Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 7.10.2014

ikona souboruKe stažení: Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova  

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 14 220:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 36. zasedání, konaného 7. 10. 2014 rozšířený o bod 6  Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace školních zahrad v Prostějově “, o bod 7 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Víceúčelové hřiště Čechovice, a přečíslování připomínky a podněty členů zastupitelstva jako bod 8 a závěr jako bod 9. Diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.


K bodu 2. Revokace části usnesení Zastupitelstva města  Prostějova č. 14083 ze dne 15.04.2014 a schválení výkupu     pozemku p. č. 8118/37 v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14221
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
bod 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14083 ze dne 15.04.2014 týkající se schválení výkupu části pozemku p.č. 8118/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 402 m2 (dle geometrického plánu č. 5171-739/2012 ze dne 12.12.2012 nově označena jako pozemek p.č. 8118/37 v k.ú. Prostějov) od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 709 94 226, do vlastnictví Statutárního města Prostějova,
2) s c h v a l u j e
výkup pozemku p.č. 8118/37 – ostatní plocha o výměře 402 m2 v k.ú. Prostějov od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 709 94 226, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 210.000 Kč,
b) v kupní smlouvě bude na převáděném pozemku bezúplatně zřízena služebnost stezky a cesty ve prospěch společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 709 94 226, a ve prospěch pozemků p.č. 8126/1, p.č. 8126/2, p.č. 8626/3, p.č. 8129/2, p.č. 8129/1, p.č. 8118/1 a p.č. 8118/26, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s.,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost České dráhy, a.s.


K bodu 3. Pořízení II. změny územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení č. 14222
Zastupitelstvo města Prostějova
1.  s c h v a l u j e  pořízení II. změny územního plánu Prostějov
2.  j m e n u j e  Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování II. změny územního plánu Prostějov


K bodu 4. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s.
ze dne 24. 8. 2012  a schválení pořizování regulačního plánu dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s.
 ze dne 6. 2. 2014               
Schváleno usnesení č. 14223
Zastupitelstvo města Prostějova
1.  s c h v a l u j e 
ukončení pořizování Regulačního plánu na záměr stavby polyfunkčních objektů v části lokality vymezené IX. změnou ÚP SÚ Prostějov, dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s., ze dne 24. 8. 2012;
2.  s c h v a l u j e
pořizování Regulačního plánu pro společnost MANTHELLAN, a.s., dle podnětu ze dne 6. 2. 2014, které bude podmíněno úhradou nákladů na zpracování Regulačního plánu žadatelem, souběžně s pořízením II. změny ÚP Prostějov;
3.  j m e n u j e  Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Regulačního plánu pro společnost MANTHELLAN, a.s.


K bodu 5. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova                    
Schváleno usnesení č. 14224
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e 
záměr zrušit Územní plán zóny části centra města Prostějova

K bodu 6. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace školních zahrad v Prostějově “
Schváleno usnesení č. 14225
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace školních zahrad
v Prostějově “ ve výši 706 339,33 Kč
2. Smlouvu č. 11084596 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.


K bodu 7 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Víceúčelové hřiště Čechovice      
Schváleno usnesení č. 14226
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Víceúčelové hřiště Čechovice“ se zhotovitelem mmcité+, a.s., se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 253 30 781, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu

 

Miroslav   P i š ť á k         Mgr. Jiří   P o s p í š i l
primátor  města Prostějova      1. náměstek primátora

Prostějov 7. 10. 2014
Zpracovala: Ing. Jitka Krulová

Vytvořeno 27.11.2014 12:06:13 | přečteno 373x | Richard Sedlák
load