Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2015 > 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané 7.9.2015

ikona souboruKe stažení: Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Odkaz na videozáznam z 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení číslo 15191:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 9. zasedání, konaného dne 7.9.2015 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2015
Schváleno usnesení číslo 15192:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2015“,
s c h v a l u j e
rozpočtová opatření za I. pololetí 2015 podléhající na základě usnesení ZMP č. 14268 ze dne 15.12.2014 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2015, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 22.724.829,94 Kč tak, jak jsou uvedená v důvodové zprávě na straně č. 7 a 8.

K bodu 3. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o.p.s. za rok 2014
Schváleno usnesení číslo 15193:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o.p.s. za rok 2014.

K bodu 4. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 na obnovu kulturních památek
Schváleno usnesení číslo 15194:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace na obnovu níže uvedených nemovitých kulturních památek, uvedených v Rozpisu účelové dotace, poskytnuté statutárnímu městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015:

a) kulturní památky: zámek
akce obnovy: obnova (restaurování) kovaného plotu umístěného kolem zámeckého příkopu na p.č. 243 a 244 a další související práce
dotace MK ČR: 240.000,- Kč
použití dotace : 2015
vyúčtování poskytnuté dotace : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

b) kulturní památky: sloup se sochou Panny Marie
akce obnovy: obnova (restaurování) sloupu a další související práce
dotace MK ČR: 100.000,- Kč
použití dotace : 2015
vyúčtování poskytnuté dotace : MK ČR s vyúčtováním dotace jako celku

2. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví statutárního města) ve výši 340.000,- Kč.

K bodu 5. Schválení přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15195:
Zastupitelstvo města Prostějova
a) s c h v a l u j e
1. přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Prostějova z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 120 000 Kč,
2. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc a statutárním městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov dle přílohy,
b) p o v ě ř u j e
primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

K bodu 6. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15196:
Zastupitelstvo města Prostějova
a) s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 47 000,- Kč pro JSDH města Prostějova spolufinancování statutárního města Prostějova minimálně ve výši 60 % z celkových nákladů
2. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova
40a, Olomouc a statutárním městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov dle přílohy

b) p o v ě ř u j e
primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

K bodu 7. Přijetí dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října
Schváleno usnesení číslo 15197:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 190.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října
b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 190.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října dle předloženého návrhu.

K bodu 8. Přijetí investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Dotačního programu pro sociální oblast
v souladu se Specifikací oblasti podpory Prevence kriminality na rok 2015 a uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace
Schváleno usnesení číslo 15198:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí investiční dotace od Olomouckého kraje z Dotačního programu pro oblast Prevence kriminality na rok 2015 ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů projektu „Prostějov – Digitální IP záznamové zařízení
s enkodérem pro analogové kamery“ v rámci Programu prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015

b) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a Statutárním městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Prostějov – Digitální IP záznamové zařízení s enkodérem pro analogové kamery“.

K bodu 9.1 Dotace - Rotary klub Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15199:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR ve výši
50 000,-- Kč Rotary klubu Prostějov, nám. E. Husserla 15, IČO 479 22 591 (poř. číslo žádosti 68)
- na dofinancování akce Mezinárodní astronomický kemp 2015 – odměna lektorům a průvodcům (24 000 Kč zaplacení přednášek v AJ a prohlídek měst s výkladem v AJ), náklady na doprovod a instruktory (15 000 Kč strava, cestovné, odměna), astronomické pomůcky 11 000 Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Rotary klubem Prostějov, nám. E. Husserla 15, IČO 479 22 591, dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů


 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003299

5222

 

1

0200000000000

50 000,--

 

(zvýšení položky 5222 – Rotary klub Prostějov – dofinancování akce Mezinárodní astronomický kemp 2015)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

50 000,--

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 9.2 Dotace - TK Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15200:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 900 000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, spolek, se sídlem Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 00205061 (poř. číslo žádosti 34);
- dotace bude použita na dovybavení letní tělocvičny v Prostějově, Za Kosteleckou ulicí, sportovně technickým materiálem;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3412

6322

 

1

0600000000000

900 000

 

Dotace - Tenisový klub Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

0700000000000

900 000

 

Snížení rezervy FRR

c) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a Tenisovým klubem Prostějov, spolkem, se sídlem Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 00205061, dle přílohy.

K bodu 9.3 Dotace - oblast sportu (1.SK PROSTĚJOV, Prostějovský volejbal s.r.o.)
Schváleno usnesení číslo 15201:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků FRR

1. ve výši 615.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, Za Místním nádražím 4536/1, IČO 266 21 916 (poř. číslo žádostí 76 a 56)
- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (doprava na utkání mládežnických mužstev, údržba hracích ploch, energie – Olympijská ul., nájmy sportovišť) v částce 575.000,-- Kč
- na účast mužstev přípravek při akci „Ondrášovka Cup 2015“ (cestovné, ubytování) v částce 40.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

2. ve výši 800.000,-- Kč Prostějovský volejbal s. r. o., Za Kosteleckou 4161/49, IČO 291 92 277 (poř.č. žádosti 80)
- na náklady spojené s účastí klubu v nejprestižnější evropské volejbalové soutěži Champions League (ubytování, doprava, letenky, poplatky CEV)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy
1. mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem 1. SK PROSTĚJOV, Za Místním nádražím 4536/1, IČO 266 21 916 dle přílohy č. 1
2. v režimu de minimis mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Prostějovský volejbal s. r. o., Za Kosteleckou 4161/49, IČO 291 92 277 dle přílohy č. 2,

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

615.000,--

 

(zvýšení položky 5222 - 1. SK PROSTĚJOV – činnost mládežnických fotbalových družstev, Ondrášovka Cup 2015)

 

0020

003419

5213

 

1

0200000000000

800.000,--

 

(zvýšení položky 5213 Prostějovský volejbal s. r. o. – ubytování, doprava, letenky, poplatky CEV)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1.415.000,--

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 9.4 Dotace - SKC Prostějov z. s.
Schváleno usnesení číslo 15202:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků FRR ve výši 170.000,-- Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČO 155 27 395 (poř. č. žádosti 70)
- na úhradu licenčního poplatku UCI (světová cyklistická federace) v kategorii kontinentálních týmů a povinného pojištění závodníků a doprovodu pro rok 2016
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČO 155 27 395 dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

170.000

 

(zvýšení položky 5222 – SKC Prostějov z. s. – licenční poplatky a pojištění)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

170.000

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 9.5 Dotace - sociální oblast – nedoporučená
Schváleno usnesení číslo 15203:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 ve výši 1.000.000 Kč
- na založení nového spolku pro právní, psychologickou a ekonomickou poradnu – provozní a mzdové náklady (pronájem kancelářských prostor včetně energií a internetu, mzdové náklady pro členy spolku a praktikanty, nákup vybavení kanceláře, advokátní zastoupení, náklady na hosty k odborným prezentacím) z důvodu, že spolek není v souladu s § 226 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zapsán ve veřejném rejstříku – spolek není právnickou osobou a nemá právní subjektivitu.

K bodu 10. Návrh prominutí poplatků z prodlení
Schváleno usnesení číslo 15204:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí poplatků z prodlení ve výši 32.340,-- Kč.

K bodu 11. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a kapitoly 90 - správa a údržba majetku města
Schváleno usnesení číslo 15205:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003612

3112

 

 

0500000000000

37.479

zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí; příjem z prodeje bytových jednotek a domů

0050

003639

2119

 

 

0500000000000

506.477

zvýšení pol. 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti; úhrady za zřízení služebnosti na pozemcích v majetku města

0050

003639

3111

 

 

0500000000000

6.486.883

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků; příjmy z realizovaných prodejů pozemků z majetku statutárního města Prostějova

0050

006171

2310

 

 

0500000000000

1.144.660

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku; prodej technolog. zařízení kotelen a prodej panelů na ul. Kralická

0090

003745

2310

 

 

0900000000000

71.220

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku; příjmy z prodeje palivového dříví

0090

006171

2212

 

 

0900000000000

600.000

zvýšení pol. 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů; úhrada části smluvní pokuty společností GALVA s.r.o.


- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003634

2132

 

 

0500000000000

407.429

snížení pol. 2132 - příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí; pronájem tepelného hospodářství společnosti DSP, s.r.o.


- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5362

 

 

0500000505053

10.888

snížení pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu; daň z převodu nemovitostí mimo k.ú. Prostějov

0050

003639

6130

 

0000000001

0500000000000

3.269.120

snížení pol. 6130 – pozemky; fin.prostředky na zpětný odkup pozemku od spol. GALVA s.r.o.


- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5362

 

 

0500000000000

250.000

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu; úhrada daně z nabytí nemovitých věci v případě prodeje nemovitých věcí z majetku statutárního města Prostějova


- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

000000001

0700000000000

11.469.298

zvýšení pol. 5115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějova – osvětlení
Schváleno usnesení číslo 15206:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

 

1

0600533000000

360 000

Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějova - osvětlení přechodů na ulici Jungmannova a na ulici Dr. Horáka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

360 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce – osvětlení)
Schváleno usnesení číslo 15207:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočetvýdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

 

1

0600521000000

540 000

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - osvětlení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

540 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce – zastávky Vrahovice)
Schváleno usnesení číslo 15208:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočetvýdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600521000000

695 000

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

695 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov
Schváleno usnesení číslo 15209:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočetvýdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

 

 

0600520000000

110 000

Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov magistrátu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

110 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 11. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční – Plumlovská)
Schváleno usnesení číslo 15210:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočetvýdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600461000000

3 100 000

Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční – Plumlovská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 100 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov v Prostějově – urnové hroby, kolumbárium)
Schváleno usnesení číslo 15211:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočetvýdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

6121

 

1

0600044000000

300 000

Městský hřbitov v Prostějově – urnové hroby, kolumbárium

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

300 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkovací stání na ulici Okružní, Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15212:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočetvýdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600468000000

250 000

Parkovací stání na ulici Okružní, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

250 000

Snížení rezervy FRR


K bodu 11. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí – zimní stadion Prostějov)
Schváleno usnesení číslo 15213:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočetvýdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

1

0600483000000

190 000

Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí – Zimní stadion Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

190 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11.10 Rozpočtové opatření kapitoly 71 - Sociální fond
Schváleno usnesení číslo 15214:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočetvýdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0071

006171

5499

 

 

0710000710050

147.000,-

 

Zvýšení položky „Kultura, tělovýchova a sport“ po převodu zůstatku nad plánovaný objem prostředků sociálního fondu – příděl do Sociálního fondu

- snižujíprostředkysociálníhofondu

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0071

 

8115

 

 

0710000000000

147.000,-

 

Snížení prostředků sociálního fondu o zůstatek sociálního fondu z roku 2014 nad plánovaný objem prostředků

K bodu 12. 1 Informace k záležitosti prodeje dřevěných soch ze sochařských sympozií
Schváleno usnesení číslo 15215:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
předložené informace k záležitosti prodeje dřevěných soch ze sochařských sympozií.

K bodu 12. 2 Revokace bodu 27 usnesení ZMP č. 10209 z 08.11.2011 a schválení prodeje bytové jednotky č. 3660/3 v domě na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 15216:
Zastupitelstvo města Prostějova
1)r e v o k u j e
bod 27 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10209 ze dne 08.11.2011, týkající se schválení prodeje bytové jednotky č. 3660/3 v objektu na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově,
2)s c h v a l u j e
prodej bytové jednotky č. 3660/3 o výměře 92,25 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 92/3733 na společných částech bytového domu č.p. 3658 na pozemku p.č. 3443/7, bytového domu č.p. 3659 na pozemku p.č. 3443/8, bytového domu č.p. 3660 na pozemku p.č. 3443/9, pozemku p.č. 3443/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, pozemku p.č. 3443/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m2 a pozemku p.č. 3443/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 490 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující,
c) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 12. 3 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6231/63 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15217:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6231/63 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 417 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 12. 4 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 270/1 a p.č. 270/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15218:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 270/1 – orná půda o výměře 4.102 m2 a p.č. 270/3 – trvalý travní porost o výměře 315 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 12. 5 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 778/1 a p.č. 778/5, oba v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 15219:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 778/1 – orná půda o výměře 1.044 m2 a p.č. 778/5 – orná půda o výměře 383 m2, oba v k.ú. Vrahovice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 12. 6 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15220:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků p.č. 2834/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2110 m2, p.č. 2834/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, p.č. 2834/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 345 m2, p.č. 2845/2 – ostatní plocha o výměře 353 m2 a p.č. 2845/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, Olomouc, Povel, PSČ: 772 11, IČ: 708 85 940, s tím, že náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

K bodu 12. 7 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Kralice na Hané
Schváleno usnesení číslo 15221:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 350/61 – ostatní plocha o výměře 5 m2, p.č. 350/65 – ostatní plocha o výměře 128 m2 a p.č. 350/110 – ostatní plocha o výměře 31 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti Hanácké stavby, spol. s r.o., se sídlem Čs. armádního sboru 14/32, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČ: 607 35 309, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem ve výši 29.910 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12. 8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 226/44 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení číslo 15222:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 226/44 – zahrada v k.ú. Domamyslice o výměře cca 2 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu ve výši 600 Kč/m2, tj. celkem cca 1.200 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12. 9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15223:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
odložit materiál č. 12. 9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov s tím, že se bude jednat s firmou, která chce pozemek odkoupit, o vyšší ceně.

K bodu 12.10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7872/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15224:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7872/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 19 m2 za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 1.800 Kč/m2, tj. celkem 34.200 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12.11 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 708/2 a p.č. 710/2, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15225:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) prodej části pozemku p.č. 708/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.100 Kč/m2 (celkem cca 110.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) prodej části pozemku p.č. 710/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 120 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.100 Kč/m2 (celkem cca 132.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 12.12 Schválení směny pozemku p.č. 350 za část pozemku p.č. 351/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 15226:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) směnu části pozemku p.č. 351/3 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 2.200 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 350 – orná půda o výměře 3.274 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za následujících podmínek:
a) z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu bude směna pozemků provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu výměr směňovaných pozemků vynásobeného sazbou 390 Kč/m2, tj. cca 418.860 Kč,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšujerozpočetvýdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

419.860

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna části pozemku p.č. 351/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova za pozemek p.č. 350 v k.ú. Čechovice u Prostějova (finanční vyrovnání a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

419.860

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 12.13 Schválení směny pozemků na ulici Říční v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 15227:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
směnu pozemku p.č. 7518/4 o výměře 265 m2 v k.ú. Prostějov za část pozemku p.č. 7518/6 v k.ú. Prostějov o výměře
265 m2 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) ve směnné smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu směnné smlouvy provede na vlastní náklady instalaci nového oplocení směňované části pozemku p.č. 7518/6 v k.ú. Prostějov včetně dvou branek; v případě nesplnění uvedeného závazku mají spoluvlastníci právo od směnné smlouvy odstoupit.

K bodu 12.14 Schválení výkupu pozemku p.č. 170/9 v k.ú. Domamyslice a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 15228:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 170/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 72 m2 v k.ú. Domamyslice od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 420 Kč/m2, tj. celkem 30.240 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšujerozpočetvýdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

31.240

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 170/9 v k.ú. Domamyslice (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

31.240

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 12.15 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 15229:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemků p.č. 7310/1 – orná půda o výměře 2.446 m2, p.č. 7310/2 – orná půda o výměře 416 m2 a p.č. 7310/3 – ostatní plocha o výměře 62 m2, vše v k.ú. Prostějov, od spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za kupní cenu ve výši 280 Kč/m2, tj. celkem 818.720 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

819.720

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Prostějov – ul. Kojetínská (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

819.720

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 12.16 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 296/6 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení číslo 15230:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení, včetně stožárů, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby veřejného osvětlení, včetně stožárů, a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 296/6 v k.ú. Domamyslice (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Českou republikou zastoupenou Stáním pozemkovým úřadem a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

K bodu 13. Schválení Dodatku č. 1 na pořízení nového majetku Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 15231:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově“ se zhotovitelem JAMASTAV MORAVIA s. r. o., Hvozd, IČ: 015 86 548.

K bodu 14. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Cyklistická stezka, komunikace vč. parkovacích míst ulice Anglická - Holandská, Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení číslo 15232:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Cyklistická stezka, komunikace vč. parkovacích míst ulice Anglická - Holandská, Prostějov“, se zhotovitelem STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600458000000

700 000

Cyklistická stezka, komunikace vč. parkovacích míst ulice Anglická - Holandská, Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

700 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 15. Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ – odůvodnění významné veřejné zakázky
Schváleno usnesení číslo 15233:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky s názvem „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ zadávané v otevřeném řízení, zpracované v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „vyhláška“), a to ve znění dle přílohy č. 1 k tomuto materiálu.

K bodu 16. Organizační řád Městské policie Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15234:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Organizační řád Městské policie Prostějov dle předloženého návrhu.

K bodu 17. Revokace usnesení ZMP č. 15092 z 13. 4. 2015, kterým byly schváleny Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ
Schváleno usnesení číslo 15235:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení č. 15092 ze dne 13. 4. 2015, kterým byly schváleny Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem s účinností od 1. 5. 2015 dle příloh
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Kollárova 4, IČO 479 22 494
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Skálovo nám. 6, IČO 670 08 976.

K bodu 18. Oprava usnesení ZMP č. 14268 z 15.12.2014 v bodě C) oprávnění užít prostředky rezervy RMP pro ROZOP
Schváleno usnesení číslo 15236:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
opravu usnesení ZMP č. 14268 ze dne 15.12.2014 v bodě C) oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
svěřuje
C. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2015 (do 5 000 000 Kč včetně),
- poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,
- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5 000 000 Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů.

K bodu 19. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 7.9.2015
Schváleno usnesení číslo 15237:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 7.9.2015 bez připomínek.

K bodu 20. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15238:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova podle předloženého návrhu, kterou se jednací řád s účinností dnem 7. 9. 2015 mění takto:
- v článku 2 odstavci 3 písmeno c) nově zní takto: „c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí“
- v článku 2 odstavci 3 písmeno j) se vypouští text „o poskytnutí dotace“.

K bodu 21. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15239:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 22.1.1 Písemný podnět MVDr. Bartošové - Žádost o výstavbu chodníků v Čechovicích
Schváleno usnesení číslo 15240:
Zastupitelstvo města Prostějova
u k l á d á
Radě města Prostějova, řešit výstavbu chodníků v úseku Čechovice - od prodejny Smíšeného zboží k chodníku, vedoucímu k novým domům, směrem k Domamyslicím.
odpovídá: Miroslav Pišťák, primátor
k. termín: 2.11.2015

K bodu 22.1.2 Písemný podnět MVDr. Bartošové - Klid od pracovních strojů v obytné zóně v době volna - neděle a sváteční dny
Schváleno usnesení číslo 15241:
Zastupitelstvo města Prostějova
d o p o r u č u j e
Radě města Prostějova, zabývat se problematikou klidu od pracovních strojů v době volna a svátečních dnů.
odpovídá: Miroslav Pišťák, primátor
k. termín: 2.11.2015

Miroslav P i š ť á k v.r.                                     RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                              1. náměstkyně primátora

Prostějov 7.9.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 25.9.2015 12:25:39 | přečteno 368x | Richard Sedlák
load