Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2015 > 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

2.-.3.11.2015

ikona souboruKe stažení: Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Odkaz na videozáznam z 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,
konaného dne 2. a 3.11.2015

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení číslo 15251:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 11. zasedání, konaného dne 2.11.2015, uvedený na pozvánce
- s rozšířením o body
9.1 Vypsání referenda o zachování nebo bourání Jezdeckých kasáren
12.1 Změna stanov – spolek Prostějov olympijský, zapsaný spolek,
- s tím, že z programu je stažen materiál 15.1 Předkupní právo Statutárního města Prostějova k nemovitým věcem v k.ú. Krasice ve vlastnictví Fondu ohrožených dětí,
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení číslo 15252:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o,
že občané, přihlášení do rozpravy, vystoupí nyní ke všem bodům.

K bodu 1.1 Určení uvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Schváleno usnesení číslo 15253:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
RNDr. Alenu Raškovou jako političku zodpovědnou za realizaci Projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“.

K bodu 2. Odvolání předsedkyně a volba nového předsedy Osadního výboru Vrahovice a Čechůvky
Schváleno usnesení číslo 15254:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d v o l á v á
Mgr. Miladu Galářovou z funkce předsedkyně Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky na základě její vlastní žádosti,
v o l í
Ing. Jiřího Rozehnala předsedou Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky.

K bodu 3. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb., ze dne 27. 3. 2015
Schváleno usnesení číslo 15255:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. odměnu v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši dle usnesení zastupitelstva č. 15081 ze dne 13. 4. 2015 členům Zastupitelstva města Prostějova panu Miroslavu Pišťákovi, panu Ing. Petru Lyskovi, panu Ing. Jiřímu Pospíšilovi ode dne 2. 11. 2015
a odměnu v souvislosti s výkonem funkce člena Rady města Prostějova ve výši dle usnesení zastupitelstva č. 15081 ze dne 13. 4. 2015 členům Rady města Prostějova panu Ing. Jiřímu Pospíšilovi a paní Mgr. Miladě Galářové ode dne 2. 11. 2015. Celková měsíční odměna člena zastupitelstva se poskytuje v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

2. pro budoucí případy, že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne vzniku mandátu. V případě personální změny v obsazování jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru, člena komise rady nebo zvláštního orgánu) bude odměna v souvislosti s výkonem funkce náležet ode dne zvolení.

K bodu 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
Schváleno usnesení číslo 15256:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o,
že se přijaté znění OZV č. 2/2012, kterou se stanoví místa na území města Prostějova, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude měnit.

K bodu 5. Revokace usnesení - Schválení přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15257:
Zastupitelstvo města Prostějova
I) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města číslo 15195 ze dne 7. 9. 2015, kterým se :
a) schvaluje
1. přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Prostějova z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 120 000 Kč,
2. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc a statutárním městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov dle přílohy,
b) pověřuje
primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

II) s c h v a l u j e
I. přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 129 231 Kč pro JSDH města Prostějova
II. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem dle přílohy,
a) p o v ě ř u j e
primátorku statutárního města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou podpisem této smlouvy.

K bodu 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na projekt „EÚO na MŠ Moravská v Prostějově"
Schváleno usnesení číslo 15258:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14199993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská v Prostějově" ve znění dle předloženého návrhu.

K bodu 7. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200243 o poskytnutí podpory v rámci OPŽP u projektu „EÚO na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“
Schváleno usnesení číslo 15259:
Zastupitelstvo města Prostějova
a) b e r e n a v ě d o m í
změnu termínů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“,
b) s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“ ve znění dle předloženého návrhu.

K bodu 8. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na projekt „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa"
Schváleno usnesení číslo 15260:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“ ve výši 1 186 436,25 Kč,

2. Smlouvu č. 14188496 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“ ve znění dle předloženého návrhu.

K bodu 9. Petice „Za zachování a obnovu historického objektu Jezdeckých kasáren v Prostějově“
Schváleno usnesení číslo 15261:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
petici „Za zachování a obnovu historického objektu Jezdeckých kasáren v Prostějově“ ze dne 4.9.2015.

K bodu 10. Nákladové srovnání variant přístupu k řešení budoucnosti objektu Jezdeckých kasáren
Schváleno usnesení číslo 15262:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
demolici hlavní budovy Jezdeckých kasáren a následnou výstavbu objektů občanské vybavenosti dle potřeb města.

K bodu 11. Návrh na vytvoření statutu města a decentralizaci
Schváleno usnesení číslo 15263:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d k l á d á
materiál s tím, že do konce ledna 2016 bude zpracována právní a finanční analýza návrhu rozčlenění města na městské části a předložena na zasedání zastupitelstva v únoru 2016.

K bodu 12.1 Změna stanov – spolek Prostějov olympijský, zapsaný spolek
Schváleno usnesení číslo 15266:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace o přípravě změny stanov spolku Prostějov olympijský, zapsaný spolek, sídlem Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov, IČO: 04208480,

p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, člena představenstva, jednáním se zbývajícími členy představenstva za účelem přípravy změny stanov spolku, zejména
a) ujednání o právu veta každého ze zakládajících členů spolku v případě rozhodování o přistoupení nového člena do spolku,
b) ujednání o právu veta statutárního města Prostějova, příp. každého ze zakládajících členů spolku ve věcech disponování s nemovitým majetkem spolku,
c) dohody členů spolku o způsobu budoucího financování výstavby víceúčelové sportovní haly „Národního olympijského tenisového a volejbalového centra“ v Prostějově i financování jejího následného provozu.
Schváleno usnesení číslo 15267:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka
1. aby předjednal změnu stanov tak, aby členem představenstva byla právnická osoba, zastoupena pověřenou fyzickou osobou,
2. aby předjednal změnu stanov ust. čl. 5, bodu 2 tak, že bude zrušeno ustanovení o jednání valné hromady per-rolam.K bodu 13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory – TJ OP Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15264:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠKS/Hyb/19–15) o poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci Tělovýchovná jednota OP Prostějov, Kostelecká 47, IČO 005 47 409, v souladu se žádostí příjemce podpory ze dne 1.9.2015, a to rozšíření účelu užití o náklady na rozhodčí.

K bodu 14. Dotace na rok 2015 – sociální oblast – nedoporučená
Schváleno usnesení číslo 15265:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 ve výši 170.000,-- Kč
Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 253 42 924 (pořadové č. žádosti 83)
- na úhradu energií školy, provoz ergoterapeutických dílen (keramická pec) ve škole pro handicapované žáky – zemní plyn, elektřina
z důvodu, že žadatel je příjemcem dotací ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) na provoz zařízení a příjemcem poplatků od rodičů.

K bodu 15. 2 Revokace bodu 1) usnesení ZMP č. 14095 ze dne 13.05.2014, majetkoprávní dořešení pozemků v souvislosti se stavbou: „Prostějov – ulice Dolní, provizorní křižovatka“ a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 15268:
Zastupitelstvo města Prostějova
v souvislosti se stavbou „Prostějov, ulice Dolní – provizorní křižovatka“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
A)r e v o k u j e
bod 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14095 ze dne 13.05.2014 týkající se zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení, vedení vodovodu a vedení kanalizace na části pozemku p.č. 7892/8 v k.ú. Prostějov,
B) s c h v a l u j e
1) bezúplatný převod části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7892/16 v k.ú. Prostějov), pozemku p.č. 3700/11 o výměře 123 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 3700/11 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 32 m2 a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 39 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/30 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 8317/1 v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7892/15 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 8317/1 v k.ú. Prostějov o výměře 111 m2 a části pozemku p.č. 8317/5 v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8317/7 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a veškeré ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel,

2) bezúplatné nabytí 2 částí pozemku p.č. 7892/8 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 45 m2 (dle geometrického plánu nově pozemky p.č. 7892/9 a p.č. 7892/11, oba v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

3) směnu části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/31 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 8318/19 v k.ú. Prostějov o výměře 38 m2 a část pozemku p.č. 8318/22 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/32 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ: 145 05, IČ: 659 93 390, za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že výše finančního vyrovnání bude stanovena na základě znaleckého posudku,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,
c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR,

4) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

21.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov za část pozemku p.č. 8318/19 v k.ú. Prostějov a část pozemku p.č. 8318/22 v k.ú. Prostějov (finanční vyrovnání)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

21.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15. 3 Revokace usnesení ZMP č. 11127 ze dne 21.09.2010 a schválení vkladu majetku Statutárního města Prostějova do základního kapitálu společnosti VaK Prostějov, a.s.
Schváleno usnesení číslo 15269:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11127 ze dne 21.09.2010 týkající se navýšení podílu akcionáře města Prostějov v obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., nepeněžitým vkladem,
2) s c h v a l u j e
podle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, provedení vkladu majetku Statutárního města Prostějova, sestávajícího se z inženýrských sítí uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu, a jejich cen zjištěných metodou stanovení ceny obvyklé podle znaleckého posudku č. 5313/2015 ze dne 07.05.2015 vyhotoveného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., se sídlem Přemyslovka 3, Prostějov, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Krapkova 1635/26, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 494 51 723, oproti vydání akcií Statutárnímu městu Prostějovu v úhrnném emisním kursu v hodnotě 24.186.000,- Kč za předpokladu, že valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Krapkova 1635/26, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 494 51 723, rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti výše uvedeným nepeněžitým vkladem Statutárního města Prostějova.

K bodu 15. 4 Schválení prodeje majetku v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení číslo 15270:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemků st. p.č. 59/15 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 932 m2 včetně jiné stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, p.č. 200/5 – ostatní plocha o výměře 199 m2, p.č. 518/5 – vodní plocha o výměře 22 m2, p.č. 200/6 – ostatní plocha o výměře 119 m2, vše v k.ú. Krasice, společnosti ZELOS, spol. s r.o., se sídlem Radlická 76/1302, Praha 5 - Smíchov, PSČ: 150 00, IČ: 452 80 096, za následujících podmínek:
a) s ohledem na stavebně-technický stav předmětného majetku za nabídnutou kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) před uzavřením kupní smlouvy bude dořešeno umístění inženýrských sítí na pozemcích společnosti GALA, a.s., souvisejících s objektem na st. p.č. 59/15 v k.ú. Krasice a přístup k tomuto objektu přes areál společnosti GALA, a.s., zřízením služebností,
d) při prodeji předmětného majetku se analogicky použije postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova,
e) kupní smlouva bude uzavřena až po dořešení umístění inženýrských sítí na pozemcích společnosti GALA, a.s., souvisejících s objektem na st. p.č. 59/15 v k.ú. Krasice a přístupu k tomuto objektu přes areál společnosti GALA, a.s., zřízením služebností a nejdříve 01.01.2016; do té doby budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějov a společností ZELOS, spol. s r.o., ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě.

K bodu 15. 5 Schválení prodeje pozemku p.č. 1612/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15271:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 1612/1 – ostatní plocha o výměře 431 m2 v k.ú. Prostějov společnosti ECO Finance Group s.r.o., se sídlem Mánesova 887/12, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 276 93 953, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 730.000 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu bytového domu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba bytového domu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání bytového domu na převáděném pozemku,
d) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděného pozemku; toto právo zanikne dnem zahájení stavby bytového domu,
e) v kupní smlouvě bude současně zřízena na části pozemku p.č. 1612/1 v k.ú. Prostějov služebnost stezky a cesty pro veřejnost a služebnost spočívající v právu umístit a užívat stavbu cyklostezky ve prospěch Statutárního města Prostějova; služebnosti budou zřízeny na dobu neurčitou a bezúplatně,
f) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
g) náklady na zpracování geometrického plánu na zaměření služebností uhradí Statutární město Prostějov,
h) při prodeji předmětného pozemku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

K bodu 15. 6 Schválení prodeje pozemku p.č. 729/11 v k.ú. Čechovice-Záhoří
Schváleno usnesení číslo 15272:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 729/11 – ostatní plocha o výměře 47 m2 v k.ú. Čechovice-Záhoří za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 80 Kč/m2, tj. celkem 3.760 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 7 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 223/6 a p.č. 225/2, oba v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení číslo 15273:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej částí pozemků p.č. 223/6 - zahrada a p.č. 225/2 – ostatní plocha, oba v k.ú. Domamyslice, o celkové výměře cca 185 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 300 Kč/m2, tj. celkem cca 55.500 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 8 Schválení výkupu pozemků p.č. 3710/18 a p.č. 6757/8, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 15274:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. výkup pozemků p.č. 3710/18 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m2 a p.č. 6757/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 143 m2, oba v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem ve výši 51.100 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

050000000000

52.100

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 3710/18 a p.č. 6757/8, oba v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

070000000000

52.100

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15. 9 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6482 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 15275:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup části pozemku p.č. 6482 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 200 m2 od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 60.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

61.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6482 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

61.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15.10 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015, schválení výkupu části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 15276:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) změnu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 369/1, p.č. 369/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, dle Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015 uzavřené mezi spoluvlastníky těchto pozemků jako prodávajícími a Statutárním městem Prostějovem jako kupujícím spočívající v prodloužení lhůty pro vybudování komunikace mezi ulicí Luční a ulicí Plumlovská na převáděné části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova (nově označené jako p.č. 369/8 v k.ú. Čechovice u Prostějova), a to do 30.06.2016, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015,
b) ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015 zůstanou nezměněny,

2) výkup části pozemku p.č. 369/1 – orná půda o celkové výměře cca 245 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), od spoluvlastníků tohoto pozemku, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem cca 49.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování komunikace mezi ulicí Luční a ulicí Plumlovská a geometrickém zaměření části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova, která bude stavbou dotčena; do té doby budou vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě, a 

3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

50.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

50.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15.11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 z 02.04.2009
Schváleno usnesení číslo 15277:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 , spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2016, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 zůstanou nezměněny.

K bodu 16. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
Schváleno usnesení číslo 15278:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 17. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 2.11.2015
Schváleno usnesení číslo 15279:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 2.11.2015 bez připomínek.

RNDr. Alena R a š k o v á v.r. Ing. Zdeněk F i š e r v.r.
primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 2. a 3.11.2015

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 3.12.2015 11:09:05 | přečteno 489x | Richard Sedlák
load