Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 13.5.2014

ikona souboruKe stažení: Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova  

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 14087:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 31. zasedání, konaného dne 13.5.2014
- s rozšířením o materiály:
8.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební úpravy křižovatky u železničního přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov),
8.2 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace,
- s tím, že z programu je stažen materiál č. 7 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku st.p.č. 177 v k.ú. Čechovice u Prostějova,
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Schválení řádné účetní závěrky statutárního města Prostějova sestavené ke dni 31. 12. 2013
Schváleno usnesení č. 14088:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
řádnou účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31.12.2013.

Schváleno usnesení č. 14089:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
celkový výsledek hospodaření ve výši 163.111.750,50 Kč a jeho rozdělení takto:
a) výsledek hospodaření z hlavní činnosti – zisk ve výši 163.265.707,56 Kč převést na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období.
b) výsledek hospodaření z hospodářské činnosti – ztráta ve výši -153.956,96 Kč uhradit z účtu 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období.

K bodu 3. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2013
Schváleno usnesení č. 14090:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. Celkové hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2013, a to bez výhrad s tím, že:
a. rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2013 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 3.360.609,69 Kč,
b. zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2013 vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2013 hodnotu plus 113.457.366,48 Kč (upravený rozpočet k 31.12.2013 a z toho vyplývající úspora nečerpaných finančních prostředků rozpočtu ve výši 110.096.756,79 Kč + kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 3.360.609,69 Kč),

2. převod zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2013 ve výši 113.776.279,33 Kč, zjištěného z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje (zůstatky jednotlivých účtů k 31.12.2013, včetně základního běžného účtu jsou uvedeny na straně 11 důvodové zprávy),

3. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2014 do 13.5.2014 formou rozpočtových opatření jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje a takto i proúčtovat,

4. rozpočtové opatření (odvody příspěvkových organizací z investičního fondu – finanční vypořádání roku 2013), kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

003111

2122

000000001

0700000000000

150 875,00

0000000070

003113

2122

000000001

0700000000000

406 341,00

0000000070

003121

2122

000000001

0700000000000

120 587,00

0000000070

003421

2122

000000001

0700000000000

185 665,00

0000000070

003231

2122

000000001

0700000000000

148 243,00

0000000070

003314

2122

000000001

0700000000000

93 773,00

0000000070

003111

2122

000000001

0700000000000

150 875,00

Odvody příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

1 105 484,00

Trvalý peněžní fond města Prostějova - fond rezerv a rozvoje


5. finanční hospodaření – finanční vypořádání – peněžní prostředky tak, jak je uvedeno na straně 18 v Závěrečném účtu statutárního města Prostějova za rok 2013,

6. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 6.543.680 Kč (viz strana 4 a 18 důvodové zprávy - "Schválené nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2013 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2014") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2013, ale prostředky v roce 2013 nebyly plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2014, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

0000000050

003639

6130

000000001

0500000000000

3 269 120,00

Pozemek Galva s.r.o.

0000000050

006409

6130

000000001

0500000000000

2 531 510,00

Pozemky pro CS Žešov, Určická, další pozemky z roku 2013

0000000050

006171

5169

000000001

0500000505054

743 050,00

Průkazy energetické náročnosti budov


Snižuje stav rezerv města

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

6 543 680,00

Požadavky kapitoly 50

Trvalý peněžní fond města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 


7. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem (viz strana 4, 15, 17 a18 důvodové zprávy) – „Aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím KÚ OlK), kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

6402

2222

 

0700000000000

185 852,21

ÚZ 98008 - Volba prezidenta České republiky

0000000070

6402

2222

 

0700000000000

220 283,86

ÚZ 98071 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

0000000070

6402

2222

 

0700000000000

228 044,28

ÚZ 13011 - Výkon sociálně - právní ochrany dětí

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2013 se SR ČR.

 

 

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

634 180,35

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2013 se SR ČR.

Trvalý peněžní fond města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 


8. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2013 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 12281 ze dne 18.12.2012, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po skončení kalendářního roku, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2013 o částku 29.675.012,64 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,

9. upravený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2013 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2013(viz strana 8 důvodové zprávy), která jsou evidována na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova,

b e r e n a v ě d o m í

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek statutární město Prostějov za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., se sídlem 28. října 102, Ostrava 1,

2. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 634 180,35 Kč (viz strana 4, 15, 17 a18 důvodové zprávy) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby prezidenta ČR s ÚZ 98008 (185.852,21 Kč), výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s ÚZ 98071 (220.283,86 Kč) a výdajů na výkon sociálně – právní ochrany dětí s ÚZ 13011 (228.044,28 Kč). Finanční prostředky budou po obdržení, na základě rozhodnutí orgánů města, zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj,

3. závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2013 a stav majetkových účtů statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2013, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 39 v části „Majetek statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Závěrečné inventarizační zprávě o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2013" ze dne 26.2.2014,

u k l á d á

1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2014 zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2013 ve výši 113.776.279,33 Kč, zjištěný z účetní evidence, do trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,

2. vedoucímu Finančního odboru MMPv proúčtovat čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2014 do 13.5.2014 formou rozpočtových opatření jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje.

K bodu 4. Schválení změn stanov obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení č. 14091:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu stanov společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, identifikační číslo 494 51 723 podle předloženého návrhu.

Schváleno usnesení č. 14092:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
delegovaného zástupce statutárního města Prostějova, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, identifikační číslo 494 51 723, konané dne 16. 5. 2014 hlasoval pro změnu stanov společnosti v souladu s návrhem zpracovaným představenstvem společnosti.

K bodu 5. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., schválení stanov společnosti
Schváleno usnesení č. 14093:
Zastupitelstvu města Prostějova
1. d e l e g u j e
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23, IČ: 46345850, konanou dne 19. května 2014 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka, primátora města, a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova. Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil,
2. s c h v a l u j e
nové znění stanov společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23, IČ: 46345850 podle předloženého návrhu a s formálními změnami navrženými v rozpravě,
3. p o v ě ř u j e
delegovaného zástupce statutárního města Prostějova, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23, IČ: 46345850, konané dne 19. května 2014, hlasoval pro schválení nového znění stanov společnosti v souladu s návrhem předloženým Zastupitelstvu města Prostějova a s formálními změnami navrženými v rozpravě.

K bodu 6. Schválení změn společenské smlouvy obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 14094:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. s c h v a l u j e
návrh nového znění společenské smlouvy obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, která bude předložena ke schválení valné hromadě společnosti dne 4.6.2014 a která je přílohou tohoto návrhu usnesení,
2. p o v ě ř u j e
delegovaného zástupce společníka statutárního města Prostějova, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26224178, konané dne 4. 6. 2014, hlasoval pro schválení nového znění /revizi/ společenské smlouvy společnosti v souladu s návrhem předloženým Zastupitelstvu města Prostějova.

K bodu 8. Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 7892/8, p.č. 8318/19 a p.č. 8318/22, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14095:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení, vedení vodovodu a vedení kanalizace, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelu veřejného osvětlení, vedení vodovodu a vedení kanalizace a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 7892/8 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
2) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu vést, provozovat a udržovat kabel veřejného osvětlení a vedení kanalizace, jakož i v právu provádět na inženýrských sítích úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti a za tímto účelem na služebné pozemky vstupovat a vjíždět, na částech pozemků p.č. 8318/19 a p.č. 8318/22, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve vlastnictví České republiky, zastoupené hospodářem s majetkem státu Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, IČ: 659 93 390, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.

K bodu 8.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební úpravy křižovatky u železničního přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 14096:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600366000000

9 200 000

Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

9 200 000

FRR

K bodu 8.2 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace
Schváleno usnesení č. 14097:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace s účinností od 1. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje znění článku III. odstavce 3, písmeno j) a článku VII. odstavce 1, písmeno f) takto:
Článek III.
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace
3. V souladu s hlavním účelem je předmětem činnosti příspěvkové organizace výkon nebo organizování těchto činností:
j) provozování dopravního hřiště pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Prostějovem a pro veřejnost,

Článek VII.
Okruhy doplňkové činnosti
1. K lepšímu využití všech hospodářských možností a odborností zaměstnanců příspěvkové organizace zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci vykonávat tyto doplňkové činnosti:
f) pronájem dopravního hřiště pro veřejnost.


Miroslav P i š ť á k v.r.                                     Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                           1. náměstek primátora
města Prostějova

Prostějov 13.5.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 29.9.2014 8:53:58 | přečteno 465x | Richard Sedlák
load