Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 15.12.2014

ikona souboruKe stažení: Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 14258:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
zařadit do programu „Usnesení o Severním obchvatu města Prostějova“ (odst. 2) jako bod 1.1.
Schváleno usnesení č. 14259:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
projednat vyslovení zániku mandátu PaedDr. Jaroslava Šlambora v bodě 1.2.
Schváleno usnesení č. 14260:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
zařadit na program dnešního zasedání pravidelný bod Záležitosti projektu Manthellan, a.s.
Schváleno usnesení č. 14261:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 3. zasedání, konaného dne 15.12.2014
- s rozšířením o body:
1.1 Usnesení o Severním obchvatu města Prostějova (odst. 2),
1.2 Vyslovení zániku mandátu,
3.1 Ustavení Komise pro Regeneraci městské památkové zóny,
16. Záležitosti projektu Manthellan, a.s.
- s tím, že Dotazy, připomínky a podněty budou posunuty do bodu č. 16.1,
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 1.1 Usnesení o Severním obchvatu města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14262:
Zastupitelstvo města Prostějova
u k l á d á
Miroslavu Pišťákovi, primátorovi města Prostějova,
do 31.12.2014 písemně informovat hejtmana Olomouckého kraje o významu Severního obchvatu pro město Prostějov a nutnosti přijetí všech technicko-organizačních, finančních a majetkoprávních opatření pro jeho urychlenou realizaci.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 14263:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Záležitosti výborů – volby
Schváleno usnesení č. 14269:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
veřejnou volbu předsedů a členů Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14270:
Zastupitelstvo města Prostějova
z ř i z u j e
Finanční výbor Zastupitelstva města Prostějova s celkovým počtem 13 členů.

Schváleno usnesení č. 14271:
Zastupitelstvo města Prostějova
z ř i z u j e
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Prostějova s celkovým počtem 11 členů.

Schváleno usnesení č. 14272:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
předsedou Finančního výboru Ing. Bedřicha Grulicha.
Schváleno usnesení č. 14273:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Finančního výboru Ing. Jaroslava Čížka.
Schváleno usnesení č. 14274:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členkou Finančního výboru Ing. Marii Cagalovou.
Schváleno usnesení č. 14275:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Finančního výboru Ing. Jiřího Pospíšila.
Schváleno usnesení č. 14276:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Finančního výboru Marka Jančíka.
Schváleno usnesení č. 14277:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členkou Finančního výboru Ing. Hanu Naiclerovou, MBA.
Schváleno usnesení č. 14278:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Finančního výboru Ing. Petra Šilhánka.
Schváleno usnesení č. 14279:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Finančního výboru Petra Sedláčka.
Schváleno usnesení č. 14280:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Finančního výboru Lukáše Gartnera.
Schváleno usnesení č. 14281:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Finančního výboru Ing. Jana Navrátila.
Schváleno usnesení č. 14282:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Finančního výboru Zdeňka Vysloužila.
Schváleno usnesení č. 14283:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členkou Finančního výboru Ing. Lenku Černochovou.

Schváleno usnesení č. 14284:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o,
že volba 13. člena Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova se odkládá na příští zasedání Zastupitelstva města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 14285:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
předsedou Kontrolního výboru Ing. Petra Kousala.
Schváleno usnesení č. 14286:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členkou Kontrolního výboru Mgr. Miladu Galářovou.
Schváleno usnesení č. 14287:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členkou Kontrolního výboru Evu Muchovou.
Schváleno usnesení č. 14288:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členkou Kontrolního výboru Marii Jankovou.
Schváleno usnesení č. 14289:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Kontrolního výboru Vlastimila Ráčka.
Schváleno usnesení č. 14290:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Kontrolního výboru Petra Kapounka.
Schváleno usnesení č. 14291:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členkou Kontrolního výboru Janu Halvadžievovou.
Schváleno usnesení č. 14292:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Kontrolního výboru Mgr. Františka Juru.
Schváleno usnesení č. 14293:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Kontrolního výboru Mgr. Tomáše Kotryse.
Schváleno usnesení č. 14294:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členkou Kontrolního výboru Janu Kirchnerovou.

Schváleno usnesení č. 14295:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
odložit volbu posledního člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova na příští zasedání Zastupitelstva města Prostějova.

K bodu 3.1 Zřízení Komise Zastupitelstva města Prostějova pro Regeneraci městské památkové zóny, jmenování předsedy a členů této komise
Schváleno usnesení č. 14296:
Zastupitelstvo města Prostějova
z ř i z u j e
Komisi Zastupitelstva města Prostějova pro Regeneraci městské památkové zóny s celkovým počtem 15 členů.

Schváleno usnesení č. 14297:
Zastupitelstvo města Prostějova
j m e n u j e
a) předsedou Komise pro Regeneraci městské památkové zóny Ing. Václava Šmída,
b) členy Komise pro Regeneraci městské památkové zóny
Mgr. Jiřího Pospíšila,
Petra Lepšu,
Mgr. Daniela Zádrapu,
Ing. Petra Slepánka,
Ing. arch. Zdeňka Berana,
Ing. Jana Košťála, vedoucího Stavebního úřadu MMPv,
Ing. Antonína Zajíčka, vedoucího Odboru rozvoje a investic MMPv,
Ing. Radima Cardu, vedoucího Finančního odboru MMPv,
PhDr. Marka Perůtku, vedoucího oddělení památkové péče Stavebního úřadu MMPv,
Mgr. Petra Ivánka, zaměstnance Odboru školství, kultury a sportu MMPv,
Ing. Naděždu Procházkovou, zástupkyni Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Bc. Veroniku Bártovou, zástupkyni Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
v Olomouci,
PhDr. Václava Koláře,
Ing. arch. Františka Frömla

K bodu 4. Návrhy na pořízení změn Územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení č. 14298:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
pořízení změn Územního plánu Prostějov dle návrhů č. 1 a 2 dle důvodové zprávy.

K bodu 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schváleno usnesení č. 14299:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“) dle předloženého návrhu s tím, že
a) sazba místního poplatku na rok 2015 je stanovena ve výši 600,- Kč, z toho v článku 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky ve výši 250,- Kč, v článku 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350,- Kč,
b) nově se od místního poplatku osvobozují poplatníci, kteří jsou narozeni v příslušném kalendářním roce,
c) nově je stanovena úleva od místního poplatku ve výši 108,- Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku.

K bodu 6. Návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 11/2013
Schváleno usnesení č. 14300:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 11/2013 dle přílohy.

K bodu 7.1 Rozpočtové opatření kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 - správa a údržba majetku města – úprava položek kapitol a navýšení rezerv města
Schváleno usnesení č. 14264:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003613

2324

 

 

0500000000000

116.632

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady; příjmy za přefakturace energií nájemcům v objektech spravovaných OSÚMM

0050

003639

2119

 

 

0500000000000

650.117

zvýšení pol. 2119 – ostat.příjmy z vlastní činnosti; úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města

0050

003639

2131

 

 

0500000000000

709.937

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků; pronájem pozemků v majetku města

0050

003639

2132

 

 

0500000000000

186.928

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovit.; pronájem nebytových prostor v objektech spravovaných OSÚMM

0050

3639

3111

 

 

0500000000000

24.020.973

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků; prodej pozemků z majetku města

0090

003612

2111

 

 

0900000910700

452.137

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt.služeb a výrobků; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – zálohy uhrazené nájemci na studenou vodu

0090

003612

2111

 

 

0900000915169

311.922

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskyt.služeb a výrobků; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – zálohy uhrazené nájemci na služby (revize, komíny apod.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003612

5153

 

 

0500000000000

580.000

snížení pol. 5153 – plyn; náklady na spotřebu plynu v objektech spravovaných OSÚMM

0090

3631

5154

 

 

0900000900800

4.727.000

snížení pol. 5154 – el.energie; náklady na spotřebu el.energie (veř.osvětlení, všechny objekty magistrátu)

0090

3612

5154

 

 

0900000900800

63.500

snížení pol. 5154 – el.energie; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – náklady na el.energii

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003619

5169

 

 

090000910100

63.500

zvýšení pol. 5169 – nákup ostat.služeb; byty a nebyt.prostory spravované DSP, s.r.o. – náklady na zajištění správy nemovitostí

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

5115

 

00000001

0700000000000

31.755.646

zvýšení pol. 5115 – Fond rezerv a rozvoje


K bodu 7.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků do FRR)
Schváleno usnesení č. 14265:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

39 900 000

 

Rezervy města – fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 
 

0060

3113

6121

 

1

0600000600332

3 000 000

 
 

Hřiště ZŠ Palackého – dle smlouvy o dílo dokončení v roce 2015.

 
 

0060

3745

6121

 

1

0600077000000

1 000 000

 
 

Smetanovy sady- akce dokončena.

 
 

0060

2219

6121

 

 

0600263000000

1 000 000

 
 

CS Žešov – nedořešeny majetkoprávní záležitosti.

 
 

0060

2219

6121

 

 

0600275000000

1 000 000

 

 

CS Vrahovická II. etapa – není možné pokračovat, nesouhlasná stanoviska DI policie ČR.

 

3412

6121

 

 

357000000

400 000

 

0060

3322

5171

 

 

0600372000000

900 000

 
 

Zámek – fasáda západ – akce dokončena, úspora díky dotaci MK ČR.

 
 

0060

3636

6121

 

1

0600387000000

2 400 000

 
 

TI M. Alše – posun zahájení akce do r. 2015, napojení na sítě.

 
 

0060

3412

6121

 

1

0600388000000

2 400 000

 
 

Víceúčelové hřiště Čechovice - dle smlouvy o dílo dokončení v roce 2015.

 
 

0060

2219

6121

 

1

0600392000000

6 000 000

 

 

CS Dolní - dle smlouvy o dílo dokončení v roce 2015.

 

3412

6121

 

 

357000000

400 000

 

0060

2219

6121

 

 

0600400000000

2 000 000

 
 

CS Martinákova – v souladu se smlouvou o dílo pokračování v roce 2015.

 
 

0060

3745

6121

 

1

0600434000000

8 500 000

 
 

Revitalizace nám. TGM – pokračování v roce 2015 v souladu s dotací 19 mil. Kč v roce 2015.

 
 

0060

3745

6121

 

1

0600435000000

2 000 000

 
 

0060

3745

6121

 

 

0600435000000

2 000 000

 
 

Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla – posun zahájení akce z důvodu majetkoprávních komplikací.

 
 

0060

3412

6121

 

1

0600436000000

1 500 000

 

 

Hřiště Anenská ulice – dokončení v roce 2015 z důvodu technologických postupů.

 

3412

6121

 

 

357000000

400 000

 

0060

2212

6121

 

 

0600442000000

1 200 000

 
 

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně – složité majetkoprávní vypořádání.

 
 

0060

2212

6121

 

1

0600476000000

5 000 000

 
 

Komunikace ulice Tylova – regenerace – probíhá výběrové řízení, realizace v roce 2015.

 

K bodu 7.3 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční (optimalizace rozpočtu kapitoly)
Schváleno usnesení č. 14266:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070 – Finanční

 

1340

 

 

0700000000000

750.000

 

Poplatek za provoz, shrom., likvid. a odstr. komunál. odpadu – rozpočtovaná částka již byla k 14.10.2014 překročena

 

0000000070 – Finanční

 

1361

 

 

0700000000000

1.300.000

 

Správní poplatky – rozpočtovaná částka již byla k 14.10.2014 překročena

 

0000000070 – Finanční

006171

2211

 

 

0700000000000

96.898

 

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů – položka nebyla rozpočtována; jedná se o část odvodů z pokut ČIŽP - např. SKA, s.r.o. (25 tis. kč), Tomi-Remont, a.s. (20 tis. Kč), ZD Moravan (14,4 tis. Kč) apod.

 

0000000070 – Finanční

006171

2212

 

 

0700000000000

200.000

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – rozpočtovaná částka již byla k 14.10.2014 překročena. Jde o pokuty SÚ, OSÚMM, FO, ŽP, ŽÚ

 

0000000070 – Finanční

006171

2324

 

 

0700000000000

133.990,70

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – položka nebyla rozpočtována; jedná se o náhrady škod, dědictví, pozůstalost (zemřelí)

 

0000000070 – Finanční

006310

2142

 

 

0700000000000

300.000

 

Příjmy z podílů na zisku a dividend – rozpočtovaná částka již byla k 14.10.2014 překročena. Jde o dividendy FTL, a.s. (celkem 228,9 tis. Kč) a podíly na zisku ASA, a.s. (celkem 1,9 mil. Kč)

 

0000000070 – Finanční

 

1349

 

 

0700000701600

3.147.199

 

Zrušené místní poplatky – nerozpočtovaná položka (místní poplatek za JTHZ – úhrada nedoplatků za roky 2010 a 2011)

 

0000000070 – Finanční

 

1361

 

 

0700000701600

44.000

 

Správní poplatky – nerozpočtovaná položka (podání žádostí o VHP)

 

 

2. snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070 – Finanční

006171

5195

 

 

0700000000000

50.000

 

Odvody za nesplnění povinnosti zaměstn. zdrav. postižené – z položky nebylo nutné prostředky čerpat

 

0000000070 – Finanční

006310

5163

 

 

0700000000000

50.000

 

Služby peněžních ústavů – úspora na bankovních poplatcích

 

0000000070 – Finanční

006409

6202

 

 

0700092000000

6.595.000

 

Nákup majetkových podílů – nižší konečná částka oproti rozpočtu na základě vyúčtování peněžitého vkladu do DSP, s.r.o.

 

3. zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070 – Finanční

006171

5142

 

 

0700000000000

3.000

 

Kurzové rozdíly ve výdajích – položka nebývá rozpočtována; výdaje nabíhají v průběhu roku a při sestavování rozpočtu nelze stanovit jejich výši

 

0000000070 – Finanční

006171

5167

 

 

0700000000000

14.600

 

Služby školení a vzdělávání – finanční odbor bude pořádat školení pro příspěvkové organizace v oblasti účetnictví

 

0000000070 – Finanční

006399

5362

 

 

0700000708300

1.700.000

 

Platby daní a poplatků SR – jde o navýšení položky na platbu DPH na základě skutečných výdajů k 14.10.2014 a výhledu do 31.12.2014

 

0000000070 – Finanční

006402

5365

 

 

0700000000000

206.000

 

Platby daní a poplatků krajům, obcím – ekologický poplatek, který se během roku odvádí na SFŽP (odvod za 12/2013)

 

0000000070 – Finanční

006409

5909

 

 

0700000005011

30.000

 

Ostatní neinvestiční výdaje – zálohy na mzdy vyplácené v průběhu roku pokladnou (k 31.12.2014 budou zálohy vyúčtovány)

 

4. zvyšuje rezerva města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070 – Finanční

 

8115

 

1

0700000000000

10.728.087,70

 

Zvýšení rezerv statutárního města Prostějova na trvalých peněžních fondech – fondu rezerv a rozvoje v důsledku výše uvedených opatření

K bodu 8. Rozpočet města Prostějova na rok 2015
Schváleno usnesení č. 14268:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e

 1. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2015 s těmito ukazateli:

- celkový objem příjmů ve výši Kč 708 818 310,-
- celkový objem výdajů ve výši Kč 800 558 770,-
- z toho:
- celkový objem neinvestičních výdajů Kč 595.698.770,-
- celkový objem investičních výdajů Kč 204.860.000,-
- celkový objem financujících operací ve výši Kč 91 740 460,-

 1. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2015 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2014 formou rozpočtových opatření jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,


b e r e n a v ě d o m í

 1. rozpis investičních výdajů v celkovém objemu Kč 204 860 000,-

jmenovitě takto:

1. Nákup uměleckých děl

400.000,-

Celkem kapitola 10 – Kancelář primátora

400 000,-

     

2. Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu roku 2015

15 000 000,-

Celkem kapitola 70 – Finanční

15 000 000,-

     

3. Nová radnice - rekonstrukce fasády, střecha

14 000 000,-

4. Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant - úsek Anenská

12 000 000,-

5. Revitalizace školních zahrad - I. a II. et. (vč. PD)

1 800 000,-

6. CS Dolní Kralická

6 400 000,-

7. Víceúčelové hřiště Čechovice (ZŠ Čechovice)

4 800 000,-

8. ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo)

2 500 000,-

9. CS Prostějov - Žešov

1 500 000,-

10. Vnitroblok Bulharská, Okružní, Waitova

3 600 000,-

11. Městské hradby

2 500 000,-

12. CS Šmeralova - Anenská

5 500 000,-

13. Zálivy u ZŠ J. Železného

200 000,-

14. Regenerace Sídliště svobody - PD bloky 7,8,9,10,11

5 400 000,-

15. CS Okružní (vč. PD)

300 000,-

16. Regenerace parku kostela Sv. Petra a Pavla (dotace max. 1 500,00 tis. Kč)

3 000 000,-

17. Hřiště Anenská

500 000,-

18. Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul.

2 600 000,-

19. Zrzavého 3975 - okna, zateplení a střecha

5 000 000,-

20. Urnové hroby, kolumbárium na hřbitově ve Vrahovicích

700 000,-

21. Rekonstrukce arkád Městského hřbitova

2 700 000,-

22. Rekonstrukce východní strany ulice Kostelecká (vč. PD)

3 100 000,-

23. Revitalizace zeleně - Husovo náměstí (vč. PD) dotace cca 900 tis. Kč

550 000,-

24. ZŠ Kollárova - TUV pro hyg. zař.

850 000,-

25. ZŠ Melantrichova - TUV soc. zařízení

550 000,-

26. ZŠ E. Valenty - zbudování hyg. kabinek

1 300 000,-

27. Revitalizace nám. TGM - kuželna (dotace cca 16 000 tis. Kč)

16 000 000,-

28. JSDH Čechovice - zázemí - střešní nadstavba (dokončení)

100 000,-

29. Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71 (PD) - zúžení komunikace

100 000,-

30. Studie proveditelnosti k realizaci protipovodňových opatření

750 000,-

31. Národní dům - sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby

2 900 000,-

32. Autobusové čekárny (ul. Určická a Čechovická)

500 000,-

33. Úprava nádvoří a zbývajících interiérů prostějovského zámku (vč. PD)

5 000 000,-

34. Křižovatka na Poděbradově nám. (PD)

500 000,-

35. Smetanovy sady - studna

600 000,-

36. EÚO ZŠ Dr. Horáka (dotace max. 15 000,00 tis. Kč) - vyhodnocení úspor

50 000,-

37. EÚO MŠ Šárka - vyhodnocení úspor

50 000,-

38. EÚO MŠ Husovo nám. - vyhodnocení úspor

50 000,-

39. Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul. (PD)

1 000 000,-

40. CS Vrahovická - II.etapa (pivovar-ZŠ Majakovského) (vč. PD)

1 500 000,-

41. CS a chodník Určická, Okružní ul. - azylové centrum (PD)

100 000,-

42. Technická infrastruktura M. Alše vč. PD (společná investice)

300 000,-

43. Regenerace sídliště Šárka

3 000 000,-

44. Vybudování chodníků a komunikace v lokalitě Čechovice - Domamyslice dle PD

700 000,-

45. Zámek - nádvoří, jižní křídlo, severozápadní křídlo

2 000 000,-

46. ZŠ Palackého - rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova (vyhodnocení)

50 000,-

47. Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku

600 000,-

48. Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD)

500 000,-

49. EÚO MŠ Železného – vyhodnocení

50 000,-

50. EÚO MŠ Libušinka – vyhodnocení

50 000,-

51. EÚO MŠ Květná – vyhodnocení

50 000,-

52. Chodníky na sídlišti Hloučela, pojížděný chodník S. Suchardy

500 000,-

53. Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)

500 000,-

54. CS Martinákova - Pod Kosířem (vč. PD)

700 000,-

55. Náměstí Spojenců - komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch

400 000,-

56. MŠ Smetanova EÚO (PD) - dotace max. 5 600,00 tis. Kč

9 000 000,-

57. MŠ Moravská - EÚO (dotace max. 2 600,00 tis. Kč)

5 000 000,-

58. ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova (dotace max. 2 000,00 tis. Kč)

5 000 000,-

59. ZŠ Dr. Horáka - stavební úpravy technologie ředící vody bazénu (vč. PD)

500 000,-

60. Kanalizační přípojka hasičské zbrojnice v Žešově (PD)

50 000,-

61. Úpravy prostoru pod věží, nová radnice (PD)

200 000,-

62. Chodník Žešov PD

50 000,-

63. Komunikace a chodník Žešov (U palírny) včetně PD

500 000,-

64. Hřiště Kostelecká vč. PD

1 000 000,-

65. Most Čechovická vč. PD

500 000,-

66. ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí PD

500 000,-

67. Parkoviště na Anenské ulici

2 000 000,-

68. Realizace dětských hřišť při mateřských školách v PV v přírodním stylu (dotace cca 5.000 tis. Kč)

5 650 000,-

69. Zimní stadion – šatny

2 000 000,-

70. Městský hřbitov - urnové hroby (PD)

1 000 000,-

71. Zámek - rekonstrukce oplocení

3 900 000,-

72. VO u chodníku podél Romže směrem k ul. Kpt. Nálepky

200 000,-

73. Parkoviště za obchodním domem "KUBUS"

1 000 000,-

74. Komunikace ve vnitrobloku Kostelecká 11 – 15 (dokončení)

600 000,-

75. Sídliště Svornosti - regenerace (PD)

400 000,-

76. Komunikace a CS Anglická - Holandská

800 000,-

77. CS Říční (PD)

100 000,-

78. Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční – Plumlovská

1 200 000,-

79. Zóna G - doplnění komunikací, úprava ostrůvku (SSOK)

400 000,-

80. Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané (PD)

450 000,-

81. Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD)

300 000,-

82. Přikrylovo nám. - okružní křižovatka (PD) investor KÚ

1 000 000,-

83. Parkovací stání Okružní ulice (PD)

500 000,-

84. ZŠ Palackého ul. - rekonstrukce soc. zařízení

1 500 000,-

85. Regenerace sídliště Tylova

8 000 000,-

86. Rekonstrukce a restaurování Mariánského sloupu

1 200 000,-

87. Strategické materiály pro čerpání dotací EU - neinvestiční studie

200 000,-

88. Strategické materiály pro čerpání dotací EU – PD

400 000,-

89. Strategické materiály pro čerpání dotací EU - investiční studie

200 000,-

90. SOŠP a SOUS Lidická 4 - rek. kotelny

100 000,-

91. Rekonstrukce dvorní fasády budovy Vápenice 3 (SZŠ)

800 000,-

92. Vybudování dětského hřiště na sídl. E. Beneše

500 000,-

93. Regenerace panelového sídl. B. Šmerala (PD)

300 000,-

94. Výměna oken hasičské zbrojnice ve Vrahovicích

300 000,-

95. Zpracování územní studie a dokumentace pro ÚR Malá průmyslová zóna Brněnská

400 000,-

96. Vybudování chodníku v ul. Na Brachlavě vč. PD

250 000,-

97. Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám.

500 000,-

98. ZŠ Kollárova - okna Erbenova

300 000,-

99. Kino metro - rekonstrukce střešního pláště, plošina a výtah

1 200 000,-

100. Nový park za novou nemocnicí (PD)

200 000,-

101. Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření (PD - dokončení)

300 000,-

102. Rozšíření biookoridoru Hloučela (PD)

100 000,-

103. Krasický rybník - stavební úpravy (vč. PD)

150 000,-

104. Vybudování nového VO - ul. M. Alše a Jaselská ve Vrahovicích (vč. PD)

900 000,-

105. MŠ Partyzánská - zvýšení kapacity (PD)

60 000,-

106. MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity (PD)

150 000,-

107. ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity

100 000,-

108. Rekonstrukce komunikace Jasmínová (vč. PD)

2 000 000,-

109. CS Kostelecká (PD)

100 000,-

110. Severní obslužná komunikace - protihlukové opatření (tzv. tichý asfalt)

2 000 000,-

111. Jezdecká kasárna - zakonzerv. hlav. objektu a demolice přidružených částí

3 000 000,-

112. Rekonstrukce komunikace Dykova (vč. PD)

500 000,-

Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice

189 460 000

 1. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě Kč 91 740 460,-

jmenovitě takto:

1. Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce

93 367 620,-

2. Dotace do fondu reinvestic nájemného

-2 187 160,-

3. Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města

-2 489 750,-

4. Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71

2 489 750,-

5. Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2014)

560 000,-

 1. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 tak, jak je uveden v příloze č. 10 důvodové zprávy,
 2. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schválených RMP 18.11.2014

v úhrnné sumě Kč 63 688 320,-

1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

1 210 000,-

2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO

1 917 900,-

3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO

2 707 000,-

4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO

2 264 000,-

5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO

1 013 400,-

6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

4 363 000,-

7. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

3 055 000,-

8. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

6 140 000,-

9. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

3 425 000,-

10. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

1 411 000,-

11. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

4 709 000,-

12. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

5 932 000,-

13. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

3 385 000,-

14. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

5 861 490,-

15. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1 248 930,-

16. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

5 298 200,-

17. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

7 670 000,-

18. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

2 057 400,-

 1. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2015 schválených RMP 18.11.2014 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 11,


s t a n o v u j e

 1. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 170 979 240 Kč,
 2. výši věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 52 470 950 Kč,


s v ě ř u j e

 1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 2 000 000 Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových podílů,
 2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5 000 000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), jde - li o:

- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města, akcií a majetkových podílů,
- snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu, vyjma
1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo
2. nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města Prostějova,

 1. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:

- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2014 (do 5 000 000 Kč včetně),
- poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,
- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5 000 000 Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů,

 1. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro škodní, havarijní a krizové události k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací, vyjma nabytí nemovitého majetku (do 3 000 000 Kč včetně),
 2. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu Finančního odboru MMPv oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova a při projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po skončení kalendářního roku,
 3. primátorovi a náměstkům primátora oprávnění k předběžnému souhlasu s rozpočtovým opatřením, kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu úřadu nebo k zabránění škod s tím, že na nejbližším zasedání bude rozpočtové opatření schváleno ZMP nebo RMP dle výše uvedených kompetencí RMP v konkrétních částkách,


p o v ě ř u j e
vedoucí odborů, vykonávající metodickou funkci vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:
- řádně odůvodněné změny ukazatele - spotřeba energie ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2014 a vést o těchto změnách úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna projednána a schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),
u k l á d á

 1. vedoucímu Finančního odboru MMPv zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015, kterými jsou povinni se řídit,
 2. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015, kterými jsou povinny se řídit,
 3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2015:

- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro škodní a havarijní události) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2015 zapojováním rezervních zdrojů města.

K bodu 9. Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova na roky 2015 až 2018
Schváleno usnesení č. 14301:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova na roky 2015 až 2018 dle předloženého návrhu.

K bodu 10. Sjednocení financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
Schváleno usnesení č. 14267:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zapojení statutárního města Prostějova do nového systému financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, který spočívá ve spolufinancování dopravní obslužnosti společně s Olomouckým krajem a ostatními městy a obcemi Olomouckého kraje částkou vypočítanou podle počtu obyvatel obce nebo města, která je pro rok 2015, 2016 a 2017 stanovena na 70,- Kč na jednoho obyvatele, což pro město Prostějov činí 3,096.380,- Kč ročně,
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje podle předloženého návrhu.

K bodu 11.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - LHK Jestřábi Prostějov, o. s.
Schváleno usnesení č. 14302:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě (OŠKS/Cás/2–14) o poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČ 228 66 388, kterým se čl. III Použití a účel příspěvku, odstavec 1. mění takto:
Příspěvek je účelově vázán na: pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva (v částce 1.605.000,-- Kč), na dopravu mládežnických družstev (v částce 525.000,-- Kč), dále uváděno též jako „Projekt“. Příjemce se zavazuje a je oprávněn příspěvek použít výhradně k uvedenému účelu.

K bodu 11.2 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory – Občanské sdružení „Přijdu včas“
Schváleno usnesení č. 14303:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova (PVMU 62220/2014) Občanskému sdružení „PŘIJDU VČAS“, se sídlem Hybešova 13, Prostějov 796 01, IČ 265 57 568, kterým se mění
- čl. III. Použití a účel příspěvku, odst. 2. takto: datum 30. 11. 2014 se nahrazuje datem 30. 11. 2015
- čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, odst. 4. takto: datum 12. 12. 2014 se nahrazuje datem 12. 12. 2015.

K bodu 11.3 Veřejná finanční podpora - VK Prostějov, o. s.
Schváleno usnesení č. 14304:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 300.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou ul. 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 127)
- na náklady spojené s účastí klubu v nejprestižnější evropské volejbalové soutěži Champions League (ubytování, doprava, víza)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

300.000

 

(zvýšení položky 5222 – VK Prostějov o. s. – účast na Champions League)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

300.000

 

(snížení položky 8115 – fondu rezerv a rozvoje)

K bodu 12. Dodatek č. l k Zásadám poskytování veřejné finanční podpory
Schváleno usnesení č. 14305:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. l k Zásadám poskytování veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu.

K bodu 13. Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým organizacím statutárního města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14306:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze materiálu na základě
§ 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následujícím příspěvkovým organizacím statutárního města Prostějova:
•Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Rumunská ul. 23, PSČ 796 01, IČ 709 82 821,
• Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Smetanova ul. 24, PSČ 798 11, IČ 702 87 431,
• Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, se sídlem Prostějov, sídl. Svobody 24/79, PSČ 796 01, IČ 479 22 770,
• Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, se sídlem Prostějov, Dr. Horáka 24, PSČ 796 01, IČ 479 22 516 s vyřazením konvektomatu a třítroubové pece ze seznamu,
• Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, Kollárova ul. 4, PSČ 796 01, IČ 479 22 494,
• Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, se sídlem Prostějov, Studentská 2, PSČ 796 01, IČ 441 59 960,
• Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, se sídlem Prostějov, Partyzánská 34, PSČ 796 01, IČ 479 22 427,
• Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, se sídlem Prostějov, Palackého tř. 14, PSČ 796 01, IČ 479 22 486,
• Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, se sídlem Prostějov, Melantrichova 60, PSČ 796 01, IČ 628 60 500,
• Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, se sídlem Prostějov, Vl. Majakovského 1, PSČ 798 11, IČ 628 59 056,
• Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, se sídlem Prostějov, E. Valenty 52, IČ 479 22 303,
• Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, se sídlem Prostějov, Šárka 4a, IČ 479 22 435,
• Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, se sídlem Prostějov, Kravařova 14, PSČ 796 01, IČ 004 02 338,
• Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, PSČ 796 01, IČ 008 40 173.

K bodu 14. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem
Schváleno usnesení č. 14307:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem s účinností od 1. 1. 2015 dle příloh:
- Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516
- Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, se sídlem Prostějov, PSČ 796 03, E. Valenty 52, IČ 479 22 303
- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, se sídlem Prostějov, PSČ 798 11, Vl. Majakovského 1, IČ 628 59 056
- Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Studentská 2, IČ 441 59 960 s vynětím majetku na Husově nám.
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, se sídlem Prostějov, PSČ 796 04, Melantrichova 60, IČ 628 60 500
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Kollárova 4, IČ 479 22 494
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Palackého tř. 14, IČ 479 22 486
- Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, sídliště Svobody 24/79, IČ 479 22 770
- Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 798 11, Smetanova 24, IČ 702 87 431
- Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Rumunská 23, IČ 709 82 821
- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Moravská 30, IČ 709 82 945
- Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Šárka 4a, IČ 479 22 435
- Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Partyzánská 34, IČ 479 22 427
- Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Kravařova 14, IČ 004 02 338
- Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Olympijská 4, IČ 008 40 173
- Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Vojáčkovo nám. 1, IČ 004 02 362
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976.

Schváleno usnesení č. 14308:
Zastupitelstvo města Prostějova
u k l á d á
Miroslavu Pišťákovi, primátorovi města Prostějova,
zahájit jednání s Ministerstvem financí ČR o záležitostech dotace na rekonstrukci budovy na Husově nám. pro potřeby UTB Zlín včetně případného vrácení této dotace.

K bodu 15. 1 Pohledávka a rozhodnutí o jejím naložení
Schváleno usnesení č. 14309:
Zastupitelstvo města Prostějova
s e v z d á v á
práva na pohledávku spočívající v nedoplatku nájemného ve výši 16.558 Kč spolu s úroky z prodlení a smluvní pokutou za prodlení s placením nájemného.

K bodu 15. 2 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14183 ze dne 23.09.2014 a zrušení zákazu zatížení na části pozemku p.č. 310/18 v k.ú. Kralice na Hané
Schváleno usnesení č. 14310:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14183 ze dne 23.09.2014, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 310/20 v k.ú. Kralice na Hané o výměře cca 26 m2 společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, a dále byla schválena změna Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2003/16/304 ze dne 09.10.2003 uzavřené se společností HOPI, s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ: 431 51, IČ: 468 87 695,
2) s c h v a l u j e
zrušení zákazu zatížení na části pozemku p.č. 310/18 v k.ú. Kralice na Hané ve vlastnictví společnosti Železárny
-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ: 796 01, IČ: 005 46 542, pro zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, v rozsahu nezbytném pro vybudování trafostanice a distribuční sítě v rámci výstavby výrobního areálu společnosti Železárny-Annahütte spol. s r.o., na předmětném pozemku za následujících podmínek:
a) Statutární město Prostějov neponese žádné náklady spojené se zrušením zákazu zatížení (zejména náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu výmazu zákazu zatížení do katastru nemovitostí),
b) do zaměření věcných břemen geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., uzavřena budoucí dohoda o zrušení zákazu zatížení.

K bodu 15. 3 Schválení prodeje pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 14311:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 75/1 – orná půda o výměře 1.138 m2 v k.ú. Žešov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) při prodeji předmětného pozemku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 15. 4 Schválení prodeje pozemku p.č. 783/6 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14312:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 783/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu ve výši 950 Kč/m2, tj. celkem ve výši 19.950 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 5 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5721/44 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14313:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 5721/44 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 19 m2 (dle geometrického plánu č. 3421-533/2014 označena jako díl „a“, který bude nově součástí pozemku p.č. 5721/41 v k.ú. Prostějov) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 700 Kč/m2, tj. celkem 13.300 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7645 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14314:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7645 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 0,37 m2 (dle geometrického plánu
č. 5536-3411/2014 označena jako díl „a“, který bude nově součástí pozemku p.č. 903 v k.ú. Prostějov), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.000 Kč bez DPH a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 8 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010
Schváleno usnesení č. 14315:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 105/6 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva
č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností PFAFF – SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Bohumíra Šmerala 3773/19, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 494 47 408, jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu patrových garáží, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, a to do 31.12.2016. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15.12.2010 zůstanou nezměněny.

K bodu 15. 9 Změna části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14080 z 15.04.2014 a zpětný výkup části pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14316:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. změnu bodu 1. písm. c) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14080 ze dne 15.04.2014, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 1598 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2 v k.ú. Prostějov včetně bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) a všech dalších součástí a příslušenství, na následující znění:
c) v kupní smlouvě se kupující zavážou provést na převáděném pozemku výstavbu nového polyfunkčního domu dle předložené studie, která je přílohou č. 3 materiálu, a v termínu do 40 měsíců ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž kupující se současně zavážou realizovat výstavbu nového polyfunkčního domu na převáděném pozemku tak, aby došlo k narovnání stavební čáry v ul. Vodní v Prostějově způsobem vymezeným v situační mapě, která je přílohou č. 4 materiálu; pro případ prodlení kupujících se splněním uvedeného závazku delšího jak 4 měsíce bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nového polyfunkčního domu nebude v daném termínu kupujícími vůbec zahájena, bude v kupní smlouvě sjednána možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
2. zpětný výkup části pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov, která nebude v rámci výstavby nového polyfunkčního domu na pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov z důvodu zarovnání stavební čáry v ul. Vodní v Prostějově zastavěna, o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena z důvodů uvedených v důvodové zprávě materiálu ve výši 3.342 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 100.260 Kč,
b) kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů ode dne písemné výzvy zaslané Statutárnímu městu Prostějovu ze strany vlastníka tohoto pozemku, nejdříve však po dokončení výstavby nového polyfunkčního domu na pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení Statutárního města Prostějova se splněním uvedeného závazku bude sjednána smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za každý měsíc prodlení,
c) veškeré náklady spojené se zpětným odkupem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, uhradí Statutární město Prostějov,
d) budoucí závazek zpětného výkupu předmětného pozemku za uvedených podmínek bude zakomponován
do podmínek kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov.

K bodu 16.1 Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14317:
Zastupitelstvo města Prostějova
s i    n e v y h r a z u j e
právo rozhodovat o záležitosti zřízení základní církevní školy.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                              RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                                     1. náměstkyně primátora

Prostějov 15.12.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.3.2015 11:49:44 | přečteno 764x | Věra Krejčí
load