod Kosířem 3004/16, Prostějov, IČ: 677 77 619, (poř.č. žádosti 142)
- na ochranu přírody a krajiny, vzdělávání dětí v mimoškolní výchově, údržbu a udržení provozuschopnosti.

K bodu 13.6 Veřejná finanční podpora 2014 – oblast sportu (Orli Prostějov o. s.; LHK Jestřábi Prostějov o. s.; LHK Jestřábi Prostějov s. r. o.; DTJ Prostějov; VK Prostějov o. s.; Tenisový klub Prostějov, 1. SK PROSTĚJOV)
Schváleno usnesení č. 14020:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 1.200.000,-- Kč Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 017 95 660 (poř. číslo žádosti 190)
- na podporu činnosti klubu mládeže v částce 600.000,-- Kč a týmu mužů v částce 600.000,-- Kč (pronájem tělocvičen, doprava, sportovní vybavení, poplatky ČBF a ALK)
- termíny čerpání: do 31. 3. 2014 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2014 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

2. ve výši 2.130.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 3)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva (v částce 1.730.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- termíny čerpání:
- na pronájmy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- na dopravu - bude proplácena na základě předložených faktur
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015

3. ve výši 700.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., U Stadionu 4452, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 8)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor)
- termíny čerpání:
- na pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015

4. ve výši 400.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádosti 121)
- na podporu extraligového oddílu boxu a oddílu juniorů (náklady rozhodčích, nájmy a pronájmy, energie, doprava,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

5. ve výši 1.500.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 139)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (poplatky ČVS, doprava, pronájmy, ubytování, sportovní vybavení a výstroj) v částce 700.000,-- Kč
- nájemné a doprava A týmu žen v částce 800.000,-- Kč
- termíny čerpání: do 31. 3. 2014 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2014 částku 500.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

6. ve výši 1.600.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 002 05 061 (poř. číslo žádosti 132)
- na celoroční činnost mládežnických týmů (pronájmy a nájemné, energie, doprava, sportovní vybavení a výstroj, poplatky ČTS a ITF)
- termíny čerpání: do 31. 3. 2014 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2014 částku 600.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

7. ve výši 500.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, Za Místním nádražím 4536/1, IČ 266 21 916 (poř. číslo žádosti 136)
- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (nájmy, doprava, mzdy správců, údržba hracích ploch, energie, poplatky FAČR)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

7.330.000,--

 

(zvýšení položky 5222 - občanská sdružení)

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

700.000,--

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledu a nebytových prostor, výstroj - muži)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

8.030.000,--

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)

K bodu 13.7 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 14021:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 120.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 219)
- na podporu činnosti (doprava, 68. ročník Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek, provoz budovy) v částce 100.000,-- Kč
- na pořádání školních závodů "Prostějovská laťka" v částce 20.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

2. ve výši 150.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 254)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy a šatny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 60.000,-- Kč Ricardo - Racing Teamu, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 (poř. č. žádosti 134)
- na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice "Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka"
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2014

4. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 144)
- na podporu činnosti (doprava, energie v budově velodromu, speciální cyklo materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

5. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 141)
- na podporu činnosti (doprava, energie, běžná údržba sportovišť, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

6. ve výši 150.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádostí 224, 255)
- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání (pronájem bazénu) v částce 70.000,-- Kč
- na podporu činnosti oddílu kopané (pronájmy sportovních zařízení, dresy, míče) v částce 80.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

7. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 186)
- na podporu činnosti (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

8. ve výši 250.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 250)
- na podporu činnosti (údržba fotbalového hřiště, doprava, energie, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

9. ve výši 80.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 227)
- na podporu činnosti (energie, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

10. ve výši 250.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 176)
- na podporu činnosti (pronájmy, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

11. ve výši 370.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádostí 198, 197, 196)
- na úhradu nákladů na provoz koupaliště (energie, bazénová chemie, hygienické rozbory, odvoz odpadků, revize elektro zařízení a jeho opravy, opravy bazénu, nátěry, oprava lehátek, vybavení a zařízení koupaliště, udržování terénu a trávníku) v částce 255.000,-- Kč
- na úhradu doplatků za elektrickou energii na koupališti za rok 2013 v částce 45.000,-- Kč
- na činnost sportovních oddílů (energie, nájmy sportovišť, doprava, opravy a údržba hřiště) v částce 70.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

2.530.000

 

(zvýšení položky 5222 – občanská sdružení)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

2.530.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)

K bodu 13.8 Veřejná finanční podpora nedoporučená - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 14022:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 185.000,-- Kč (poř. č. žádosti 270)
- na tréninkovou a soutěžní činnost v tanečním sportu (cestovné, vstupné, startovné, odměny trenérů, soustředění, taneční obuv, taneční kostýmy).


K bodu 14. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy technologie bazénu)
Schváleno usnesení č. 14023:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600452000000

300 000

ZŠ Dr. Horáka stavební úpravy technologie ředící vody bazénu (PD a realizace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

07000000707100

300 000

Rezerva RMP

K bodu 14. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Dr. Horáka)
Schváleno usnesení č. 14024:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

0600194000000

11 500 000

EÚO ZŠ Dr. Horáka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

11 500 000

FRR

K bodu 14. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. T. G. Masaryka – kuželna)
Schváleno usnesení č. 14025:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600434000000

10 500 000

Revitalizace nám. TGM – kuželna

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

10 500 000

FRR


b) závazek města Prostějova, že na projekt "Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově", schváleného ke spolufinancování z Regionálního operačního programu Střední Morava, vyčlení v rozpočtu města na rok 2015 finanční prostředky na jeho realizaci ve výši 7,750 mil. Kč a že zajistí financování ročních provozních výdajů projektu v době udržitelnosti po dobu 5-ti let z rozpočtu města ve výši 1,113 mil. Kč.

K bodu 14. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Strategické materiály pro čerpání dotací EU)
Schváleno usnesení č. 14026:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3636

6119

 

 

0600455000000

1 200 000

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - investiční studie

 


- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

6909

 

 

0700396000000

1 200 000

Limit ostatních investic celkem


K bodu 14. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bikrosová dráha v areálu velodromu)
Schváleno usnesení č. 14027:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600448000000

500 000

Bikrosová dráha v areálu velodromu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Rezerva RMP

K bodu 14. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště E. Beneše –středisko mládeže kopané)
Schváleno usnesení č. 14028:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600119000000

600 000

Parkoviště E. Beneše - středisko mládeže kopané

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

600 000

Rezerva RMP

K bodu 14. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově)
Schváleno usnesení č. 14029:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600435000000

3 300 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 300 000

FRR

K bodu 14. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Kolářovy sady – úprava mlýnského náhonu, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 14030:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2334

6121

 

1

0600274000000

450 000

Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

450 000

FRR

K bodu 14. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření botanické zahrady – dokončení)
Schváleno usnesení č. 14031:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600318000000

830 000

Rozšíření botanické zahrady – dokončení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

830 000

FRR

K bodu 14.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné WC Smetanovy sady)
Schváleno usnesení č. 14032:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600371000000

1 050 000

Veřejné WC Smetanovy sady

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 050 000

FRR

K bodu 15. 1 Informace o stavu a využití budovy na ul. Komenského 4 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 14033:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o stavu a využití budovy na ul. Komenského 4 v Prostějově.

K bodu 15. 2 Schválení odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v ul. Kostelní
Schváleno usnesení č. 14034:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/282, týkající se prodeje pozemku p.č. 146 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 144/4 v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (v současnosti část pozemku p.č. 7909 v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2).

K bodu 15. 3 Schválení prodeje bytového domu na ul. Rozhonova 2 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 14035:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 4204 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2 v k.ú. Prostějov včetně stavby bytového domu č.p. 2325 (Rozhonova 2 v Prostějově)  za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.700.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětných nemovitostí bude realizován s břemeny nájemních vztahů na nich váznoucích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) při prodeji předmětných nemovitostí se analogicky použije postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

K bodu 15. 4 Schválení prodeje pozemků p.č. 2490/2 a p.č. 2490/3, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14036:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 2490/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 a p.č. 2490/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, oba v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 500 Kč/m2, tj. celkem 17.500 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 5 Schválení směny částí pozemku p.č. 444 za části pozemku p.č. 446/1, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14037:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
směnu dvou částí pozemku p.č. 444 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 5434-136/2013 ze dne 18.11.2013 označeny jako díly "f" a "g") ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za tři části pozemku p.č. 446/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 18 m2 (dle geometrického plánu č. 5434-136/2013 ze dne 18.11.2013 označeny jako díly "b", "c" a "d") ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Ing. Pavly Koutných, oba bytem Prostějov, Tyršova 4484/15, PSČ: 796 01, za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 15. 6 Schválení výkupu pozemků p.č. 6087, p.č. 6088 a p.č. 6089/4, vše v k.ú. Prostějov, rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a prominutí smluvní pokuty
Schváleno usnesení č. 14038:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. výkup pozemků p.č. 6087 - ostatní plocha o výměře 597 m2, p.č. 6088 - zahrada o výměře 164 m2 a p.č. 6089/4 - ostatní plocha o výměře 140 m2, vše v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.172 008 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

00000001

0500000000000

1.172 008

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 6088, 6087 a 6089/4, vše v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

00000001

0700000000000

1.172 008

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


3. prominutí smluvní pokuty za prodlení dle důvodové zprávy.

K bodu 15. 7 Schválení výkupu částí pozemků p.č. 289 a p.č. 291/7, oba v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 14039:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 289 - orná půda v k.ú. Žešov o výměře 467 m2 (dle geometrického plánu č. 185-137/2013 ze dne 25. 11. 2013 označena jako pozemek p.č. 289/2 v k.ú. Žešov) a části pozemku p.č. 291/7 - orná půda v k.ú. Žešov o výměře 224 m2 (dle geometrického plánu č. 185-137/2013 ze dne 25. 11. 2013 označena jako pozemek p.č. 291/20 v k.ú. Žešov), od vlastníka těchto pozemků, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500263000000

207.300

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 289 a p.č. 291/7, oba v k.ú. Žešov, pro výstavbu cyklostezky do Žešova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

207.300

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15. 8 Schválení úpravy podmínek bezúplatného nabytí části pozemku p.č. st. 114/1 v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 14040:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu podmínek bezúplatného nabytí části pozemku p.č. st. 114/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Žešov o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 181-96/2013 ze dne 02.09.2013 označena jako pozemek p.č. 513 v k.ú. Žešov) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova schváleného v bodě 3) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13216 ze dne 05.11.2013 následovně:
a) v darovací smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že ve lhůtě do 31.12.2014 provede na své náklady rozšíření a opravu povrchu vjezdu k rodinnému domu č.p. 87 na pozemku p.č. st. 114/1 v k.ú. Žešov ze zámkové dlažby,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) darovací smlouva bude uzavřena teprve poté, co budou zrušena zástavní práva váznoucí na převáděné části pozemku, přičemž Statutární město Prostějov uhradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s výmazem zástavních práv váznoucích na převáděné části pozemku p.č. st. 114/1 v k.ú. Žešov z katastru nemovitostí.

K bodu 15. 9 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 a prominutí smluvní pokuty
Schváleno usnesení č. 14041:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a h u j e
materiál č. 15. 9 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 a prominutí smluvní pokuty z jednání 29. zasedání.


K bodu 15.10 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009
Schváleno usnesení č. 14042:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 23.03.2015, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 15.11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/196 ze dne 11.08.2010
Schváleno usnesení č. 14043:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/66 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/66 a st. p.č. 636, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/196 ze dne 11.08.2010 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/66 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako pozemky p.č. 318/66 a st. p.č. 636, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.06.2014, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/196 ze dne 11.08.2010,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. č. 2010/50/196 ze dne 11.08.2010 zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s prodlením s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/66 v k.ú. Čechovice u Prostějova v období od 12.08.2013 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany Statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

K bodu 17. Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14044:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
nezabývat se podnětem na vyzdobení obřadní síně heslem „Nebát se a nekrást!“.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                            1. náměstek primátora

Prostějov 18.2.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 29.9.2014 8:47:23 | přečteno 407x | Richard Sedlák
load