Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2015 > 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

14.12.2015

ikona souboruZápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Odkaz na videozáznam z 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,

konaného dne 14.12.2015

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 15280:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

program svého 12. zasedání, konaného dne 14.12.2015 uvedený na pozvánce s tím, že

- z programu je stažen materiál pod bodem č. 12 Strategie ITI Olomoucké aglomerace,

- diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

 

K bodu  2. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 15281:

Zastupitelstvo města Prostějova

1. b e r e  n a  v ě d o m í

předložené informace k připomínkám Ministerstva vnitra k obsahu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova,

2. s c h v a l u j e

změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu.

 

K bodu  3. Odvolání a volba nových členů Finančního výboru

Schváleno usnesení č. 15282:

Zastupitelstvo města Prostějova

o d v o l á v á

z Finančního výboru

1. Mgr. Marka Jančíka na základě jeho rezignace ze dne 9.11.2015,

2. Ing. Lenku Černochovou na základě její rezignace ze dne 8.12.2015,

s c h v a l u j e

veřejnou volbu nových členů Finančního výboru.

 

Schváleno usnesení č. 15283:

Zastupitelstvo města Prostějova

v o l í

Miroslava Pišťáka členem Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

 

K bodu  4. Návrh odměn členům výborů a komise za rok 2015

Schváleno usnesení č. 15284:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

výplatu odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2015 dle důvodové zprávy.

 

K bodu  5. Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do orgánu obce – Městské policie Prostějov

Schváleno usnesení č. 15285:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městské policie Prostějov na 59 s účinností od 1.1.2016.

 

K bodu  6. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2016

Schváleno usnesení č. 15286:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

pozměňovací návrh Ing. Kousala, a to převedení částky 5 mil. Kč z náměstí Padlých hrdinů na náměstí Poděbradovo.

Schváleno usnesení č. 15287:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

pozměňovací návrh Ing. Kousala, a to, částka 400 000 Kč, určená na PD křižovatky na Poděbradově náměstí bude převedena na náměstí Padlých hrdinů tak, aby tam bylo i rameno do Českobratrské ulice.

Schváleno usnesení č. 15288:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

A. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2016 s těmito ukazateli:

celkový objem příjmů ve výši 784.079.290 Kč

celkový objem výdajů ve výši 854.405.690 Kč

z toho:

celkový objem neinvestičních výdajů 693.435.690 Kč

celkový objem investičních výdajů 160.970.000 Kč

celkový objem financujících operací ve výši   70.326.400 Kč 

 

B. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1.1.2016 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2015 formou rozpočtových opatření, jako čerpání finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,

 

b e r e n a v ě d o m í

 

A. rozpis investičních výdajů v celkovém objemu 160.970.000 Kč

jmenovitě takto:

Poř. číslo

Text

Organizace (identifikátor akce)

Tis. Kč

1

Nákup uměleckých děl

0100379000000

400,00

Celkem kapitola 10 – Kancelář primátora

400,00

2

Limit ostatních investic celkem – bude individuálně řešeno v průběhu roku 2016

0700396000000

15 000,00

Celkem kapitola 70 – Finanční

15 000,00

3

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant - úsek Anenská

0600055000000

300,00

7

CS Prostějov - Žešov (vč. PD)

0600263000000

4 500,00

10

CS Okružní II. (PD)

0600407000000

400,00

14

ZŠ E. Valenty zbudování hyg. kabinek - rek. soc. zaříz.  (II. stupeň PD)

0600475000000

100,00

15

Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71, zúžení komunikace (PD)

0600461000000

150,00

16

Studie proveditelnosti k realizaci protipovodňových opatření

0600489000000

200,00

19

Národní dům - sanace zdiva suterénu – kotelna

0600042000000

900,00

20

Autobusové čekárny (Dolní, Čechovice) vč. PD

0600057000000

500,00

21

Zámek - SZ a J křídlo (vč. PD)

0600408000000

10 000,00

22

Rondel nám. Padlých hrdinů (PD)

0600545000000

400,00

23

Plavecký bazén a koupaliště (PD)

0600357000000

100,00

24

CS Vrahovická II. etapa (pivovar - ZŠ Majakovského) vč. PD

0600275000000

300,00

25

Křižovatka  Poděbradovo nám.

0600354000000

5 000,00

26

Vrahovická - most (PD)

0600546000000

150,00

27

CS a chodník Určická, Okružní ul. - azylové centrum (PD)

0600417000000

200,00

28

Technická infrastruktura M. Alše (společná investice) vč. PD

0600387000000

100,00

29

Regenerace sídliště Šárka (možnost dotace 4 000 tis. Kč)

0600271000000

20 000,00

30

Vybudování chodníků a komunikace v lokalitě Čechovice - Domamyslice  (Plumlovská)

0600404000000

800,00

31

Revitalizace Kolářových sadů - rozšíření parku, můstky (dokončení)

0600274000001

500,00

32

Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD)

0600431000000

5 000,00

33

EÚO MŠ Železného – vyhodnocení

0600409000000

50,00

34

EÚO MŠ  Květná – vyhodnocení

0600482000000

50,00

35

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)

0600442000000

400,00

36

CS Martinákova - Pod Kosířem II. etapa (vč. PD)

0600400000000

1 500,00

37

Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch vč. PD

0600102000000

500,00

38

MŠ Smetanova EÚO  - vyhodnocení

0600464000000

50,00

39

MŠ Moravská EÚO – vyhodnocení

0600494000000

50,00

40

ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova – vyhodnocení

0600495000000

50,00

41

ZŠ Dr. Horáka - stavební úpravy technologie ředící vody bazénu

0600452000000

120,00

42

Most Čechovická vč. PD

0600496000000

2 400,00

43

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí a obkladů vč. PD

0600488000000

200,00

44

Vybudování parkoviště na Anenské ulici

0600490000000

4 600,00

45

Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu – udržitelnost

0600516000001

100,00

46

Zimní stadion – šatny

0600483000000

5 000,00

47

Městský hřbitov - urnové hroby

0600044000000

2 200,00

51

Sídliště Svornosti - regenerace (PD)

0600457000000

250,00

52

Komunikace a CS Anglická - Holandská

0600458000000

3 500,00

53

Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční – Plumlovská

0600461000000

4 000,00

54

Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané (PD)

0600465000000

400,00

55

Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD)

0600466000000

500,00

56

Parkovací stání Okružní ulice

0600468000000

1 100,00

57

Regenerace sídliště Tylova

0600476000000

4 000,00

59

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - PD

0600455000000

600,00

60

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - investiční studie

0600455000000

400,00

61

Regenerace panelového sídl. B. Šmerala (PD)

0600500000000

300,00

62

Malá průmyslová zóna Brněnská (PD)

0600502000000

400,00

63

Vybudování chodníku v ul. Na Brachlavě vč. PD

0600503000000

300,00

64

Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD

0600504000000

1 000,00

67

Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření (most)

0600414000000

4 000,00

71

Vybudování nového VO - ul. M. Alše ve Vrahovicích (PD)

0600509000000

100,00

72

ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity (PD)

0600512000000

300,00

73

CS Kostelecká vč. PD

0600513000000

2 000,00

75

Rekonstrukce komunikace Dykova (PD)

0600515000000

200,00

77

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice

0600521000000

500,00

78

Hřbitov Krasice - komunikace vč. PD

0600518000000

1 700,00

79

Komplexní řešení lokality u točny v Domamyslicích (PD)

0600519000000

250,00

80

Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu

0600522000000

9 000,00

81

Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD

0600547000000

500,00

82

Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD

0600449000000

700,00

83

Stavební úpravy ulice Veleslavínská (koordinace E.ON; VaK) vč. PD

0600524000000

4 300,00

84

EÚO Křížkovského 7 a Demelova 6a vč. PD

0600525000000

1 000,00

85

MŠ Smetanova - rek. systému vytápění a přípravy TUV vč. PD

0600526000000

3 900,00

86

EOÚ ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5 vč. PD

0600527000000

2 500,00

87

EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD

0600530000000

9 000,00

88

EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD

0600531000000

7 000,00

89

ART ECON - rekonstrukce sociálního zařízení

0600000508027

800,00

90

Rekonstrukce vnitrobloku Waitova, Manharda, Bulharská, Dr. Horáka (PD)

0600532000000

200,00

93

Komunitní domy pro seniory - Holandská vč. PD

0600534000000

1 500,00

94

Přivaděč vody do průmyslové zóny vč. PD

0600536000000

500,00

95

VO v ulici Zahradní vč. kabeláže a chodníků

0600537000000

800,00

96

Zastávky před domem služeb ve Vrahovicích (PD)

0600538000000

100,00

98

Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká (PD)

0600548000000

200,00

99

Parkoviště ve dvoře domu na nároží ul. Knihařská, U Spořitelny (PD)

0600539000000

100,00

100

Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. PD

0600540000000

900,00

101

Rekonstrukce sociálního zařízení v ND (PD)

0600549000000

200,00

102

Norská 2, 4, 6 - výměna výtahu z roku 1998

0600550000000

3 000,00

103

Vybudování vodovodní přípojky a kanal. jímky na překladišti TKO, Určická vč. PD

0600551000000

150,00

104

Zřízení nástupní plochy pro autobusovou dopravu v Čechůvkách

0600552000000

150,00

105

Zimní stadion - chladící věž pro strojovnu chlazení

0600553000000

700,00

109

Vnitroblok ul. Kostelecká 33-37, rekonstrukce komunikace a chodníků

0600554000000

2 300,00

112

2. Tělocvična (PD)

0600542000000

500,00

113

3. Nový park - jih (PD)

0600555000000

300,00

114

9. Koupaliště Vrahovice po získání do majetku (PD)

0600556000000

800,00

115

Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice

0600557000000

200,00

116

Rekonstrukce DDM - Vápenice vč. PD

0600192000000

500,00

117

Komunitní dům Sušilova (PD)

0600558000000

500,00

118

Rozšíření Aquaparku (PD)

0600559000000

500,00

119

Rybník Žešov (PD)

0600560000000

100,00

Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice

145 570,00

Celkem investice

160 970,00

 

B. rozpis oprav a údržby u kapitoly 60 – Rozvoj a investice v celkovém objemu 35.040.000 Kč

jmenovitě takto:

Poř. číslo

Text

Organizace (identifikátor akce)

Tis. Kč

1

Nová radnice - fasáda, střecha

0600051000000

12 000,00

2

Nová radnice - fasáda, střecha (PD)

0600051000000

200,00

4

Revitalizace školních zahrad - I. a II. et. - udržitelnost

0600282000001

200,00

5

ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo)

0600415000000

1 500,00

6

ZŠ a MŠ Palackého - repase a výměna oken (ZŠ Skálovo) TDI

0600415000000

50,00

8

Městské hradby

0600424000000

3 000,00

9

Městské hradby (PD, TDI)

0600424000000

100,00

11

Regenerace parku kostela Sv. Petra a Pavla - udržitelnost

0600435000000

100,00

12

Arkády městského hřbitova - střecha

0600456000000

2 000,00

13

Arkády městského hřbitova - střecha (PD)

0600456000000

100,00

17

Národní dům - střecha

0600042000000

3 000,00

18

Národní dům - střecha (PD)

0600042000000

300,00

48

Městský hřbitov -  informační systém a mobiliář (PD)

0600044000000

100,00

49

Zámek - oplocení, podezdívka

0600497000000

500,00

50

Zámek - oplocení, podezdívka (PD, TDI)

0600497000000

50,00

58

Strategické materiály pro čerpání dotací EU - neinvestiční studie

0600455000000

400,00

65

Kino metro - plošina a výtah

0600505000000

200,00

66

Kino metro - plošina a výtah (PD, TDI)

0600505000000

30,00

68

Rozšíření biookoridoru Hloučela vč. PD

0600507000000

2 000,00

69

Krasický rybník - stavební úpravy

0600508000000

2 500,00

70

Krasický rybník - stavební úpravy (PD)

0600508000000

100,00

74

Jezdecká kasárna - demolice hlavního objektu

0600517000000

3 000,00

76

Statické zajištění komína ve dvorním traktu domu na nám. TGM 22

0600000000000

500,00

91

Muzeum - oprava dřevěných konstrukcí budovy muzea (dřevomorka)

0600000000000

1 400,00

92

Muzeum - oprava dřevěných konstrukcí budovy muzea (dřevomorka) PD

0600000000000

80,00

97

Oprava oplocení ZŠ na ulici Čechovická

0600000000000

480,00

107

Městské lázně - oplocení z ul. Blahoslavova

0600000000000

300,00

108

ND balkony ve spolkové části

0600000000000

200,00

110

Restaurování sochy J. Wolkera

0600000000000

200,00

111

Restaurování sochy K. H. Borovského

0600000000000

450,00

Celkem kapitola 60 – Rozvoj a investice

35 040,00

Celkem opravy a údržba u kapitoly 60 – Rozvoj a investice

35 040,00

 

C. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě 70.326.400 Kč

jmenovitě takto:

Poř. číslo

Text

Tis. Kč

1

Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce

74 143,56

2

Dotace do fondu reinvestic nájemného

-2 187,16

3

Dotace do fondu zeleně

-2 000,00

4

Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města

-2 765,75

5

Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71

2 765,75

6

Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2015)

370,00

Celkem financování

70 326,40

 

D. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 tak, jak je uveden v příloze č. 10 důvodové zprávy,

 

E. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schválených RMP 10.11.2015 v rámci finančních plánů v úhrnné sumě 77.184.950 Kč

jmenovitě takto:

Poř. číslo

Příspěvková organizace

Tis. Kč

1

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

1 444,35

2

MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO

2 496,67

3

MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO

3 250,25

4

MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO

2 603,74

5

MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO

1 279,29

6

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

5 070,43

7

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

4 025,78

8

ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

7 679,09

9

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4 620,32

10

ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

2 708,33

11

RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

5 577,93

12

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

7 121,58

13

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

4 161,53

14

Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

7 757,89

15

ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1 651,55

16

Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

5 358,81

17

Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

8 269,61

18

Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

2 107,80

Celkem příspěvkové organizace

77 184,95

F. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 2016 schválených RMP 10.11.2015 v rámci finančních plánů, tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 11,

 

s t a n o v u j e

A. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 189,605,77 tis. Kč,

B. výši věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém objemu 56.273,83 tis. Kč,

 

s v ě ř u j e

A. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 2.000.000 Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových podílů,

B. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5.000.000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), jde-li o:

- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města, akcií a majetkových podílů,

- snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu, vyjma

1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo

2. nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města Prostějova,

C. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:

- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2016 (do 5.000.000 Kč včetně),

- poskytnutí dotací v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování dotací, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,

- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000 Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů,

D. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy na škodní a havarijní události k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na majetku města, vyjma nabytí nemovitého majetku (do 3.000.000 Kč včetně),

E. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu Finančního odboru MMPv oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova a při projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po skončení kalendářního roku,

 

p o v ě ř u j e

vedoucí odborů, vykonávající metodickou funkci vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:

- řádně odůvodněné změny ukazatele - spotřeba energie ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2016 a vést o těchto změnách úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna projednána a schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),

u k l á d á

A. vedoucímu Finančního odboru MMPv zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016, kterými jsou povinni se řídit,

B. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016, kterými jsou povinny se řídit,

C. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2016:

- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,

- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,

- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2016 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro škodní a havarijní události) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2016 zapojováním rezervních zdrojů města.

 

K bodu  7. Rozpočtové opatření kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem  města a 90 - správa a údržba majetku  města

Schváleno usnesení č. 15289:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003612

3112

 

 

0500000000000

800.757

zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí; příjem z realizovaného prodeje bytových jednotek a domů z majetku statutárního města Prostějova

0050

003639

2119

 

 

0500000000000

98.032

zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; úhrady za zřízení služebnosti na pozemcích v majetku statutárního města Prostějova

0050

003639

2131

 

 

0500000000000

371.649

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků; příjem za pronájem pozemků v majetku statutárního města Prostějova

0050

003639

2132

 

 

0500000000000

156.260

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí; příjem za pronájem nemovitostí v majetku města spravovaných OSÚMM

0050

003639

2133

 

 

0500000000000

75.732

zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí; příjem za pronájem movitých věcí v majetku statutárního města Prostějova

0050

003639

3111

 

 

0500000000000

102.229

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků; příjem z realizovaných prodejů pozemků z majetku statutárního města Prostějova

0050

001031

2139

 

 

0500000500000

4.840.000

zvýšení pol. 2139 – ostatní příjmy z pronájmu majetku; příjem za pronájem souboru movitého a nemovitého majetku společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.

0090

003725

2324

 

 

0900000000000

740.946

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady; zpětný odběr elektrospotřebičů, odměna za třídění odpadů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003613

5153

 

 

0500000000000

830.000

snížení pol. 5153 – plyn; úhrada nákladů za spotřebu plynu v nemovitostech spravovaných OSÚMM

0090

003631

5154

 

 

0900000900800

4.050.000

snížení pol. 5154 – el.energie; úhrada nákladů za spotřebu el.energie – veřejné osvětlení a objekty spravované MMPv

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

000000001

0700000000000

12.065.605

zvýšení pol. 5115 – Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu  8. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 15290:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

17 700 000

 

Fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0060

3322

6121

 

 

0600042000000

1 000 000

 

Národní dům - sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby

 

0060

2219

6121

 

 

0600271000000

1 000 000

 

Regenerace sídliště Šárka

 

0060

2219

6121

 

 

0600275000000

800 000

 

CS Vrahovická II. etapa

 

0060

3412

6121

 

 

0600357000000

900 000

 

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul.

 

3412

6121

 

 

357000000

400 000

 

0060

3636

6121

 

 

0600387000000

300 000 

 

Technická infrastruktura M. Alše vč. PD (společná investice)

 

0060

2219

6121

 

1

0600408000000

4 900 000

 

Zámek - nádvoří, jižní křídlo, severozápadní křídlo

 

0060

2219

6121

 

1

0600427000000

1 200 000

 

CS Šmeralova

 

0060

2212

6121

 

 

0600442000000

400 000

 

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)

 

0060

2219

6121

 

 

0600457000000

200 000

 

Regenerace sídl. Svornosti

 

0060

3111

6121

 

1

0600494000000

1 300 000

 

MŠ Moravská – EÚO

 

0060

3111

6121

 

1

0600495000000

1 000 000

 

ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova

 

0060

3322

5171

 

 

0600497000000

1 200 000

 

Zámek oplocení

 

0060

3313

5171

 

1

0600505000000

500 000

 

Kino Metro - oprava střešního pláště, plošina a výtah

 

0060

3631

6121

 

 

0600509000000

600 000

 

Vybudování nového VO - ul. M. Alše a Jaselská ve Vrahovicích (vč. PD)

 

0060

2212

6121

 

 

0600515000000

400 000

 

Rekonstrukce komunikace Dykova (vč. PD)

 

0060

3636

5169

 

 

0600517000000

2 000 000

 

Jezdecká kasárna - zakonzervování hlavního objektu a demolice přidružených částí

 

K bodu  9. Dotace nedoporučené – oblast sportu

Schváleno usnesení č. 15291:

Zastupitelstvo města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 60.000,-- Kč

SVAZU VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBU PROSTĚJOV, Kravařova 1, IČO 657 62 274 (poř. č. žádosti 101)

- na Mistrovství světa v raftingu juniorů v Indonésii (startovné, doprava, ubytování)

 

2. ve výši 500.000,-- Kč

Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČO 017 95 660 (poř. č. žádosti 90)

- na celoroční činnost mládežnických družstev klubu (pronájem tělocvičen, doprava, ubytování, sportovní vybavení)

 

3. ve výši 650.000,-- Kč

LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČO 228 66 388 (poř. č. žádosti 98)

- na zabezpečení chodu hokejového klubu mládeže (doprava, rozhodčí, zdravotní služba, odměna trenérům, pořízení PC).

 

K bodu 10. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Schváleno usnesení č. 15292:

Zastupitelstvo města Prostějova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“) dle předloženého návrhu

- s tím, že sazba místního poplatku na rok 2016 je stanovena ve výši 600,- Kč, z toho v článku 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky ve výši 250,- Kč, v článku 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350,- Kč;

- se změnou dle návrhu Ing. Cardy, a to v Čl. 6 Osvobození a úlevy, v odst. (4) vypustit ve větě první text „odst. 1 a“.

 

K bodu 11. OZV Požární řád města Prostějova

Schváleno usnesení č. 15293:

Zastupitelstvo města Prostějova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova Požární řád města Prostějova dle předloženého návrhu.

 

K bodu 13. Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově - schválení projektové dokumentace

Schváleno usnesení č. 15294:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

I. Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově dle předloženého návrhu,

II. realizaci 1. etapy regenerace sídliště Šárka v Prostějově v roce 2016.

 

K bodu 14. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2016

Schváleno usnesení č. 15295:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

1) zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2016, dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 13. 10. 2015

kulturní památka

 

vlastník kulturní památky

 

druh prací

 

socha J. Wolkera

 

statutární město Prostějov

restaurování sochy

 

socha K. H. Borovského

statutární město Prostějov

restaurování sochy,

včetně zhotovení nového základu

 

2) pověření RNDr. Aleny Raškové, primátorky statutárního města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016.

 

K bodu 15. Zadávací řízení veřejné zakázky „Komunální služby pro město Prostějov 2017-2024“ – odůvodnění významných veřejných zakázek

Schváleno usnesení č. 15296:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Odůvodnění významných nadlimitních veřejných zakázek s názvy „Správa, opravy a údržba místních komunikací města Prostějova 2017-2024“, „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“, „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova 2017-2024“ a „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“, zpracovaná v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“) a s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „vyhláška“), a to ve znění dle příloh č. 1-4 k tomuto materiálu.

 

K bodu 16. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 8095, 8096 v k.ú. Prostějov a 8097 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 15297:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení přeložky plynového vedení včetně chráničky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby plynového vedení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 8095, 8096 v k.ú. Prostějov a 8097 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Povodí Morovy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 Brno, IČO: 70890013, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Povodí Moravy, s.p., a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

 

K bodu 17.1 Předkupní právo Statutárního města Prostějova k nemovitým věcem v k.ú. Krasice ve vlastnictví Fondu ohrožených dětí

Schváleno usnesení č. 15298:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

nevyužití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku st. p.č. 110 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 99 (Západní 72 v Prostějově), a k pozemkům p.č. 1 – ostatní plocha o výměře 288 m2 a p.č. 3/1 – zahrada o výměře 744 m2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví Fondu ohrožených dětí, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1038/6, PSČ: 110 00, IČ: 004 99 277.

 

Schváleno usnesení č. 15299:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku st. p.č. 110 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 99 (Západní 72 v Prostějově), a k pozemkům p.č. 1 – ostatní plocha o výměře 288 m2 a p.č. 3/1 – zahrada o výměře 744 m2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví Fondu ohrožených dětí, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1038/6, PSČ: 110 00, IČ: 004 99 277, s tím, že správní poplatek spojený s výmazem předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí Fond ohrožených dětí.

 

K bodu 17.2 Předávání technických zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření

Schváleno usnesení č. 15300:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

předávání technických zhodnocení majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, který byl svěřen příspěvkovým organizacím zřizovaným Statutárním městem Prostějovem, k hospodaření těmto příspěvkovým organizacím, a to formou předávacího protokolu.

 

K bodu 17.3 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 92/1 a p.č. 96/1, oba v k.ú. Žešov

Schváleno usnesení č. 15301:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků p.č. 92/1 - trvalý travní porost a p.č. 96/1 – ostatní plocha, oba v k.ú. Žešov, o celkové výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 300 Kč/m2, tj. celkem cca 9.000 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

K bodu 17.4 Schválení uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku

Schváleno usnesení č. 15302:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zhodnocení silničního majetku mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, jako vlastníkem stavby silnice č. II/433 na pozemku p.č. 421/1 v k.ú. Žešov a Statutárním městem Prostějovem jako investorem stavby „Stezka pro cyklisty a chodce Prostějov – Žešov – III. etapa“ za podmínek dle přiložené Smlouvy o zhodnocení silničního majetku.

 

K bodu 17.5 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 7976 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 15303:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „CS Vrahovická – Okružní křižovatka nám. Padlých hrdinů“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět uložení zemního kabelového vedení veřejného osvětlení, v právu strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby zemního kabelového vedení veřejného osvětlení a strpět vstup oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 7976 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou dle znaleckého posudku, minimálně však ve výši 1.000 Kč bez DPH,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

c) do doby zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

 

K bodu 17.6 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009

Schváleno usnesení č. 15304:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.09.2016, za následujících podmínek:

a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009,

b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

 

K bodu 17.7 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009

Schváleno usnesení č. 15305:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.10.2016, za následujících podmínek:

a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,

b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

 

K bodu 19. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 15306:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

 

K bodu 20. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 14.12.2015

Schváleno usnesení č. 15307:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 14.12.2015 bez připomínek.

 

 

 

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

 

Prostějov 14.12.2015

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 22.12.2015 15:28:26 | přečteno 449x | Richard Sedlák
load