Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2016 > 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 11.4.2016

Zápis z 15. Zastupitelstva města Prostějova:ikona souboru15 ZM 11 04 2016 zápis pro internet

Odkaz na video z 15. Zastupitelstva města Prostějova


Usnesení 15. Zastupitelstva města Prostějova

konaného dne 11.4.2016

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16060:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

program svého 15. zasedání, konaného dne 11.4.2016, uvedeného na pozvánce

- se změnou pořadu jednání takto:

- body 15.1 - 15.12 nově zařadit jako body 6.1 - 6.12

- nově zařadit jako bod 6.13 materiál Schválení výkupu stavby veřejného osvětlení na ul. Werichova v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/4, oba v k.ú. Prostějov,

a rozpočtové opatření kapitoly 50

- nově zařadit bod 10.7 Dostavba fotbalového stadionu

- bod 6 nově zařadit jako bod 15

- bod 7 nově zařadit jako bod 15.1

- stáhnout z programu bod 2 - Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova

- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu  3. Udělení Cen města Prostějova za rok 2015

Schváleno usnesení č. 16061:

Zastupitelstvo města Prostějova

u d ě l u j e 

Ceny města Prostějova za rok 2015

102. průzkumnému praporu generála Palečka

Milanu Dvořákovi

Evě Flašarové, in memoriam

Jarmile Hlaváčové

Vladimíru Körnerovi

MUDr. Jiřímu Štolpovi.

K bodu  4. Čestná ocenění – udělení

Schváleno usnesení č. 16062:

Zastupitelstvo města Prostějova

u d ě l u j e

čestná ocenění dle níže uvedeného návrhu

1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY

• Str. Jiří PULTER

k MP nastoupil dne 1.8.2006, funkci strážníka vykonává již 10 let, projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Významně se tak podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě.

• Str. Bc. Petr SEKANINA

u městské policie plní úkoly od 1.11.1992. Již 10 let plní funkci strážníka okrskové služby. Patří mezi zkušené strážníky, kteří předávají své dlouholeté zkušenosti mladším kolegům. Svým aktivním přístupem se významně podílí na zajišťování veřejného pořádku.

• Str. Bc. František SOUŠEK

k městské policii nastoupil 25.7.1994. Po dobu 10 let plní funkci strážníka okrskové služby. Patří mezi velmi zkušené strážníky. Své znalosti a dovednosti uplatňuje v každodenní činnosti a významně se tak podílí na zajištění bezpečného prostředí v našem městě. 

• Str. Jaroslav TRNEČKA

k MP nastoupil dne 2.6.2008. Vykonává funkci strážníka hlídkové služby na 2 směně. Projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Díky jeho nasazení při výkonu činnosti zadržel mnoho pachatelů trestných činů.

• Str. Jan VŠETIČKA

k MP nastoupil 3.4.2006 a již od roku. Již od r. 2007 pracuje ve funkci okrskáře v západní části města. Projevuje vysoké nasazení a dosahuje vynikajících výsledků. Díky jeho přístupu vypátral a zadržel mnoho pachatelů trestné činnosti.

• Kpt. Mgr. Leoš KLUČKA vrchní komisař ÚO Prostějov

Z titulu své funkce aktivně koordinuje činnost služby kriminální policie a vyšetřování, kdy svým působením v Prostějově i v regionu územního odboru významně napomáhá posilování bezpečnosti, veřejného pořádku a spolupráci kriminální policie s útvary uniformované policie i s Městskou policií Prostějov.

• Por. Miroslav OTRUBA, Dis. komisař Oddělení obecné kriminality SKPV ÚO Prostějov

Jedná se o velmi zkušeného policistu, který u policie působí již od roku 1982. Těžištěm jeho práce je zejména náročná problematika související s majetkovou trestnou činností. Právě na tomto úseku služební činnosti dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků

• Por. Ing. Michael VAFEK komisař Dopravního inspektorátu Prostějov

Jmenovaný je policistou již 36 let. Zařazen je na pozici dopravního inženýra, kde využívá svou vysokou erudici i dlouholetou praxi ve prospěch bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Svou činností aktivně ovlivňuje vývoj nehodovosti a zejména jejich následků.

• mjr. Ing. Ivo Jahn, velitel požární stanice Prostějov, územní odbor Prostějov, HZS Olomouckého kraje

od r. 2008 působí jako velitel stanice Prostějov Hasičského záchranného sboru. Za zásluhy na vytváření a prohlubování trvalé spolupráce se složkami IZS. Velmi aktivně se podílí na řešení mimořádných a krizových situací a významně přispívá k vytváření pocitu bezpečí občanů našeho města.

• Miroslav Vantuch, velitel čety jednotky sboru dobrovolných hasičů Prostějov – Vrahovice

velitel čety od roku 2005, za aktivní přístup při zajišťování nepřetržité pohotovosti v rámci požární bezpečnosti našeho města a při mimořádných a krizových situacích a jeho nadstandardní přístup.

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let služby:

• Str. PhDr. Libor ŠEBESTÍK

k MP nastoupil dne 1.8.1991, 20 let vykonává funkci zástupce ředitele. Je jeden ze dvou strážníků, kteří se podílí na činnosti MP od jejího vzniku. Ve své práci dosahuje velmi dobrých výsledků.

• Str. Mgr. Petr STUDENÝ

k MP nastoupil dne 1.8.1991, 20 let vykonává funkci velitele 2. směny. Je jeden ze dvou strážníků, kteří se podílí na činnosti MP od jejího vzniku. Ve své práci dosahuje velmi dobrých výsledků.

3. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 let služby:

• Str. Ivo JÁNOŠKO

k MP nastoupil dne 2.5.2001, od nástupu vykonává funkci strážníka hlídkové služby na 3. směně, ve své pozici dosahuje velmi dobrých výsledků.

• Str. Mgr. Jiří NAVRÁTIL

k MP nastoupil dne 2.4.2001, po celou dobu vykonává funkci strážníka hlídkové služby na 2. směně a dosahuje velmi dobrých výsledků.

• Str. Ing. Petr SLÁMA

k MP nastoupil dne 16.7.2001, nejdříve zastával funkci strážníka hlídkové služby a od r. 2011 je zařazen jako okrskář na okrsku č. 8 – ve východní části města. Dosahuje velmi dobrých výsledků.

4. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov

• Mgr. Jana GÁBOROVÁ

Od r. 1.8.2005 pracuje ve funkci referent vnějších vztahů MMPv. V rámci mediální práce přispívá významně k informovanosti veřejnosti v oblasti kriminality i veřejného pořádku a zvyšování prestiže složek IZS.

• Bc. Gabriela PETRŽELOVÁ

Od r. 21.1.2013 pracuje velmi aktivně jako manažerka prevence kriminality na odboru sociálních věcí magistrátu města Prostějova. Svým přístupem se významně podílí na realizaci preventivních programů v našem městě.


 

K bodu  5. Pojmenování nových ulic v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16063:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

názvy ulic pro nově vznikající komunikace takto:

1. A. Jánského – (kód UVP 293) pro ulici v k.ú. Vrahovice,

2. Stukova – (kód UVP 294) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

K bodu 06. 1 Majetkoprávní vypořádání pozemků s Olomouckým krajem v souvislosti se stavbou: „Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově“

Schváleno usnesení č. 16064:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

1) bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7659/1 v k.ú. Prostějov o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „c“, který je nově součástí pozemku p.č. 240 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o výměře 52 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „w“, který je nově součástí pozemku p.č. 241 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „p“, který je nově součástí pozemku p.č. 7652/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „q“, který je nově součástí pozemku p.č. 7653/2 v k.ú. Prostějov), pozemku p.č. 7653/2 v k.ú. Prostějov o výměře 7 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 nově součástí pozemku p.č. 7653/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov o výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „u“, který je nově součástí pozemku p.č. 7654 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o výměře 19 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „o“, který je nově součástí pozemku p.č. 7659/3 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o výměře 159 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „k“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/4 v k.ú. Prostějov), 2 částí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 4 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označeny jako díly „t+r“, které jsou nově součástí pozemku p.č. 7666/5 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o výměře 48 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „j“, který je nově součástí pozemku p.č. 7669 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov o výměře 39 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena nově jako pozemek p.č. 7666/9 v k.ú. Prostějov), z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

2) bezúplatný převod části pozemku p.č. 7659/2 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „b“, který je nově součástí pozemku p.č. 7659/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 241 v k.ú. Prostějov o výměře 35 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „f“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/4 v k.ú. Prostějov o výměře 23 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „h“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666/5 v k.ú. Prostějov o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „i“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7667/3 v k.ú. Prostějov o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „e“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7659/3 v k.ú. Prostějov o výměře 17 m2 (dle geometrického plánu č. 5774-843/2015 ze dne 21.01.2016 označena jako díl „g“, který je nově součástí pozemku p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov), z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a veškeré ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

K bodu 06. 2 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1/3 v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 16065:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 214 m2 v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

K bodu 06. 3 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Kralice na Hané a zřízení služebností inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Kralice na Hané

Schváleno usnesení č. 16066:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

1) prodej pozemků p.č. 338/3 – orná půda o výměře 335 m2, p.č. 338/4 – ostatní plocha o výměře 480 m2, p.č. 338/5 – ostatní plocha o výměře 324 m2, p.č. 338/6 -  ostatní plocha o výměře 66 m2 a části pozemku p.č. 907/1 – ostatní plocha o výměře cca 988 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti Windmöller & Hölscher Czech s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Háj 357, PSČ 798 12, IČ: 269 66 441, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 350 Kč/m2, tj. celkem cca 767.550 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu vést a provozovat kanalizaci na pozemcích p.č. 338/3, p.č. 338/4, p.č. 338/5 a p.č. 338/6, vše v k.ú. Kralice na Hané, a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti s údržbou, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizace, ve prospěch pozemků p.č. 310/14 a p.č. 906/1, oba v k.ú. Kralice na Hané, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova a ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, IČ 494 51 723, za následujících podmínek:

a)  služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

3) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístit a provozovat vodovod a kanalizaci na částech pozemků p.č. 350/119, p.č. 350/91, p.č. 350/59, p.č. 350/58, p.č. 350/16, p.č. 350/46, p.č. 350/117, p.č. 350/115 a p.č. 350/114, p.č. 350/118 a p.č. 907/1, vše v k.ú. Kralice na Hané, a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti s údržbou, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodu a kanalizace, ve prospěch pozemku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova nově vzniklého dělením pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kralice na Hané při prodeji dle bodu 1) usnesení, za následujících podmínek:

a)  služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

b) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení vodovodu a kanalizace a jejich ochranných pásem dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností Windmöller & Hölscher Czech s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Háj 357, PSČ 798 12, IČ: 269 66 441, uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 06. 4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 744/9 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16067:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

prodej části pozemku p.č. 744/9 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 26 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ 370 01, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 260 Kč/m2, tj. celkem cca 6.760 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 06. 5 Schválení směny částí pozemků p.č. 6700/1 a p.č. 6700/21, oba v k.ú. Prostějov, za pozemek p.č. 6700/37 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16068:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku p.č. 6700/1 – ostatní plocha o výměře cca 7 m2 a části pozemku p.č. 6700/21 – ostatní plocha o výměře cca 18 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 6700/37 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 01, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:

a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených dle znaleckého posudku účinného ke dni uzavření směnné smlouvy,

b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí společnost E.ON Distribuce, a.s.,

c) směna pozemků bude realizována až po výstavbě nové trafostanice na částech pozemků p.č. 6700/1 a p.č. 6700/21, oba v k.ú. Prostějov, a odstranění stávající trafostanice na pozemku p.č. 6700/37 v k.ú. Prostějov; do té doby budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a společností E.ON Distribuce, a.s., ošetřeny smlouvou o budoucí směnné smlouvě.

K bodu 06. 6 Schválení výkupu pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Vrahovice a staveb komunikace a veřejného osvětlení na částech pozemků v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16069:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup pozemku p.č. 748/2 – ostatní plocha o výměře 1 404 m2 v k.ú. Vrahovice, stavby komunikace na částech pozemků p.č. 748/2 a p.č. 748/15, oba v k.ú. Vrahovice, a stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Vrahovice, od společnosti Česko – švýcarská InterInvest Prostějov, s.r.o., se sídlem Jihoslovanská 2197/26, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 618 58 382, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena v celkové symbolické výši 1.000 Kč včetně DPH (z toho 500 Kč včetně DPH za pozemek, 250 Kč včetně DPH za stavbu komunikace a 250 Kč včetně DPH za stavbu veřejného osvětlení) a bude zaplacena do 14 dnů po povedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy na převod pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Vrahovice do katastru nemovitostí,

b) při předání staveb komunikace a veřejného osvětlení umístěných na pozemcích p.č. 748/2 a p.č. 748/15, oba v k.ú. Vrahovice, do správy budoucího správce komunikace a veřejného osvětlení předá společnost Česko – švýcarská InterInvest Prostějov, s.r.o., veškerou dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením skladby komunikace,

c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

1.500

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 748/2 v k.ú.  (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

0050

006409

6121

1

0500000000000

500

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby komunikace na částech pozemků p.č. 748/2 a p.č. 748/15, oba v k.ú. Vrahovice, a stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

1

0700000000000

2.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 06. 7 Schválení výkupu části pozemku p.č. 228 v k.ú. Žešov a rozpočtové opatření kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16070:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup části pozemku p.č. 228 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 135 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 40.500 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006409

6130

1

0500000000000

41.500

zvýšení pol.  6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 228 v k.ú. Žešov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

41.500

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 06. 8 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6446 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16071:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup části pozemku p.č. 6446 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 7.500 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) Statutární město Prostějov vybuduje na vlastní náklady nové oplocení západní hranice zbylé části pozemku p.č. 6446 v k.ú. Prostějov,

c) Statutární město Prostějov v rámci výstavby cyklistické stezky na vlastní náklady vybuduje vjezd umožňující přístup na zbylou část pozemku p.č. 6446 v k.ú. Prostějov,

d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006409

6130

1

0500000000000

8.500

zvýšení pol.  6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6446 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

8.500

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 06. 9 Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Dykova) a rozpočtové opatření kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16072:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup části pozemku p.č. 723/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 17 m2, části pozemku p.č. 724/1 – ostatní plocha o výměře cca 17 m2 a části pozemku p.č. 722 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 33 m2, vše v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známé po vyhotovení geometrického plánu) od společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 80/82, PSČ 400 07, IČ 273 36 760, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 20.100 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

c) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co budou zrušena zástavní práva váznoucí na převáděných částech pozemků,

d) do doby geometrického zaměření předmětných částí pozemků a zrušení zástavních práv váznoucích na předmětných částech pozemků budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a společností GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. ošetřeny budoucí kupní smlouvou,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

21.100

zvýšení pol.  6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 723/2, p.č. 724/1a p.č. 722, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

21.100

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 06.10 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Čechůvky

Schváleno usnesení č. 16073:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení vodovodního propojovacího potrubí TLT DN 100 včetně chráničky PE100RC SDR17 250/14,8mm, vodovodního potrubí TLT DN 300, signalizačního kabelu a přípojky NN, v závazku strpět provádění veškerých oprav a běžné údržby vodovodního propojovacího potrubí TLT DN 100, vodovodního potrubí TLT DN 300, signalizačního kabelu a přípojky NN a strpět vstup oprávněných osob za tímto účelem na částech pozemků p.č. 118 a p.č. 119, oba v k.ú. Čechůvky, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 06.11 Schválení úpravy podmínek výkupu části pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Žešov

Schváleno usnesení č. 16074:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu úpravu podmínek výkupu části pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Žešov o výměře 476 m2 od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova schváleného v bodě 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15054 ze dne 16.02.2015 následovně:

a) kupní cena bude v celé výši zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 06.12 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16075:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vedení kanalizace včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 842/3, p.č. 843/3, p.č. 846/3, p.č. 854/2, p.č. 854/1 a p.č. 985/2, vše v k.ú. Vrahovice (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 933-831/2015 ze dne 06.01.2016), ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ: 796 01, IČ: 494 51 723, za následujících podmínek:

a) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí bude hradit oprávněný z věcného břemene,

c) Statutární město Prostějov se jako povinný z věcného břemene ve smlouvě o zřízení věcného břemene zaváže, že v případě vybudování veřejného osvětlení v rámci investiční akce Statutárního města Prostějova: „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice“ v ochranném pásmu kanalizace, pokud vyvstanou potřeby oprávněného z věcného břemene ve formě nutné rekonstrukce, havárie či modernizace kanalizace, provede povinný z věcného břemene na své náklady bezodkladné odpojení veřejného osvětlení, případně odstranění světelných sloupů a jejich následné obnovení dle harmonogramu stanoveného oprávněným z věcného břemene.

K bodu 06.13 Schválení výkupu stavby veřejného osvětlení na ul. Werichova v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/4, oba v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16076:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup stavby veřejného osvětlení na ul. Werichova v Prostějově umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka této stavby do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 1.000 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:

a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,

b) při předávce stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov, do správy budoucího správce veřejného osvětlení předá prodávající veškerou dokumentaci včetně revizní zprávy,

c) současně s uzavřením kupní smlouvy bude zřízena služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na částech pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/4, oba v k.ú. Prostějov, ve prospěch Statutárního města Prostějova dle bodu 2) usnesení,

2) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na částech pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/4, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude stanoven na základě geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město Prostějov,

3) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6121

1

0500000000000

1.000

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby veřejného osvětlení na ul. Werichova v Prostějově umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

1.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu  8. Návrh OZV, kterou se mění OZV města Prostějova č. 6/2015 Požární řád města

Schváleno usnesení č. 16077:

Zastupitelstvo města Prostějova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2015  Požární řád města dle přílohy 1.

K bodu  9. Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – schválení podání žádostí o dotaci

Schváleno usnesení č. 16078:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

podání žádostí o dotace na projekty Osvětlení hřiště v Čechovicích a Rekonstrukce hřiště v Žešově z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – subtitul 133512 „Podpora materiálně technické základny sportovních organizací“.

K bodu  9.1 Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova na roky 2017 až 2020

Schváleno usnesení č. 16079:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova na roky 2017 až 2020 dle předloženého návrhu.

K bodu 10.1 Dotace - Odbor rozvoje a investic

Schváleno usnesení č. 16080:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, spolek, Netušilova 7, Prostějov, IČ 709 18 309 (poř. číslo žádosti 241)

- na opravu parketové podlahy tělocvičny Krasická 6a;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016 a vyúčtování  dotace odevzdat do 15. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem - Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, spolek, Netušilova 7, Prostějov, IČ 709 18 309

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3429

5222

0600000000000

100 000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům - Dělnická tělocvičná jednota)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 100 000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 10.2 Dotace - oblast kultury - Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov

Schváleno usnesení č. 16081:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 150.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, IČO 441 59 994 (poř. číslo žádosti 119)

- na II. etapu restaurování hracího stroje varhan a hrací skříně

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, IČO 441 59 994

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5223

0200000000000

150.000

(zvýšení položky 5223 – Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov - II. etapa restaurování hracího stroje varhan a hrací skříně)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

150.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)


 

K bodu 10.3 Dotace - oblast sportu (Sportovní klub K2 Prostějov)

Schváleno usnesení č. 16082:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 250.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21,  IČO 266 66 596 (poř. č. žádosti 195)

- na podporu činnosti (pronájmy, cestovné, poplatky, rozhodčí)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Sportovním klubem K2 Prostějov, E. Beneše 15/21,  IČO 266 66 596

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

250.000

(zvýšení položky 5222 – Sportovní klub K2 Prostějov - činnost)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

250.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 10.4 Dotace - oblast sportu (Taneční škola PIROUETTE)

Schváleno usnesení č. 16083:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 70.000,-- Kč Taneční škole PIROUETTE, Vápenice 7, Prostějov, IČO 227 25 156 (poř. č. žádosti 2) 

- na podporu činnosti (startovné, kostýmy, reprezentační oblečení, nájemné)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Taneční školou PIROUETTE, Vápenice 7, Prostějov, IČO 227 25 156

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

70.000

(zvýšení položky 5222 – Taneční škola PIROUETTE – podpora činnosti)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 70.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 10.5 Dotace nedoporučené – oblast sportu

Schváleno usnesení č. 16084:

Zastupitelstvo města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016

1. ve výši  73.583,-- Kč Aeroklubu gen. Josefa Dudy – Prostějov, Západní 95, IČO 265 86 061 (poř. číslo žádosti 193) z důvodu neuvedeného návrhu financování akce

- na nákup záchranných padáků do větroně

2. ve výši  70.000,-- Kč FC Kralice na Hané, z. s., Masarykovo nám. 41, IČO 440 53 893 (poř. číslo žádosti 169) z důvodu, že nevykonává činnost ve městě Prostějově

- na podporu činnosti fotbalového spolku (energie, doprava, odměny, opravy a udržování, ostatní)

3. ve výši 60.000,-- Kč PRO SKI Prostějov, Sportovní 1, IČO 479 22 150 (poř. č. žádosti 187) z důvodu, že členské příspěvky jsou vyšší než celkové roční náklady organizace

- na podporu činnosti (účast na závodech, příprava na ledovci).

K bodu 10.6 Dotace nedoporučená - sociální oblast

Schváleno usnesení č. 16085:

Zastupitelstvo města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 ve výši 64.000 Kč Unii nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, Jungmannova 972/25, Olomouc, IČO 725 63 401 (pořadové č. žádosti 248)

- na projekt „Spojujeme a inspirujeme neziskovky 2016“ – osobní náklady (koordinátor, regionální koordinátor pro Prostějovsko, redaktor webu, fundraiser), podpora činnosti NNO – Prostějovsko, ostatní náklady (služby a cestovné) z důvodu, že město Prostějov v rámci poskytování dotací z rozpočtu města již přímo podporuje členy Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, které působí na území města Prostějova v oblasti sociální a zdravotní.

K bodu 10.7 Dostavba fotbalového stadionu

Schváleno usnesení č. 16086:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

záměr stavební investice do fotbalového areálu Za Místním nádražím, 796 03 Prostějov, na výstavbu tribuny pro diváky a nezbytného sociálního zázemí, které je nutné pro získání profesionální licence Fotbalové asociace České republiky. Předpokládané investice jsou ve výši maximálně 4 000 000,- Kč (čtyřimilionykorunčeských).

K bodu 11.1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace společných prostor městské policie)

Schváleno usnesení č. 16087:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

1

0600520000000

450 000

Klimatizace společných prostor městské policie

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

450 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Tylova)

Schváleno usnesení č. 16088:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6171

1

0600476000000

1 300 000

 Regenerace sídliště Tylova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 300 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zabezpečení šaten u fotbalového hřiště v Čechovicích)

Schváleno usnesení č. 16089:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600564000000

36 000

Zabezpečení šaten u fotbalového hřiště v Čechovicích

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

36 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion – šatny)

Schváleno usnesení č. 16090:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600483000000

1 600 000

Zimní stadion – šatny

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 600 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 12. Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 8009 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16091:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene inženýrské sítě spočívající v strpění uložení přeložky plynového vedení včetně chráničky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby plynového vedení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 8009, v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ 709 60 399, ve prospěch RWE Distribuční služby, s.r.o. a Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Správou silnic Olomouckého kraje a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 13. Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 7976 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16092:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene inženýrské sítě spočívající v strpění uložení přeložky plynového vedení včetně chráničky, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby plynového vedení a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem na části pozemku p.č. 7976, v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČO: 70960399, ve prospěch RWE Distribuční služby, s.r.o. a Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Správou silnic Olomouckého kraje a Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

K bodu 14. Schválení uzavření nájemní smlouvy a zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 8090/1, 8091 a 8092/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16093:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

na částech pozemků p.č. 8090/1, 8091 a 8092/1, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 708 90 013, zřízení služebnosti spočívající v povinnosti povinného strpět stavbu „Biocentrum a biokoridor Močidýlka v Prostějově“, která mimo jiné obsahuje stavební objekty lávky pro pěší přes řeku Hloučelu + opevnění, komunikace, opevnění břehu (zřízení, umístění a provozování), v povinnosti povinného umožnit oprávněnému (jeho zaměstnancům, popř. pověřeným osobám) vstup a vjezd techniky na předmětné pozemky za účelem provádění údržby, kontroly a oprav či odstraňování výše uvedené stavby, v povinnosti oprávněného udržovat stavbu v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými správcem toku k projektové dokumentaci a technologii provádění stavby sousedící s vodním tokem, v povinnosti oprávněného odstranit nebo finančně nahradit způsobené škody činností oprávněného nebo škody způsobené v příčinné souvislosti s provozem stavby na předmětných pozemcích a v povinnosti oprávněného v případě významných vodohospodářských zájmů, které nebyly ke dni podpisu smlouvy povinnému známy, na požadavek povinného přeložit stavbu na náklady oprávněného, ve prospěch Statutárního města Prostějova, za podmínek uvedených v přiložené Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

K bodu 15. Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek podaných ke II. změně územního plánu Prostějov

Schváleno usnesení č. 16094:

Zastupitelstvo města Prostějova s c h v a l u j e 

návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek podaných ke II. změně územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 15.1 Vydání II. změny územního plánu Prostějov

Schváleno usnesení č. 16095:

Zastupitelstvo města Prostějova v y d á v á

II. změnu územního plánu Prostějov formou opatření obecné povahy č. 1/2016.

K bodu 16.1 Doplnění povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na internetových stránkách města

Schváleno usnesení č. 16096:

Zastupitelstvo města Prostějova s t a h u j e

na návrh předkladatele materiál č. 16.1 z programu.

K bodu 16.6 Mediální poradce

Schváleno usnesení č. 16097:

Zastupitelstvo města Prostějova u k l á d á

Kontrolnímu výboru prověřit účelnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města v souvislosti s  Dohodou o pracovní činnosti uzavřenou s Bohumilem Páclem.

odpovídá: Ing. Petr Kousal, předseda KV

k. termín: 6. 6. 2016

K bodu 17. Zpráva o činnosti rady města

Schváleno usnesení č. 16098:

Zastupitelstvo města Prostějova b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 18. Zpráva o plnění úkolů zastupitelstva k 11.4.2016

Schváleno usnesení č. 16099:

Zastupitelstvo města Prostějova s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 11.4.2016 dle písemného materiálu včetně připomínek v diskusi.

Schváleno usnesení č. 16100:

Zastupitelstvo města Prostějova u k l á d á

RNDr. Aleně Raškové, primátorce města, vyzvat všechny členy spolku Prostějov olympijský, z.s. k úpravě stanov spolku v souladu s usnesením č. 15135 nejpozději do 30.6.2016.

odpovídá: RNDr. Alena Rašková, primátorka

k. termín: 30. 6. 2016

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 11.4.2016 Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 21.4.2016 13:27:43 | přečteno 399x | Anna Kajlíková
load