Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 10.6.2014

ikona souboruKe stažení: Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova  

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 14098:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 32. zasedání, konaného dne 10.6.2014
- s doplněním o materiál č. 2.1 Soudní spor s obcí Držovice – dopis starostky obce Držovice ze dne 5. 6. 2014 mimosoudní vyrovnání,
- s tím, že dva materiály původně zařazené jako body 17.1 a 17.2 jsou spojeny do jednoho materiálu, který bude projednán v bodě 17.1,
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 14099:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 2.1 Soudní spor s obcí Držovice – dopis starostky obce Držovice ze dne 5. 6. 2014 mimosoudní vyrovnání
Schváleno usnesení č. 14100:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. Dohodu o mimosoudním vyrovnání s obcí Držovice ve znění, které je přílohou tohoto materiálu ( ve věci soudního sporu vedeného u OS Prostějov č.j. 8C 37/2008)
2. rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70 – Finanční

6402

5367

 

1

0700000000000

2.901.500,-

 

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi – finanční vypořádání s obcí Držovice

 

2. snižuje rezerva statutárního města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70 – Finanční

 

8115

 

1

0700000000000

2.901.500,-

 

Snížení rezerv statutárního města Prostějova na trvalých peněžních fondech – fondu rezerv a rozvoje v důsledku finančního vypořádání s obcí Držovice

K bodu 3. Vydání nového územního plánu Prostějov, Návrh rozhodnutí o námitkách a způsobu vyhodnocení připomínek
Schváleno usnesení č. 14101:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. s c h v a l u j e
ukončení platnosti Územního plánu sídelního útvaru Prostějov a všech jeho schválených a vydaných změn;
2. s c h v a l u j e
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh způsobu vyhodnocení připomínek (dle materiálu na semináři
26. 5. 2014);
3. v y d á v á
Územní plán Prostějov formou opatření obecné povahy.

K bodu 4. Návrh pořízení 1. změny Územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení č. 14102:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
pořízení 1. změny Územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy,
p o v ě ř u j e
Ing. Zdeňka Fišera, určeného zastupitele pro spolupráci na 1. změně Územního plánu Prostějov s pořizovatelem.

K bodu 5. Návrh Zakladatelské smlouvy, Spolku měst, obcí a mikroregionů - Odpady OK, z.s., založeného dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Schváleno usnesení č. 14103:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Zakladatelskou smlouvu, Spolku měst, obcí a mikroregionů - Odpady OK, z.s., založeného dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník podle přílohy tohoto materiálu.

K bodu 6. Schválení Zakladatelské listiny a Stanov obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 14104:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. Zakladatelskou listinu obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. dle předloženého návrhu a se změnou dle diskuse, tj. že odst. XIV. Rezervní fond zní takto:
„Společnost zřídí rezervní fond. Do rezervního fondu se bude ukládat část čistého zisku a další vlastní zdroje na základě rozhodnutí valné hromady.“,

2. Stanovy obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. dle předloženého návrhu.

K bodu 7. Návrh na zrušení obchodní společnosti Společenský dům Prostějov s.r.o. a optimalizaci vykonávaných činností
Schváleno usnesení č. 14105:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. r o z h o d l o 
zrušit obchodní společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333, Sídlo: Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01 s likvidací ku dni 1.7.2014,
2. u k l á d á
Radě města Prostějova zajistit potřebná právní jednání související se zrušením obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. IČ: 27716333, Sídlo: Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01.

K bodu 8. Prominutí odvodu finančních prostředků včetně dopočtu penále z důvodu porušení rozpočtové kázně
Schváleno usnesení č. 14106:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí odvodu finančních prostředků občanskému sdružení KRASO-bruslení, se sídlem Za Kosteleckou 1, Prostějov, IČ: 266 36 433 ve výši 24 000 Kč (tj. 80 % z původní částky 30 000 Kč) z důvodu porušení rozpočtové kázně, včetně dopočtu penále.

K bodu 9. Návrh prominutí úroků a poplatků z prodlení 
Schváleno usnesení č. 14107:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí úroků a poplatků z prodlení ve výši 80.606,-- Kč dle předloženého návrhu.

K bodu 10. Přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2014
Schváleno usnesení č. 14108:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2014 za účelem částečné úhrady nákladů spojených s realizací projektu Prohlídkové okruhy v Prostějově, které se uskuteční v termínu od 30. 6. - 31. 8. 2014.
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a Statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 33 000,- Kč na náklady spojené s realizací projektu Prohlídkové okruhy v Prostějově, které se uskuteční v termínu od 30. 6. - 31. 8. 2014.

K bodu 11. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“
Schváleno usnesení č. 14109:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov" ve výši 376 357,60 Kč,
2. Smlouvu č. 13159814 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 12. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice“
Schváleno usnesení č. 14110:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v rámci realizace stavby "Osvětlení křižovatky Čechůvky - Kralice" ve výši 216 000,- Kč,
2. Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

K bodu 13. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“
Schváleno usnesení č. 14111:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Rozšíření botanické zahrady v Prostějově" ve výši 451 375,50 Kč,
2. Smlouvu č. 11092086 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 14. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt „Cyklistická stezka Dolní – Kralická II. část“
Schváleno usnesení č. 14112:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt "Cyklistická stezka Dolní - Kralická II. část" ve výši 800 000,- Kč,
2. Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 15. Smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově“
Schváleno usnesení č. 14113:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt "Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově" ve výši 18 455 634,35 Kč,
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2014/0167/OKP ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Cás/4-14 - DTJ Prostějov
Schváleno usnesení č. 14114:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/4-14) o poskytnutí veřejné finanční podpory Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, který se týká rozšíření účelu o: startovné, sportovní výstroj, sportovní vybavení tělocvičny, náklady při zápasech (lékař, hlasatel, masáže boxerů, ubytování).

K bodu 17.1 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 14115:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 100.000,-- Kč ČESKÉ PARAŠUTISTICKÉ ASOCIACI z. s., Příkop 4, Brno, IČ 228 17 930 (poř. č. žádosti 85)
- na pronájmy technického zařízení při organizaci Mistrovství světa v parašutismu 2014 v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

100.000

 

(zvýšení položky 5222 – ČESKÁ PARAŠUTISTICKÁ ASOCIACE z. s. – pronájmy technického zařízení při organizaci Mistrovství světa v parašutismu 2014 v Prostějově)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

100.000

 

(snížení FRR)


Schváleno usnesení č. 14116:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 2.000.000,-- Kč LHK Jestřábi s. r. o., U Stadionu 4452, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 91)
- na podporu činnosti seniorského hokejového klubu v I. lize (nákup hráčů, hostování hráčů, nákup hokejové výstroje, nákup hokejek, licence)
- termíny čerpání: do 31. 7. 2014 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 8. 2014 částku 1.000.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5213

 

1

0200000000000

2.000.000

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – činnost seniorského hokejového klubu)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2.000.000

 

(snížení FRR)


Schváleno usnesení č. 14117:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 150.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 74)
- na podporu činnosti mládežnických hokejových družstev (pronájem ledové plochy a nebytových prostor v částce 100.000,-- Kč - čerpání dle skutečnosti na základě předložených faktur Domovní správou Prostějov, s. r. o.; nákup výstroje, výzbroje a sportovních pomůcek v částce 50.000,-- Kč)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

150.000

 

(zvýšení položky 5222 – LHK Jestřábi Prostějov o. s. – činnost mládežnických družstev)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

150.000

 

(snížení FRR)


K bodu 17.3 Veřejná finanční podpora nedoporučená - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 14118:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
ve výši 100.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 228 97 488 (poř. č. žádosti 57)
- na zajištění akce "PROSTĚJOV SPORTUJE" (náklady na organizaci, příprava a tisk map, pitný režim pro závodníky, ceny, poháry).

K bodu 17.4 Veřejná finanční podpora nedoporučená - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 14119:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 7.205.167,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 2924/86, Prostějov, IČ 479 21 293 (pořadové č. žádosti 55)
- na poskytování sociálních služeb vymezených v § 35, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění - příspěvek na úhradu pobytu uživatelů služeb sociální péče v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem;

2. ve výši 201.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854 (pořadové č. žádosti 64)
- na činnost pečovatelské služby - hrubá mzda pracovníka v přímé péči, zákonné sociální a zdravotní pojištění;

3. ve výši 167.500,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854 (pořadové č. žádosti 65)
- na Domov Daliborka - odlehčovací služba - hrubá mzda pracovníka přímé obslužné péče, zákonné zdravotní a sociální pojištění;

4. ve výši 402.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČ 441 59 854 (pořadové č. žádosti 66)
- na Domov Daliborka - chráněné bydlení - hrubé mzdy, zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění.

K bodu 18. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – zázemí – střešní nadstavba)
Schváleno usnesení č. 14120:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

 

1

0600446000000

1 600 000

JSDH Čechovice – zázemí – střešní nadstavba

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 600 000

FRR

K bodu 18. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Železného)
Schváleno usnesení č. 14121:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

1

0600409000000

6 800 000

EÚO MŠ J. Železného

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

6 800 000

FRR


K bodu 18. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Kanalizační přípojka hasičské zbrojnice v Žešově – PD)
Schváleno usnesení č. 14122:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2321

6121

 

 

0600463000000

30 000

Kanalizační přípojka hasičské zbrojnice v Žešově (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

30 000

Rezerva RMP


K bodu 18. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka Dolní – Okružní – přeložka kabelu O2)
Schváleno usnesení č. 14123:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

06000392000000

436 000

Křižovatka Dolní – Okružní – přeložka kabelu O2

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

436 000

Rezerva RMP


K bodu 18. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice)
Schváleno usnesení č. 14124:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

 

 

0600479000000

300 000

Osvětlení křižovatky Čechůvky - Kralice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

300 000

Rezerva RMP


K bodu 18. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úpravy prostoru pod věží, nová radnice – PD)
Schváleno usnesení č. 14125:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

 

0600481000000

100 000

Úpravy prostoru pod věží, nová radnice (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP


K bodu 18. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Radnice – zasklení pamětních desek na podestě hlavního schodiště)
Schváleno usnesení č. 14126:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

 

0600051000000

180 000

Radnice – zasklení pamětních desek na podestě hlavního schodiště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

180 000

Rezerva RMP


K bodu 18. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace a kanalizace - ulice G. Preisové)
Schváleno usnesení č. 14127:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2321

6121

 

 

0600390000000

1 600 000

Rekonstrukce komunikace a kanalizace - ulice G. Preisové

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5109

 

 

0700000707100

1 600 000

Rezerva RMP


K bodu 18. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané Prostějov – parkoviště)
Schváleno usnesení č. 14128:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600119000000

750 000

Středisko mládeže kopané Prostějov – parkoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

750 000

Rezerva RMP


K bodu 18.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion - VSH, rekonstrukce zázemí – PD)
Schváleno usnesení č. 14129:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600483000000

200 000

Zimní stadion – víceúčelová sportovní hala, rekonstrukce zázemí (projektová dokumentace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP


K bodu 18.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Dr. Horáka)
Schváleno usnesení č. 14130:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600194000000

1 200 000

EÚO ZŠ Dr. Horáka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

1 200 000

Rezerva RMP


K bodu 18.12 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond
Schváleno usnesení č. 14131:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

6171

5499

 

 

0710000710050

282 993

Kultura, tělovýchova – příděl do Sociálního fondu

 

2. Snižuje stav rezerv města

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

 

8115

 

 

0710000000000

282 993

Sociální fond – zůstatek roku 2013


K bodu 19. 1 Dražby.net s.r.o. – výstavba rodinných domů v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 14132:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12147 ze dne 19.06.2012 týkající se schválení výkupu části pozemku p.č. 828 v k.ú. Vrahovice a uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na vybudování infrastruktury mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Dražby.net s.r.o., se sídlem Olomouc, Sokolská 584/11, PSČ 779 00, IČ: 483 96 389.

K bodu 19. 2 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 413/4 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 14133:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 413/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 233 m2 v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 19. 3 Schválení prodeje pozemku p.č. 4117 v k.ú. Prostějov včetně stavby rodinného domu č.p. 2272 (Husovo nám. 49 v Prostějově)
Schváleno usnesení č. 14134:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 4117 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2 v k.ú. Prostějov včetně stavby rodinného domu č.p. 2272 (Husovo nám. 49 v Prostějově) a všech dalších součástí a příslušenství, za následujících podmínek:
a) s ohledem na stavebně-technický stav předmětného majetku a dlouhodobou snahu o jeho prodej za nabídnutou kupní cenu ve výši 905.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

K bodu 19. 4 Schválení prodeje pozemku p.č. 708/1 v k.ú. Prostějov včetně stavby bytového domu (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově)
Schváleno usnesení č. 14135:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 708/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m2 v k.ú. Prostějov včetně stavby bytového domu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) a všech dalších součástí a příslušenství za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětného majetku bude realizován s břemeny nájemních vztahů na ní váznoucích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 19. 5 Schválení prodeje pozemků p.č. 5736/56 a p.č. 3439/2, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14136:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 5736/56 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 a p.č. 3439/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 14.000 Kč, a bude zaplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, a to v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
c) návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude podán prodávajícím do 10 dnů ode dne připsání kupní ceny a nákladů na zpracování znaleckého posudku na účet prodávajícího a uhrazení finanční částky ve výši správního poplatku, případně předání kolkové známky v hodnotě správního poplatku, prodávajícímu.

K bodu 19. 6 Schválení prodeje pozemků p.č. 692 (PK) a p.č. 706 (PK), oba v k.ú. Stínava
Schváleno usnesení č. 14137:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemků ve zjednodušené evidenci – parcel původ Pozemkový katastr p.č. 692 (PK) o výměře 798 m2 a p.č. 706 (PK) o výměře 1.241 m2, oba v k.ú. Stínava, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 30.500 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 7 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 106/1 a p.č. 110/31, oba v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 14138:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 106/1 – orná půda o výměře 399 m2 a části pozemku p.č. 110/31 – ostatní plocha o výměře 78 m2, oba v k.ú. Krasice (dle geometrického plánu č. 636-20/2014 ze dne 08. 04. 2014 se jedná o pozemky p.č. 106/5 a p.č. 110/60, oba v k.ú. Krasice), na ulici K. Svolinského, společnosti PFAFF – SERVIS spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Bohumíra Šmerala 3773/19, PSČ 796 01, IČ: 494 47 408, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 900 Kč/m2 (celkem 429.300 Kč), a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části, v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit, nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne poté, co bude vydán kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání příjezdové komunikace na převáděných pozemcích,
c) kupující převezme povinnost Statutárního města Prostějova zaplatit České republice smluvní pokutu vyplývající z čl. III odst. 2 písm. a) Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 26. 06. 2012 uzavřené mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem a Statutárním městem Prostějov jako nabyvatelem,
d) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 8 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 5706/1 a p.č. 5715, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14139:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 5706/1 – ostatní plocha o výměře cca 11 m2 a části pozemku p.č. 5715 – trvalý travní porost o výměře cca 15 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 500 Kč/m2, tj. celkem cca 13.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 9 Schválení výkupu pozemku p.č. 348 v k.ú. Čechovice u Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 14140:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 348 – orná půda o výměře 3.576 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 1.072.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

1.072.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 348 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1.072.800

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


K bodu 19.10 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6450 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice)
Schváleno usnesení č. 14141:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí Statutárního města Prostějova „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“ výkup části pozemku p.č. 6450 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 35 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem ve výši cca 3.500 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) Statutární město Prostějov na vlastní náklady vybuduje nové oplocení západní hranice pozemku p.č. 6450 v k.ú. Prostějov,
c) Statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6450 v k.ú. Prostějov,
d) daň z nabytí nemovitých věcí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
e) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku, přičemž Statutární město Prostějov uhradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s výmazem zástavního práva váznoucího na převáděné části pozemku p.č. 6450 v k.ú. Prostějov z katastru nemovitostí.

K bodu 19.11 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 a umístění obratiště pro autobusy na částech pozemků p.č. 310/6 a p.č. 310/3, oba v k.ú. Kralice na Hané
Schváleno usnesení č. 14142:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny města Prostějova dle Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ: 005 46 542, jako kupujícím, dle dodatku č. 2, který je přílohou č. 1 materiálu. Ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 zůstanou nezměněny,
2) zřízení služebnosti cesty a služebnosti spočívající v právu umístit a užívat stavbu obratiště pro autobusy na částech pozemků ve vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., p.č. 310/6 a p.č. 310/3, oba v k.ú. Kralice na Hané (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve prospěch pozemků p.č. 310/14 a p.č. 906/1, oba v k.ú. Kralice na Hané, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu umístění stavby obratiště pro autobusy,
b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí oprávněný ze služebnosti,
d) Statutární město Prostějov se zaváže umožnit bezúplatně společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., využití stavby obratiště pro autobusy pro přístup na pozemky v majetku společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.,
e) společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se zaváže strpět možnost budoucího dopravního propojení prostřednictvím pozemků p.č. 310/6 a p.č. 310/3, oba v k.ú. Kralice na Hané, dle platného územního plánu městyse Kralice na Hané,
f) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 19.12 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/50/248 ze dne 29. 05. 2013
Schváleno usnesení č. 14143:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek odkupu pozemku p.č. 245/2 v k.ú. Žešov dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/50/248 ze dne 29. 05. 2013,  spočívající v úpravě závazku Statutárního města Prostějova umožnit vjezd nákladních vozidel přes cyklostezku umístěnou na převáděném pozemku p.č. 245/2 v k.ú. Žešov uvedeného v čl. V odst. 3 smlouvy, a to tím způsobem, že tento vjezd nákladních vozidel bude umožněn přes cyklostezku umístěnou na částech pozemků p.č. 7848/1 v k.ú. Prostějov a p.č. 452/2 v k.ú. Žešov. Změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2013/50/248 ze dne 29. 05. 2013. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/50/248 ze dne 23. 06. 2008 zůstanou nezměněny.

K bodu 19.13 Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. st. 53/2 a p.č. 93/6, oba v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 14144:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. st. 53/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2 a p.č. 93/6 – ostatní plocha o výměře 83 m2, oba v k.ú. Vrahovice dle důvodové zprávy.

K bodu 19.14 Schválení úpravy podmínek výkupu částí pozemků p.č. 289 a p.č. 291/7, oba v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 14145:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
úpravu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 289 o výměře 467 m2 a p.č. 291/7 o výměře 224 m2, oba v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova schváleného v bodě 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14039 ze dne 18. 02. 2014 následovně:
a) kupní cena bude v celé výši zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) daň z nabytí nemovitých věcí, náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 19.15 Využití předkupního práva k pozemkům a výkup pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 14146:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. využití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 101 – orná půda o výměře 3.594 m2, p.č. 102 – orná půda o výměře 1.995 m2 a p.č. 103 – orná půda o výměře 5.273 m2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ: 226 71 668, za kupní cenu ve výši 3.801.700 Kč,
2. výkup pozemků p.č. 101 – orná půda o výměře 3.594 m2, p.č. 102 – orná půda o výměře 1.995 m2 a p.č. 103 – orná půda o výměře 5.273 m2, vše v k.ú. Krasice, od spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ: 226 71 668, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 3.801.700 Kč s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
3. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

3.801.700

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3.801.700

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


K bodu 19.16 Převzetí závazku budoucí náhradní výsadby v případě kácení dřevin v ochranných pásmech inženýrských sítí
Schváleno usnesení č. 14147:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v případech, kdy správci inženýrských sítí udělí Statutárnímu městu Prostějovu souhlas s výsadbou nových dřevin v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí, uzavření smluv, jejichž obsahem bude převzetí závazku budoucí náhradní výsadby uložené správci inženýrské sítě orgánem ochrany přírody ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením předmětných dřevin při rekonstrukci vedení inženýrské sítě, v jejímž ochranném pásmu byly dřeviny vysázeny, následné péče o tyto dřeviny nebo povinnosti zaplatit odvod v souvislosti s kácením předmětných dřevin, ze strany Statutárního města Prostějova.

K bodu 19.17 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Čechůvky
Schváleno usnesení č. 14148:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelu veřejného osvětlení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na částech pozemků p.č. 118, p.č. 125/3, p.č. 67/3, p.č. 127/3, p.č. 68/2, p.č. 125/2, p.č. 82/2 a p.č. 38/2, vše v k.ú. Čechůvky (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Miroslav P i š ť á k  v.r.                                          Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                 1. náměstek primátora

Prostějov 10.6.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 29.9.2014 8:57:35 | přečteno 442x | Richard Sedlák
load