Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 23.9.2014

ikona souboruKe stažení: Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova  

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 14170:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. r o z h o d l o
stáhnout z programu materiály č. 3, 4 a 5;
II. u k l á d á
1) Miroslavu Pišťákovi, primátorovi města Prostějova,
svolat do 14 dnů zasedání Zastupitelstva města Prostějova,
2) Radě města Prostějova,
zajistit zpracování nezávislého právního stanoviska k žalobě Manthellan, a. s. ze dne 4.9.2014, podané na statutární město Prostějov v dané věci v souvislosti s materiály 3, 4 a 5.

Schváleno usnesení č. 14171:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
vyřadit z programu bod č. 25.

Schváleno usnesení č. 14172:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 35. zasedání, konaného dne 23.9.2014 s tím, že
- z programu jsou staženy tyto materiály:
č. 3. Pořízení II. změny ÚP Prostějov;
č. 4. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 24. 8. 2012 a pořizování regulačního plánu dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne
6. 2. 2014;
č. 5. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova;
č. 25. Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.;
- program je rozšířen o materiál č. 19.1 „Poskytnutí splátkových kalendářů příspěvkové organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně“;
- diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 14173:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 6. 1 Schválení prodeje pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14174:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 7346 – orná půda o výměře 57.171 m2 a pozemku p.č. 7357/1 – orná půda o výměře 15.700 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, za podmínek dle přiloženého návrhu kupní smlouvy.

K bodu 6. 2 GALVA s.r.o. – majetkoprávní dořešení vzájemných vztahů souvisejících s pozemkem p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14175:
Zastupitelstvo města Prostějova
A) s o u h l a s í
s převodem pozemku p.č. 7357/9 – orná půda o výměře 9.468 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, IČ: 262 91 681, do vlastnictví společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, nebo jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, s tím, že na pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov nemusí být postaven výrobní areál,
B) s c h v a l u j e
1) nevyužití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 7357/9 – orná půda o výměře 9.468 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na Trávníku 414, PSČ
796 07, IČ: 262 91 681, při jeho převodu do vlastnictví společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, nebo jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky,
2) prominutí části smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. VI odst. 1 Kupní smlouvy č. 2006/16/007 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Galvanické zinkování GALVA s.r.o., se sídlem Prostějov, Držovice, Na Trávníku 414, PSČ 796 07, IČ: 262 91 681, (v současnosti označena jako GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na Trávníku 414), jako kupující dne 28.08.2006 ve výši přesahující částku 600.000 Kč, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov do vlastnictví společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, nebo jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, za následujících podmínek:
a) výše prominuté části smluvní pokuty bude vyčíslena ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov do vlastnictví společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, nebo jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, jako rozdíl mezi celkovou výší splatné smluvní pokuty ke dni právních účinků vkladu a částky 600.000 Kč,
b) společnost GALVA s.r.o. uzná smluvní pokutu za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího
z ujednání čl. VI odst. 1 Kupní smlouvy č. 2006/16/007 ze dne 28.08.2006 co do důvodu a výše a část smluvní pokuty, která nebude prominuta, ve výši 600.000 Kč uhradí před podpisem dohody o prominutí dluhu,
c) v termínu do 30.06.2015 bude pozemek p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov zapsán v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, jako vlastnictví společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, nebo jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, a to bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebude pozemek zatížen žádným zástavním právem) vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova,
d) výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může Statutární město Prostějov společnosti GALVA s.r.o. poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku, v němž dojde k prominutí, a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti GALVA s.r.o. podle pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 z 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),
e) do doby uzavření dohody o prominutí dluhu bude předmětná záležitost ošetřena smlouvou o budoucí dohodě o prominutí dluhu,
3) zpětvzetí odvolání podaného Statutárním městem Prostějovem proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově č.j. 7C 321/2012-129 ze dne 28.01.2014 ke Krajskému soudu v Brně dne 04.03.2014 za následujících podmínek:
a) ve lhůtě do 31.12.2014 bude pozemek p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov zapsán v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebude pozemek zatížen žádným zástavním právem) vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova,
b) ve lhůtě do 31.12.2014 bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností GALVA s.r.o., se sídlem Držovice, Na Trávníku 414, uzavřena smlouva o budoucí dohodě o prominutí dluhu uvedená pod písm. B) bod 2) návrhu usnesení,
4) změnu věcného předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov následovně:
a) nový vlastník pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov se zaváže nabídnout pozemek v případě svého úmyslu tento pozemek nebo jeho část prodat nebo jinak zcizit ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za kupní cenu ve výši 340 Kč/m2 pozemku (tj. celkem ve výši 3.219.120 Kč), a to v právním a faktickém stavu, v jakém ho koupil od společnosti GALVA s.r.o.; závazek nového vlastníka pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov uvést pozemky do právního a faktického stavu, v jakém je koupil od společnosti GALVA s.r.o., se nevztahuje na oplocení a stavby nacházející se nyní na pozemku a nevyužitelné novým vlastníkem pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov a na případné vybudované a Statutárním městem Prostějovem nebo jiným investorem dále využitelné inženýrské sítě či zpevněné plochy (v případě, že dojde k uplatnění předkupního práva, sledují tyto inženýrské sítě a zpevněné plochy, pokud budou dále využitelné v jiném projektu Statutárního města Prostějova nebo jiného investora, osud pozemků a budou taktéž převzaty Statutárním městem Prostějovem, přičemž k převedení dojde na základě separátního ujednání a cena za převzetí inženýrských sítí či zpevněných ploch bude uhrazena samostatně vedle ceny pozemků a její výše bude určena znaleckým posudkem, nedohodnou-li se strany jinak),
b) předkupní právo Statutárního města Prostějova se nebude vztahovat na převod, nebo vklad tohoto pozemku na nebo do jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, přičemž nový vlastník pozemku p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov se zaváže, že výše uvedený převod bude uskutečněn pouze v souvislosti a za účelem realizace projektu výstavby výrobního areálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,
c) předkupní právo bude sjednáno na dobu určitou a zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov.

K bodu 7. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2014
Schváleno usnesení č. 14176:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
zprávu „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2014“,
2. s c h v a l u j e
rozpočtová opatření za I. pololetí 2014 podléhající na základě ZMP č. 13250 až 13254 ze dne 17.12.2013 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 12.703.139,48 Kč tak, jak jsou uvedená v důvodové zprávě na straně č. 7 a 8.

K bodu 6. 3 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 670/9 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14177:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 670/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 782 m2 v k.ú. Prostějov,
z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111,
do vlastnictví Statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvy o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/BPV/1654/2014-BPVH.

K bodu 6. 4 Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 131/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 14178:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku p.č. 131/2 – ostatní plocha o výměře 1023 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, se sídlem Čechovická 270/55, Prostějov, Čechovice, PSČ: 796 04, IČ: 163 67 855, za následujících podmínek:
a) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice,
b) Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice se v darovací smlouvě zaváže, že umožní využití převáděného pozemku Statutárním městem Prostějovem za účelem umístění zařízení staveniště ke stavbě hřiště s umělým trávníkem na pozemku p.č. 130/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova.

K bodu 6. 5 Schválení bezúplatného převodu sochy sv. Jana Sarkandra do vlastnictví Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice
Schváleno usnesení č. 14179:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod sochy sv. Jana Sarkandra v hodnotě 151.500 Kč z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, Majakovského 130/3, PSČ: 798 11, IČ: 479 22 613.

K bodu 6. 6 Schválení prodeje majetku v k.ú. Seč u Lipové
Schváleno usnesení č. 14180:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku st. p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 696 m2 včetně jiné stavby č.p. 40 a části pozemku p.č. 584 – zahrada o výměře 637 m2 (pozemek je dle geometrického plánu označen jako p.č. 584/3), vše v k.ú. Seč u Lipové, za následujících podmínek:
a) s ohledem na stavebně-technický stav předmětného majetku a dlouhodobou snahu o jeho prodej za nabídnutou kupní cenu ve výši 560.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) při prodeji předmětného majetku se analogicky použije postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

K bodu 6. 7 Schválení prodeje pozemku p.č. 350/70 v k.ú. Kralice na Hané
Schváleno usnesení č. 14181:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 350/70 – ostatní plocha o výměře 318 m2 v k.ú. Kralice na Hané společnosti NAVOS, a.s.,
se sídlem Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ: 767 01, IČ: 476 74 857, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 152.600 Kč,
a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 6. 8 Schválení prodeje pozemku p.č.st. 327/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 14182:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č.st. 327/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu stanovena ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 6.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 6. 9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 310/20 v k.ú. Kralice na Hané a schválení změny Smlouvy
o budoucí kupní smlouvě č. 2003/16/304 ze dne 09.10.2003
Schváleno usnesení č. 14183:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. prodej části pozemku p.č. 310/20 – ostatní plocha v k.ú. Kralice na Hané o výměře cca 26 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 500 Kč/m2, tj. celkem cca
13.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2. změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2003/16/304 ze dne 09.10.2003 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a společností HOPI, s.r.o., se sídlem Klášterec na Ohří, Pražská 673, PSČ: 431 51, IČ: 468 87 695 (v současnosti IČ: 453 56 700), jako budoucím kupujícím, spočívající ve zúžení předmětu smlouvy o část pozemku p.č. 310/20 v k.ú. Kralice na Hané o výměře cca 26 m2, která bude předmětem prodeje společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za účelem výstavby kioskové trafostanice dle bodu 1 tohoto usnesení. Změna Smlouvy
o budoucí kupní smlouvě č. 2003/16/304 ze dne 09.10.2003 bude provedena formou dodatku.

K bodu 6.10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6410/3 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14184:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 6410/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 130 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 250 Kč/m2, tj. celkem cca
32.500 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 6.11 Schválení prodeje části pozemku p.č. 98/20 v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 14185:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 98/20 – trvalý travní porost v k.ú. Žešov o výměře 7 m2 (dle geometrického plánu č. 175-62/2013 ze dne 25.06.2013 označena jako pozemek p.č. 98/23 v k.ú. Žešov) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 125 Kč/m2, tj. celkem ve výši
875 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 6.12 Schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14186:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7714 – ostatní plocha o výměře 0,01 m2, části pozemku p.č. 7721 – ostatní plocha
o výměře 13 m2, dvou částí pozemku p.č. 7723 – ostatní plocha o celkové výměře 0,05 m2, části pozemku p.č. 7911 – ostatní plocha o výměře 0,01 m2, části pozemku p.č. 7912 – ostatní plocha o výměře 8 m2 a tří částí pozemku p.č. 7914/1 – ostatní plocha o celkové výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 5433-74/2013 jsou uvedené části pozemků sloučeny do pozemku p.č. 29 v k.ú. Prostějov), vše v k.ú. Prostějov, společnosti ZLATÁ BRÁNA, s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, PSČ 796 01, IČ: 292 89 076, za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 5.556 Kč/m2 (celkem 133.733 Kč) bez DPH, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 6.13 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov na ulici Dolní
Schváleno usnesení č. 14187:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 7942/2 – ostatní plocha o výměře 389 m2, části pozemku p.č. 3725/1 – ostatní plocha
o výměře 167 m2 a části pozemku p.č. 3726/2 – ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, za část pozemku p.č. 3726/1 – ostatní plocha o výměře 77 m2 a část pozemku p.č. 7942/11 – ostatní plocha o výměře 11 m2, oba v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem, tj. celkem ve výši 246.800 Kč,
b) na převáděné části pozemku p.č. 7942/11 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízena služebnost stezky a cesty a služebnost spočívající v právu umístit a užívat stavbu vjezdu ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 7942/11 v k.ú. Prostějov,
c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 6.14 Schválení výkupu pozemku p.č. 51 v k.ú. Krasice a včetně stavby rybníka a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 14188:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1. výkup pozemku p.č. 51 – vodní plocha o výměře 9.588 m2 v k.ú. Krasice včetně stavby rybníka a všech dalších součástí a příslušenství od společnosti ECO Finance Group s.r.o., se sídlem Mánesova 887/12, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 276 93 953, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 950.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

00000001

0500000000000

950.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 51 v k.ú. Krasice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

00000001

0700000000000

950.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 6.15 Schválení výkupu pozemku p.č. 6553/1 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa
a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 14189:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 6553/1 – orná půda o výměře 6.172 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníků tohoto pozemku
do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 2.283.640 Kč,
za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

2.283.640

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6553/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2.283.640

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 6.16 Schválení výkupu pozemků na ulici Říční a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání
s majetkem města
Schváleno usnesení č. 14190:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 7518/6 – orná půda o výměře 390 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku
do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) výkup pozemků p.č. 7518/16 – ostatní plocha o výměře 135 m2 a p.č. 7518/84 – ostatní plocha o výměře 5 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
3) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

185.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 7518/6, p.č. 7518/16 a p.č. 7518/84, vše v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

185.500

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 6.17 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a rozpočtové opatření kapitoly 50
– správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 14191:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup pozemků p.č. 7312/1 – orná půda o výměře 5.275 m2, p.č. 7312/2 – orná půda o výměře 1.070 m2, p.č. 7312/3 – ostatní plocha o výměře 127 m2, p.č. 7313/1 – orná půda o výměře 4.897 m2, p.č. 7313/2 – orná půda
o výměře 1.122 m2 a p.č. 7313/3 – ostatní plocha o výměře 118 m2, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 3.152.250 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

3.152.250

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Prostějov – ul. Kojetínská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3.152.250

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 6.18 Schválení výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti 4/10 na pozemku p.č. 6452/2 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice)
Schváleno usnesení č. 14192:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodu potřeby realizace investiční akce „Prostějov, ulice Určická, cyklistická stezka“ výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 4/10 na pozemku p.č. 6452/2 – orná půda o výměře 33 m2 v k.ú. Prostějov, od České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.955 Kč a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 6.19 Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 7558/8 a p.č. 7544/4, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14193:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 7558/8 – ostatní plocha o výměře 323 m2 a p.č. 7544/4 – ostatní plocha o výměře 25 m2, oba v k.ú. Prostějov.

K bodu 6.21 Změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne
20. 05. 2010
Schváleno usnesení č. 14194:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, a to do 31. 12. 2016. Změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 zůstanou nezměněny.

K bodu 6.22 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009
Schváleno usnesení č. 14195:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2015, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s prodlením s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice v období od 31.07.2014 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany Statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

K bodu 6.23 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14196:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kanalizační přípojky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kanalizační přípojky a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem
na části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 8. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov za rok 2013
Schváleno usnesení č. 14197:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov za rok 2013.

K bodu 9. Návrh odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů
za rok 2014
Schváleno usnesení č. 14198:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2014 dle důvodové zprávy.

K bodu 10. Darování notebooků členům Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14199:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. poskytnutí věcných darů z vlastnictví Statutárního města Prostějova členům Zastupitelstva města Prostějova
- darování notebooků, které jednotliví členové zastupitelstva města užívají k výkonu své funkce; seznam členů zastupitelstva města a konfigurace užívaných notebooků /jejich popis a specifikace/:

Jméno

Typ notebooku

Inv.číslo

JUDr. Josef Augustin

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004144

Ing. Tomáš Blumenstein

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004145

Ivana Copková

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004146

Ing. Jaroslav Čížek

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004147

Ing. Jaroslav Faltýnek

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004148

Ing. Radim Fiala

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004149

Ing. Radek Zacpal

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004150

Mgr. Milada Galářová

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004151

Ing. Bedřich Grulich

notebook Fujitsu Lifebook AS30, 15,6

MPV004152

Mgr. Ivana Hemerková

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004154

MUDr. Pavel Holík

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004155

Mgr. Miroslav Chytil, PhD.

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004156

PhDr. Václav Kolář

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004157

Ing. Václav Konečný, CSc.

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004158

Ing. Petr Kousal

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004159

Petr Lepša

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004160

Ing. Aleš Matyášek

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004162

Mgr. Michal Muller

notebook Fujitsu Lifebook A530,15,6

MPV004163

MUDr. Aleš Nevrla

notebook Fujitsu Lifebook A530,15,6

MPV004165

Ing. Zdeněk Peichl

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004166

MUDr. Danuše Pelikánová

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6

MPV004167

Ing. Jiří Pospíšil

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004168

Mgr. Jiří Pospíšil

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004169

RNDr. Alena Rašková

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004170

Petr Sedláček

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004171

Božena Sekaninová

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004172

Jiří Schlesinger

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004173

Bc. Pavel Smetana

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004174

Ing. Milada Sokolová

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004176

MUDr. Stanislav Spurný

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004177

PaeDr. Jaroslav Šlambor

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004178

Ing. Václav Šmíd

notebook Fujitsu Lifebook A530, 15,6 "

MPV004179

Ing. Zdeněk Fišer

notebook Dell Vostro 3700, 17"

MPV004180

II. uzavření darovacích smluv, kterými Statutární město Prostějov daruje v souladu s bodem I tohoto usnesení notebooky členům Zastupitelstva města Prostějova; podstatné náležitosti darovací smlouvy jsou uvedeny v předloženém návrhu vzoru darovací smlouvy, který tvoří nedílnou součást materiálu.

K bodu 11. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 14201:
Zastupitelstvo města Prostějova
d e l e g u j e
v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, konanou za účelem určení a schválení nové auditorské společnosti, Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, bytem Prostějov, Brněnská 47 jako zástupce statutárního města Prostějova s právem hlasovat a v případě jeho neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, bytem Prostějov, Zahradní 4, rovněž s právem hlasovat.

K bodu 12. Soudní spor s obcí Držovice – konečné vyrovnání
Schváleno usnesení č. 14200:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o ukončení sporu s obcí Držovice.

K bodu 13. Pracovní verze Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace
Schváleno usnesení č. 14202:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
stav příprav Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace.

K bodu 14. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 na obnovu kulturních památek
Schváleno usnesení č. 14203:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek, uvedených v Rozpisu účelové dotace, poskytnuté statutárnímu městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014:

a) vlastník kulturní památky: statutární město Prostějov, se sídlem nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov
statutární zástupce: Miroslav Pišťák, primátor města
IČ: 00288659
kulturní památka: zámek
akce obnovy: obnova fasády nádvoří zámku – oprava omítek, fasádní nátěr, statické zajištění trhlin zdiva, repase a nátěr oken, klempířské konstrukce, restaurování kamenných prvků fasády a sgrafit, oprava říms a další související práce
příspěvek MK ČR: 350.000,- Kč
použití příspěvku : 2014
vyúčtování poskytnutého příspěvku : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

b) vlastník kulturní památky:
datum narození:
kulturní památka: dům, nám. Sv. Čecha 2
akce obnovy: obnova omítek v interiéru objektu, klempířské konstrukce, restaurování oken včetně okenic a dveří včetně zárubní a další související práce
příspěvek MK ČR: 50.000,- Kč
použití příspěvku : 2014
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 24.11.2014,

2. poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014,

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví statutárního města) ve výši 350.000,- Kč
na kapitolu 61 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 50.000,- Kč.

K bodu 15. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Jana Železného, Prostějov“
Schváleno usnesení č. 14204:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Jana Železného, Prostějov“ ve výši 7 239 953,00 Kč,
2. Smlouvu č. 14168583 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 16. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Květná, Prostějov“
Schváleno usnesení č. 14205:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Květná, Prostějov“ ve výši 1 202 477,00 Kč,
2. Smlouvu č. 14165833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 17. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Libušinka, Prostějov“
Schváleno usnesení č. 14206:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Libušinka, Prostějov“ ve výši 1 473 302,70 Kč,
2. Smlouvu č. 14171763 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 18. Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října
Schváleno usnesení č. 14207:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 180.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem)
ve výši 180.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října dle předloženého návrhu.

K bodu 19. Žádost příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o poskytnutí zápůjčky
Schváleno usnesení č. 14208:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ve výši 1.650.000,- Kč Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov, IČ 479 22 516
- na dočasné překlenutí nedostatku finančních prostředků příspěvkové organizace,
- příjemce zápůjčky je oprávněn a zavazuje se poskytnutou zápůjčku použít v souladu se sjednaným účelem,
- příjemce zápůjčky se zavazuje vrátit zápůjčku v ročních splátkách, a to počínaje rokem 2015 ve výši
350.000 Kč, v roce 2016 ve výši 350.000 Kč, v roce 2017 ve výši 350.000 Kč, v roce 2018 ve výši 600.000 Kč, splatných vždy do 15. 12. příslušného kalendářního roku;

2. rozpočtové opatření, kterým se poskytuje zápůjčka

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003113

5651

 

1

0200000020341

1.650.000

(zvýšení položky 5651 – na dočasné překlenutí nedostatku finančních prostředků zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000000

1.650.000

(snížení položky 8115 - fondu rezerv a rozvoje)

3. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova k podpisu Smlouvy o zápůjčce dle předloženého návrhu
v příloze č. 1 tohoto materiálu.

K bodu 19.1 Poskytnutí splátkových kalendářů příspěvkové organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně
Schváleno usnesení č. 14209:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. dohodu o splátkách, která bude uzavřena se zřízenou příspěvkovou organizací Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, na částku 776.517 Kč dle předloženého návrhu v příloze č. 1 tohoto materiálu;
2. dohodu o splátkách, která bude uzavřena se zřízenou příspěvkovou organizací Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, na částku 757.602 Kč dle předloženého návrhu v příloze č. 2 tohoto materiálu;
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, primátora města Prostějova k podpisu dohod o splátkách dle předloženého návrhu v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto materiálu.

K bodu 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Cás/1-14 – Orli Prostějov o. s.
Schváleno usnesení č. 14210:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Cás/1–14) o poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 49, IČ 017 95 660, který se týká rozšíření účelu o: rozhodčí a ubytování při sportovních utkáních.

K bodu 21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Hyb/19-14 – Tělovýchovná jednota OP Prostějov
Schváleno usnesení č. 14211:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/19–14) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409, který se týká rozšíření účelu o náklady na rozhodčí a startovné.

K bodu 22. Revokace usnesení ZMP č. 14061 ze dne 15. 04. 2014 o poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 14212:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14061 ze dne 15. 04. 2014, a to odst. 4), poskytnutí grantu Zdravé město Prostějov ve výši 5.000,- Kč.

K bodu 23.1 Veřejná finanční podpora nedoporučená – oblast sportu
Schváleno usnesení č. 14213:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 1.500.000,-- Kč Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 017 95 660 (poř. číslo žádosti 104)
- na podporu činnosti (pronájem tělocvičen, rozhodčí, doprava, ubytování)
2. ve výši 1.200.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádosti 98);
- na náklady spojené s účastí klubu v nejprestižnější evropské volejbalové soutěži Champions League (ubytování, poplatky CEV, startovné, rozhodčí, doprava, propagační materiály).

K bodu 23.3 Veřejná finanční podpora nedoporučená - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 14214:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 138.360,-- Kč Romodromu o.p.s., Rybná 716/24, Praha 1, IČ 265 37 036 (pořadové č. žádosti 81)
- na pokrytí nákladů provozu „Rodinného centra pro vzdělávání Prostějov“, se sídlem Vápenice 31, Prostějov, na období 2 měsíců (květen a červen 2014) – osobní náklady vedoucí pedagog (1,0 úvazek), osobní náklady asistent pedagoga (1,0 úvazek), osobní náklady vedoucí služby – koordinátor metodik (0,1 úvazek), pronájem prostor, kancelářské a didaktické potřeby, hygienické potřeby, telefon, energie.

K bodu 24.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Dolní – Kralická)
Schváleno usnesení č. 14215:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600392000000

7 050 000

Cyklistická stezka Dolní – Kralická

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

7 050 000

Fond rezerv a rozvoje

II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Cyklistická stezka Dolní - Kralická se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová ul. č. 60, 602 00 Brno, IČ 480 35 599, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

K bodu 24.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – zázemí)
Schváleno usnesení č. 14216:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

   

0600446000000

260 000

JSDH Čechovice – zázemí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

260 000

Rezerva RMP

K bodu 24.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 14217:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600366000000

800 000

Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

800 000

FRR

K bodu 24.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek V polích – Anenská)
Schváleno usnesení č. 14218:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600055000000

4 300 000

Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek V polích – Anenská)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

4 300 000

Fond rezerv a rozvoje

II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek V polích – Anenská) se zhotovitelem SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 262 71 303, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

K bodu 24.5 Rozpočtové opatření kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 - správa a údržba majetku města – úprava položek kapitol a navýšení rezerv města
Schváleno usnesení č. 14219:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003612

3112

   

0500000000000

2.948.024

zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost. nemovitostí; příjmy z prodeje bytových domů a bytových jednotek

0050

003613

2324

   

0500000000000

206.524

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady; příjmy za přefakturace energií

0050

003639

2119

   

0500000000000

106.331

zvýšení pol. 2119 – ostat. příjmy z vlastní činnosti; úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města

0050

003639

2133

   

0500000000000

102.158

zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí; úhrada za pronajaté movité věci v majetku města

0050

003639

3111

   

0500000000000

99.128

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků;

0090

003745

2310

   

0900000000000

68.480

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. a drob.dlouhodob.majetku; prodej palivového dříví

0090

6171

2324

   

0900000000000

2.513.601

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady; příjmy za přefakturace energií (dobropisy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5171

   

0500119000000

100.000

snížení pol. 5171 – opravy, údržba; prostředky na zajištění běžných oprav a údržby ve Sport. areálu E. Beneše

0050

006399

5149

   

0500000000000

65.000

snížení pol. 5149 – ost. úroky a ost. fin. výdaje; prostředky rozpočtované na úhradu příp. soudních poplatků

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

5169

   

0500119000000

100.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; prostředky na úhradu služeb ve Sport. areálu E. Beneše

0050

003412

5151

   

0500119000000

35.000

zvýšení položky 5151 – studená voda; úhrada vodného a stočného ve Sport.areálu E. Beneše

0050

006171

5192

   

0500000000000

65.000

zvýšení pol. 5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady; položka sloužící k úhradě soudních poplatků

0090

003612

5152

   

0900000910600

1.310.587,56

zvýšení pol. 5152 – teplo; dodávka tepla do bytů a nebyt. prostor ve správě DSP, s.r.o.

0090

003612

5157

   

0900000910600

593.000

zvýšení pol. 5157 – teplá voda; dodávka teplé vody do bytů a nebyt. prostor ve správě DSP, s.r.o.

0090

003612

5151

   

0900000910700

531.867,34

zvýšení pol. 5151 – studená voda; vodné a stočné v bytech a nebyt. prostorách spravovaných DSP, s.r.o.

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

0700000000000

3.573.791,10

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

Miroslav P i š ť á k v.r. Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova 1. náměstek primátora

Prostějov 23.9.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.1.2015 7:42:54 | přečteno 474x | Věra Krejčí
load