Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2015 > Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 16.2.2015

ikona souboruKe stažení: Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 15001:
Zastupitelstvo města Prostějova
s o u h l a s í
se zahájením vysílání přímého přenosu ze zasedání zastupitelstva města.
Schváleno usnesení č. 15002:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zařazení materiálu Nová právní úprava poskytování dotace a návratné finanční výpomoci v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na program dnešního zasedání jako bod 2.1.
Schváleno usnesení č. 15003:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zařazení materiálu Záměr pro využití prostor pravého křídla objektu ZŠ Husovo nám. v Prostějově na dnešní zasedání jako bod 2.2.
Schváleno usnesení č. 15004:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zařazení materiálu Koncepce zeleně na program dnešního zasedání jako bod 19.13.
Schváleno usnesení č. 15005:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 4. zasedání, konaného dne 16.2.2015
- s doplněním o body
2.1 Nová právní úprava poskytování dotace a návratné finanční výpomoci v souvislosti s novelou zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
2.2 Záměr pro využití prostor pravého křídla objektu ZŠ Husovo nám. v Prostějově,
19.13. zařazení materiálu Koncepce zeleně,
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 15006:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. pořizování přímého (on-line) přenosu ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a následné uchovávání (archivaci) videozáznamu včetně jeho umístění na webové stránky města do konce volebního období zastupitelstva města, z jehož zasedání byl pořízen,

II. změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova podle předloženého návrhu, kterým se jednací řád s účinností dnem 16. 2. 2015 mění takto:

1. V článku 7 se na konci textu vkládají nové odstavce 7 a 8 tohoto znění:
„7) Ze zasedání zastupitelstva města je vysílán on-line přenos a pořizován videozáznam při splnění podmínek pro jeho archivaci. Videozáznam přesným a úplným způsobem zachycuje průběh jednání zastupitelstva města za účelem informování veřejnosti o činnosti města a jeho orgánu - zastupitelstva města a o průběhu jeho zasedání. Nahrávací a záznamové zařízení je napojené na hlasovací zařízení členů zastupitelstva města a kamera zabírá osobu mající slovo, celé zastupitelstvo města nebo výsledek hlasování zobrazený na plátně.
8) Prostor, kde probíhá zasedání zastupitelstva města, i prostory určené pro hosty, veřejnost a zástupce veřejných prostředků, jsou označeny informacemi o on-line přenosu a pořizování videozáznamu a o jeho účelu.“
2. V článku 8 odstavec 1 nově zní takto:
„ 1) V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, zda zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a oznámí jména členů, kteří požádali o omluvení neúčasti na jednání. Předsedající dále informuje přítomné členy zastupitelstva města a další osoby o tom, že
a) ze zasedání zastupitelstva města bude pořizován on-line přenos za účelem informování veřejnosti o činnosti města a jeho orgánu – zastupitelstva města a průběhu jeho zasedání,
b) on-line přenos bude následně formou videozáznamu archivován a uchován tak pro jeho pozdější zhlédnutí, přitom ve videozáznamu budou anonymizovány osobní údaje třetích osob, které při jednání zastupitelstva města zaznějí při projednávání jednotlivých bodů; povinnost anonymizovat osobní údaje se nevztahuje na osobní údaje členů zastupitelstva města či jiných úředních osob, ani osob z řad veřejnosti, které aktivně na zastupitelstvu vystupují;
c) videozáznam bude přístupný na webových stránkách města do konce volebního období zastupitelstva města, z jehož zasedání byl pořízen, a se záznamem bude zacházeno tak, aby nebylo možné jej jakkoliv neoprávněně pozměnit či jinak zasáhnout do jeho obsahu,
d) přítomné osoby mají právo na námitku proti takovému zpracování osobních údajů ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů (blíže viz článek 10 odstavce 9 a 10 jednacího řádu).“
3. V článku 10 se na konci textu vkládají nové odstavce 9 a 10 tohoto znění:
„9) Pokud člen zastupitelstva města nebo jiná osoba přítomná zasedání zastupitelstva města zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho nebo jejích osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tedy může
a) požádat předsedajícího o vysvětlení,
b) požadovat, aby město odstranilo takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
10) Předsedající poté uloží tajemníkovi magistrátu, aby před zveřejněním videozáznamu zajistil vyhodnocení, zda zveřejněním záznamu nedojde v konkrétním případě k nepřiměřenému zásahu do soukromí osoby, a zda není důvod záznam částečně upravit a nad rámec běžného postupu dále anonymizovat. Je-li žádost osoby podle odstavce 9 shledána oprávněnou, magistrát odstraní závadný stav před zveřejněním videozáznamu. Pokud je jako oprávněná posouzena námitka, která byla podána až po zveřejnění videozáznamu, je magistrát povinen bez zbytečného odkladu informovat na webových stránkách o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“
4. Článek 19 včetně nadpisu nově zní:
„čl. 19
Zveřejnění videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města
1) Videozáznam z průběhu zasedání zastupitelstva města bude dostupný na internetových stránkách města www.prostejov.eu. Magistrát je povinen zajistit anonymizaci osobních údajů třetích osob, které při jednání zastupitelstva města zaznějí při projednávání jednotlivých bodů, a to před zveřejněním videozáznamu na webových stránkách města; povinnost anonymizovat osobní údaje se nevztahuje na osobní údaje členů zastupitelstva města či jiných úředních osob, ani osob z řad veřejnosti, které aktivně na zastupitelstvu vystupují.
2) Videozáznam je na webových stránkách města archivován do konce volebního období zastupitelstva města, z jehož zasedání byl pořízen, a magistrát je povinen zajistit záznam tak, aby nebylo možné jej jakkoliv neoprávněně pozměnit či jinak zasáhnout do jeho obsahu po celou dobu jeho archivace.“
5. Dosavadní článek 19 se nově označuje jako článek 20.K bodu 2.1 Nová právní úprava poskytování dotace a návratné finanční výpomoci v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Schváleno usnesení č. 15007:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o z a s t a v u j e
k datu 20. 2. 2015 účinnost Zásad poskytování veřejné finanční podpory, a to do doby schválení nových zásad, které budou zpracovány dle platných právních předpisů.

K bodu 2.2 Záměr pro využití prostor pravého křídla objektu ZŠ Husovo nám. v Prostějově
Schváleno usnesení č. 15008:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
záměr užití části (pravého křídla) objektu ZŠ Husovo náměstí v Prostějově, rekonstruovaného za účasti státního rozpočtu, pro příspěvkové organizace města Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4 a Městskou knihovnu Prostějov, příspěvkovou organizaci a podání žádosti o rozšíření uživatelů na Ministerstvo financí ČR.

K bodu 3. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období (Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.)
Schváleno usnesení č. 15009 a 15010:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 4. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 16.2.2015
Schváleno usnesení č. 15011:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 16.2.2015 bez připomínek.

K bodu 5. Záležitosti výborů – doplňovací volby
Schváleno usnesení č. 15012:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
veřejnou volbu členů Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova.
Schváleno usnesení č. 15013:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
členem Finančního výboru Ing. Pavla Buršu.

K bodu 6. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 15014 a 15015:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d k l á d á
projednání materiálu na příští zasedání zastupitelstva s tím, že bude dopracován dle diskuse.

K bodu 7. Záležitosti osadních výborů
Schváleno usnesení č. 15016:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. z ř i z u j e
osadní výbor v částech města Čechovice, Domamyslice, Krasice v počtu 12 členů,
2 u r č u j e
členy Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice tyto občany města:
1. Blahu Vojtěcha,
2. Hynka Josefa,
3. Kotka Vlastimila,
4. Mináta Zdeňka,

5. Pospíšila Jiřího,
6. Pospíšila Jiřího, Ing.,
7. Průšovou Janu,
8. Přikryla Mojmíra,
9. Stropkovou Hanu,
10. Zakopala Jiřího,
11. Závodského Jana,
12. Naiclerovou Hanu, Ing., MBA,
3. v o l í
předsedou Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice Jana Závodského.

Schváleno usnesení č. 15017:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. z ř i z u j e
osadní výbor v části města Vrahovice, Čechůvky v počtu 9 členů,
2. u r č u j e
členy Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky tyto občany města:
1. Cimbálníkovou Marii,
2. Galářovou Miladu, Mgr.,
3. Hrbatovou Martinu, JUDr.,
4. Knotka Ivo,
5. Marinovovou Zdeňku,
6. Odložila Pavla, PaedDr.,
7. Rozehnala Jiřího, Ing.,
8. Švancaru Jiřího,
9. Vyškovského Pavla, Mgr.,
3. v o l í
předsedkyní Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky Mgr. Miladu Galářovou.

Schváleno usnesení č. 15018:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. z ř i z u j e
osadní výbor v části města Žešov v počtu 8 členů,
2. u r č u j e
členy Osadního výboru Žešov tyto občany města:
1. Kleinera Jana,
2. Koutného Františka,
3. Krásenskou Marii,
4. Kýra Miroslava,
5. Kytlicu Pavla,
6. Letochu Aleše,
7. Odehnala Pavla,
8. Zelenou Petru,
3. v o l í
předsedou Osadního výboru Žešov Jana Kleinera.

K bodu 7.1 Určení uvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Schváleno usnesení č. 15019:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, jako političku zodpovědnou za realizaci Projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“.

K bodu 7.2 Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2014
Schváleno usnesení č. 15020:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2014 dle přílohy.K bodu 8. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov za rok 2014
Schváleno usnesení č. 15021:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov za rok 2014.

K bodu 9. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva
města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce
Schváleno usnesení č. 15022:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v í
na rok 2015 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částkou ve výši Kč 220,- za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje Statutární město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

K bodu 10. Dar pro HZS Olomouckého kraje územní odbor Prostějov – zvedací vak
Schváleno usnesení č. 15023:
Zastupitelstvo města Prostějova
a) s c h v a l u j e
darovací smlouvu mezi statutárním městem Prostějovem, IČ: 00288659 (dárce) a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČ:70885940 (obdarovaný), dle přílohy, kdy darem bude nízkotlaký zvedací vak 3. Ot,
b) p o v ě ř u j e
primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

K bodu 11. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku (VO u chodníku podél Romže směrem k ulici Kpt. Nálepky)
Schváleno usnesení č. 15024:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „VO u chodníku podél Romže směrem k ulici Kpt. Nálepky“ se zhotovitelem KULATÝ – ELEKTRO, spol. s.r.o., Ibsenova 496/19, Povel, 779 00 Olomouc, IČ 29459419, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

K bodu 12. Přijetí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace dětských hřišť při mateřských školách v Prostějově v přírodním stylu“
Schváleno usnesení č. 15025:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace dětských hřišť při mateřských školách v Prostějově v přírodním stylu“ č. IS SFZP 14176507 ve výši 5 256 084,28 Kč.

K bodu 13. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2015
Schváleno usnesení č. 15026:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2015

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

Mariánský sloup

statutární město Prostějov

restaurování sloupu

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha-Milosrdných bratří

restaurování nástěnných maleb na římsách, pilastrech vítězného oblouku, segmentů na oratoři, špaletách, záklencích oken v presbytáři

dům T.G.M. 24

 

restaurování oken

zámek

statutární město Prostějov

obnova kovaného plotu kolem zámeckého příkopu

dům Sv.Čecha 2

 

restaurování vstupního portálu, schodiště bez zábradlí

část Demelova 4

restaurování vstupního portálu a vnitřní omítky

sokolovna

Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov

restaurování schodišťového zábradlí

2. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2015 (spoluúčast – závazný podíl statutárního města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2015) u kulturních památek, kde není statutární město Prostějov vlastníkem:

a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek O.H., provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka:kostel sv. Jana Nepomuckého
akce obnovy: pokračování v obnově maleb v kostele, restaurování nástěnných maleb na římsách, pilastrech vítězného oblouku, segmentů na oratoři, špaletách, záklencích oken v presbytáři
závazný podíl města: 220.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.08.2015
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.09.2015

b) vlastník kulturní památky:

datum narození:
kulturní památka: Onšův dům, nám. T. G. Masaryka 24
akce obnovy: restaurování tří oken na uliční fasádě domu
závazný podíl města: 50.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.08.2015
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.09.2015

c) vlastník kulturní památky:
datum narození:
kulturní památka: dům, nám. Sv. Čecha 2
akce obnovy: stavební úpravy domu – restaurování vstupního portálu, schodiště bez zábradlí
závazný podíl města: 50.000,00 Kč
kulturní památka: část Demelova 4
akce obnovy: stavební úpravy domu – restaurování vstupního portálu a vnitřní omítky
závazný podíl města: 50.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.08.2015
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.09.2015

d) vlastník kulturní památky: Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov
statutární zástupce: Ing. Jitka Vitásková, starosta jednoty
Petra Kohoutová, jednatel jednoty
IČ: 15526151
kulturní památka: sokolovna
akce obnovy: restaurování schodišťového zábradlí
závazný podíl města: 30.000,00 Kč
použití příspěvku do: 31.08.2015
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 15.09.2015

3. pověření Miroslava Pišťáka, primátora statutárního města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015.

K bodu 14. Přerušení procesu pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti
MANTHELLAN, a.s., ze dne 7. 2. 2014
Schváleno usnesení č. 15027:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přerušení pořizování Regulačního plánu pro společnost MANTHELLAN, a.s. dle podnětu společnosti ze dne 7. 2. 2014.

K bodu 15. Veřejná finanční podpora – OS LIPKA - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí VFP
Schváleno usnesení č. 15028:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (ORI/Zh-07/2012) a Dodatku č. 1, Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov 796 01, IČ 44053991, který mění
- čl. III. Použití a účel příspěvku, odst. 2. takto: datum 31. 12. 2014 se nahrazuje datem 31. 7. 2015
- čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, odst. 4. takto: datum 31. 1. 2015 se nahrazuje datem 31. 8. 2015.

K bodu 16.1 Veřejná finanční podpora - Okresní hospodářská komora
Schváleno usnesení č. 15029:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 (finanční)
ve výši 60.000,- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, Prostějov, IČ 48532517 (poř. č. žádosti 261)
- VFP bude užita na realizaci projektu „Informační a internetové místo při OHK v Prostějově“ (částečné pokrytí provozu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

 

 

0100000000000

60.000,00

zvýšení položky 5229 – poskytnutí VFP (Okresní hospodářská komora)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0700000708000

60.000,00

snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora

K bodu 16.2 Veřejná finanční podpora - oblast kultury
Schváleno usnesení č. 15030:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70 ve výši 100.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206 (poř. číslo žádosti 150)
- na podporu činnosti Studentského divadla POINT (služby související s pronájmem, energie, nájemné, materiál, scéna)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

5339

 

 

0200000000000

100.000

 

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera – Studentské divadlo POINT)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

100.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)

K bodu 16.3 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 15031:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70

1. ve výši 120.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, z. s., Sportovní 1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 235)
- na podporu činnosti (doprava, startovné, pronájmy, ubytování, nákup materiálu, provoz budovy, pořádání 69. ročníku Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek) v částce 100.000,-- Kč
- na pořádání školních závodů „Prostějovská laťka“ v částce 20.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

2. ve výši 200.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 271)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy a šatny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

3. ve výši 60.000,-- Kč Ricardo-Racing teamu, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 (poř. č. žádosti 180)
- na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2015

4. ve výši 300.000,-- Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 197)
- na podporu činnosti (startovné, doprava, ubytování, cyklistický materiál, sportovní oblečení, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

5. ve výši 100.000,-- Kč SVAZU VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB PROSTĚJOV, Kravařova 1, Prostějov, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 126)
- na podporu činnosti (startovné, doprava, ubytování, materiální vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015

6. ve výši 150.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádostí 305, 28)
- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání (pronájem bazénu, doprava, startovné) v částce 70.000,-- Kč
- na podporu činnosti oddílu kopané (pronájmy sportovních zařízení, sportovní materiál, startovné, cestovné) v částce 80.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

7. ve výši 500.000,-- Kč TJ OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 207)
- na podporu činnosti (ubytování, nákup sportovního materiálu, startovné, pronájmy, cestovné na turnaje)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

8. ve výši 700.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, Anenská 17, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 215)
- na podporu činnosti (pronájmy, doprava, ubytování)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

9. ve výši 300.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 199)
- na podporu činnosti (údržba fotbalového hřiště, startovné, doprava, energie, pohonné hmoty, materiálně-technické vybavení, pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

10. ve výši 150.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 277, 276, 274)
- na podporu činnosti (energie, pronájmy) v částce 80.000,-- Kč
- na podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné) v částce 30.000,-- Kč
- na pořádání turnaje Velká cena Zdeňka Ludvíka v judu (pronájmy, ceny, reklama) v částce 20.000,-- Kč
- na pořádání 28. ročníku Memoriálu Gustava Frištenského (ceny, rozhodčí, ubytování hráčů, propagace) v částce 20.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

11. ve výši 250.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 191)
- na podporu činnosti (pronájmy, doprava, startovné, rozhodčí, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

12. ve výši 390.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádostí 288, 289)
- na úhradu nákladů na provoz koupaliště (energie, revize, bazénová chemie, opravy a údržba areálu, rozbory vody, odvoz odpadků, opravy bazénu, nátěry) v částce 290.000,-- Kč
- na činnost sportovních oddílů (energie, revize, nájmy, doprava, startovné, údržba hřiště, opravy, rozhodčí) v částce 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

3.220.000

 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

3.220.000

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)

K bodu 16.4 Veřejná finanční podpora 2015 – oblast sportu (Orli Prostějov o. s.; LHK Jestřábi Prostějov o. s.;
LHK Jestřábi s. r. o.; VK Prostějov o. s.; Tenisový klub Prostějov; 1. SK PROSTĚJOV)
Schváleno usnesení č. 15032:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o ,
že nejdříve se bude hlasovat o upraveném bodu číslo 3 usnesení.
Schváleno usnesení č. 15033:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70 a z FRR ve výši 1.500.000,-- Kč LHK Jestřábi s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČ 289 31 181 (poř. číslo žádosti 129)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor) v částce 800.000,-- Kč
- na dopravu v částce 200.000,-- Kč
- na výstroj a výzbroj v částce 500.000,-- Kč
- termíny čerpání:
•na pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016.

Schváleno usnesení č. 15034:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70 a z FRR

1. ve výši 1.200.000,-- Kč Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 017 95 660 (poř. číslo žádosti 251)
- na podporu činnosti klubu (pronájem tělocvičen, doprava, ubytování, sportovní vybavení, rozhodčí, startovné do soutěží a poplatky ČBF a ALK)
- termíny čerpání: do 31. 3. 2015 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2015 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

2. ve výši 2.800.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČ 228 66 388 (poř. číslo žádosti 123)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva v částce 1.800.000,-- Kč
- na dopravu mládežnických družstev v částce 500.000,-- Kč
- na výzbroj a výstroj mládežnických družstev v částce 500.000,-- Kč
- termíny čerpání:
• na pronájmy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
• na dopravu - bude proplaceno na základě předložených faktur
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016

3. ve výši 1.900.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. číslo žádostí 205, 31)
- na provozní náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (pronájem sportovišť, sportovní vybavení a výstroj, doprava) v částce 800.000,-- Kč
- nájemné, doprava a ubytování A týmu žen v částce 1.100.000,-- Kč
- termíny čerpání: do 31. 3. 2015 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2015 částku 900.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016

4. ve výši 1.600.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 002 05 061 (poř. číslo žádosti 206)
- celoroční činnost mládežnických týmů (pronájmy a nájemné, energie, doprava, sportovní vybavení a výstroj, poplatky ČTS a ITF)
- termíny čerpání: do 31. 3. 2015 částku 1.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2015 částku 600.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016

5. ve výši 650.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, Za Místním nádražím 4536/1, IČ 266 21 916 (poř. číslo žádosti 177)
- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (nájmy, doprava, rozhodčí, poplatky FAČR, materiální zabezpečení mužstev, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015.

Schváleno usnesení č. 15035:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

 

0200000000000

8.150.000,--

 

(zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery spolkům)

 

0020

003419

5213

 

 

0200000000000

1.500.000,--

 

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

006409

5909

 

 

0700000708000

8.208.000,--

 

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 442.000,--

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)


K bodu 16.5 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 15036:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální věci a z prostředků z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70
1. ve výši 70.000,-- Kč Občanskému sdružení „Pomocná ruka“ na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338 (pořadové č. žádosti 210)
- na provozní náklady služeb osobní asistence – nájemné, energie, telekomunikace (telefon, internet)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

2. ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991 (pořadové č. žádosti 236, 237)
- na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro seniory OS LIPKA v Prostějově – energie, telefony, materiál na činnost a terapeutické aktivity;
- na zajištění provozu sociální služby denní stacionář OS LIPKA v Prostějově – spotřeba plynu, spotřeba elektrické energie, materiál na činnost a terapeutické aktivity denního stacionáře
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

3. ve výši 180.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Žešov 101, Prostějov, IČ 686 85 017 (pořadové č. žádosti 263)
- na spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek – provozní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

4. ve výši 250.000,-- Kč Společnosti Podané ruce o. p. s., Vídeňská 225/3, Brno, IČ 605 57 621 (pořadové č. žádosti 246, 247, 248, 249, 250)
- na provozní náklady služeb Kontaktního centra Prostějov, Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostějov, projektu Terénní programy Prostějov, projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov – Romský projekt Tajsaskero v částce 200.000,-- Kč;
- na provozní náklady služeb Ambulance adiktologie Prostějov v částce 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

5. ve výši 80.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277 (pořadové č. žádosti 316)
- na další rozvoj v roce 2014 vytvořené nové služby pro rodiny s dětmi v regionu Prostějovsko – mediační centrum, poskytující bezplatně službu mediace – v rámci poskytování sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5222

 

 

0210000000000

70.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Pomocná ruka – provozní náklady služeb osobní asistence)

21

4359

5222

 

 

0210000000000

200.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Lipka – sociálně aktivizační služby pro seniory OS LIPKA v Prostějově, sociální služba denní stacionář OS LIPKA v Prostějově)

21

4339

5222

 

 

0210000000000

180.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Mateřské centrum – Mateřské centrum Cipísek)

21

4379

5221

 

 

0210000000000

250.000,00

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (poskytnutí VFP – Podané ruce – Kontaktní centrum Prostějov, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov, Terénní programy Prostějov, Romský projekt Tajsaskero, Ambulance adiktologie Prostějov)

21

4339

5222

 

 

0210000000000

80.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (poskytnutí VFP – Fond ohrožených dětí – mediační centrum)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

0210000000000

675.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená veřejná finanční podpora (na kapitole 21 – sociální věci)

70

6409

5909

 

 

0700000708000

105.000,00

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – veřejná finanční podpora nerozdělená všeobecná

K bodu 16.6 Veřejná finanční podpora zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2015 (Azylové centrum Prostějov, o. p. s.)
Schváleno usnesení č. 15037:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 ve výši 500.000,-- Kč Azylovému centru Prostějov, o. p. s., Určická 101, Prostějov, IČ 270 11 801 (pořadové č. žádosti 232)
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015.

K bodu 17. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2014 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 13250 až 13254 (Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2014) ze dne 17.12.2013
Schváleno usnesení č. 15038:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2014 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 13250 až 13254 (Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2014) ze dne 17.12.2013.

K bodu 18. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (RPS – Prostějov, Regenerace sídliště Šárka I. etapa)
Schváleno usnesení č. 15039:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600523000000

8 900 000

RPS – Prostějov, Regenerace sídliště Šárka I. etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

8 900 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 18. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Martinákova – Pod Kosířem)
Schváleno usnesení č. 15040:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600400000000

700 000

CS Martinákova - Pod Kosířem

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

700 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 18. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Okružní)
Schváleno usnesení č. 15041:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600407000000

285 956

CS Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

285 956

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 18. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Šmeralova – Anenská)
Schváleno usnesení č. 15042:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600427000000

500 000

Vybudování nové Cyklistické stezky podél ulice Šmeralova k parkovišti Anenská u koupaliště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 18. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Smetanova)
Schváleno usnesení č. 15043:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

 

1

0600464000000

1 950 000

EÚO MŠ Smetanova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 950 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 18. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřiště Anenská)
Schváleno usnesení č. 15044:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

1

0600436000000

1 200 000

Vybudování nového hřiště Anenská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 200 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 18. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice - zázemí – střešní
nadstavba)
Schváleno usnesení č. 15045:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

 

1

0600446000000

1 400 000

JSDH Čechovice - zázemí ve střešní nadstavbě

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 400 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 18. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Okružní křižovatka Dolní)
Schváleno usnesení č. 15046:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

0600392000000

30 000

Okružní křižovatka Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

30 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 18. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace dětských hřišť při mateřských
školách v přírodním stylu)
Schváleno usnesení č. 15047:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600516000000

500 000

Revitalizace dětských hřišť při mateřských školách v přírodním stylu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 18.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Radnice - převod položek)
Schváleno usnesení č. 15048:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

 

1

0600051000000

13 900 000

0060

3322

5169

 

1

0600051000000

100 000

Radnice – fasáda, střecha

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

 

1

0600051000000

14 000 000

Radnice – fasáda, střecha

K bodu 18.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla
v Prostějově)
Schváleno usnesení č. 15049:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600435000000

2 200 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2 200 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 18.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul.)
Schváleno usnesení č. 15050:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

1

0600000600332

1 150 000

Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 150 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 18.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. TGM – kuželna)
Schváleno usnesení č. 15051:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600434000000

3 000 000

Revitalizace nám. TGM – kuželna

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 000 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 18.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Víceúčelové hřiště Čechovice)
Schváleno usnesení č. 15052:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600388000000

400 000

Víceúčelové hřiště Čechovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

400 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 19. 1 Cyklostezka do Žešova - revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova, majetkoprávní řešení pozemků v k.ú. Žešov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 15053:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
body 5, 6 a 7 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10131 ze dne 14.06.2011, bod 7 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10258 ze dne 20.12.2011, body 4, 5 a 6 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12248 ze dne 06.11.2012 a usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13081 ze dne 16.04.2013, kterými byly schváleny výkupy částí pozemků v k.ú. Žešov v souvislosti s přípravou výstavby cyklostezky do Žešova, a úpravy jejich podmínek,
2) s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
a) výkup částí pozemků p.č. 252/1 – orná půda o výměře 221 m2 a p.č. 251/1 – orná půda o výměře 140 m2, oba v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě, která je přílohou materiálu, s tím, že do nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu cyklostezky do Žešova (investor: Statutární město Prostějov) budou vzájemné vztahy mezi vlastníkem pozemků p.č. 252/1 a p.č. 251/1, oba v k.ú. Žešov, a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě ve znění dle přílohy materiálu,
b) výkup částí pozemků p.č. 253/1 – orná půda o výměře 99 m2, p.č. 254/1 – orná půda o výměře 82 m2, p.č. 255/1 – orná půda o výměře 271 m2 a p.č. 455/1 – orná půda o výměře 27 m2, vše v k.ú. Žešov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě, která je přílohou materiálu, s tím, že do nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu cyklostezky do Žešova (investor: Statutární město Prostějov) a do odstranění zástavních práv váznoucích na převáděných částech pozemků, budou vzájemné vztahy mezi vlastníkem pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1 a p.č. 455/1, vše v k.ú. Žešov, a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě ve znění dle přílohy materiálu,
c) rozpočtové opatření, který se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500263000000

296.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova a správní poplatky

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

296.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

d) uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – II. etapa“ na části pozemku p.č. 247/7 v k. ú. Žešov o výměře 15 m2 ve vlastnictví společnosti IMK consulting & support s.r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Zahradní 631, PSČ: 798 27, IČ: 253 44 692, za podmínek uvedených ve Smlouvě o právu provést stavbu, která je přílohou materiálu.

K bodu 19. 2 Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Žešov pro výstavbu cyklostezky a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 15054:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup části pozemku p.č. 288 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 819 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 245.700 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) výkup části pozemku p.č. 287/2 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 528 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 158.400 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
3) výkup části pozemku p.č. 287/1 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 1116 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 334.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
4) výkup části pozemku p.č. 286 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 314 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 94.200 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
5) výkup části pozemku p.č. 285 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 313 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 93.900 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
6) výkup části pozemku p.č. 283 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 460 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 138.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
7) výkup části pozemku p.č. 262/1 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 286 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 85.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) na převáděné části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízena služebnost stezky a cesty ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Žešov,
c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Žešov a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
d) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že ostatní pozemky určené k výstavbě IV. a V. etapy cyklostezky z Prostějova do Žešova nebude vykupovat za vyšší kupní cenu než 300 Kč/m2; v případě porušení tohoto závazku uhradí Statutární město Prostějov prodávající smluvní pokutu ve výši rozdílu sazeb kupních cen za m2 pozemku vynásobeného plochou části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Žešov, která bude předmětem výkupu Statutárním městem Prostějovem pro výstavbu cyklostezky,
e) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
8) výkup části pozemku p.č. 261 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 2400 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 720.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
9) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500263000000

1.870.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Žešov pro výstavbu cyklostezky do Žešova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1.870.800

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 19. 3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14186 ze dne 23.09.2014 a schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 15055:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14186 ze dne 23.09.2014 týkající se schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7714 – ostatní plocha o výměře 0,01 m2, části pozemku p.č. 7721 – ostatní plocha o výměře 12 m2, dvou částí pozemku p.č. 7723 – ostatní plocha o celkové výměře 0,05 m2, části pozemku p.č. 7911 – ostatní plocha o výměře 0,02 m2, části pozemku p.č. 7912 – ostatní plocha o výměře 8 m2 a dvou částí pozemku p.č. 7914/1 – ostatní plocha o celkové výměře 4 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti ZLATÁ BRÁNA, s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, PSČ 796 01, IČ: 292 89 076, za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 5.556 Kč/m2 (celkem 133.789 Kč) bez DPH, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 4 Schválení prodeje pozemků p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17 a částí pozemků p.č. 7427/9 a p.č. 7427/16, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 15056:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej částí pozemků p.č. 7427/9 – trvalý travní porost o výměře cca 8 315 m2 a p.č. 7427/16 – orná půda o výměře cca 935 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) a pozemků p.č. 7427/13 - ostatní plocha o výměře 11 m2, p.č. 7427/14 - ostatní plocha o výměře 142 m2 a p.č. 7427/17 – orná půda o výměře 82 m2, vše v k.ú. Prostějov, Zdeňku Vysloužilovi, bytem Prostějov, Pešinova 1, č.p. 1809, PSČ 796 01, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), přičemž tato kupní cena z důvodu existence inženýrských sítí a jejich ochranných pásem (vedení velmi vysokého napětí, vedení středotlakého plynovodu) a absence přístupu z veřejné komunikace bude stanovena dle využitelnosti jednotlivých částí pozemků a jejich skutečné výměry stanovené na základě geometrického zaměření takto:
- kupní cena částí pozemků p.č. 7427/9 a p.č. 7427/16, oba v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 2 400 m2, nacházejících se mimo ochranné pásmo inženýrských sítí a plně využitelných pro výstavbu je stanovena dle znaleckého posudku (cena obvyklá) ve výši 600 Kč/m2, tj. cca 1.440 000 Kč,
- kupní cena částí pozemků p.č. 7427/9 a p.č. 7427/16 a pozemků p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17, vše v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 7 085 m2, nacházejících v ochranném pásmu inženýrských sítí a s omezeným využitím pro výstavbu je stanovena dle znaleckého posudku (cena obvyklá) ve výši 200 Kč/m2, tj. cca 1.417 000 Kč,
b) kupní cena bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu provozovny galvanické zinkovny včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba provozovny galvanické zinkovny nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání provozovny galvanické zinkovny na převáděných pozemcích,
e) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděných pozemků; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání provozovny galvanické zinkovny na převáděných pozemcích,
f) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
g) při prodeji předmětných pozemků bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.

K bodu 19. 5 Schválení prodeje staveb v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově
Schváleno usnesení č. 15057:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d k l á d á
materiál na příští zasedání s tím, že bude dopracován dle připomínek v diskusi.

K bodu 19. 6 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 708/2 a p.č. 710/2, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 15058:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
materiál odložit.

K bodu 19. 7 Schválení uzavření Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu - správy a provozu Společenského domu Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 15059:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) uzavření Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu - správy a provozu Společenského domu Prostějov se společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za podmínek uvedených ve smlouvě, která je přílohou materiálu,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003613

5213

 

1

0500000000000

2.101.005

zvýšení pol. 5213 – neinv.transfery nefin.podnikat. subjektům; zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – Společenský dům Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2.101.005

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 19. 8 Schválení výkupu pozemku p.č. 6551/1 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 15060:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 6551/1 – orná půda o výměře 3.401 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 1.258.370 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

1.259.370

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6551/1 v k.ú. Prostějov a správní poplatek

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1.259.370

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 19. 9 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 8009 v k.ú. Prostějov
a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 15061:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení chráničky s kabelem pro napájení veřejného osvětlení, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby zařízení veřejného osvětlení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 8009 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5164

 

1

0500000000000

6.000

zvýšení pol. 5164 - nájemné; pronájem části pozemku p.č. 8009 v k.ú. Prostějov (akce: rekonstrukce veř. osvětlení v ul. Vrahovická)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

6.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje


K bodu 19.10 Sportovní klub SPORT TREND Prostějov o.s. - informace o zatížení pozemků v k.ú. Krasice zástavními právy
Schváleno usnesení č. 15062:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informace ve věci zatížení pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, zástavními právy.

K bodu 19.11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009
Schváleno usnesení č. 15063:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2015, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení
předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s prodlením výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova v období od 01.01.2015 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany Statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

K bodu 19.12 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009
Schváleno usnesení č. 15064:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009  spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.12.2015, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                      RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                             1. náměstkyně primátora

Prostějov 16.2.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 15.4.2015 8:48:05 | přečteno 546x | Věra Krejčí
load