Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení ze 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení ze 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 15.4.2014

ikona souboruKe stažení: Zápis ze 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 14045:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 30. zasedání, konaného dne 15.4.2014
- s rozšířením o materiál č. 7.1 Pověření zástupce statutárního města Prostějova delegovaného na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.,
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 14046:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Udělení Cen města Prostějova za rok 2013
Schváleno usnesení č. 14047:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Ceny města Prostějova za rok 2013
- PaedDr. Karlu Kotyzovi
- Prof. RNDr. Janu Lasovskému, CSc.
- Občanskému mateřskému centru "Cipísek"
- Dechovému orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov
- Ekocentru IRIS Prostějov
- Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Děti přírody Prostějov.

K bodu 4. Čestná ocenění - udělení
Schváleno usnesení č. 14048:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY těmto nominovaným:

- Str. Mgr. Jiří Navrátil a str. Jaroslav Smékal za záchranu lidského života. Dne 19.7.2013 ve večerních hodinách vyjeli společně na oznámení dispečinku nové nemocnice o úmyslu 54-leté ženy spáchat sebevraždu skokem z okna 3. patra chodby nemocnice. Společným taktickým postupem se oběma podařilo ženu zachytit a zabránit tak skoku z okna. Oba strážníci vykonávají službu občanům na 2. směně, str. Mgr. Navrátil je strážníkem od r. 2001, str. Smékal od r. 2004. (finančně odměněni v 07/2013).

- Str. Martin Ziegler, velitel 1. směny hlídkové služby MPPV za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Strážníkem našeho města je již 22 let. Strážníky ve výkonu služby vede k důslednému plnění povinností, má velmi dobré zkušenosti i znalosti, které ve službě uplatňuje. Své znalosti a vědomosti velmi dobře uplatňuje při řešení nestandardních situací, které v průběhu operačního dne občas vzniknou a kdy je nutné operativní řízení. Svým postupem se významně podílí na vytváření bezpečného prostředí.

- Str. Petr Borovička, zástupce velitele 1. směny hlídkové služby MPPV za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Strážníkem MP je již 21 let. Při plnění svých úkolů dosahuje vynikajících výsledků, jeho znalost technologií na operačním středisku, zejména profesionální práce s kamerovým systémem velkou měrou přispívá k odhalování přestupků a dalších protiprávních jednání, značnou měrou se podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě

- str. Antonín Říha, strážník hlídkové služby 4. směny MPPV
za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Patří mezi nejlepší strážníky MP. Ve výkonu služby je vždy velmi aktivní, dosahuje vynikajících výsledků při zajištění veřejného pořádku. Při řešení jednotlivých případů využívá svých vynikajících znalostí, vystupuje profesionálně. Během výkonu služby zadržel mnoho pachatelů.

- Plk. Mgr. Miroslav Spurný, zástupce vedoucího územního odboru Policie ČR Prostějov. Je policistou s praxí 32 let. Působil převážně u pořádkové policie. Své zkušenosti uplatňuje ve prospěch občanů našeho města. Od května roku 2011 vykonává funkci zástupce vedoucího územního odboru. Aktivně spolupracuje s vedením města, s Městskou policií Prostějov i složkami IZS s cílem posílení bezpečnosti, klidu a veřejného pořádku v Prostějově i teritoriu okresu Prostějov. Město a region popularizuje i svou prezentační, přednáškovou a literární činností.

- Kpt. Bc. František Lorenc, vrchní komisař územního odboru Policie ČR Prostějov Nastoupil k policii v roce 1980, je tedy rovněž policistou s dlouholetou praxí, kdy své získané zkušenosti uplatňuje ve prospěch veřejného pořádku a bezpečnosti občanů. Jedná se o policistu, který od nástupu k policii byl zařazen na OOP Prostějov, kde prošel všemi funkcemi a 11 let toto oddělení vedl. V současnosti zastává funkci vrchního komisaře územního odboru, jehož úkolem je koordinace činností uniformované policie. Je členem komise prevence kriminality při Magistrátu města Prostějov.

- MUDr. Radomír Gurka, ředitel Zdravotnické záchranné služby Prostějov V roce 2007 začal pracovat jako výjezdový lékař posádky rychlé lékařské pomoci, Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov. Od roku 2010 je ředitelem Územního odboru Prostějov. Má zásluhy na vytváření a prohlubování trvalé spolupráce se složkami IZS. Osobně se podílel na řešení zabezpečení dostupnosti přednemocniční péče pro město Prostějov i celého okresu.

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 let služby těmto nominovaným:

- Str. Martin Ambros, strážník okrskové služby od r. 2008, má osobní a územní odpovědnost za okrsek č. 4, dosahuje výborných výsledků, významně se podílí na zajištění veřejného pořádku ve městě, své zkušenosti předává i mladším kolegům

- Str. František Adámek, technik pultu centrální ochrany a kamerového systému města, díky jeho odbornosti, aktivním přístupem je zajišťována ochrana objektů a majetku města, svými inovativními návrhy zajišťuje akceschopnost systémů

- Str. Jana Adámková, vedoucí skupiny prevence MP již od jejího založení jako první funkční v ČR, tj. od r. 2001, významně se podílí na prevenci kriminality v našem městě, svým aktivním přístupem zejména na preventivních akcích vytváří bezpečné prostředí ve městě.

- Str. Anton Gréger, zástupce velitele 3. směny.Jedná se o zkušené strážníka, který své odborné znalosti uplatňuje při řízení strážníků směny, ochotný být nápomocen méně zkušeným.

- Str. Antonín Říha, strážník hlídkové služby 4. směny. Ve výkonu služby je vždy velmi aktivní, dosahuje vynikajících výsledků při zajišťování veřejného pořádku.

- Str. František Soušek, strážník okrskové služby od r. 2006, má osobní a územní odpovědnost za okrsek č. 3. Dosahuje vynikajících výsledků, Při plnění úkolů uplatňuje své dlouholeté zkušenosti a odbornost a významně se podílí na vytváření podmínek pro bezpečný prostor ve městě.

3. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 let služby těmto nominovaným:

- Str. Věra Pavlíková, strážník MPPV od r. 1999, zařazena na klientském pracovišti přestupkového oddělení. Svým profesionálním přístupem při kontaktu s klienty se významně podílí na image MPPV.

- Str. Jiří Provaz, strážník hlídkové služby zařazen na 4. směně. Jedná se o zkušeného strážníka, výborným plněním úkolů přispívá k zajištění bezpečného prostředí v našem městě.

4. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov těmto nominovaným:

- Mgr. Ivan Nedvěd
Ředitel Sportcentra Prostějov od r.2004. Za doby jeho působení díky jeho velmi aktivnímu přístupu došlo ke značnému rozšíření volnočasových aktivit jak pro děti tak mládež. Na úseku primární prevence se významnou měrou svým osobním přístupem podílí i na prevenci v dopravě.

- Ing. Miroslav Charouz
Krajský koordinátor Besipu - jako hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v Olomouckém kraji. Velmi úzce spolupracuje s komisí Besip při statutárním městě Prostějov, jejíž je členem. Svým profesionálním a aktivním přístupem se podílí na snižování bezpečnostního rizika v dopravě a organizací a koordinací mnoha akcí se významně podílí na dopravní výchově zejména dětí.

- Mgr. Martin Mokroš
Zástupce ředitelky Střední zdravotnické školy Prostějov, Vápenice. Řadu let se podílí na preventivních akcích v oblasti zdraví, aktivně se zúčastňuje preventivních akcí skupiny prevence MPPV. Díky jeho vstřícnému a velmi pozitivnímu přístupu se daří rozvíjet spolupráci se školou.

- RNDr. Jaroslava Tatarkovičová
Vedoucí odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova od r. 2001, velice aktivně se podílí na zajišťování různých preventivních akcí, které organizuje jak město, tak Městská policie Prostějov v rámci prevence kriminality. Významně se podílí na prezentaci města i vytváření bezpečného prostředí, podílí se významně i na zajištění Dne se složkami IZS.

- PaedDr. Alena Dvořáková
koordinátorka Zdravého města od r. 2008, díky vysokému nasazení jmenované dosahuje město Prostějov v agendě Zdravého města a MA 21 vynikajících výsledků. Za tyto výsledky bylo naše město oceněno opakovaně cenou MVČR a 4x přidělena kategorie B. Velice aktivně spolupracuje se všemi partnery Zdravého města při zajišťování různých prezentačních akcí, které organizuje jak město, tak i jednotliví partneři projektu Zdravé město. Mnoho z těchto akcí probíhá v rámci prevence kriminality, která významně přispívá ke zdravému a udržitelnému rozvoji našeho města. Významně se podílí na prezentaci města i vytváření bezpečného prostředí.

K bodu 5. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 14049:
Zastupitelstvo města Prostějova
d e l e g u j e
v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, která se bude konat dne 4. 6. 2014 Mgr. Jiřího Pospíšila a v případě jeho neúčasti RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora. Právo hlasovat na valné hromadě má Mgr. Jiří Pospíšil, v případě jeho neúčasti RNDr. Alena Rašková.

K bodu 6. Územní energetická koncepce statutárního města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14050:
Zastupitelstvo města Prostějova
p ř i j í m á ( s c h v a l u j e )
Územní energetickou koncepci Statutárního města Prostějova 2013 - 2033.

K bodu 7. Přeměna akcií Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s.
Schváleno usnesení č. 14051:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
zástupce statutárního města Prostějova hlasovat na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. pro přeměnu podoby akcií ze zaknihované na listinnou dle varianty 1 schválené Zastupitelstvem města Prostějova.

K bodu 7.1 Pověření zástupce statutárního města Prostějova delegovaného na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení č. 14052:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d k l á d á
projednání bodu č. 7.1 Pověření zástupce statutárního města Prostějova delegovaného na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

K bodu 8. Změna smlouvy o závazku veřejné služby v MHD
Schváleno usnesení č. 14053:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. uzavření dodatku č. 8 k platné Smlouvě o závazku veřejné služby a Smlouvě o úhradě ztráty z plnění závazku veřejné služby, uzavřené ve smyslu § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, uzavřené dne 6. 1. 2009 mezi městem Prostějov a dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s., ve znění dodatků č. 1 až č. 7, kterým se:

- zapracuje do výše uvedené smlouvy obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o závazku veřejné služby (Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících), uzavřené dne 27. 9. 2010 mezi městem Prostějov a dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s.

- prodlouží platnost výše uvedené smlouvy v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů a v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 3 a čl. 8. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 do 31. 12. 2018

2. uzavření dodatku č. 9 k platné Smlouvě o závazku veřejné služby a Smlouvě o úhradě ztráty z plnění závazku veřejné služby, uzavřené ve smyslu § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, uzavřené dne 6. 1. 2009 mezi městem Prostějov a dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s., ve znění dodatků č. 1 až č. 8, kterým se následně po uzavření dodatku č. 8 prodlouží platnost výše uvedené smlouvy v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů a v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 do 31. 12. 2023.

K bodu 9. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce
Schváleno usnesení č. 14054:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v í
na rok 2014 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje Statutární město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

K bodu 10. Schválení přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Prostějova
Schváleno usnesení č. 14055:
Zastupitelstvo města Prostějova
a) s c h v a l u j e
I. přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 200 000,- Kč na pořízení cisternového automobilu pro JSDH města Prostějova,
II. spolufinancování statutárního města Prostějova minimálně ve výši 60 % z celkových nákladů,
III. znění smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy,
b) p o v ě ř u j e
primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

K bodu 11. Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů při pořádání krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v Prostějově
Schváleno usnesení č. 14056:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů ve výši 70.000,- Kč při pořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově: „Mladá scéna" - postupová přehlídka studentských divadel „Wolkrův Prostějov" - postupová přehlídka recitátorů sólistů a divadel poezie; „O hanáckyho kohóta" - postupová přehlídka dětí v sólovém zpěvu hanáckých lidových písní; „Tanec…. Tanec" - postupová přehlídka scénického tance dětí, mládeže a dospělých

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 70.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v Prostějově v roce 2014.

K bodu 12. Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXII. Prostějovských hanáckých slavností
Schváleno usnesení č. 14057:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů ve výši 140.000,- Kč při pořádání XXXII. Prostějovských hanáckých slavností, které proběhnou ve dnech 13. - 14. 9. 2014 v Prostějově

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 140.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXII. Prostějovských hanáckých slavností v Prostějově

K bodu 13. Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 na částečnou úhradu nákladů při přípravě a realizaci 57. festivalu poezie Wolkrův Prostějov
Schváleno usnesení č. 14058:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 ve výši 280.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 57. festivalu poezie Wolkrův Prostějov, který bude probíhat ve dnech 17. - 21. 6. 2014 v Prostějově, za podmínek stanovených Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. MK - S 12 210/2013 - ORNK/národní akce - Neprofesionální umělecké aktivity.

K bodu 14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OSV/14/21/07 – Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“
Schváleno usnesení č. 14059:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke Smlouvě (OSV/14/21/07) o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům "Pomocná ruka", Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, který se týká rozšíření účelu o ostatní služby - telefonní služby, internet a jeho údržba, aktualizace pro účetní software.

K bodu 15. Žádost o finanční příspěvek na úhradu pobytu uživatelů služeb sociální péče
Schváleno usnesení č. 14060:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2014 ve výši 794.542,-- Kč Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 1660/70, Prostějov, IČ 711 97 699
- na pokrytí nákladů - nedoplatku na úhradách uživatelů z města Prostějova.

K bodu 16. Granty Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 14061:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 6.000,-- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 59 158
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, strava a drobné odměny brigádníkům výlet pro děti jako odměna za práci
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2014;

2. ve výši 8.000,-- Kč

- na materiál s informacemi o Nordic Walkig pro návštěvníky a občany prostějovského regionu
- na občerstvení účastníků, propagační předměty, drobné odměny a ceny pro aktivní účastníky, účastnické diplomy, administrativní materiál
- na drobné odměny pro organizátory a vystupující, na zajištění technického zázemí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

3. ve výši 10.000,-- Kč SONS ČR, o. s., Svatoplukova č. 15, 796 01 Prostějov, IČ 653 99 447
- na nákup materiálu pro tvořivé dílny hlíny, glazury, korálků, proutí, telefon, nájem klubovny
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2014;

4. ve výši 5.000,-- Kč ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČ 001 16 670
- na organizační zajištění akce NNO pro všechny věkové kategorie, občerstvení, propagační materiál, na zajištění vystoupení kapely
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2014;

5. ve výši 5.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska", Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČ 644 39 178
- na organizační zajištění přednášek a osvětových akcí, nákup potravin pro praktické ukázky přípravy bezlepkové stravy, pronájem kuchyňky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2014;

6. ve výši 5.000,-- Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ 708 85 940
- na realizaci a organizaci osvětových a vzdělávacích materiálů
- na kalendáře s návody, jak se chovat při mimořádných událostech (při požární ochraně, dopravní výchově, první pomoci)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

7. ve výši 2.000,-- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Milíčova 3, 796 01 Prostějov, IČ 004 26 369
- na pronájem přednáškového sálu v Národním domě Prostějov na módní přehlídku oděvů i šperků vyrobených ručně – „Tvořím, tedy jsem."
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2014;

8. ve výši 6.000,-- Kč
- na organizaci jednodenního výletu pro seniory
- na zajištění dopravy, vstupného do dílny na výrobu ručního mýdla, propagačních a informativních materiálů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

9. ve výši 10.000,-- Kč Muzeu a galerii v Prostějově, p. o., T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov, IČ 000 91 405
- na nákup přenosného projekčního plátna určeného na vzdělávací akce Věda v ulicích
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2014;

10. ve výši 5.000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, 796 01 Prostějov, IČ 441 59 862
- na tisk aktualizované brožury v barvě a v drátěné vazbě "Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)"
- na grafické zpracování nově přidané organizace
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

11. ve výši 5.000,-- Kč Střední škole, základní škole, mateřské škole JISTOTA, o. p. s., IČ 253 42 924
- na vybudování haptické stezky
- na nákup materiálu na její vybudování
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

12. ve výši 5.000,-- Kč Romodromu, o. p. s., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ 265 37 036
- na pořízení didaktických pomůcek pro děti, Orffovy hudební nástroje, psychomotorický padák, molitanové didaktické kostky
- na podporu zvýšení účasti socio-kulturně znevýhodněných dětí
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2014;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

003299

5222

 

 

101400

6 000,00

(zvýšení položky 5222 - Klubu přátel školy při ZŠ Majakovského – úklid parčíku)

0010

006409

5493

 

 

101400

14 000,00

(zvýšení položky 5493 – – organizace akcí)

0010

003299

5221

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5221 – Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s.)

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 -Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitits herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, přednášky a osvětové akce, příprava bezlepkové diety a jídel)

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 - ČSOP RS Iris – zajištění akce nestátních neziskových organizací pro všechny věkové kategorie)

0010

006409

5222

 

 

101400

10 000,00

(zvýšení položky 5222 - SONS ČR, o. s. – na nákup materiálu pro tvořivé dílny)

0010

006409

5222

 

 

101400

2 000,00

(zvýšení položky 5222 - Oblastní spolek Českého červeného kříže – organizace akce pro tvořivé ženy

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, na osvětový materiál)

0010

006409

5222

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5222 - Klubu studentů, rodičů a přátel CMG – tisk brožury Chci být dobrovolníkem)

0010

003299

5221

 

 

101400

5 000,00

(zvýšení položky 5221 – Romodrom, o. p. s., pořízení didaktických pomůcek)

0010

006409

5339

 

 

101400

10 000,00

(zvýšení položky 5339 – Muzeum a galerie v Prostějově, nákup přenosného promítacího plátna)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5909

 

 

101400

72 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)


c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov"

1. ve výši 10.000,-- Kč Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976
- na rozvíjení volnočasových aktivit, podporu celoživotního vzdělávání
- na zajištění administrativních pomůcek, pomůcky papírenského charakteru
- na výrobu propagačního materiálu, letáků, náplň do tiskárny, nákup deskových her
- nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, nákup drobných cen;

2. ve výši 8.000,-- Kč ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, 796 01, IČ 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - Štafeta přátelství a zdraví 5. ročník
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti a sportovce, zajištění pitného režimu
- na zdravotnický materiál, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb;

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003314

5331

 

 

0200000020402

10 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně PV, příspěvková organizace z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

0020

003113

5331

 

 

0200000020337

8 000,00

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0010

006409

5909

 

 

101400

18 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21)


n e s c h v a l u j e
poskytnutí grantové finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 10.000,-- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, Majakovského 1, IČ 628 59 056
- na uspořádání turnaje u příležitosti 130. výročí založení školy

2. ve výši 15.900,-- Kč
- na nákup sportovních potřeb, grafomotorických potřeb a listů

3. ve výši 10.00,-- Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweizerova 91, 779 00 Olomouc, IČ 708 85 940
- na tisk osvětového materiálu „Hasicí přístroj do auta"

4. ve výši 22.500,-- Kč
-na organizaci a realizaci přednáškové akce „Pes není dítě a naopak"

5. ve výši 28.000,-- Kč
-na organizaci a realizaci přednáškové akce „O psech a lidech"

6. ve výši 6.400,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17 796 01 Prostějov, IČ 440 53 916
- na uspořádání vzdělávacího semináře pro pedagogy „Škola osobního života - výchova ke zdravé integraci sexuality"

7. ve výši 12.000,-- Kč Oddíl orientačního sportu, sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČ 228 97 488
- na nákup propagačních předmětů, plakátů, brožury, diplom

8. ve výši 4.000,-- Kč
- na realizaci „čtverečkové zahrádky" pro seniory a handicapované občany.

K bodu 17. Kulturní granty 2014
Schváleno usnesení č. 14062:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - kulturního grantového systému

1. ve výši 35.000,-- Kč „Věk Vodnáře", Jana Švermy 17, Prostějov, IČ 024 66 562
- na „Prostějovský bluegrassový festival" - 4. ročník (stan, lavičky, poplatky, energie, pronájem aparatury, zvukař, poplatky OSA, toalety, pořadatelská služba, pódium, kapely)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

2. ve výši 76.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT (služby související s pronájmem, nájemné, materiál, scéna, letní dětský tábor)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

3. ve výši 10.000,-- Kč Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 264/10, Prostějov, IČ 704 18 781
- na uspořádání fotografické soutěže „Babičko, dědečku, usměj se!" včetně výstavy vybraných fotografií ze soutěže s podmínkou minimálního počtu účastníků 50 soutěžících. Tento počet potvrdí příjemce veřejné finanční podpory poskytovateli do 30. 6. 2014.
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2014

4. ve výši 40.000,-- Kč HANÁCKÉMU AUTO MOTO VETERÁN KLUBU v AČR Prostějov, Švýcarská 4, IČ 686 89 519
- na uspořádání XIX. Setkání veteránistů s historickými vozidly u příležitosti oslav 100. výročí radnice a uspořádání divácké soutěže elegance historických vozidel (propagace, plakáty, ceny za umístění v soutěži, poháry, věcné ceny, zhotovení informačních transparentů a propagačních materiálů klubu k 100 letům radnice)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2014

5. ve výši 43.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916
- na vánoční koncert Pěveckého sboru CMG (pronájem sálu) v částce 8.000,-- Kč
- na celoroční činnost „Francouzského divadélka" v částce 35.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2015

6. ve výši 21.000,-- Kč Ivě Polické,  IČ 012 26 487
- na projekt „Piáno na ulici" (piáno, ladění, instalace a zabezpečení proti odcizení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5339

 

 

0200000003500

76 000,--

 

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera – divadlo POINT

 

0020

003319

5223

 

 

0200000003500

43 000,--

 

(zvýšení položky 5223 - CMG – vánoční koncert, francouzské divadélko)

 

0020

003319

5212

 

 

0200000003500

21 000,--

 

(zvýšení položky 5212 – Iva Polická – piáno na ulici)

0020

003319

5222

 

 

0200000003500

85 000,--

(zvýšení položky 5222 – Věk Vodnáře - „Prostějovský bluegrassový festival“; OS Koktejl – soutěž „Babičko, dědečku, usměj se!“; HANÁCKÝ AUTO MOTO VETERÁN KLUB v AČR Prostějov - XIX. Setkání veteránistů s historickými vozidly

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5909

 

 

0200000003500

225 000,--

 

(snížení položky 5909 – kulturní grantový systém)


n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - kulturního grantového systému

1. ve výši 6.600,-- Kč
- na uspořádání umělecké výstavy fotografií v Galerii umění v Prostějově

2. ve výši 18.000,-- Kč Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 264/10, Prostějov, IČ 704 18 781
- na uskutečnění projektu „Hurá, prázdniny!"

3. ve výši 32.000,-- Kč Ivě Polické, IČ 012 26 487
- na uspořádání projektu „Čas pro zážitek" s důrazem na víkendové akce a zapojení mládeže do kulturních činností na nám. T. G. Masaryka

4. ve výši 180.000,-- Kč Tricet s. r. o., Úprkova 72/20, Prostějov, IČ 262 98 040
- na zajištění kulturního programu II. ročníku Hanáckých slavností piva na nám. T. G. Masaryka

5. ve výši 50.000,-- Kč
- na grafické zpracování a vydání publikace „Tvář básníka. Podoba Jiřího Wolkera ve výtvarném umění".

K bodu 18.1 Veřejná finanční podpora – odbor rozvoje a investic
Schváleno usnesení č. 14063:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e m á n á m i t e k
proti tomu, aby přísl. zastupitelé, kteří ohlásili možný střet zájmů, mohli v této záležitosti hlasovat.

Schváleno usnesení č. 14064:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 ve výši 100 tis. Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu, základní organizaci, Kynologický klub Prostějov, se sídlem za Kosteleckou ulicí, Prostějov, IČ 657 63 181;
- VFP bude použita na dokončení opravy oplocení areálu, osvětlení areálu a úpravu cvičební plochy;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014 (ev. č. 25);
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3429

5213

 

1

0600000000000

100.000,--

 

VFP Moravskoslezský kynologický svaz – Základní organizace Kynologický klub

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

100. 000,--

 

FRR

Schváleno usnesení č. 14065:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014ve výši 200 tis. Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, se sídlem Netušilova 1, Prostějov, IČ 709 18 309;
- VFP bude použita na rekonstrukci sociálního zařízení pro tělocvičnu DTJ Prostějov, Krasická 6a;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014 (ev. č. 62).
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3421

6313

 

1

0600000000000

200.000,--

 

VFP Dělnická tělocvičná jednota Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

200 000,--

 

FRR

Schváleno usnesení č. 14066:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 ve výši
1 500 000,-- Kč příjemci Tenisový klub Prostějov, spolek, se sídlem Sportovní 1, 796 40 Prostějov, IČ 00205061;
- VFP bude použita na technické dovybavení a rekonstrukce sanitárního zařízení vč. mobiliáře „Letní tělocvičny" v Prostějově, Za Kosteleckou ulicí;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014; (ev. č. 71).
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3412

6322

 

1

0600000000000

1 500 000,--

 

VFP Tenisový klub Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 500 000,--

 

FRR


Schváleno usnesení č. 14067:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 ve výši 53 tis. Kč Občanskému sdružení „PŘIJDU VČAS", spolek, se sídlem Hybešova 13, Prostějov, IČ 265 57 568
- VFP bude použita na zakoupení 2 ks hodin
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014; (ev. č. 6).
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3429

6322

 

1

0600000000000

53.000,--

 

VFP Občanské sdružení „PŘIJDU VČAS“

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

53 000,--

 

FRR

K bodu 18.2 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 14068:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z FRR ve výši 100.000,-- Kč Středomoravskému sdružení orientačních sportů, Sportovní 1, Prostějov, IČ 016 07 171 (poř. č. žádostí 277, 40)
- na uspořádání 19. Akademického mistrovství světa v orientačním běhu včetně výukového programu orientačního běhu pro žáky základních a středních škol (tvorba map, ubytování, doprava, nájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2014

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

100.000

 

(zvýšení položky 5222 – Středomoravské sdružení orientačních sportů – 19. Akademické mistrovství světa)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

100.000

 

(snížení FRR)


K bodu 19. 1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dopracování studie Společensko-sportovního centra)
Schváleno usnesení č. 14069:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3319

6119

 

 

06000430000000

200 000

Společenské a sportovní centrum - dopracování studie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP

K bodu 19. 2 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)
Schváleno usnesení č. 14070:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3123

6121

 

5

0600000607030

550 000

SOŠP a SOUS Lidická 4 - rekonstrukce oken a PD rekonstrukce kotelny

0060

3122

6121

 

5

0600000607008

250 000

Střední škola designu a módy - zateplení podlahy v učebně, vybudování dveří na půdu

0060

3122

5171

 

5

0600000607027

80 000

Střední zdravotnická škola - oprava podlahy v učebně

0060

3122

6121

 

5

0600000607027

50 000

Střední zdravotnická škola - PD rekonstrukce fasády dvora

0060

3122

5171

 

5

0600000508027

100 000

ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o. - dokončení výměny oken střední trakt

0060

3122

6121

 

5

0600355000000

400 000

Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. - rekonstrukce sociálního zařízení

0060

3122

6121

 

5

0600000508028

400 000

Střední odborná škola podnikání a obchodu - výměna oken

0060

3123

5171

 

5

0600000508029

30 000

Střední odborné učiliště obchodní - oprava oken objektu Vrahovice

0060

3122

5171

 

5

0600000508030

100 000

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově - oprava podlahy tělocvičny Komenského 4

0060

3315

5169

 

5

0600000508025

50 000

Muzeum a galerie v Prostějově - PD oprava oken administrativní budovy

0060

3122

5171

 

5

0600000000000

177 183

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

5

0700000000000

2 187 183

Fond reinvestic nájemného

K bodu 19. 3 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Křižovatka Dolní – Okružní, okružní křižovatka U Rodenů)
Schváleno usnesení č. 14071:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

06000392000000

4 000 000

Křižovatka Dolní – Okružní, okružní křižovatka U Rodenů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

4 000 000

Rezerva RMP

K bodu 19. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Odvody za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu – Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela)
Schváleno usnesení č. 14072:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600243000000

580 000

Odvody za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu– Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

580 000

Rezerva RMP

K bodu 19. 5 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (PD komunikace a chodník v Čechovicích u domu č. p. 18/71)
Schváleno usnesení č. 14073:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600461000000

100 000

PD komunikace a chodník v Čechovicích u domu č. p. 18/71

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

100 000

Rezerva RMP

K bodu 19. 6 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Rozšíření botanické zahrady - dokončení)
Schváleno usnesení č. 14074:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

 

0600318000000

370 000

Rozšíření botanické zahrady - dokončení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

370 000

Rezerva RMP

K bodu 19. 7 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Projektová dokumentace cyklostezky kolem křižovatky na Petrském náměstí)
Schváleno usnesení č. 14075:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600460000000

60 000

Projektová dokumentace cyklostezky kolem křižovatky na Petrském náměstí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

60 000

Rezerva RMP

K bodu 19. 8 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Schváleno usnesení č. 14076:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

 

0900000900400

1.100.000

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

6

0700000000000

1.100.000

Fond zeleně

K bodu 20. 1 Nabídka na využití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 3222/20
a spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/24 na pozemku p.č. 3222/9, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 14077:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) nevyužití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 3222/20 - ostatní plocha o výměře 12 m2 a spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/24 na pozemku p.č. 3222/9 - ostatní plocha o výměře 223 m2, oba v k.ú. Prostějov,  za kupní cenu v celkové výši 6.813,33 Kč,
2) zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 3222/9 - ostatní plocha o výměře 223 m2, p.č. 3222/10 - ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 3222/11 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/12 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/13 - ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 3222/14 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/15 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/16 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/17 - ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 3222/18 - ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 3222/19 - ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 3222/20 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/21 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/22 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/23 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/24 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 3222/25 - ostatní plocha o výměře 23 m2, p.č. 3222/26 - ostatní plocha o výměře 12 m2 a p.č. 3222/27 - ostatní plocha o výměře 12 m2, vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 20. 2 Revokace bodu 17 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10210 ze dne 08.11.2011 a schválení prodeje bytové jednotky č. 1684/18 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 14078:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
bod 17 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10210 ze dne 08.11.2011, týkající se schválení prodeje bytové jednotky č. 1684/18 v objektu na ul. Wolkerova 31 v Prostějově,
2) s c h v a l u j e
prodej bytové jednotky č. 1684/18 o výměře 46,78 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 47/1275 na společných částech bytového domu č.p. 1684 (Wolkerova 31 v Prostějově) na pozemku p.č. 3032, jiné stavby bez č.p. nebo č.e. umístěné na pozemku p.č. 3033, pozemku p.č. 3032 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2 a pozemku p.č. 3033 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, vše v k.ú. Prostějov, za nabídnutou kupní cenu ve výši 475.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

K bodu 20. 3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16198 ze dne 10.10.2006 a č. 11082 ze dne 27.04.2010
Schváleno usnesení č. 14079:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16198 ze dne 10.10.2006 a usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11082 ze dne 27.04.2010, kterými byl schválen prodej části pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.000 m2 do vlastnictví České republiky - České správy sociálního zabezpečení.

K bodu 20. 4 Schválení prodeje pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov včetně bytového domu č.p. 988 (Vodní 11
v Prostějově)
Schváleno usnesení č. 14080:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 1598 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2 v k.ú. Prostějov včetně bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) a všech dalších součástí a příslušenství zájemcům v pořadí, uvedeném v důvodové zprávě:
1. zájemce za těchto podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 2.126.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětného majetku bude realizován s břemeny nájemních vztahů na něm váznoucích,
c) v kupní smlouvě se kupující zavážou provést na převáděném pozemku výstavbu nového polyfunkčního domu v provedení dle předložené studie, která je přílohou materiálu, a v termínu dle předloženého harmonogramu, který je přílohou tohoto materiálu, tj. nejpozději do 40 měsíců ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání uvedené stavby; pro případ prodlení kupujících se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nového polyfunkčního domu nebude v daném termínu kupujícími vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zavážou tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání nového polyfunkčního domu na převáděném pozemku,
e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
f) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova,

2. zájemce za těchto podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.355.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej předmětného majetku bude realizován s břemeny nájemních vztahů na něm váznoucích,
c) v kupní smlouvě se kupující zavážou provést na převáděném pozemku výstavbu nového domu s bytovými a nebytovými prostorami včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání uvedené stavby, a to nejpozději do 3 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; pro případ prodlení kupujících se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nového domu s bytovými a nebytovými prostorami nebude v daném termínu kupujícími vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zavážou tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání nového domu s bytovými a nebytovými prostorami na převáděném pozemku,
e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
f) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

K bodu 20. 5 Schválení prodeje části pozemku p.č. 226/38 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 14081:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 226/38 - zahrada v k.ú. Domamyslice o výměře 2 m2 (dle geometrického plánu č. 421-789/2010 ze dne 03.03.2011 pozemek p.č. st. 642/2 v k.ú. Domamyslice)za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 600 Kč/m2, tj. celkem 1.200 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 20. 6 Schválení výkupu pozemku p.č. 273/35 v k.ú. Krasice včetně stavby komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění
Schváleno usnesení č. 14082:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výkup pozemku p.č. 273/35 - ostatní plocha o výměře 3 156 m2 v k.ú. Krasice, včetně stavby komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění, od společnosti CCK, s.r.o., se sídlem Vranovice-Kelčice - Kelčice 6, PSČ 798 08, IČ: 277 33 980, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena v symbolické výši 1 Kč bez DPH,
b) společnost CCK, s.r.o., se zaváže po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy na své náklady zajišťovat opravy komunikace na pozemku p.č. 273/35 v k.ú. Krasice, zejména opravy propadů a vyjetých kolejí a odstraňování náletového plevele, dle požadavků Statutárního města Prostějova a společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., jako budoucího správce předmětné komunikace,
c) při předávce staveb komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění umístěných na pozemku p.č. 273/35 v k.ú. Krasice do správy společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., předá společnost CCK, s.r.o., veškerou dokumentaci včetně technických zpráv (u stavby komunikace včetně uvedení skladby komunikace),
d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 20. 7 Schválení výkupu části pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov (u místního nádraží) a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 14083:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 8118/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 402 m2 (dle geometrického plánu č. 5171-739/2012 ze dne 12.12.2012 nově označena jako pozemek p.č. 8118/37 v k.ú. Prostějov) od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 709 94 226, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 210.000 Kč,
b) v kupní smlouvě bude na převáděné části pozemku bezúplatně zřízena služebnost stezky a cesty ve prospěch společnosti České dráhy, a.s., a Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost České dráhy, a.s.,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500400000000

210.000

snížení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov (místní nádraží)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

210.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 20. 8 Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 14084:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle přílohy.

K bodu 20. 9 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010
Schváleno usnesení č. 14085:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 100/19 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/19 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 14.05.2015. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010 zůstanou nezměněny.

K bodu 21. Galerie Prostějov - Manthellan, a. s.
Schváleno usnesení č. 14086:
Zastupitelstvo města Prostějova
u k l á d á
Miroslavu Pišťákovi, primátorovi města Prostějova,
aby nechal zpracovat právní posouzení legitimity plné moci Manthellanu, a.s. a předložil tento materiál zastupitelstvu.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                    Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                           1. náměstek primátora
města Prostějova

Prostějov 15.4.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 29.9.2014 8:51:51 | přečteno 495x | Richard Sedlák
load