Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2015 > 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

ikona souboru Ke stažení: Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 3. Schválení programu
Schváleno usnesení číslo 15242:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 10. zasedání, konaného dne 5. 10. 2015 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 4. Rozhodnutí o způsobu voleb
Schváleno usnesení číslo 15243:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
volbu primátora města Prostějova, náměstka primátora a členů Rady města Prostějova veřejným hlasováním
o každém zvlášť prostřednictvím hlasovacího zařízení.

K bodu 5. Volba primátora, náměstka primátora a členů rady města
Schváleno usnesení číslo 15244:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení RNDr. Alenu Raškovou primátorkou města Prostějova.

Schváleno usnesení číslo 15245:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Bc. Pavla Smetanu náměstkem primátorky města Prostějova.

Schváleno usnesení číslo 15246:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Mgr. Miladu Galářovou členkou Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení číslo 15247:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obecním zřízení Ing. Jiřího Pospíšila členem Rady města Prostějova.K bodu 6. Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora města
Schváleno usnesení číslo 15248:
Zastupitelstvo města Prostějova
u r č u j e ,
že Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátorky je označován 1. náměstkem primátorky, zastupuje primátorku
v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy primátorka nevykonává funkci, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny primátorce.

K bodu 7. Rozdělení pravomocí v samostatné působnosti statutárního města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15249:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřit Bc. Pavlu Smetanovi, náměstkovi primátorky, zabezpečování záležitostí patřících do samostatné působnosti města Prostějova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně svěřených zákonem jinému orgánu města Prostějova, takto:
1. sociální oblast, sociální péče a sociální služby, jejich rozvoj,
2. vytváření podmínek a uspokojování potřeby bydlení,
3. ochrana a rozvoj zdraví,
4. doprava a spoje.

K bodu 8. Pověření dle § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
Schváleno usnesení číslo 15250:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, člena Zastupitelstva města Prostějova, v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, řízením Městské policie Prostějov.

RNDr. Alena R a š k o v á v.r.                                                        Ing. Zdeněk F i š e r v.r.
primátorka města Prostějova                                                       1. náměstek primátorky

Prostějov 5.10.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 16.10.2015 9:26:18 | přečteno 389x | Věra Krejčí
load