Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2015 > 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané 11.6.2015

7. – mimořádné - zasedání Zastupitelstva města Prostějova, svolané na 11.6.2015 do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 (zápis úvodní části)

Odkaz na videozáznam z 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
15:09:41
Předsedal Miroslav Pišťák, primátor města Prostějova.

Předsedající konstatoval, že 7. – mimořádné - zasedání svolal na základě žádosti 13ti členů Zastupitelstva města Prostějova. Upozornil všechny přítomné, že z jednání je na webu vysílán přímý /on-line/ přenos. Po zajištění anonymizace bude záznam z jednání na webu archivován v souladu s jednacím řádem. Pozvání obdrželi všichni členové zastupitelstva města a při zahájení byli přítomni členové Zastupitelstva města Prostějova v počtu 27 a další hosté dle prezenční listiny, takže podle § 92 odst. 3 zákona o obcích bylo zastupitelstvo schopno se usnášet a jednání mohlo být zahájeno.

Dále předsedající připomenul, že v případě možného střetu zájmů při projednávání některé záležitosti zařazené na program zasedání zastupitelstva je následující postup: pokud člen zastupitelstva neoznámil písemně před zahájením zasedání, že by se u něho mohlo jednat o možný střet zájmů, může tuto skutečnost sdělit i ústně před projednáváním příslušného bodu, resp. před tím, než učiní jakýkoliv úkon v rámci projednávání toho bodu, tj. před tím, než vystoupí v rozpravě nebo před zahájením hlasování.

Zapisovatelkou byla jmenována Věra Krejčí a v souladu s čl. 8, odst. 2) jednacího řádu pověřil předsedající ověřením zápisu Ing. Aleše Matyáška a PaedDr. Jaroslava Šlambora.

Omluveni: Balák Martin, MUDr., Faltýnek Jaroslav, Ing., Filouš František, Ing., Holík Pavel, MUDr., Mačák Alois, PhDr., MBA, Smetana Pavel, Bc. Ing. Blumenstein se dostavil později.

Předsedající M. Pišťák: „Program dnešního jednání je uvedený na pozvánce. Má někdo připomínky k tomuto návrhu programu? Já jsem dostal několik papírů s nejrůznějšími návrhy. Čili pověřujete mě, abych je přečetl? Dobře. Takže název materiálu je Projednání situace města v souvislosti s vynesením rozsudku o neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích se společností Manthellan, a.s., předkládá Ing. Aleš Matyášek, který bychom mohli zařadit jako bod 2.1. Nechám o tomto návrhu na doplnění programu hlasovat.“

Ing. Matyášek s technickou poznámkou: „To není materiál, který by měl být projednávaný extra, to je materiál, který je k tomu bodu programu, který je již navržen, protože tam žádné usnesení zatím navrženo není.“

M. Pišťák: „Čili rozumím tomu tak, že jsou to materiály všechny tři, které jsem dostal.“

Ing. Matyášek: „Ten materiál, co jste teď citoval, tak je k tomu bodu 2, další materiál je k Národnímu olympijskému centru.“

M. Pišťák: „Pak tady vidím ještě jeden Pozastavení pořizování III. změny územního plánu a to je nový materiál?“

Ing. Navrátil: „Jestli můžu, tak k tomu bych řekl já, to je opět k materiálu Manthellan, je to pozastavení pořizování II. změny územního plánu a rovněž je to podkladový materiál k bodu 2.“

M. Pišťák: „Budou to materiály k bodům programu dvě a k bodu programu tři. Rozumím tomu dobře?“

Předsedající dále sdělil, že do rozpravy se přihlásil občan s trvalým pobytem v Prostějově Jiří Zakopal k bodu 4. Porušení povinností a při projednávání tohoto bodu dostane právo přednostního vystoupení.

M. Pišťák: „Program dnešního jednání je tedy uvedený na pozvánce, má někdo k tomuto návrhu ještě další připomínky nebo návrhy? Bylo vysvětleno, že ty tři písemné návrhy jsou k jednotlivým bodům programu, takže není potřeba o nich hlasovat. Takže mohu nechat hlasovat o návrhu na usnesení: Zastupitelstvo města Prostějova schvaluje program svého 7. – mimořádného – zasedání, konaného dne 11.6.2015 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zahajuji tedy hlasování.“

HLASOVÁNÍ
15:12:54
______________________________________________________________________
Augustin Josef, JUDr. KSČM 21 Zdržel se
Balák Martin, MUDr. PV 23 Omluven
Bartošová Zuzana, MVDr. KDU-ČSL 25 Pro
Blumenstein Tomáš, Ing. ODS 34 Pro
Copková Ivana KSČM 27 Zdržel se
Faltýnek Jaroslav, Ing. ANO 2011 29 Omluven
Filouš František, Ing. ANO 2011 6 Omluven
Fišer Zdeněk, Ing. ČSSD 19 Zdržel se
Fröml František, Ing., arch. ZPP 2 Pro
Galářová Milada, Mgr. ČSSD 7 Zdržel se
Grulich Bedřich, Ing. ČSSD 13 Zdržel se
Halvadžievová Jana ČSSD 33 Proti
Hemerková Ivana, Mgr. PV 9 Zdržel se
Holík Pavel, MUDr. ČSSD 22 Omluven
Jura František, Mgr. ANO 2011 20 Pro
Kapounek Petr ZPP 16 Pro
Kolář Václav, PhDr. TOP 09 18 Pro
Kousal Petr, Ing. KDU-ČSL 1 Pro
Krchňavý Jan, PaedDr. PV 31 Zdržel se
Mačák Alois, PhDr., MBA ČSSD 4 Omluven
Matyášek Aleš, Ing. TOP 09 32 Pro
Naiclerová Hana, Ing., MBA ANO 2011 26 Pro
Navrátil Jan, Ing. ZPP 12 Pro
Nevrla Aleš, MUDr. TOP 09 14 Pro
Palacká Věra, PhDr. ZPP 35 Pro
Pišťák Miroslav ČSSD 3 Proti
Pospíšil Jiří, Mgr. PV 11 Proti
Rašková Alena, RNDr. ČSSD 30 Zdržel se
Sekaninová Božena ČSSD 15 Zdržel se
Smetana Pavel, Bc. ČSSD 24 Omluven
Sokolová Milada, Ing. ODS 10 Pro
Šlambor Jaroslav, PaedDr. KSČM 5 Zdržel se
Šmíd Václav, Ing. KSČM 28 Proti
Švec František, Mgr. ANO 2011 17 Pro
Župková Marcela ANO 2011 8 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů Celkem zastupitelů: 35
Pro: 15 (43%) Proti: 4 (11%) Zdrželo se: 10 (29%) Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6

Nebyl schválen návrh: Zastupitelstvo města Prostějova schvaluje program svého 7. – mimořádného – zasedání, konaného dne 11.6.2015 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

M. Pišťák: „Musím konstatovat, že program dnešního jednání nebyl schválen, protože pro hlasovalo 15. Je to situace, s kterou jsme se ještě, alespoň já osobně jsem se s ní nesetkal. V okamžiku, kdy není schválen program dnešního jednání, mně pak nezbývá nic jiného, než dnešní jednání ukončit, protože pokud není schválen program, tak není podle čeho jednat. Zeptám se pro jistotu právníků.“

Ing. Navrátil: „Žádám o přerušení jednání na schůzku klubů.“

M. Pišťák: „Nebyl schválen program dnešního jednání, bude to z mé strany velká vstřícnost. Takže přerušuji jednání na 10 minut na schůzku klubu zastupitelů
Pro Prostějov.“

Ing. Navrátil: „Za vstřícnost děkuji.“

M. Pišťák: „Čili 10 minut.“

Po přestávce pokračovalo jednání rozpravou:

Ing. Navrátil: „Navrhuji schválit program s jedním bodem, který se jmenuje Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.“

M. Pišťák: „Protože došlo k situaci, kdy návrh programu nebyl schválen, tak já jsem vyhověl žádosti klubu zastupitelů Změna pro Prostějov, očekával jsem nějaký jiný návrh, nicméně už bylo jednou rozhodnuto, že návrh, ,jehož součástí byl i bod č. 5 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva, nebyl schválen, takže já jsem na velkých rozpacích, jestli mám vůbec nechat hlasovat o tomto návrhu. Poprosím právníky, aby mě v tomto ohledu poučili.“

JUDr. Květa Olašáková, právnička města: „Jak pan primátor řekl, je to situace, která se stala poprvé. Zákon říká pouze to, že zastupitelstvo může jednat na základě schváleného programu jednání, takže program zatím schválen nebyl. Pokud tedy se rozhodnete, že budete o tom programu hlasovat ještě jednou a schválíte si nějaký jiný program, já netuším, co to udělá. Schválený program zatím není, takže jednat se nemůže. Zákon na tuto situaci nepamatuje, jednací řád také ne.“

M. Pišťák: „Já k tomu nepřipustím žádnou rozpravu, znovu opakuji, jestli nebyl schválen program, pak mou jedinou povinností je ukončit dnešní jednání. Budu velmi vstřícný, slovo má Ing. Blumenstein.“

Ing. Blumenstein: „Jestli mohu, pokud se aspoň trochu řídíme nějakými precedenty, nějakým precedentním právem, tak za to období od voleb do nyní, pamatujeme celou škálu hlasování, která nějakým nedopatřením nedopadla úplně přesně tak, jak jej navrhla třeba koalice, nebo rada města a pamatuji si v mnohých případech, že došlo k opakování hlasování. Nepřipomínal bych tu třeba volbu primátora a bylo to i v celé řadě jiných případů, kdy došlo k opakování hlasování. Je tedy otázkou, jestli opravdu není na místě a rozhodně to není ani v rozporu se zákonem o obcích ani v rozporu s naším jednacím řádem, pokud by neprošel jeden návrh programu a je tu navržen jiný návrh programu, tak nevidím důvod, proč bychom jako suverénní orgán jako zastupitelstvo nemohli hlasovat o nově navrženém programu.“

M. Pišťák: „Jestli někdo z přítomných chce zpochybnit hlasování, pak mou povinností bude nechat hlasovat znovu, ale o původním návrhu. Výklad práva tímto směrem je skutečně pro mě překvapující, zpochybňuje někdo to předcházející hlasování? Pokud ano, pak je mou povinností nechat znovu o tom původním návrhu hlasovat.“

Ing. Navrátil: „Já se omlouvám, ale protože nevěřím svým očím a zřejmě jsem se chtěl zdržet, tak bych…… víte co, já se vzdávám tohoto návrhu, ale chtěl bych upozornit všechny, kteří se na toto dívají, že je to opravdu precedens a nelíbí se mi to.“

M. Pišťák: „Zpochybňujete, pane inženýre to hlasování?“

Ing. Navrátil: „Ne.“

M. Pišťák: „Dobře. Pak v tomto okamžiku, pardon technická.“

Ing. Matyášek: „Technická k tomu co se tady děje, vážení kolegové. Myslím si, že mimořádné zastupitelstvo je natolik závažná věc, že to, že jste neschválili program, který byl navržen, tak skutečně dává velmi špatné světlo na to, v jakém stavu je město Prostějov z hlediska jeho vedení.“

M. Pišťák: „Máte právo takto vystupovat, než ukončím toto jednání, tak připomenu něco, co jsem říkal už mnohokrát. Jestli chcete vyvodit personální odpovědnosti za minulou situaci a škody, tak mně řekněte, na základě čeho chcete tvrdit, že vznikla škoda. Končím dnešní jednání.“

Jednání bylo ukončeno v 15:30 hod.

Miroslav Pišťák, primátor, v.r.
Ing. Aleš Matyášek v.r.
PaedDr. Jaroslav Šlambor v.r.

Prostějov 11.6.2015
Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv

Vytvořeno 21.9.2015 16:23:03 | přečteno 522x | Věra Krejčí
load