Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2016 > 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

15.2.2016

ikona souboruZápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Odkaz na video z 13. zasedání zastupitelstva města Prostějova

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova:
konaného dne 15.2.2016

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16001:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zařazení dodatečných materiálů zastupitelů ANO 2011 a TOP 09 na program svého 13. zasedání takto:

21.2.1 Smlouva o nájmu s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

21.2.2 Doplnění povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na internetových stránkách města

21.2.3 Audit nakládání s majetkem města Prostějova

21.2.4 Jezdecká kasárna – vysvětlení nesouladu v usneseních

21.2.5 Soudní spor o neplatnost Smlouvy v kauze „Manthellan“

21.2.6 Severní obchvat

21.2.7 Mediální poradce.

Schváleno usnesení č. 16002:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

program svého 13. zasedání, konaného dne 15.2.2016, jak byl uveden na pozvánce

- s rozšířením o podněty zastupitelů ANO 2011 a TOP 09 v bodech

21.2.1 Smlouva o nájmu s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

21.2.2 Doplnění povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na internetových stránkách města

21.2.3 Audit nakládání s majetkem města Prostějova

21.2.4 Jezdecká kasárna – vysvětlení nesouladu v usneseních

21.2.5 Soudní spor o neplatnost Smlouvy v kauze „Manthellan“

21.2.6 Severní obchvat

21.2.7 Mediální poradce

- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu  2. Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16003:

Zastupitelstvo města Prostějova

r o z h o d l o ,

že Finanční výbor Zastupitelstva města Prostějova bude mít 15 členů.

Schváleno usnesení č. 16004:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

rezignaci Ing. Petra Šilhánka na funkci člena Finančního výboru ze dne 11.1.2016,

s c h v a l u j e

veřejnou volbu nových členů Finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16005:

Zastupitelstvo města Prostějova

v o l í

Ing. Václava Šmída členem Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16006:

Zastupitelstvo města Prostějova

v o l í

Ing. Miladu Sokolovou členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16007:

Zastupitelstvo města Prostějova

v o l í

Ing. Michala Drozda členem Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16008:

Zastupitelstvo města Prostějova

v o l í

Lukáše Andrýska členem Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

K bodu  3. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu VaK Prostějov, a. s.

Schváleno usnesení č. 16009:

Zastupitelstvo města Prostějova

1. d e l e g u j e

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČO: 494 51 723, konanou dne 9. 3. 2016 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města, a v případě její neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova,

2. p o v ě ř u j e

delegovaného zástupce, aby na valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. hlasoval pro volbu Ing. Dušana Opletala, zástupce akcionáře města Konice, členem dozorčí rady této obchodní společnosti.

K bodu  4. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov za rok 2015

Schváleno usnesení č. 16010:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov za rok 2015.

K bodu  5. Zřízení pamětní medaile k 25. výročí vzniku Městské policie Prostějov

Schváleno usnesení č. 16011:

Zastupitelstvo města Prostějova

1. z ř i z u j e

„Pamětní medaili k 25. výročí vzniku Městské policie Prostějov“,

2. z m o c ň u j e

primátorku statutárního města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou k rozhodnutí o udělení pamětních medailí.

K bodu  6. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem jejich funkce

Schváleno usnesení č. 16012:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s t a n o v u j e

na rok 2016 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částkou ve výši 220,-- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

K bodu  7. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění nařízení vlády č. 352/2015 Sb.

Schváleno usnesení č. 16013:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s t a n o v u j e

výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 352/2015 Sb., v částkách stanovených v uvedeném nařízení vlády pro členy zastupitelstva statutárního města, snížené o 30%, takto:

- člen rady 3.903,-- Kč

- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 2.932,-- Kč

- člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 2.708,-- Kč

- člen zastupitelstva 1.328,-- Kč

Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva města se podle tohoto rozhodnutí poskytuje od 15. 2. 2015 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne vzniku mandátu. V případě personální změny v obsazování jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru zastupitelstva, člena komise rady nebo zvláštního orgánu) bude odměna v souvislosti s výkonem funkce náležet ode dne zvolení.

K bodu  7.1 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

Schváleno usnesení č. 16014:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova s účinností od 1. 3. 2016.

K bodu  8. Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Schváleno usnesení č. 16015:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

zpracovanou Strategii ITI Olomoucké aglomerace.

K bodu  9. Návrh na pořízení změny Územního plánu Prostějov

Schváleno usnesení č. 16016:

Zastupitelstvo města Prostějova

n e s c h v a l u j e 

pořízení změny Územního plánu Prostějov podle předloženého návrhu dle důvodové zprávy.

K bodu 11. Rozpočtová opatření schválená Radou města Prostějova v roce 2015

Schváleno usnesení č. 16017:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2015 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 14268 (Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2015) ze dne 15.12.2014.

K bodu 12.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Dolní -Kralická, úsek Letecká)

Schváleno usnesení č. 16018:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu  Kč

0060

2219

6121

1

0600392000000

3 000 000

Cyklistická stezka Dolní -Kralická, úsek Letecká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnot v Kč

0070

8115

1

0700000000000

3 000 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 12.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)

Schváleno usnesení č. 16019:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

5171

5

06300355000000

75 000

Střední škola automobilní – výměna vstupních dveří

60

3122

6121

5

0600000508029

10 000

Střední odborná škola – kanalizační přípojka objektu Vrahovice - PD

60

3122

5171

5

0600000508029

10 000

Střední odborná škola – oprava radiátorů

60

3122

5171

5

0600000508028

600 000

Střední odborná škola podnikání a obchodu -  výměna oken a dveří

60

3122

5169

5

0600000508028

40 000

Střední odborná škola podnikání a obchodu – oprava sociálního zařízení tělocvičny – PD

60

3122

5171

5

0600000508027

25 000

ART ECON - Střední škola Prostějov, s. r. o. – výměna  PVC podlah   

60

3123

6121

5

0600000607030

200 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 – výměna oken

60

3123

5171

5

0600000607030

100 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 – nátěr oken

60

3123

5171

5

0600000607030

100 000

SOŠp a SOUs Lidická 4 – oprava podlahy v učebně

60

3122

5171

5

0600000607027

35 000

Střední zdravotnická škola – výměna PVC podlah

60

3122

5171

5

0600000607027

30 000

Střední zdravotnická škola – výměna osvětlení učeben

60

3122

5171

5

0600000607008

289 365

Střední škola designu a módy – výměna oken včetně nových žaluzií

60

3122

5169

5

0600000607008

20 000

Střední škola designu a módy – odstranění soklu ve dvorní části objektu - PD

60

3315

5171

5

0600000508025

552 527

Muzeum a galerie v Prostějově – oprava oken administrativní budovy

60

3315

5169

5

0600000508025

50 000

Muzeum a galerie v Prostějově – oprava sociálního zařízení - PD

60

3122

5171

5

0600000000000

50 268

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

5

0700000000000

2 187 160

Fond reinvestic nájemného

K bodu 12.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká)

Schváleno usnesení č. 16020:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

1

0600569000000

500 000

Výstavba venkovní posilovny Street Workout

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

500 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 13.1 Dotace - Sociální oblast

Schváleno usnesení č. 16021:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální věci a z nerozdělené dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční

1. ve výši 60.000 Kč SOS dětským vesničkám, z. s., Revoluční 764/17, Praha – Staré Město, IČO 004 07 933 (pořadové č. žádosti 30)

- na udržení a rozvoj nové služby pro rodiny s dětmi v regionu Prostějovsko – mediačního centra v Prostějově, poskytujícího bezplatně službu mediace – v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (mzdové náklady pro mediátory, supervize pro mediátory);

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem

do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

2. ve výši 80.000 Kč Pomocné ruce na pomoc starým a handicapovaným občanům, z. s., Školní 32, Prostějov, IČO 697 46 338 (pořadové č. žádosti 86)

- na provozní náklady služeb osobní asistence – spotřeba energie, nájemné, telefon a internet, školení a vzdělávací kurzy;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem

do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

3. ve výši 250.000 Kč Společnosti Podané ruce, o. p. s., Vídeňská 3, Brno, IČO 605 57 621 (pořadové č. žádosti 92, 93, 94)

- na projekt Terapeutického centra v Olomouckém kraji – pobočka Prostějov – provozní náklady (kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady, energie, nájemné, ostatní provozní náklady) a osobní náklady (mzdové náklady s odvody, zákonné pojištění) ve výši 50.000 Kč;

- na projekt Kontaktního centra v Prostějově a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Prostějově – provozní náklady (zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady, energie, nájemné, ostatní provozní náklady) a osobní náklady (mzdové náklady s odvody, zákonné pojištění) ve výši 200.000 Kč;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem

do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

4. ve výši 200.000 Kč spolku LIPKA, z. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 (pořadové č. žádosti 129, 130, 131)

- na zajištění sociální služby Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením – energie, služby, materiál na činnost a terapeutické aktivity;

- na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro seniory – osobní náklady, energie, telefony, služby, materiál na činnost a terapeutické aktivity;

- na zajištění provozu sociálně terapeutické dílny pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením v Prostějově-Vrahovicích – energie, telefony, služby, materiál  na činnost a terapeutické aktivity;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem

do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

5. ve výši 180.000 Kč Mateřskému centru Prostějov, z. s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017 (pořadové č. žádosti 151)

- na spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek – programový a provozní materiál, knihy a pomůcky, nájemné, energie, ostatní služby, mzdové náklady a odvody;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem

do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

6. ve výši 100.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854 (pořadové č. žádosti 141, 142, 143, 144)

- na Domov Daliborka – odlehčovací služba – provozní náklady (energie – elektřina);

- na Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním – úhrada provozních nákladů (nájemné, školení a vzdělávání, spotřeba energie – teplo, elektřina, spoje – telefonní hovory);

- na Domov Daliborka – chráněné bydlení – provozní náklady (energie);

- na pečovatelskou službu – provozní náklady (nájem, pohonné hmoty, opravy automobilů);

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem (v jednotlivých veřejnoprávních smlouvách uzavřených s níže uvedenými příjemci budou upřesněny tyto údaje: identifikace příjemce, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání

a vyúčtování dotace):

1. SOS dětskými vesničkami, z. s., Revoluční 764/17, Praha – Staré Město, IČO 004 07 933;

2. Pomocnou rukou na pomoc starým a handicapovaným občanům, z. s., Školní 32, Prostějov, IČO 697 46 338;

3. Společností Podané ruce, o. p. s., Vídeňská 3, Brno, IČO 605 57 621;

4. spolkem LIPKA, z. s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991;

5. Mateřským centrem Prostějov, z. s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017;

6. Charitou Prostějov, Martinákova 9, Prostějov, IČO 441 59 854

c) rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

4339

5222

0210000000000

60.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – SOS dětské vesničky – udržení a rozvoj nové služby pro rodiny s dětmi v regionu Prostějovsko – mediačního centra v Prostějově, poskytujícího bezplatně službu mediace)

0021

4351

5222

0210000000000

80.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Pomocná ruka – osobní asistence – provozní náklady služeb osobní asistence)

0021

4379

5221

0210000000000

250.000

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Společnost Podané ruce – projekt Terapeutického centra v Olomouckém kraji, Kontaktního centra Prostějov a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Prostějově)

0021

4359

5222

0210000000000

200.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – LIPKA – zajištění sociální služby Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a provozu sociálně terapeutické dílny pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením v Prostějově-Vrahovicích)

0021

4339

5222

0210000000000

180.000

neinvestiční transfery spolkům (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Mateřské centrum Prostějov – spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek)

0021

4359

5223

0210000000000

100.000

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (zvýšení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova – Charita Prostějov – Domov Daliborka – odlehčovací služba, Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním, Domov Daliborka – chráněné bydlení, pečovatelská služba – provozní náklady)

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0021

6409

5909

0210000000000

650.100

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená dotace na kapitole 21 – sociální věci (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

0070

6409

5909

0700000708000

219.900

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná (snížení finančních prostředků na položce z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova)

K bodu 13.2 Dotace - Azylové centrum Prostějov, o. p. s.

Schváleno usnesení č. 16022:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 ve výši 500.000 Kč

Azylovému centru Prostějov, o. p. s., Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801 (pořadové č. žádosti 9)

- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov pro rok 2016

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Azylovým centrem Prostějov, o. p. s., Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801, dle přílohy.

K bodu 13.3 Dotace - Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

Schváleno usnesení č. 16023:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 100.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206 (poř. číslo žádosti 6)

- na studentské divadlo POINT (služby související s pronájmem, energie, materiál, kulisy, scéna, letní dětský tábor)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Gymnáziem Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5339

0200000000000

100.000

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 – divadlo POINT)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 100.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 13.4 Dotace - Oblast sportu

Schváleno usnesení č. 16024:

Zastupitelstvo města Prostějova

s o u h l a s í

s tím, aby Ing. Matyášek o návrhu usnesení dle písemného materiálu hlasoval.

Schváleno usnesení č. 16025:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70

1. ve výši 180.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, z. s., Sportovní 1, IČO 479 20 866 (poř. č. žádostí 172, 173)

- na podporu činnosti (doprava, startovné, pronájmy, ubytování, nákup materiálu, provoz budovy, 70. ročník Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek) v částce 160.000,-- Kč

- na pořádání školních závodů „Prostějovská výška“ v částce 20.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

2. ve výši 400.000,-- Kč KRASO-bruslení PROSTĚJOV, Za Kosteleckou 1, IČO 266 36 433 (poř. č. žádosti 70)

- na podporu činnosti (nájem ledové plochy a šatny)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

3. ve výši 300.000,-- Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČO 155 27 395 (poř. č. žádostí 51, 52)

- na podporu činnosti družstva mužů ELITE a U23 (registrační poplatek UCI – kat. Continental teams na rok 2017, povinné pojištění závodníků a doprovodu družstva na rok 2017) v částce 170.000,-- Kč

- na podporu činnosti družstva mládeže (energie, startovné, doprava, ubytování) v částce 130.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

4. ve výši 100.000,-- Kč SVAZU VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB PROSTĚJOV, Kravařova 1, Prostějov, IČO 657 62 274 (poř. č. žádosti 115)

- na podporu činnosti (startovné, doprava, ubytování)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

5. ve výši 230.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČO 163 67 995 (poř. č. žádostí 100, 99, 159)

- na podporu činnosti oddílu dálkového a zimního plavání (pronájem bazénu, pořádání závodu „Vánoční koupel“) v částce 70.000,-- Kč

- na podporu činnosti fotbalového oddílu (pronájmy, cestovné, startovné) v částce 150.000,-- Kč

- na podporu činnosti veřejné lyžařské školy pro děti (cestovné) v částce 10.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

6. ve výši 900.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, z. s.,  Anenská 17, IČO 441 59 919 (poř. č. žádosti 81)

- na podporu činnosti (pronájmy, doprava, ubytování)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

7. ve výši 550.000,-- Kč TJ OP Prostějov, Kostelecká 47, IČO 005 47 409 (poř. č. žádosti 69) 

- na podporu činnosti (cestovné na turnaje, ubytování, startovné, pronájmy, odměny rozhodčím) v částce 300.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu basketbalu (pronájmy, rozhodčí, cestovné) v částce 250.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

8. ve výši 400.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 55, Prostějov, IČO 163 67 855 (poř. č. žádosti 192)

- na podporu činnosti (údržba fotbalového hřiště, startovné, cestovné, doprava, energie, pohonné hmoty, materiálně-technické vybavení, pronájmy)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

9. ve výši 300.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČO 155 26 151 (poř. č. žádostí 178, 179)

- na podporu činnosti (energie) v částce 220.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné) v částce 30.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu juda (cestovné, pořádání turnaje Velká cena Zdeňka Ludvíka v judu - ceny) v částce 30.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu zápasu (cestovné) v částce 20.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

10. ve výši 300.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČO 479 20 653 (poř. č. žádosti 57) 

- na podporu činnosti (pronájmy, doprava, startovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

11. ve výši  350.000,-- Kč TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL PROSTĚJOV - VRAHOVICE, M. Alše 85, Prostějov,  IČO 479 20 025 (poř. č. žádostí 75, 74)

- na úhradu nákladů na provoz koupaliště (energie, revize, bazénová chemie, rozbory vody, odvoz odpadků, opravy a údržba areálu a zařízení, opravy bazénu, nátěry) v částce 250.000,-- Kč

- na činnost sportovních oddílů (energie, revize, nájmy, doprava, startovné, údržba hřiště, opravy, rozhodčí) v částce 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

12. ve výši 120.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Centrum Haná, Krasická 57, IČO 014 68 286 (poř. č. žádosti 85) 

- na podporu činnosti mládežnické házené (pronájmy, doprava, startovné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

13. ve výši 100.000,-- Kč ČESKÉ PARAŠUTISTICKÉ ASOCIACI z. s., Příkop 4, Brno, IČO 228 17 930 (poř. č. žádosti 136)

- na organizaci mezinárodního závodu „Pokus o skupinový rekord ve skydivingu“ (pronájem letounu)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace)

1. Atletickým klubem Prostějov, z. s., Sportovní 1,  IČO 479 20 866;

2. KRASO-bruslení PROSTĚJOV, Za Kosteleckou 1, IČO 266 36 433;

3. SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČO 155 27 395;

4. SVAZEM VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBEM PROSTĚJOV, Kravařova 1, Prostějov, IČO 657 62 274;

5. TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, IČO 163 67 995;

6. Tělovýchovnou jednotou Prostějov, z. s.,  Anenská 17, IČO 441 59 919;

7. TJ OP Prostějov, Kostelecká 47, IČO 005 47 409; 

8. Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 55, Prostějov, IČO 163 67 855;

9. Tělocvičnou jednotou SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČO 155 26 151; 

10. Tělocvičnou jednotou SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČO 479 20 653;

11. TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU SOKOL PROSTĚJOV - VRAHOVICE, M. Alše 85, Prostějov, IČO 479 20 025;

12. Tělocvičnou jednotou Sokol Centrum Haná, Krasická 57, IČO 014 68 286;

13. ČESKOU PARAŠUTISTICKOU ASOCIACÍ z. s., Příkop 4, Brno, IČO 228 17 930.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

4.230.000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 4.230.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 13.5 Dotace - Oblast sportu (LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o.; DTJ Prostějov; VK Prostějov o. s; Prostějovský volejbal s. r. o.; Tenisový klub Prostějov; 1. SK PROSTĚJOV; LHK Jestřábi Prostějov o. s.)

Schváleno usnesení č. 16026:

Zastupitelstvo města Prostějova

r o z h o d l o

hlasovat o usnesení per partes.

Schváleno usnesení č. 16027:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 700.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČO 289 31 181 (poř. číslo žádosti 39)

- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokeje v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových prostor, doprava, výstroj a výzbroj)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČO 289 31 181

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5213

0200000000000

700.000,--

(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o. – na činnost ledního seniorského hokeje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 700.000,--

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

Schváleno usnesení č. 16028:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 250.000,-- Kč DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČO 709 18 309 (poř. číslo žádosti 22)

- na náklady na interligu, extraligu a mistrovství republiky jednotlivců, mužů a mládeže v boxu (cestovné, startovné, ubytování, náklady rozhodčích, ozvučení sálu, hlasatel, stavění ringu, nájmy, výzbroj a výstroj boxerů)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČO 709 18 309

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

250.000,--

(zvýšení položky 5222 – DTJ Prostějov – náklady na interligu, extraligu a mistrovství republiky jednotlivců, mužů a mládeže v boxu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 250.000,--

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

Schváleno usnesení č. 16029:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 800.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČO 270 57 518 (poř. číslo žádosti 160)

- na náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (ubytování, doprava, pronájmy, sportovní vybavení)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČO 270 57 518

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

800.000,--

(zvýšení položky 5222 – VK Prostějov o. s. – na náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 800.000,--

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

Schváleno usnesení č. 16030:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 1.100.000,-- Kč Prostějovskému volejbalu s. r. o., Za Kosteleckou 49, IČO 291 92 277 (poř. číslo žádosti 163)

- na náklady spojené se sportovní činností A týmu žen (poplatky ČVS, CEV, doprava, pronájmy, ubytování) 

- termíny čerpání: do 15. 4. 2016 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 5. 2016 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Prostějovským volejbalem s. r. o., Za Kosteleckou 49, IČO 291 92 277

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5213

0200000000000

1.100.000,--

(zvýšení položky 5213 – Prostějovský volejbal s. r. o. – na náklady spojené se sportovní činností A týmu žen)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 1.100.000,--

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

Schváleno usnesení č. 16031:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 1.600.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, spolku; Sportovní 1, IČO 002 05 061 (poř. číslo žádosti 162)

- celoroční činnost mládežnických týmů (pronájmy a nájemné, energie, doprava, sportovní vybavení a výstroj, poplatky ČTS a ITF)

- termíny čerpání: do 15. 4. 2016 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 5. 2016 částku 600.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Tenisovým klubem Prostějov, spolkem; Sportovní 1, IČO 002 05 061

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

1.600.000,--

(zvýšení položky 5222 – Tenisový klub Prostějov, spolek - celoroční činnost mládežnických týmů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 1.600.000,--

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

Schváleno usnesení č. 16032:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 1.400.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, Sportovní 1,  IČO 266 21 916 (poř. číslo žádosti 190)

- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (nájmy, doprava, rozhodčí, poplatky, údržba hracích ploch, energie)

- termíny čerpání: do 15. 4. 2016 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 5. 2016 částku 400.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem 1. SK PROSTĚJOV, Sportovní 1,  IČO 266 21 916

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

1.400.000,--

(zvýšení položky 5222 – 1. SK PROSTĚJOV - na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 1.400.000,--

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

Schváleno usnesení č. 16033:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a)poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 2.800.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČO 228 66 388 (poř. číslo žádosti 64)

- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva v částce 1.800.000,-- Kč

- na dopravu mládežnických družstev v částce 500.000,-- Kč

- na výzbroj a výstroj mládežnických družstev v částce 500.000,-- Kč

- termíny čerpání:

• na pronájmy - čerpání dle skutečnosti (částka bude určena Domovní správou Prostějov, s. r. o.)

• na dopravu - bude proplaceno na základě předložených faktur

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem LHK Jestřábi Prostějov o. s., U Stadionu 4452, IČO 228 66 388

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

2.800.000,--

(zvýšení položky 5222 – LHK Jestřábi Prostějov o. s. - na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická družstva; na dopravu mládežnických družstev; na výzbroj a výstroj mládežnických družstev)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 2.800.000,--

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 13.6 Dotace - Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov

Schváleno usnesení č. 16034:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 248 442,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, se sídlem U Kalicha 2, 796 01 Prostějov, IČ 479 20 653 (poř. číslo žádosti 56);

- dotace bude použita na rekonstrukci topného systému budovy tělocvičné jednoty U Kalicha 2, Prostějov;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem

do 30. 11. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 15. 12. 2016

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3419

6322

0600000000000

248 442

zvýšení položky – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov - dotace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 248 442

snížení položky 5909 – dotace nerozdělené

c) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a Tělocvičnou jednotou Sokol II Prostějov, se sídlem U Kalicha 2, 796 01 Prostějov, IČ 479 20 653, dle přílohy.

K bodu 14. Stanovisko k finanční spoluúčasti - rekonstrukce šaten a tribuny velodromu

Schváleno usnesení č. 16035:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

částku potřebnou ke kofinancování projektu maximálně ve výši 3.000.000,-- Kč v případě schválení projektu Podpora materiálně technické základny sportu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci šaten a tribuny velodromu v Prostějově.

K bodu 15. Stanovisko k finanční spoluúčasti - rekonstrukce budovy sokolovny v Čechovicích

Schváleno usnesení č. 16036:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

částku potřebnou ke kofinancování projektu ve výši 5.000.000,-- Kč v případě schválení projektu Podpora materiálně technické základny sportovních organizací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci budovy sokolovny v Čechovicích.

K bodu 16. Stanovisko k finanční spoluúčasti - „Cyklistika bez hranic“ v rámci Programu česko-polské spolupráce

Schváleno usnesení č. 16037:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

částku potřebnou ke kofinancování projektu ve výši 1.125.000,-- Kč v případě schválení projektu „Cyklistika bez hranic“ v rámci Programu česko-polské spolupráce na rekonstrukci povrchu velodromu včetně vnitřního prostoru a na další neinvestiční aktivity.

K bodu 17. 1 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím za rok 2015

Schváleno usnesení č. 16038:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2015. 

K bodu 17. 2 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s placením nájemného za užívání části pozemku p.č. 6055/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16039:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prominutí smluvní pokuty ve výši 49.773 Kč za prodlení s placením nájemného za užívání části pozemku p.č. 6055/1 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 3,5 x 1,5 metru pro bar Camel vyplývající z ujednání čl. IV odst. 2 Smlouvy o nájmu č. 2009/16/291 ze dne 07.09.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Ing. Janem Srostlíkem, místo podnikání Brodek u Prostějova, Císařská č.p. 3, PSČ: 798 07, IČ: 658 39 391 (fyzická osoba podnikající), jako nájemcem.

K bodu 17. 3 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6083/72 a p.č. 6083/73, oba v k.ú. Prostějov, a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 7356 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16040:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

1) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6083/72 – ostatní plocha o výměře 9 m2 a p.č. 6083/73 – ostatní plocha o výměře 8 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

2) bezúplatný převod pozemku p.č. 7356 – ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

K bodu 17. 4 Schválení bezúplatného nabytí části pozemku p.č. 7692 v k.ú. Prostějov a schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 7691, p.č. 7693, p.č. 7997, p.č. 7600, p.č. 7584, p.č. 7583, p.č. 5308 a p.č. 7607/2, vše v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16041:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

1) bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7692 v k.ú. Prostějov o výměře 27 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7692/2 v k.ú. Prostějov) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

2) bezúplatný převod části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov o výměře 86 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7691/6 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7693 v k.ú. Prostějov o výměře 222 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7693/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7997 v k.ú. Prostějov o výměře 20 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7997/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7600 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7600/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7584 v k.ú. Prostějov o výměře 2.191 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7584/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7583 v k.ú. Prostějov o výměře 46 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7583/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 5308 v k.ú. Prostějov o výměře 53 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 5308/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7607/2 v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7607/3 v k.ú. Prostějov), z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrických plánů uhradí Statutární město Prostějov a veškeré ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

K bodu 17. 5 Schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 3631/44, p.č. 3700/2 a p.č. 7881, vše v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16042:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku p.č. 3631/44 v k.ú. Prostějov o výměře 23 m2 (dle geometrického plánu č. 5535-188/2014 ze dne 31.07.2014 označena jako díl „a“, který je nově součástí pozemku p.č. 7892/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 3700/2 v k.ú. Prostějov o výměře 60 m2 (dle geometrického plánu č. 5535-188/2014 ze dne 31.07.2014 označena jako díl „d“, který je nově součástí pozemku p.č. 7892/1 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7881 v k.ú. Prostějov o výměře 39 m2 (dle geometrického plánu č. 5535-188/2014 ze dne 31.07.2014 označena jako díl „c“, který je nově součástí pozemku p.č. 7892/1 v k.ú. Prostějov), z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a veškeré ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

K bodu 17. 6 Schválení prodeje 2 částí pozemku p.č. 467 v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 16043:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej 2 částí pozemku p.č. 467 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o celkové výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 100 Kč/m2, tj. celkem cca 5.000 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 7 Schválení směny pozemku p.č. 350 za část pozemku p.č. 351/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, revokace usnesení ZMP č. 15226 ze dne 07.09.2015 a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 16044:

Zastupitelstvo města Prostějova

A) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15226 ze dne 07.09.2015, kterým byla schválena směna části pozemku p.č. 351/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 2.200 m2 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 350 v k.ú. Čechovice u Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50,

B) s c h v a l u j e

1) směnu části pozemku p.č. 351/3 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 2.299 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 351/5 v k.ú. Čechovice u Prostějova) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 350 – orná půda o výměře 3.274 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za následujících podmínek:

a) z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu bude směna pozemků provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu výměr směňovaných pozemků vynásobeného sazbou 390 Kč/m2, tj. 380.250 Kč,

b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

381.250

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna části pozemku p.č. 351/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova za pozemek p.č. 350 v k.ú. Čechovice u Prostějova (finanční vyrovnání a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

381.250

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 17. 8 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16045:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku p.č. 6219/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.535 m2 ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 261 78 541, za celý pozemek p.č. 6215/6 – ostatní plocha o výměře 58 m2 a části pozemků p.č. 6216 – orná půda o výměře cca 1.059 m2, p.č. 6218/5 – orná půda o výměře cca 255 m2, a p.č. 6219/4 – ostatní plocha o výměře cca 163 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:

a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Lidl Česká republika v.o.s.,

c) směnná smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděné části pozemku p.č. 6219/2 v k.ú. Prostějov; do té doby budou vzájemné vztahy mezi společností Lidl Česká republika v.o.s. a Statutárním městem Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí směnné smlouvě.

K bodu 17. 9 Schválení výkupu dvou částí pozemku p.č. 370 v k.ú. Čechovice u Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

Schváleno usnesení č. 16046:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup dvou částí pozemku p.č. 370 – orná půda o celkové výměře cca 282 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) v k.ú. Čechovice u Prostějova, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 84.600 Kč, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

85.600

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup dvou částí pozemku p.č. 370 v k.ú. Čechovice u Prostějova (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

85.600

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 17.10 Schválení výkupu pozemků pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice“

Schváleno usnesení č. 16047:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

výkup částí pozemků uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu určených pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ od jejich vlastníků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní ceny budou stanoveny ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) zpracovaného dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření kupních smluv,

b) kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“, za podmínky, že předmětné pozemky budou dotčeny uvedenou stavbou; do této doby budou mezi vlastníky předmětných pozemků a Statutárním městem Prostějovem uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách, jejichž součástí bude ujednání o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu,

c) veškeré náklady spojené s uzavřením budoucích kupních smluv a kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 17.11 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (regenerace sídl. Šárka)

Schváleno usnesení č. 16048:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1. výkup pozemků p.č. 3700/33 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m2, p.č. 3700/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 3702/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 67 m2, p.č. 3710/24 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 175 m2, p.č. 3710/25 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m2 a p.č. 6753/37 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 80 m2, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem ve výši 148.000 Kč, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

149.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 3700/33, p.č. 3700/34, p.č. 3702/6, p.č. 3710/24, p.č. 3710/25 a p.č. 6753/37, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

1

0700000000000

149.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 17.12 Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 1724 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16049:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 1724 – ostatní plocha o výměře 247 m2 v k.ú. Prostějov.

K bodu 17.13 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Prostějov (Okružní křižovatky Poděbradovo nám.)

Schváleno usnesení č. 16050:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Úprava křižovatek na Poděbradově náměstí v Prostějově (dvě malé okružní křižovatky)“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelového vedení veřejného osvětlení včetně chráničky, v právu strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a strpět vstup oprávněných osob za tímto účelem na částech pozemků p.č. 7899/1, p.č. 7820/1 a p.č. 7818/2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 18. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16051:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 19. Zpráva o plnění úkolů ke dni 16.2.2016

Schváleno usnesení č. 16052:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 15.2.2016 bez připomínek.

K bodu 19.1 Informativní materiál – územní členění města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16053:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e  n a  v ě d o m í

předložený informativní materiál.

Schváleno usnesení č. 16054:

Zastupitelstvo města Prostějova

r o z h o d l o

nadále se problematikou územního členění města Prostějova nezabývat.

K bodu 20. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2015

Schváleno usnesení č. 16055:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í 

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2015.

K bodu 21.2.1 Smlouva o nájmu s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Schváleno usnesení č. 16056:

Zastupitelstvo města Prostějova

o d k l á d á

projednání materiálů č. 21.2.2 až č. 21.2.7 na příští zasedání.

RNDr. Alena R a š k o v á , v.r. Ing. Zdeněk F i š e r , v.r.

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 15. a 16.2.2016

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 25.2.2016 13:14:25 | přečteno 429x | Anna Kajlíková
load