Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2015 > Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 13.4.2015

ikona souboruKe stažení: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení číslo 15065:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 5. zasedání, konaného dne 13.4.2015, jak byl uveden na pozvánce s tím,
- že z programu jsou staženy materiály:
27. Žádosti o finanční příspěvek na úhradu nákladů uživatelů sociálních služeb
31. 6 Schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 6020/134 a p.č. 7642/1, oba v k.ú. Prostějov
- že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení číslo 15066:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 13.4.2015
Schváleno usnesení číslo 15067:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 13.4.2015 bez připomínek.

K bodu 4. Doplňovací volba do Kontrolního výboru
Schváleno usnesení číslo 15068:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o ,
že doplňovací volba do Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova bude veřejná.
Schváleno usnesení číslo 15069:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Bořka Nagye členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

K bodu 5. Udělení Cen města Prostějova za rok 2014
Schváleno usnesení číslo 15070:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Ceny města Prostějova za rok 2014
- Ing. Olze Čermákové
- Václavu Mastnému
- PhDr. Jiřině Prekopové
- PhDr. Janu Roubalovi, in memoriam
- Miroslavu Švancarovi
- PhDr. Marii Turkové.


K bodu 6. Čestná ocenění – udělení
Schváleno usnesení číslo 15071:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY
• Str. David Malík Dis.
k MP nastoupil dne 1.3.2012, i přesto, že vykonává funkci strážníka velmi krátkou dobu, projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Díky jeho nasazení při výkonu činnosti zadržel mnoho pachatelů trestných činů, koncem roku 2014 zadržel pachatele trestného činu znásilnění, odhalil pachatele loupeže, atd.
• npor. Mgr. Bc. Leo Haluza
vedoucí oddělení obecné kriminality SKPV Prostějov. Haluza je policista s více než 20 letou praxí, který je dlouholetým vedoucím pracovníkem oddělení obecní kriminality. Pracuje s vysokým nasazením často i nad rámec doby služby. Své zkušenosti i místní a osobní znalost nezřídka využívá při organizaci šetření různých druhů trestné činnosti, zejména majetkového a násilného charakteru, případně s prvky výroby, pěstování a distribuce omamných a psychotropních látek. Jeho aktivita a nasazení se výrazně promítá do ovlivnění bezpečnostní situace v Prostějově i celém regionu.
• npor. Bc. Pavel Konevič
Zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu Prostějov, je zkušeným policistou, který u policie působí třicátým rokem. Dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků, a to jak u pořádkové policie, kde byl po většinu služby zařazen, tak i u dopravního inspektorátu, u něhož je od roku 2010 zástupcem vedoucího. Svým iniciativním přístupem, organizačními schopnostmi a rozhodností, výraznou měrou přispívá k plnění úkolů na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v našem regionu. Při plnění úkolů aktivně spolupracuje i s Městskou policií Prostějov, zejména v oblasti BESIP. Ke spolupráci a aktivnímu výkonu služby vede i své podřízené.
• Mjr. Ing. Marek Sobek
od r. 1999 příslušník Hasičského záchranného sboru Ostrava a od r. 2008 příslušník HZS Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov jako vedoucí pracoviště IZS a služeb. Má zásluhy na vytváření a prohlubování trvalé spolupráce se složkami IZS. Podílí na řešení mimořádných a krizových událostí v rámci složek IZS. Velmi aktivně se podílí na organizaci a zabezpečení Dne se složkami IZS a dalších preventivních akcí. Svou činností významně přispívá k vytváření bezpečného prostředí.
• Miroslav Lezna
velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova od roku 1995, za aktivní přístup k řízení družstev jednotky, za velmi kvalitní zajišťování pohotovosti Sboru dobrovolných hasičů k výjezdu, za aktivní účast při zásazích jednotky a péči o techniku a materiál jednotky. Svým přístupem se podílí na zajišťování bezpečnosti našeho města.

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 let služby:
• Str. Miroslav Herink
k MP nastoupil dne 1.2.1995, 9 let vykonává funkci strážníka okrskové služby. Patří mezi zkušené strážníky, má velmi dobrou osobní a místní znalost, velmi dobře spolupracuje s veřejností a své znalosti uplatňuje při řešení jednotlivých případů. Svou odborností a profesionálním přístupem je příkladem mladším kolegům.
• Str. František Matoušek
k MP nastoupil dne 1.1.1995 od nástupu k Městské policii Prostějov vykonává funkci strážníka hlídkové služby, v devadesátých letech vykonával funkci psovoda. V jednání je rozvážný, vstřícný k veřejnosti, má velmi aktivní přístup k plnění úkolů.
• Str. Karel Pokorný
k MP nastoupil dne 1.9.1995 od počátku vykonává funkci strážníka hlídkové služby. Jedná se o zkušeného strážníka, který se také významně podílí na zajištění veřejného pořádku v našem městě. K veřejnosti je vstřícný a své znalosti a vědomosti uplatňuje v každodenní činnosti.

3. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 let služby:
• Str. Mgr. Jan Nagy
k MP nastoupil dne 1.6.2000, vykonává funkci ředitele MP. Po celou dobu se významně podílí na zajištění dobrého stavu veřejného pořádku v našem městě, zasloužil se o vznik a realizaci preventivních programů od r. 2001, zavedl funkční změny stylu policejní práce community policing.

4. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov
• Jiří Novák
Od r. 1992 do konce r. 2013 ve funkci strážník Městské policie Prostějov. Jako strážník se vždy svým pozitivním přístupem podílel na zvyšování právního vědomí veřejnosti. V současné době jako zaměstnanec zařazen na funkci účetního. Významně se podílí na logistickém zabezpečení činnosti městské policie a vytváření tak ekonomických podmínek pro činnost.
• Mgr. Milada Galářová
Od r. 2005 pracuje velmi aktivně jako předsedkyně osadního výboru Vrahovice, podílí se tak i na zajišťování veřejného pořádku v místní části Vrahovice. Úspěšně spolupracuje s okrskovým strážníkem i policistou, od r. 2010 vykonává funkci předsedkyně komise bezpečnost a prevenci kriminality, podílí se na řešení kriminogenních faktorů kriminality, od r. 2012 je členkou komise prevence kriminality KU Ol. Kraje
• Ing. Miroslav Nakládal
vedoucí odboru dopravy Magistrátu statutárního města Prostějova od r. 2003, do té doby vedoucí referátu dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Prostějov – od 1.6.1993. Po celou dobu vykonává funkci vedoucího aktivu Besip. Velmi úspěšně spolupracuje s krajským koordinátorem Besipu, Zdravým městem Prostějov a všemi ostatními subjekty na úseku silniční dopravy. Významně se podílí i na zajišťování dopravní obslužnosti našeho města. V 90. letech byl oceněn pamětní medailí ministra dopravy za působnost v oblasti besip.
• Ing. Martina Cetkovská
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu statutárního města Prostějova od r. 2000. Významně se podílí na ochraně obyvatelstva jako tajemnice krizového štábu města Prostějova, svým aktivním a pozitivním přístupem zajišťuje akceschopnost správních orgánů při mimořádných i krizových situacích. Významně se podílela i na utváření protipovodňových plánů města Prostějova.
• Novák Jiří
vedoucí Dětského dopravního centra Sportcentrum Prostějov, Především jeho aktivity na pracovišti DDC jsou pozoruhodné. Díky jeho aktivnímu přístupu a kreativním snahám je dopravní výchova a podmínky pro podobné aktivity na velice dobré úrovni. Je nutné ocenit především jeho přínos v oblasti dopravní výchovy a její popularizace mezi dětmi a mládeží. Kromě vysoké kvality poskytované dopravní výuky pro 4. ročníky základních škol města Prostějova je významná i snaha vštěpovat zásady bezpečného pohybu a dopravního provozu dětem z mateřských škol a školních družin. Díky aktivitám a neustálým snahám Jiřího Nováka o zlepšování podmínek na DDC je široká a kvalitní i nabídka aktivit s dopravní tématikou pro širokou veřejnost města Prostějova.

K bodu 7. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15072 a 15073:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d k l á d á
projednání návrhu změn Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova na příští zasedání dne 8.6.2015.
Schváleno usnesení číslo 15074:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
vytvořit pracovní skupinu zástupců klubů zastupitelů pro zpracování návrhu ke změnám Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova a jeho předložení na příští zasedání.

K bodu 8. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15075:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova dle přílohy.

K bodu 9. Delegování zástupců do orgánů společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení číslo 15076:
Zastupitelstvo města Prostějova
d e l e g u j e
MUDr. Martina Baláka, jako zástupce statutárního města Prostějova – společníka do dozorčí rady obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 s podmínkou předložení písemného prohlášení o tom, že splňuje podmínky pro členství v orgánu obchodní společnosti, stanovené zákonem o obchodních korporacích, a že u něho není dána jiná překážka funkce člena dozorčí rady.
Schváleno usnesení číslo 15077:
Zastupitelstvo města Prostějova
d e l e g u j e
Ivanu Copkovou, jako zástupkyni statutárního města Prostějova – společníka do dozorčí rady obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 s podmínkou předložení písemného prohlášení o tom, že splňuje podmínky pro členství v orgánu obchodní společnosti, stanovené zákonem o obchodních korporacích, a že u ní není dána jiná překážka funkce členky dozorčí rady.
Schváleno usnesení číslo 15078:
Zastupitelstvo města Prostějova
d e l e g u j e
jako zástupkyni statutárního města Prostějova – společníka obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 na nejbližší řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Ivanu Hemerkovou.
Schváleno usnesení číslo 15079:
Zastupitelstvo města Prostějova
d e l e g u j e
jako zástupce statutárního města Prostějova – společníka obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 na nejbližší řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v případě neúčasti Mgr. Ivany Hemerkové, Mgr. Jiřího Pospíšila.
Schváleno usnesení číslo 15080:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
delegované zástupce, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 navrhli volbu MUDr. Martina Baláka a paní Ivany Copkové do dozorčí rady této společnosti.

K bodu 10. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb., ze dne 27. 3. 2015
Schváleno usnesení číslo 15081:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, poslední novela č. 52/2015 Sb., ze dne 27. 3. 2015, v částkách stanovených v citovaném nařízení vlády pro členy zastupitelstva statutárního města, snížené o 30 %, takto:
- člen rady Kč 3.789,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč 2.847,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 2.630,-
- člen zastupitelstva Kč 1.289,-
Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 13. 4. 2015 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

K bodu 11. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, č. 4/2011 a č. 9/2013
Schváleno usnesení číslo 15082:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a vyhlášky č. 4/2011 a vyhlášky č. 9/2013 dle předloženého návrhu a s rozšířením o ul. Určickou a 10 m od zastávek MHD.

K bodu 12. Zakladatelská smlouva, Spolku měst, obcí a mikroregionů - Odpady Olomouckého kraje, z.s., založeného dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Schváleno usnesení číslo 15083:
Zastupitelstvo města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
důvodovou zprávu;2. r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14103, ze dne 10.06. 2014 ve věci založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem, a to z důvodu změny názvu spolku;
3. s c h v a l u j e
a) záměr na založení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“ za účelem společného řešení problematiky s komunálním odpadem dle důvodové zprávy;
b) znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“ dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy;
c) členství Statutárního města Prostějova ve spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle důvodové zprávy;
4. n o m i n u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora jako zástupce Statutárního města Prostějova ve spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle důvodové zprávy.

K bodu 13. Prominutí poplatků a úroků z prodlení
Schváleno usnesení číslo 15084:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prominutí poplatků a úroků z prodlení ve výši 252.919,- Kč s podmínkou uzavření dohody o úhradě nákladů exekuce s exekutorským úřadem.

K bodu 14. Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s rozpočtovým opatřením
Schváleno usnesení číslo 15085:
Zastupitelstvo města Prostějova
r u š í
část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14268 ze dne 15. 12. 2014, kterým „svěřuje primátorovi a náměstkům primátora oprávnění k předběžnému souhlasu s rozpočtovým opatřením, kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu úřadu nebo k zabránění škod s tím, že na nejbližším zasedání bude Rozpočtové opatření schváleno ZMP nebo RMP dle výše uvedených kompetencí RMP v konkrétních částkách“ (uvedeno pod písmenem „F“).

K bodu 15. Zásady poskytování dotace a návratné finanční výpomoci
Schváleno usnesení číslo 15086:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Zásady poskytování dotace a návratné finanční výpomoci s účinností od 15. 4. 2015 a ve znění uvedeném v příloze.

K bodu 16. Zadání II. změny územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15087:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání II. změny územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 17. Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově - schválení projektové dokumentace
Schváleno usnesení číslo 15088:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově dle předloženého návrhu.

K bodu 18. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané a Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení číslo 15089:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané “ se zhotovitelem Kamil Jarmar, firma Elektro Kamil Jarmar, Sadová 240/4,784 01 Litovel, IČ 66187192;II. rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

1

0600465000000

150 000

Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

150 000

Snížení rezervy FRR


K bodu 19. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Kanalizační přípojka – hasičská zbrojnice, Žešov a rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení číslo 15090:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Kanalizační přípojka - hasičská zbrojnice, Žešov “ se zhotovitelem JAMASTAV MORAVIA, s.r.o., Vojtěchov 11, IČ 01586548;
II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2321

6121

0600463000000

115 000

Kanalizační přípojka – hasičská zbrojnice, Žešov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

115 000

Snížení rezervy RMP


K bodu 20. Schválení veřejnoprávní smlouvy - Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2015
Schváleno usnesení číslo 15091:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem IČ 002 88 659 a příjemcem Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno, statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál, IČ: 44995776, dle předloženého návrhu s tím, že termín čerpání a vyúčtování je stanoven do 31.10.2015.

K bodu 21. Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 a Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace
Schváleno usnesení číslo 15092:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem s účinností od 1. 5. 2015 dle příloh
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Kollárova 4, IČO 479 22 494;
- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Skálovo nám. 6, IČO 670 08 976.

K bodu 22. Přijetí dotace od Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, příspěvková organizace (zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2015)
Schváleno usnesení číslo 15093:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, příspěvková organizace ve výši 1 651 665,-- Kč na zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2015
b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a Městskou knihovnou Prostějov, příspěvková organizace (jako příjemcem) ve výši 1 651 665,-- Kč na zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2015.

K bodu 23. Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí Olomouckého kraje v roce 2015 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15094:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí Olomouckého kraje v roce 2015 ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2015, který proběhne ve dnech 16. – 20. 6. 2015 v Prostějově
b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 140.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2015.

K bodu 24. Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 na částečnou úhradu nákladů při přípravě a realizaci 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15095:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 ve výši 280.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov, který bude probíhat ve dnech 16. – 20. 6. 2015 v Prostějově, za podmínek stanovených Rozhodnutím Ministerstva kultury č. MK – S 130 56/2014 – ORNK/národní akce – Neprofesionální umělecké aktivity.

K bodu 25. Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2015
Schváleno usnesení číslo 15096:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 ve výši 100.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2015
b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 100.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2015.

K bodu 26. Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací XXXIII. Prostějovských hanáckých slavností 2015
Schváleno usnesení číslo 15097:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015 ve výši 100.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací XXXIII. Prostějovských hanáckých slavností 2015
b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 100.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací XXXIII. Prostějovských hanáckých slavností 2015.

K bodu 28. Revokace části usnesení č. 15033 a č. 15035 ZMP ze dne 16. 2. 2015; dotace LHK Jestřábi s. r. o.
Schváleno usnesení číslo 15098:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
a) usnesení č. 15033 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 16. 2. 2015, kterým Zastupitelstvo města Prostějova schválilo poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z nerozdělené veřejné finanční podpory všeobecné v kapitole 70 a z FRR ve výši 1.500.000,-- Kč LHK Jestřábi s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČO 289 31 181 (poř. číslo žádosti 129)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor) v částce 800.000,-- Kč
- na dopravu v částce 200.000,-- Kč
- na výstroj a výzbroj v částce 500.000,-- Kč
- termíny čerpání:
• na pronájem ledové plochy včetně nebytových prostor dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2016
b) část usnesení č. 15035 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 16. 2. 2015, kterým Zastupitelstvo města Prostějova schválilo Rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5213

0200000000000

1.500.000,--

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

58.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora všeobecná)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 442.000,--

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

Schváleno usnesení číslo 15099:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 a z FRR ve výši 1.150.000,-- Kč LHK Jestřábi s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČO 289 31 181 (poř. číslo žádosti 129)
- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokejového klubu v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor, na dopravu, výstroj a výzbroj)
- termíny čerpání: do 15. 5. 2015 částku 1.000.000,-- Kč; do 15. 6. 2015 částku 150.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít dotaci v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2016
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem a příjemcem dotace LHK Jestřábi s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČ 289 31 181, dle přílohy č. 1
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5213

1

0200000000000

1.092.000,--

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava, výstroj a výzbroj)

0020

003419

5213

0200000000000

58.000,--

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi s. r. o. – pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava, výstroj a výzbroj)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

58.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1.092.000,--

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)K bodu 29.1 Dotace Komise životního prostředí – péče o prostějovské handicapované živočichy
Schváleno usnesení číslo 15100:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků komise životního prostředí ve výši 60.000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 001 16 670, (poř. č. 311)
- na zajištění péče o prostějovské handicapované živočichy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem
do 30. 11. 2015
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Českým svazem ochránců přírody Regionálním sdružením IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 001 16 670, dle přílohy č. 1;
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

0400000404003

60.000

(Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení IRIS-handicapovaní živočichové)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

0400000404003

60.000

(Prostředky komise životního prostředí)


K bodu 29.2 Dotace – příspěvek na provoz srážecích stanic
Schváleno usnesení číslo 15101:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků kapitoly 40 - životní prostředí ve výši 50.000 Kč Povodí Moravy s.p.,Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 (poř. č. 54)
- opatření na zlepšení jakosti vod – provoz srážecích stanic na přítocích
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2015
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem, Povodím Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 dle přílohy č. 1;
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2331

5229

 

50.000

(prostředky na provoz srážecích stanic – VD Plumlov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2331

5169

 

50.000

(prostředky na provoz srážecích stanic – VD Plumlov)

K bodu 30.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Schváleno usnesení číslo 15102:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) navýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v souvislosti s nemovitým majetkem svěřeným k hospodaření v položce odpisy v celkové výši 11.086.426,- Kč jmenovitě takto:
- Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace ve výši 121.097,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 295.800,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 387.354,- Kč
- Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace ve výši 129.833,- Kč
- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace ve výši 92.620,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov,Palackého tř.14 ve výši 625.669,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov,Kollárova ul. 4 ve výši 442.134,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši 1.036.442,- Kč
- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 1.027.010,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši 1.130.437,- Kč
- Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 841.753,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 1.181.364,- Kč
- Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 715.154,- Kč
- Sportcentru – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace ve výši 1.829.157,- Kč
- Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši 594.302,- Kč
- Městskému divadlu v Prostějově, příspěvková organizace ve výši 360.000,- Kč
- Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace ve výši 276.300,- Kč
b) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

11.086.426

(snížení položky 8115 - fondu rezerv a rozvoje)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003111

5331

1

0200000020322

121.097

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003111

5331

1

0200000020325

295.800

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, ul. Šárka 4a – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003111

5331

1

0200000020327

387.354

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Partyzánská ul. 34 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003111

5331

1

0200000020328

129.833

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003111

5331

1

0200000020330

92.620

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek MŠ PV, Moravská ul. 30, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003113

5331

1

0200000020332

625.669

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003113

5331

1

0200000020336

442.134

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003113

5331

1

0200000020337

1.036.442

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Jana Železného PV, Sídliště svobody 24/79 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003113

5331

1

0200000020338

1.027.010

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003113

5331

1

0200000020339

1.130.437

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003121

5331

1

0200000020340

841.753

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003113

5331

1

0200000020341

1.181.364

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003113

5331

1

020000020344

715.154

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003421

5331

1

0200000020399

1.829.157

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Sportcentrum DDM PV, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003231

5331

1

0200000020400

594.302

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek ZUŠ Vl. Ambrose PV – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003311

5331

1

0200000020401

360.000

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

0020

003314

5331

1

0200000020402

276.300

(zvýšení položky 5331 – neinvestiční příspěvek Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace – odpisy svěřeného nemovitého majetku)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

11.086.426

(zvýšení položky 8115 - fondu rezerv a rozvoje)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003111

2122

0200000020322

121.097

(odvod z fondu investic MŠ PV, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace)

0020

003111

2122

0200000020325

295.800

(odvod z fondu investic MŠ PV, ul. Šárka 4a)

0020

003111

2122

0200000020327

387.354

(odvod z fondu investic MŠ PV, Partyzánská ul. 34)

0020

003111

2122

0200000020328

129.833

(odvod z fondu investic MŠ PV, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace)

0020

003111

2122

0200000020330

92.620

(odvod z fondu investic MŠ PV, Moravská ul. 30, příspěvková organizace)

0020

003113

2122

0200000020332

625.669

(odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14)

0020

003113

2122

0200000020336

442.134

(odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

0020

003113

2122

0200000020337

1.036.442

(odvod z fondu investic ZŠ a MŠ Jana Železného PV, Sídliště svobody 24/79)

0020

003113

2122

0200000020338

1.027.010

(odvod z fondu investic ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60)

0020

003113

2122

0200000020339

1.130.437

(odvod z fondu investic ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1)

0020

003121

2122

0200000020340

841.753

(odvod z fondu investic RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

0020

003113

2122

0200000020341

1.181.364

(odvod z fondu investic ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

0020

003113

2122

0200000020344

715.154

(odvod z fondu investic ZŠ PV, ul. E. Valenty 52)

0020

003421

2122

0200000020399

1.829.157

(odvod z fondu investic Sportcentra DDM PV, příspěvková organizace)

0020

003231

2122

0200000020400

594.302

(odvod z fondu investic ZUŠ Vl. Ambrose PV)

0020

003311

2122

0200000020401

360.000

(odvod z fondu investic Městského divadla v Prostějově, příspěvková organizace)

0020

003314

2122

0200000020402

276.300

(odvod z fondu investic Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace)

K bodu 30.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodníky na sídlišti Hloučela, pojížděný chodník S. Suchardy)
Schváleno usnesení číslo 15103:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600443000000

400 000

Chodníky na sídlišti Hloučela, pojížděný chodník S. Suchardy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

400 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 30.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Tylova, úsek Libušinka – Tetín)
Schváleno usnesení číslo 15104:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600476000000

427 830

Regenerace sídliště Tylova, úsek Libušinka –Tetín

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

427 830

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 30.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)
Schváleno usnesení číslo 15105:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3123

5171

5

0600000607030

100 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 - nátěr oken

0060

3123

5171

5

0600000607030

100 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 - oprava podlahy v tělocvičně

0060

3122

5171

5

0600000607008

280 000

Střední škola designu a módy – výměna oken včetně nových žaluzií

0060

3122

5171

5

0600000607027

150 000

Střední zdravotnická škola – výměna zabezpečovacího systému

0060

3122

6121

5

0600000508027

600 000

ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o. - rekonstrukce sociálního zařízení

0060

3315

5171

5

0600000508025

250 000

Muzeum a galerie v Prostějově - oprava oken administrativní budovy

0060

3122

5171

5

0600000508028

500 000

Střední odborná škola podnikání a obchodu - výměna oken

0060

3122

5171

5

207 160

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

5

0700000000000

2 187 160

Snížení Fondu reinvestic nájemného

K bodu 30.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace náměstí T. G. Masaryka)
Schváleno usnesení číslo 15106:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

1

0600434000000

530 000

Revitalizace náměstí T. G. Masaryka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

530 000

Snížení rezervy FRR


II. zadání provedení prací společnosti SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 262 71 303.

K bodu 30.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cestní síť - Rákosníčkovo hřiště)
Schváleno usnesení číslo 15107:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600529000000

200 000

Projektová dokumentace a realizace cestní sítě v souvislosti s vybudováním Rákosníčkova hřiště (LIDL)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

200 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 31. 1 Masna Kroměříž, a.s. – vzdání se práva na pohledávky
Schváleno usnesení číslo 15108:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) s e v z d á v á
práva na pohledávky vůči společnosti Masna Kroměříž, a.s., se sídlem Kroměříž, Hulínská 2286, PSČ 767 01, IČ: 469 90 739, spočívající v nedoplatku nájemného ve výši 1.320.339 Kč s příslušenstvím a v náhradě škody výši 108.387,10 Kč s příslušenstvím,
2) s o u h l a s í
se zpětvzetím žaloby podané u Okresního soudu v Kroměříži dne 22.02.1999 o zaplacení nedoplatku nájemného (soudní spor je veden pod sp.zn. 7C 77/99) a se zpětvzetím návrhu na vydání platebního rozkazu podaného u Okresního soudu v Kroměříži dne 23.02.2001 o náhradu škody (soudní spor je veden pod sp.zn. 7C 86/2001) s tím, že řízení budou zastavena.

K bodu 31. 2 Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení číslo 15109:
Zastupitelstvo města Prostějova
s e v z d á v á
práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o., dle Příloh č. 1 a 2.

Příloha č. 1 Neplatiči nájemného Domovní správy Prostějov, s.r.o.

počet

Jméno a příjmení

Dlužná částka v Kč

Důvod odpisu

1.

25 240

exekuce zastavena pro nemajetnost

2.

113 768

exekuce zastavena pro nemajetnost

3.

190 410

exekuce zastavena pro nemajetnost

4.

228 787

zemřel bez zanechání majetku

5.

103 186

exekuce zastavena pro nemajetnost

Celkem

661 391


Příloha č. 2 Neplatiči faktur Domovní správy Prostějov, s.r.o.

počet

Jméno a příjmení

Dlužná částka v Kč

Důvod odpisu

1.

Plavecký oddíl Prostějov

36 298

exekuce zastavena pro nemajetnost, zánik občanského sdružení

2.

Plavecký oddíl Prostějov

144 115

exekuce zastavena pro nemajetnost, zánik občanského sdružení

3.

Plavecký oddíl Prostějov

184 380

exekuce zastavena pro nemajetnost, zánik občanského sdružení

celkem

364 793

K bodu 31. 3 Čištění komunikací v majetku Olomouckého kraje v intravilánu města Prostějova – rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Schváleno usnesení číslo 15110:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) použití finančních prostředků na zabezpečení úklidu místních komunikaci 1. třídy v majetku Olomouckého kraje
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0090

003745

5169

 

0900000900300

542.699

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; čištění města (strojní čištění a splachování komunikací)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

0700000707100

542.699

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

K bodu 31. 4 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12199 ze dne 18.09.2012
Schváleno usnesení číslo 15111:
Zastupitelstvo města Prostějova
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12199 ze dne 18.09.2012 týkající se schválení prodeje stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 1732/13, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 1732/4, pozemků p.č. 1732/13 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1732/4 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1732/2 – ostatní plocha a částí pozemků p.č. 1732/14 – ostatní plocha o a p.č. 1732/1 – ostatní plocha, vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 31. 5 Revokace usnesení ZMP č. 10248 ze dne 20.12.2011 a č. 14133 ze dne 10.06.2014 a schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 413/2 a p.č. 413/4, oba v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení číslo 15112:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10248 ze dne 20.12.2011 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 413/2 v k.ú. Domamyslice a usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14133 ze dne 10.06.2014 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 413/4 v k.ú. Domamyslice,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 413/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 394 m2 a p.č. 413/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 233 m2, oba v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova a zřízení věcného práva zákazu jejich zatížení nebo zcizení za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/BPV/2619/2014-BPVM.

K bodu 31. 7 Schválení prodeje pozemků p.č. 445/5 a p.č. 445/6, oba v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení číslo 15113:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 445/5 – orná půda o výměře 18 m2 a p.č. 445/6 – orná půda o výměře 8 m2, oba v k.ú. Žešov, do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ: 145 05, IČ: 659 93 390, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 4.784 Kč a bude zaplacena do 30 dnů ode dne, kdy kupující obdrží vyrozumění o provedeném vkladu vlastnického práva k převáděným pozemkům do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 31. 8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 803/1 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 15114:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 803/1 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 46 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) 01, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 800 Kč/m2, tj. celkem cca 36.800 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 31. 9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 15115:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 93/1 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 30 m2 (dle geometrického plánu č. 899-535/2015 ze dne 23.01.2015 označena jako pozemek p.č. 93/8 v k.ú. Vrahovice), společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 250 Kč/m2, tj. celkem 7.500 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 31.11 Schválení výkupu pozemku p.č. 5927 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 15116:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 5927 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 395 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2, tj. celkem 509.250 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

510.250

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 5927 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

510.250

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 31.12 Schválení výkupu pozemku p.č. 6552/1 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 15117:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 6552/1 – orná půda o výměře 8.663 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 3.205.310 Kč, za následujících podmínek:
a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

3.205.310

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6552/1 v k.ú. Prostějov

0050

006171

5362

1

0500000000000

128.216

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu; daň z nabytí nemovitých věcí - výkup pozemku p.č. 6552/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

3.333.526

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 31.13 Schválení výkupu pozemku p.č. 7495 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 15118:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 7495 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 2 593 m2 v k.ú. Prostějov včetně všech jeho součástí a příslušenství od společnosti BIRRA PROSTĚJOV, s.r.o., se sídlem Praha 4, náměstí bratří Synků 10/477, IČ 257 79 273, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 100.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

101.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7495 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

101.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 31.14 Schválení výkupu pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 15119:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 8120 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 986 m2 v k.ú. Prostějov, od České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 435.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) Statutární město Prostějov převezme případné ekologické závazky váznoucí na předmětném pozemku a nebude od prodávajícího požadovat náhradu spojenou s jejich odstraňováním,
d) v souvislosti s polohou pozemku v ochranném pásmu dráhy se Statutární město Prostějov zaváže provádět veškeré stavební a zemní práce v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a po předchozím projednání a souhlasu prodávajícího nebo jeho právního nástupce a zaváže se strpět nepříznivé účinky železničního provozu (hluk, nečistota, otřesy apod.) a nepožadovat z uvedených důvodů na prodávajícím či jeho právním nástupci opatření proti těmto vlivům,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

436.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

1

0700000000000

436.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 31.15 Schválení výkupu pozemků p.č. 560/2, p.č. 560/3, p.č. 7631/6 a p.č. 7631/7, vše v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 15120:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemků p.č. 560/2 – ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 560/3 – ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 7631/6 – ostatní plocha o výměře 23 m2 a p.č. 7631/7 – ostatní plocha o výměře 22 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00, IČ: 709 94 234, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 55.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
c) v souvislosti s polohou pozemků v ochranném pásmu dráhy se Statutární město Prostějov zaváže provádět veškeré stavební a zemní práce v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a po předchozím projednání a souhlasu prodávajícího nebo jeho právního nástupce a zaváže se strpět nepříznivé účinky železničního provozu (hluk, nečistota, otřesy apod.) a nepožadovat z uvedených důvodů na prodávajícím či jeho právním nástupci opatření proti těmto vlivům,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

56.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 560/2, p.č. 560/3, p.č. 7631/6 a p.č. 7631/7, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

56.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 31.16 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 15121:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemků p.č. 7291 – orná půda o výměře 835 m2 a p.č. 7292 – orná půda o výměře 1.512 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 586.750 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

586.750

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Prostějov – ul. Kojetínská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

586.750

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 31.17 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010
Schváleno usnesení číslo 15122:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemků p.č. 3887 a p.č. 3888, oba v k.ú. Prostějov, dle Kupní smlouvy č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu polyfunkčního domu na pozemcích p.č. 3887 a p.č. 3888, oba v k.ú. Prostějov, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, a to do 31.12.2017, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010,
b) ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010 zůstanou nezměněny.

K bodu 31.18 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7737/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15123:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kanalizační přípojky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kanalizační přípojky a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 7737/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Miroslav P i š ť á k v.r. RNDr. Alena R a š k o v á   v.r.
primátor města Prostějova   1. náměstkyně primátora

Prostějov 13.4.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 9.6.2015 16:17:16 | přečteno 492x | Věra Krejčí
load