Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2015 > Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 8.6.2015

ikona souboruKe stažení: Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Odkaz na videozáznam z 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení číslo 15124:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o 
zařadit do programu bod 8.1 Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu VaK Prostějov, a.s.
Schváleno usnesení číslo 15125:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
zařadit do programu bod 8.2. Memorandum o spolupráci při tvorbě místního akčního plánu vzdělávání správního obvodu ORP Prostějov.
Schváleno usnesení číslo 15126:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
zařadit do programu bod 20.1 Odvolání členů Rady města Prostějova.
Schváleno usnesení číslo 15127:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
stáhnout z programu materiál č. 2. Schválení smlouvy o reklamě s LHK Jestřábi, s. r. o.
Schváleno usnesení číslo 15128:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 6. zasedání, konaného dne 8.6.2015 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 3.1 Dotace - DTJ Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15129:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR
ve výši 250.000,-- Kč DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČO 709 18 309 (poř. číslo žádosti 244)
- na náklady na interligu, extraligu a mistrovství republiky jednotlivců, mužů a mládeže v boxu (cestovné, startovné, ubytování, nájmy, náklady rozhodčích, lékař a lékařské prohlídky, ozvučení sálu, hlasatel, stavění ringu, výzbroj a výstroj boxerů, sportovní vybavení tělocvičny, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem
do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem,
IČO 002 88 659 a příjemcem dotace DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČO 709 18 309, dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

250.000,--

 

(zvýšení položky 5222 – DTJ Prostějov – na náklady na interligu, extraligu a mistrovství republiky jednotlivců, mužů a mládeže v boxu)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

250.000,--

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 3.2 Dotace - Orli Prostějov o. s.
Schváleno usnesení číslo 15130:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků FRR
ve výši 300.000,-- Kč Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČO 017 95 660 (poř. č. žádosti 44)
- na náklady související s postupem na Final 4 Českého Poháru a play-off Kooperativy Národní basketbalové ligy (pronájmy, doprava, ubytování, startovné do soutěží a poplatky ČBF a ALK, rozhodčí, sportovní materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2015

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Orli Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČO 017 95 660 dle přílohy

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003419

5222

 

1

0200000000000

300.000

 

(zvýšení položky 5222 – Orli Prostějov o. s. – náklady související s postupem na Final 4 Českého Poháru a play-off Kooperativy Národní basketbalové ligy)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0070

 

8115

 

1

0700000000000

300.000

 

(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

K bodu 3.3 Dotace nedoporučená – oblast kultury
Schváleno usnesení číslo 15131:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 125.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 291)
- na zhotovení videodokumentu o Otokaru Hořínkovi z důvodu, že obdobný videodokument o Otokaru Hořínkovi byl vyhotoven již v roce 2010 u příležitosti jeho diamantové svatby.

K bodu 3.4 Dotace nedoporučené – oblast sportu
Schváleno usnesení číslo 15132:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 80.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČO 005 44 264 (poř. číslo žádosti 265)
- na náklady na energie, nákup nářadí a náčiní do posilovny a minitělocvičny
z důvodu přímé podpory oddílů, které využívají prostory posilovny a minitělocvičny sportovního klubu.
Schváleno usnesení číslo 15133:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 215.000,-- Kč M+M zfp s. r. o., Sadová 44, Prostějov, IČO 263 07 219 (poř. číslo žádosti 21)
- na podporu činnosti jezdeckého oddílu (poplatky, licence, propagace stáje, vybavení pro výcvik, odměny při soutěžích, volnočasové aktivity pro děti a mládež, doprava a cestovné) z důvodu, že se jedná o ziskový podnikatelský subjekt.

K bodu 3.5 Dotace nedoporučené - sociální oblast
Schváleno usnesení číslo 15134:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2015

1. ve výši 170.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 253 42 924 (pořadové č. žádosti 140)
- na úhradu energií školy, provoz ergoterapeutických dílen ve škole pro handicapované žáky – zemní plyn, elektřina z důvodu, že žadatel již obdržel v roce 2015 dotaci z rozpočtu města Prostějova na tento účel;

2. ve výši 355.100,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854 (pořadové č. žádosti 49)
- na Domov Daliborka – chráněné bydlení – roční osobní náklady pracovníka v přímé péči a pracovníka zajišťujícího stravování (hrubé mzdy, zákonné odvody sociálního
a zdravotního pojištění) z důvodu, že tato služba je registrovanou sociální službou chráněného bydlení s primárním zdrojem financování z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z úhrad od uživatelů služby;

3. ve výši 225.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854 (pořadové č. žádosti 50)
- na Domov Daliborka – odlehčovací služba – roční osobní náklady pracovníka v přímé péči a pracovníka zajišťujícího stravování (hrubé mzdy, zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění) z důvodu, že tato služba je registrovanou sociální službou odlehčovací služby s primárním zdrojem financování z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z úhrad od uživatelů služby;

4. ve výši 69.000,-- Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854 (pořadové č. žádosti 51)
- na činnost pečovatelské služby – pořízení nového automobilu vč. příslušenství pro rozvoz obědů z důvodu, že zřizovatel je povinen zajistit finanční prostředky na úhradu investičních nákladů na provoz služby z vlastních zdrojů.

K bodu 4. Prostějov olympijský, zapsaný spolek
Schváleno usnesení číslo 15135:
Zastupitelstvo města Prostějova
u k l á d á
Miroslavu Pišťákovi, primátorovi,
před termínem darování pozemku spolku Prostějov olympijský, zapsaný spolek, navrhnout úpravu stanov spolku Prostějov olympijský, zapsaný spolek tak, aby obsahovaly právo veta města ve věci schválení nového člena spolku Prostějov olympijský, zapsaný spolek a ve věcech disponování s nemovitým majetkem spolku Prostějov olympijský, zapsaný spolek.
Schváleno usnesení číslo 15136:
Zastupitelstva města Prostějova
s c h v a l u j e
a) založení spolku s názvem Prostějov olympijský, z. s. podle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu,
b) text stanov spolku podle důvodové zprávy a příloh tohoto materiálu, s tím, že zároveň deleguje zástupce statutárního města do prvních orgánů spolku Prostějov olympijský, z. s., a to do 
- statutárního orgánu spolku - představenstva spolku pana Miroslava Pišťáka,
- do kontrolního výboru spolku paní Mgr. Ivanu Hemerkovou.

K bodu 5. 1 Schválení prodeje staveb v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově
Schváleno usnesení číslo 15137:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej staveb v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, a to stavby rozdělovny květin č. 19 na pozemku p.č. 6677/5 (inventární číslo MPV012258), stavby uhelny č. 20 na pozemku p.č. 6677/3 (inventární číslo MPV012718), stavby kotelny č. 21 na pozemku p.č. 6677/3 (inventární číslo MPV012719), stavby skleníku č. 14 na pozemku p.č. 6677/2 (inventární číslo MPV012256) a stavby skleníku č. 15 na pozemku p.č. 6677/4 (inventární číslo MPV012257), vše v k.ú. Prostějov, vlastníkovi pozemků pod těmito stavbami, z důvodů uvedených v důvodové zprávě za kupní cenu v symbolické výši 1.000 Kč, která bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 5. 2 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6022/12 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 15138:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup části pozemku p.č. 6022/12 – zahrada o výměře 6 m2 v k.ú. Prostějov (pozemek je dle geometrického plánu označen jako p.č. 6022/63 v k.ú. Prostějov), od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 6.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

12.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6022/12 v k.ú. Prostějov (kupní cena, úhrada nákladů na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

12.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 5. 3 Schválení výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 6560/6 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení číslo 15139:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 6560/6 – orná půda o výměře 3.720 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto spoluvlastnického podílu do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 688.200 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

689.200

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 6560/6 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

689.200

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 5. 4 Schválení prodeje pozemku p.č. 5984/7 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15140:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 5984/7 – orná půda o výměře 952 m2 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 – orná půda o výměře 1228 m2 v k.ú. Prostějov  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu ve výši 863.433 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 5. 5 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 7653/1, p.č. 7653/2 a p.č. 7666/3, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15141:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelového vedení veřejného osvětlení, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na částech pozemků p.č. 7653/1, p.č. 7653/2 a p.č. 7666/3, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 5. 6 Schválení bezúplatného nabytí 3 částí pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice a zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 15142:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) bezúplatné nabytí 3 částí pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice o celkové výměře cca 138 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby „Stavební úpravy autobusových zastávek – nástupních ploch a komunikací ve Vrahovicích“; do uzavření darovací smlouvy budou vzájemné vztahy mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí darovací smlouvě,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelového vedení veřejného osvětlení včetně chráničky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 5. 7 Revokace bodu 1) usnesení ZMP č. 12197 ze dne 18.09.2012 a schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15143:
Zastupitelstvo města Prostějova
1)r e v o k u j e
bod 1) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12197 ze dne 18.09.2012, kterým byl schválen bezúplatný převod části pozemku p.č. 7691 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a stavby odbočovacího pruhu umístěné na části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399,
2)s c h v a l u j e
bezúplatný převod části pozemku p.č. 7691 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 32 m2 (dle geometrického plánu č. 5192-777/2012 ze dne 29.10.2012 označena jako díl „a“, který je nově součástí pozemku p.č. 7692 v k.ú. Prostějov) z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

K bodu 5. 8 Revokace usnesení ZMP č. 13217 ze dne 05.11.2013 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 7519/28 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15144:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13217 ze dne 05.11.2013 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 7519/28 v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7519/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.439 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova a zřízení věcného práva zákazu jeho zatížení nebo zcizení za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/BPV/764/2015-BPVH.

K bodu 5. 9 Schválení směny části pozemku p.č. 1005/6 za část pozemku p.č. 860/1, oba v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 15145:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodu potřeby realizace investiční akce Statutárního města Prostějova „Dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky, Prostějov, Vrahovice“ směnu části pozemku p.č. 1005/6 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 860/1 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 5.10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení číslo 15146:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 854/1 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 31 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 970 Kč/m2, tj. celkem cca 30.070 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 6. Schválení řádné účetní závěrky statutárního města Prostějova sestavené ke dni 31. 12. 2014
Schváleno usnesení číslo 15147:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. řádnou účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2014, která je uvedená v přílohách č. 1 až 5 tohoto materiálu,
2. celkový výsledek hospodaření ve výši 72.654.255,08 Kč a jeho převedení na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

K bodu 7. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2014
Schváleno usnesení číslo 15148:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
1. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad s tím, že:
a. rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 87.689.130,08 Kč,
b. zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014 vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2014 hodnotu plus 164.099.509,71 Kč (upravený rozpočet k 31.12.2014 a z toho vyplývající úspora nečerpaných finančních prostředků rozpočtu ve výši 76.410.379,63 Kč + kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 87.689.130,08 Kč),
2. převod finančních prostředků ze základního běžného účtu
a. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 167.711.398,25 Kč,
b. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 369.504 Kč na základě statutu fondu.
Zůstatky jednotlivých účtů k 31.12.2014, včetně základního běžného účtu jsou uvedeny na straně 11 a 12 důvodové zprávy),
3. rozpočtové opatření (odvody příspěvkových organizací z investičního fondu – finanční vypořádání roku 2014; strana 7 a 8, strana 18 – bod 5., kapitola 20 a 21 – příspěvkové organizace), kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

   

0000000070

003111

2122

000000001

0700000000000

30 000,00

   

0000000070

003113

2122

000000001

0700000000000

116 508,85

   

0000000070

003121

2122

000000001

0700000000000

47 245,12

   

0000000070

003231

2122

000000001

0700000000000

12 221,00

   

Odvody příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací

   


Zvyšuje stav rezerv města

 

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

205 974,97

 

Fond rezerv a rozvoje

 


4. finanční hospodaření – finanční vypořádání – peněžní prostředky tak, jak je uvedeno na straně 18 v Závěrečném účtu statutárního města Prostějova za rok 2014,
5. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 6.558.670 Kč (viz strana 4 a strana 18 - "Schválené nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2014 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2015" -důvodové zprávy) dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2014, ale prostředky v roce 2014 nebyly plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2015, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

0000000010

006409

5169

000000001

0100000100300

1 058 750,00

Propagační služby – TK PLUS, s.r.o.

0000000050

003639

6130

000000001

0500000000000

3 269 120,00

Pozemek Galva s.r.o.

0000000050

006409

6130

000000001

0500000000000

2 023 500,00

Výkupy pozemků – schváleno v roce 2014

0000000050

006409

6130

000000001

0500263000000

207 300,00

Výkupy pozemků – CS Žešov


Snižuje stav rezerv města

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

6 558 670,00

Požadavky kapitoly 10 a 50

Trvalý peněžní fond města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 


6. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, Státním fondem životního prostředí ČR, rozpočtem Olomouckého kraje a Národním divadlem Brno (viz strana 4, 15 až 17 a strana 18 – bod 6. a 8.) kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

003799

5365

000000001

0700000000000

250 000,00

Ekologický poplatek SFŽP ČR za měsíc 12/2014

0000000070

003311

5902

000000001

0700000000000

1 323,00

Předprodej vstupenek realizovaný pro ND Brno za měsíc 12/2014

Pasivní finanční vypořádání roku 2014

 

 

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

 

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

006402

2222

 

0700000000000

198 487,36

Volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev obcí

0000000070

006402

2222

 

0700000000000

226 297,42

Volby do Evropského parlamentu

0000000021

 

4116

000013011

0210000000000

57 206,00

Výkon sociálně - právní ochrany dětí

Aktivní finanční vypořádání roku 2014

 

 

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

 

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

 

8115

000000001

0700000000000

230 667,78

Aktivní a pasivní finanční vypořádání roku 2014

Trvalý peněžní fond města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 


7. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2014 na základě usnesení ZMP č. 13250 až 13254 ze dne 17.12.2013 dodatečnému schválení ZMP při projednávání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po ukončení rozpočtového roku, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2014 o částku 52 735 452,27 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 8 až 10,
8. upravený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2014 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2014 (viz strana 8 důvodové zprávy), která jsou evidována na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova,

b e r e n a v ě d o m í

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanou podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) pro územní samosprávný celek statutární město Prostějov za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 auditorskou korporací AGIS, s.r.o. se sídlem, Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01 (zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude projednána u pana primátora dne 27.5.2015),
2. pasivní finanční vypořádání se Státním fondem životního prostředí ČR a Národním divadlem Brno v celkové výši 251.323 Kč (viz strana 4, 15 až 17 a strana 18 – bod 8.) jako odvod přijatých finančních prostředků ekologického poplatku Státnímu fondu životního prostředí ČR za měsíc 12/2014 (250.000 Kč) a odvod přijatých finančních prostředků z předprodeje vstupenek realizovaného pro Národní divadlo Brno za měsíc 12/2014 (1.323 Kč). Odvody budou hrazeny, na základě rozhodnutí orgánů města z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje),
3. aktivní finanční vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a rozpočtem Olomouckého kraje v celkovém objemu 481.990,78 Kč (viz strana 4, 15 až 17 a strana 18 – bod 6.) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev obcí s ÚZ 98178 (198.487,36 Kč), výdajů na volby do Evropského parlamentu s ÚZ 98348 (226.297,42 Kč) a výdajů na výkon sociálně – právní ochrany dětí s ÚZ 13011 (57.206 Kč). Finanční prostředky budou po obdržení, na základě rozhodnutí orgánů města, zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací bylo v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj,
4. závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2014 a stav majetkových účtů statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2014, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 40 a 41 v části „Majetek statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Závěrečné inventarizační zprávě o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2014" ze dne 23.2.2015,

u k l á d á

1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2015 finanční prostředky ze základního běžného účtu
a. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 167.711.398,25 Kč,
b. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 369.504 Kč na základě statutu fondu.

K bodu 8. Zrušení nepoužívaných trvalých peněžních fondů města Prostějova
Schváleno usnesení číslo 15149:
Zastupitelstvu města Prostějova
r u š í
s okamžitou platností tyto nepoužívané trvalé peněžní fondy města Prostějova:
• Fond Národního domu
• Fond městských lázní
• Fond městských hřbitovů
• Fond strategického rozvoje.

K bodu 8.1 Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou VaK Prostějov, a.s.
Schváleno usnesení číslo 15150:
Zastupitelstvo města Prostějova
d e l e g u j e
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČO: 494 51 723, konanou dne 12. 6. 2015 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka, primátora města a v případě jeho neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, náměstka primátora, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova. Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Ing. Zdeněk Fišer.

K bodu 8.2 Memorandum o spolupráci při tvorbě místního akčního plánu vzdělávání správního obvodu ORP Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15151:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Memorandum o spolupráci při tvorbě místního akčního plánu vzdělávání správního obvodu ORP Prostějov dle přiloženého návrhu.

K bodu 9. Žádost OS LIPKA o prodloužení termínu splatnosti půjčky
Schváleno usnesení číslo 15152:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o půjčce uzavřené dne 29. 10. 2013 mezi statutárním městem Prostějovem a Občanským sdružením na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, kterým bude změněn termín splatnosti půjčky do 31. 12. 2015.

K bodu 10. Žádosti o finanční příspěvek na úhradu nákladů uživatelů sociálních služeb
Schváleno usnesení číslo 15153:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Prostějova
na rok 2015
1. ve výši 20.000,-- Kč Domovu se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s., Bílsko 38, Cholina, IČO 016 93 182
- na částečnou úhradu nákladů na provoz domova pro 1 klienta z města Prostějova
a nákup speciálního lékařského zvedáku z důvodu, že sociální služba je poskytována mimo území města Prostějova
a dále z důvodu, že na tento účel nebyl finanční příspěvek poskytnut ani jiným žadatelům;

2. ve výši 65.800,-- Kč Městu Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138, Kostelec na Hané, IČO 002 88 373
- na dofinancování sociálních služeb Domova pro seniory Kostelec na Hané, příspěvkové organizace, poskytovaných sedmi seniorům z města Prostějova – neinvestiční náklady organizace z důvodu, že sociální služba je poskytována mimo území města Prostějova a dále z důvodu, že na tento účel nebyl finanční příspěvek poskytnut ani jiným žadatelům.

K bodu 11. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení číslo 15154:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003632

6121

 

 

0500399000000

36.337

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; pokračování investiční akce – doplnění zámků k urnovým schránkám v novém kolumbáriu na hřbitově ve Vrahovicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006171

5171

 

 

0500000000000

36.337

snížení pol. 5171 – opravy, udržování; vzhledem k částečné rezervě na položce lze provést převod prostředků na pořízení zámků

K bodu 11. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřiště Anenská)
Schváleno usnesení číslo 15155:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

   

0600436000000

300 000

Hřiště Anenská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

300 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 11. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov magistrátu)
Schváleno usnesení číslo 15156:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

   

0600520000000

550 000

Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov magistrátu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

550 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 11. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (SOŠP a SOUS Lidická 4 – rekonstrukce kotelny)
Schváleno usnesení číslo 15157:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3123

6121

 

1

0600000607030

2 730 000

SOŠP a SOUS Lidická 4 – rekonstrukce kotelny

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

2 730 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 11. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků)
Schváleno usnesení číslo 15158:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

   

0600523000000

8 900 000

RPS Regenerace panelového sídliště Šárka

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

   

0600432000000

400 000

Regenerace Sídliště Svobody bloky 7, 8, 9, 10 a 11

0060

3412

6121

   

0600483000000

1 500 000

Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí – Zimní stadion Prostějov

0060

3111

6121

   

0600510000000

7 000 000

MŠ Partyzánská – zvýšení kapacity

K bodu 11. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přikrylovo náměstí - okružní křižovatka)
Schváleno usnesení číslo 15159:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600467000000

3 220 000,-

Přikrylovo náměstí - okružní křižovatka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 220 000,-

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 11. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově)
Schváleno usnesení číslo 15160:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

   

0600435000000

480 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

480 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 11. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově)
Schváleno usnesení číslo 15161:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

 

1

0600434000000

4 100 000

Revitalizace náměstí TGM v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

4 100 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 11. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova – vícepráce)
Schváleno usnesení číslo 15162:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600420000000

230 000

Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

230 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova)
Schváleno usnesení číslo 15163:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

   

0600420000000

130 000

Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

130 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 11.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově)
Schváleno usnesení číslo 15164:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

1

0600055000000

1 500 000

Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

1 500 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 11.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce vodovodního potrubí)
Schváleno usnesení číslo 15165:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

   

0600488000000

100 000

ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce vodovodního potrubí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

100 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 12.1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na projekt „Cyklistická stezka Šmeralova – Anenská v Prostějově“
Schváleno usnesení číslo 15166:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Cyklistická stezka Šmeralova – Anenská v Prostějově“ ve výši 1 965 000,- Kč a
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 12.2 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě Prostějov“
Schváleno usnesení číslo 15167:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na vybudování a rekonstrukce přechodů pro chodce v rámci realizace stavby „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě Prostějov“ ve výši 307 000,- Kč a
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

K bodu 12.3 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Vybudování autobusových zastávek ve Vrahovicích, Prostějov“
Schváleno usnesení číslo 15168:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Vybudování autobusových zastávek ve Vrahovicích, Prostějov“ ve výši 230 430,00 Kč a
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

K bodu 13.1 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na „EÚO na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“
Schváleno usnesení číslo 15169:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově “ ve výši 2 070 468,00 Kč a
2. Smlouvu č. 14200243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 13.2 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na „EÚO na MŠ Smetanova v Prostějově“
Schváleno usnesení číslo 15170:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Smetanova v Prostějově“ ve výši
5 654 331,00 Kč,
2. Smlouvu č. 14203083 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 13.3 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na „EÚO na MŠ Moravská v Prostějově“
Schváleno usnesení číslo 15171:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská v Prostějově“ ve výši 2 062 079,10 Kč,
2. Smlouvu č. 14199993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 13.4 Smlouva o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na „Regenerace zeleně vybraných lokalit v Prostějově – Husovo náměstí“
Schváleno usnesení číslo 15172:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Regenerace zeleně vybraných lokalit v Prostějově – Husovo náměstí“ ve výši
673 838,25 Kč,
2. Smlouvu č. 14188666 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 14. Smlouva o poskytnutí dotace a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15173:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I.Smlouvu o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na investiční akci
„SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Parkoviště v areálu nemocnice“, dle předloženého návrhu
II.rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6342

 

1

0600000000000

3 000 000

Zvýšení položky investiční transfery krajům na částečnou úhradu nákladů na investiční akci
„SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Parkoviště v areálu nemocnice“

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 000 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 15.1 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku - Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově a ROZOP kapitoly 60
Schváleno usnesení číslo 15174:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I.Smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově“ se zhotovitelem JAMASTAV MORAVIA s. r. o., Hvozd, IČ: 015 86 548
II.rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

1

0600447000000

3 260 000

Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

3 260 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 15.2 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku - Městský hřbitov v Prostějově – urnové hroby, kolumbárium a ROZOP kapitoly 60
Schváleno usnesení číslo 15175:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I.Smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby
„Městský hřbitov v Prostějově - kolumbária“, se zhotovitelem Kamenosochařství Emil Müller, se sídlem Ludmírov 35, 798 55 Ludmírov
II.rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

6121

 

1

0600044000000

1 320 000

Městský hřbitov v Prostějově – urnové hroby, kolumbárium

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

   

0700000707100

1 320 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 16. Projekt regenerace části panelového sídliště Brněnská, Okružní a Tylova v Prostějově - schválení PD
Schváleno usnesení číslo 15176:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Projekt regenerace části panelového sídliště Brněnská, Okružní a Tylova v Prostějově dle předloženého návrhu.

K bodu 17. Návrhy na pořízení změn Územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15177:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
pořízení změn Územního plánu Prostějov dle návrhů č. 1, 2 a 3 dle důvodové zprávy.

K bodu 18. Zadání I. změny Územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15178:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání I. změny Územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 19. Program pro poskytování dotací - Program regenerace městské památkové zóny Prostějov na rok 2016
Schváleno usnesení číslo 15179:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Program určující účel pro poskytování dotací - Program regenerace městské památkové zóny Prostějov na rok 2016.

K bodu 20. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění OZV č. 2/2011, č. 4/2011, č. 9/2013, č. 2/2015
Schváleno usnesení číslo 15180:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 dle přílohy.

K bodu 21. Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově
Schváleno usnesení číslo 15181:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Strategii rozvoje zeleně ve městě Prostějově na období 2015 – 2025 podle předloženého návrhu.

K bodu 22. Nové znění Statutu Fondu zeleně
Schváleno usnesení číslo 15182:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1.s účinností ke dni 1. 7. 2015 nové znění Statutu Fondu zeleně
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav Fond zeleně

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

   

0700000000000

2 000 000

(Fond zeleně)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

(FRR)

K bodu 23. Udělení Čestné stuhy statutárního města Prostějov Okresnímu sdružení SDH ČMS Prostějov
Schváleno usnesení číslo 15183:
Zastupitelstvo města Prostějova
u d ě l u j e
Čestnou stuhu statuárního města Prostějova Okresnímu sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.

K bodu 24. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
Schváleno usnesení číslo 15184:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Prostějovem Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, sídliště Svobody 24/79, IČO 479 22 770 s účinností od 1. 7. 2015 dle přílohy.

K bodu 25. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení číslo 15185:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

Miroslav P i š ť á k v. r.                                         RNDr. Alena R a š k o v á v.r.
primátor města Prostějova                                   1. náměstkyně primátora

Prostějov 10.6.2015
Zpracovala:
Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora
Magistrátu města Prostějova

Vytvořeno 3.7.2015 11:05:02 | přečteno 423x | Richard Sedlák
load