Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2015 > 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané 29.6.2015

 

8. – mimořádné - zasedání Zastupitelstva města Prostějova, svolané na 29.6.2015 do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14

ikona souboruKe stažení: Zápis z 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Odkaz na videozáznam z 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení číslo 15186:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
zařadit na program dnešního zasedání Záležitost projektu Manthellan, a.s. jako bod 3.A.

Schváleno usnesení číslo 15187:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 8. – mimořádného - zasedání, konaného dne 29.6.2015 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – II. etapa“
Schváleno usnesení číslo 15188:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – II. etapa“ ve výši 489 920,25 Kč,
2. Smlouvu č. 11096876 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 3. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějov“
Schváleno usnesení číslo 15189:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v grantovém řízení Oranžový přechod na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějov“ ve výši 120.000,- Kč,
2. smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku OP 11_15 z Nadace ČEZ ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 4. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15190:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

 

 

Miroslav P i š ť á k                                                              RNDr. Alena R a š k o v á
primátor města Prostějova                                                  1. náměstkyně primátora

Prostějov 29.6.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 21.9.2015 16:23:17 | přečteno 474x | Věra Krejčí
load