Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2016 > 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 6.6.2016

Zápis z 16. Zastupitelstva města Prostějova: ikona souboru16 ZM 06 06 2016 zápis k tisku

Odkaz na video z 16. Zastupitelstva města Prostějova


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16101:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

program svého 16. zasedání, konaného dne 6.6.2016, jak je uvedený na pozvánce

- s rozšířením o materiály:

7.1 Přijetí neinvestiční dotace od OlK dotačního titulu 2: Podpora kulturních aktivit v roce 2016 v Olomouckém kraji na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje, 59. festivalu poezie Wolkrův Prostějov a XXXIV. Prostějovských hanáckých slavností

7.2 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací 59. festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2016

14.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí),

s tím, že

- z programu jsou staženy materiály v pozvánce uvedené pod body

13.3 Dotace Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov na opravu varhan

14.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vybudování chodníků a komunikace Čechovice – Domamyslice-Plumlovská)

14.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční - Plumlovská)

- diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu  2. Záležitosti Národního olympijského centra

Schváleno usnesení č. 16102:

Zastupitelstvo města Prostějova

s o u h l a s í

s tím, aby M. Pišťák i nadále zastával za město Prostějov funkci člena představenstva spolku Prostějov olympijský, z.s.

K bodu  3. Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16103:

Zastupitelstvo města Prostějova

o d v o l á v á

Ing. Hanu Naiclerovou, MBA z funkce členky Finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16104:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

veřejnou volbu nového člena Finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16105:

Zastupitelstvo města Prostějova

v o l í

Ing. Jiřího Rozehnala členem Finančního výboru.

K bodu  4. Schválení řádné účetní závěrky statutárního města Prostějova sestavené ke dni 31. 12. 2015

Schváleno usnesení č. 16106:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

1. řádnou účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2015, která je uvedená v přílohách č. 1 až 5 písemného materiálu,

2. celkový výsledek hospodaření ve výši 55.136.976,69 Kč a jeho převedení na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

K bodu  5. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2015

Schváleno usnesení č. 16107:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

 1. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad s tím, že:

 1. rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2015 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 34.318.110,26 Kč,

 2. zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2015 vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2015 hodnotu plus 173.735.552,88 Kč (upravený rozpočet k 31.12.2015 a z toho vyplývající úspora nečerpaných finančních prostředků rozpočtu ve výši 139.417.442,62 Kč + kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 34.318.110,26 Kč),

 1. převod finančních prostředků ze základního běžného účtu

  1. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 173.298.903,88 Kč,

  2. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 436.649 Kč na základě statutu fondu.

Zůstatky jednotlivých účtů k 31.12.2015, včetně základního běžného účtu, jsou uvedeny na straně 11 a 12 důvodové zprávy,

 1. rozpočtové opatření (odvody příspěvkových organizací z investičního fondu – aktivní finanční vypořádání roku 2015), kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

003111

2122

000000001

0700000000000

20 160,00

0000000070

003113

2122

000000001

0700000000000

147 159,14

0000000070

003121

2122

000000001

0700000000000

147 049,00

0000000070

003231

2122

000000001

0700000000000

110 835,00

0000000070

003314

2122

000000001

0700000000000

29 841,00

Odvody příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací

Zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

000000001

0700000000000

455 044,14

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 1. finanční hospodaření – finanční vypořádání – peněžní prostředky tak, jak je uvedeno na straně 18 v „Závěrečném účtu statutárního města Prostějova za rok 2015“,

 2. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 1.278.820 Kč (viz strana 4 a strana 18 - "Schválené nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2015 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2016 - návrh usnesení" - důvodové zprávy) dle předložených požadavků správce kapitoly na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2015, ale prostředky v roce 2015 nebyly plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2016, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Název akce

0000000050

006409

6130

000000001

0500000000000

982 820,00

Výkupy pozemků – schváleno v roce 2015

0000000050

006409

6130

000000001

0500263000000

296 000,00

Výkupy pozemků – CS Žešov

Akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2015, ale prostředky v roce 2015 nebyly plně nebo vůbec čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2016, popř. jejich pokračování v letech následujících

Snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Název akce

0000000070

8115

000000001

0700000000000

1 278 820,00

Požadavky kapitoly 50

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 1. rozpočtové opatření aktivního finančního vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje (viz strana 4, 15 až 17 a strana 18 – bod 5.) kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

Poznámka

0000000070

006402

2223

0700000000000

8 443,00

Volby do zastupitelstev obcí

0000000021

4116

000013011

0210000000000

326 362,00

Výkon sociálně - právní ochrany dětí

Aktivní finanční vypořádání roku 2015 se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje

Zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v  Kč

Poznámka

0000000070

8115

000000001

0700000000000

334 805,00

Aktivní vypořádání roku 2015

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje

 1. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2015 na základě usnesení ZMP č. 14268 ze dne 15.12.2014 dodatečnému schválení ZMP při projednávání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po ukončení rozpočtového roku, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2015 o částku 41.363.583,11 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 8 až 11,

 2. upravený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2015 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2015 (viz strana 8 důvodové zprávy), která jsou evidována na Finančním odboru MMPv,

  b e r e n a v ě d o m í

 1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanou podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) pro územní samosprávný celek statutární město Prostějov za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 auditorskou korporací AUDIT TEAM, s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc (zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření projednána u paní primátorky a ve finančním výboru ZMP v termínu do 30.5.2016),

 2. pasivní finanční vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem v celkové výši 26.791 Kč (vratka účelové dotace – zvyšování kvalifikace zaměstnance, který nedodržel kvalifikační dohodu; vratka účelové dotace – požární ochrana, kdy na základě časových možností – nezasedaly již orgány města - nebylo již možno předložit dodatek smlouvy). Finanční prostředky byly odvedeny na účet Olomouckého kraje v měsíci lednu 2016, tedy v řádném  termínu stanoveném pro finanční vypořádání. Rozpočtové opatření roku 2016 bylo provedeno rovněž v měsíci lednu 2016,

 3. aktivní finanční vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 334.805 Kč (viz strana 4, 15 až 17 a strana 18 – bod 5.) jako kompenzace výdajů účelových prostředků, které byly dotacemi vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí (volby do zastupitelstev obcí; výkon sociálně – právní ochrany dětí). Finanční prostředky budou po obdržení, na základě rozhodnutí orgánů města, zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací s nárokem úplného krytí bylo v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj,

 4. závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2015 a stav majetkových účtů statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2015, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 40 a 41 v části „Majetek statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvahové ukazatele)“ a v „Závěrečné inventarizační zprávě o výsledku z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2015" ze dne 22.2.2016,

  u k l á d á

 1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2016 finanční prostředky ze základního běžného účtu

  1. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 173.298.903,88 Kč,

  2. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 436.649 Kč na základě statutu fondu.

 

K bodu  6. Odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Schváleno usnesení č. 16108:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

1) koupi 14 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČO 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov, na základě nabídky na odkoupení akcií, předložené akcionářem společnosti panem ......,

2) kupní cenu za koupi 14 ks akcií ve výši 3.500 Kč,

3) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6399

6201

1

0700000000000

3.500,-

(Nákup akcií VaK Prostějov, a.s.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

0700000000000

3.500,-

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu  7. Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16109:

Zastupitelstvo města Prostějova

a) s c h v a l u j e

I. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova,

II. finanční spoluúčast statutárního města Prostějova nejméně ve výši 52.675,- Kč

III. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a statutárním

městem Prostějovem dle přílohy,

b) p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou podpisem této

smlouvy.


 

K bodu  7.1 Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z dotačního titulu 2: Podpora kulturních aktivit v roce 2016 v Olomouckém kraji na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje, 59. festivalu poezie Wolkrův Prostějov a XXXIV. Prostějovských hanáckých slavností

Schváleno usnesení č. 16110:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z dotačního titulu 2: Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve výši 320.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje, 59. festivalu poezie Wolkrův Prostějov a XXXIV. Prostějovských hanáckých slavností

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 320.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje, 59. festivalu poezie Wolkrův Prostějov a XXXIV. Prostějovských hanáckých slavností.

K bodu  7.2 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury na 59. festival poezie Wolkrův Prostějov 2016

Schváleno usnesení č. 16111:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 ve výši 280.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 59. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov, který bude probíhat ve dnech 14. – 18. 6. 2016 v Prostějově, za podmínek stanovených Rozhodnutím Ministerstva kultury č. MK – S 14673/2015 – ORNK/národní akce – Neprofesionální umělecké aktivity.

K bodu  8. Inteligentní systém řízení dopravy pomocí telematických aplikací, ROZOP kapitoly 50 a výkup technických zařízení

Schváleno usnesení č. 16112:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup 10 technických zařízení pro měření rychlosti vozidel na ulicích Dolní, Blahoslavova, Wolkerova, Plumlovská u OD Haná, Vápenice, Kojetínská, Olomoucká, Vrahovická u sladovny, Brněnská, na křižovatce ulic Brněnská a Wolkerova a 1 technického zařízení pro měření rychlosti vozidel a monitorování průjezdu na červenou na ulicích Vápenice a Kostelecká od společnosti CZECH RADAR a.s., se sídlem Praha, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 271 64 900, za kupní cenu ve výši 2.300.000 Kč,

2) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

2223

6122

1

0500000000000

2 300 000

výkup technických zařízení pro monitorování dopravního proudu

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

2 300 000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu  9. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa

Schváleno usnesení č. 16113:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa“,  se zhotovitelem STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744, dle přílohy

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

1

0600263000000

2 400 000

Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

2 400 000

Snížení Fondu rezerva rozvoje

K bodu 10. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká

Schváleno usnesení č. 16114:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká, se zhotovitelem Clean4you s.r.o., Chválkovická 101/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČ 286 18 165, dle přílohy.

K bodu 11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Vybudování cyklistické stezky Letecká v Prostějově“

Schváleno usnesení č. 16115:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

1. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Vybudování cyklistické stezky Letecká v Prostějově“ ve výši 780 000,00 Kč,

2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle předloženého návrhu.

K bodu 12. Záměr zřízení příspěvkové organizace

Schváleno usnesení č. 16116:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

záměr zřízení příspěvkové organizace dle přílohy písemného materiálu.

K bodu 13.1 Dotace nedoporučená – oblast sportu (Orli Prostějov, spolek)

Schváleno usnesení č. 16117:

Zastupitelstvo města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 500.000,-- Kč Orlům Prostějov, spolku, B. Němcové 15, IČO 017 95 660 (poř. č. žádosti 250)

na celoroční činnost mládežnických družstev (nájem, cestovné, ubytování, rozhodčí, poplatky ALK, ČBF, výchovné, startovné, sportovní vybavení) z důvodu, že nově podaná žádost obsahovala nepřesné a zkreslené údaje v příjmových a nákladových položkách a počtu osob členské základny.

K bodu 13.2 Dotace - komise životního prostředí - péče o zraněné a trvale handicapované živočichy nalezené na území města

Schváleno usnesení č. 16118:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2016 z prostředků komise životního prostředí ve výši 60.000 Kč Českému svazu ochránců přírody Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 001 16 670, (poř. č. 216)

- na zajištění péče o zraněné a trvale handicapované živočichy nalezené na území statutárního města Prostějova

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Českým svazem ochránců přírody Regionálním sdružením IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 001 16 670, dle přílohy č. 1;

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

0400000404003

60.000

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

0400000404003

60.000

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí)

K bodu 14. 1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO Křížkovského 36/7 a Demelova 35/6a)

Schváleno usnesení č. 16119:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu  Kč

0060

6171

6121

1

0600525000000

1 900 000

EÚO Křížkovského 36/7 a Demelova 35/6a

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 900 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 14. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká)

Schváleno usnesení č. 16120:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu  Kč

0060

2212

6121

1

0600548000000

5 400 000

Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

5 400 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 14. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy ulice Veleslavínská)

Schváleno usnesení č. 16121:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu  Kč

0060

2212

6121

1

0600524000000

2 000 000

Stavební úpravy ulice Veleslavínská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

2 000 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 14. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion - chladicí věž pro strojovnu chlazení)

Schváleno usnesení č. 16122:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu  Kč

0060

3412

6121

1

0600553000000

1 100 000

Zimní stadion - chladicí věž pro strojovnu chlazení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1 100 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 14. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov - urnové hroby - kolumbária)

Schváleno usnesení č. 16123:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu  Kč

0060

3632

6121

1

0600044000000

360 000

Městský hřbitov - urnové hroby (kolumbária)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu  Kč

0070

8115

1

0700000000000

360 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 14. 8 ROZOP kapitoly 71 - sociální fond

Schváleno usnesení č. 16124:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

006171

5499

0710000710050

213.000,-

Zvýšení položky „Kultura, tělovýchova a sport“ po převodu zůstatku nad plánovaný objem prostředků sociálního fondu – příděl do sociálního fondu

- snižují prostředky sociálního fondu

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0071

8115

0710000000000

213.000,-

Snížení prostředků sociálního fondu o zůstatek sociálního fondu z roku 2015 nad plánovaný objem prostředků

K bodu 14. 9 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí)

Schváleno usnesení č. 16125:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600577000000

5 500 000

Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

5 500 000

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 15. 1 Revokace usnesení ZMP č. 19141 ze dne 23.06.2009 a schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov v souvislosti se stavbou: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

Schváleno usnesení č. 16126:

Zastupitelstvo města Prostějova

1) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19141 ze dne 23.06.2009, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemků v k.ú. Prostějov v souvislosti se stavbou: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ do vlastnictví Olomouckého kraje,

2) s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p.č. 7611/4 – ostatní plocha o výměře 58 m2 a částí pozemků p.č. 5932/1 – orná půda o výměře cca 932 m2, p.č. 7610/7 – ostatní plocha o výměře cca 92 m2, p.č. 7610/16 – ostatní plocha o výměře cca 190 m2, p.č. 7611/3 – ostatní plocha o výměře cca 3 m2, p.č. 7611/6 – ostatní plocha o výměře cca 1 m2, p.č. 7618 – ostatní plocha o výměře cca 135 m2, p.č. 7622 – ostatní plocha o výměře cca 36 m2 a p.č. 7626/1 – orná půda o výměře cca 148 m2 (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, za následujících podmínek:

a) darovací smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude kolaudována stavba „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ za podmínky, že předmětné pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje; do doby uzavření darovací smlouvy budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a Olomouckým krajem ošetřeny smlouvou o budoucí darovací smlouvě, jejíž součástí bude ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu,

b) veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku spojeného s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.

K bodu 15. 2 Revokace části usnesení ZMP č. 15268 ze dne 02. a 03.11.2015, majetkoprávní dořešení pozemků v souvislosti se stavbou: „Prostějov – ulice Dolní, provizorní křižovatka“ a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16127:

Zastupitelstvo města Prostějova

v souvislosti se stavbou „Prostějov, ulice Dolní – provizorní křižovatka“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

A) r e v o k u j e

bod B) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15268 ze dne 02. a 03.11.2015, kterým bylo schváleno majetkoprávní dořešení pozemků v souvislosti se stavbou: „Prostějov – ulice Dolní, provizorní křižovatka“ a rozpočtové opatření kapitoly 50,

B) s c h v a l u j e

1) bezúplatný převod části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7892/16 v k.ú. Prostějov), pozemku p.č. 3700/11 o výměře 123 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 3700/11 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 32 m2 a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 39 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/30 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 8317/1 v k.ú. Prostějov o výměře 111 m2 a části pozemku p.č. 8317/5 v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8317/7 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, z vlastnictví Statuárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov a veškeré ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel,

2) bezúplatné nabytí 4 částí pozemku p.č. 7892/8 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 79 m2 (dle geometrického plánu nově pozemky p.č. 7892/9, p.č. 7892/11, p.č. 7892/13 a p.č. 7892/14, vše v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ: 709 60 399, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

3) směnu části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/31 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 8318/19 v k.ú. Prostějov o výměře 38 m2 a část pozemku p.č. 8318/22 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 8318/32 v k.ú. Prostějov) a část pozemku p.č. 8318/19 v k.ú. Prostějov o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 7892/12 v k.ú. Prostějov), včetně všech jejich součástí a příslušenství, ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ: 145 05, IČ: 659 93 390, za následujících podmínek:

a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že výše finančního vyrovnání bude stanovena na základě znaleckého posudku,

b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR,

4) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

14.196

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna části pozemku p.č. 3700/1 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 3700/12 v k.ú. Prostějov za 2 části pozemku p.č. 8318/19 v k.ú. Prostějov a část pozemku p.č. 8318/22 v k.ú. Prostějov (finanční vyrovnání)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

14.196

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15. 3 Schválení bezúplatného převodu bronzové sochy „Pionýr – Mičurinec“

Schváleno usnesení č. 16128:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod bronzové sochy „Pionýr – Mičurinec“ z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, do hospodaření Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 21/2, PSČ: 796 01, IČ: 000 91 405.

K bodu 15. 4 Schválení doplnění podmínek bezúplatného nabytí pozemků p.č. 270/1 a p.č. 270/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

Schváleno usnesení č. 16129:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

doplnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15218 ze dne 07.09.2015 týkajícího se schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 270/1 – orná půda o výměře 4.102 m2 a p.č. 270/3 – trvalý travní porost o výměře 315 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova o následující podmínky:

a) V případě změny územně plánovací dokumentace, na základě které dojde k bezúplatnému převodu pozemků do vlastnictví obce, pro kterou by nebyly pozemky nebo jejich části využity k realizaci zeleně, je obec povinna zemědělské pozemky převést zpět na převádějícího za stejných podmínek, za jakých byly na nabyvatele převedeny, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo změny regulačního plánu. Jestliže nebude možné pozemky převést zpět na převádějícího, protože budou ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se obec k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne převádějícímu náhradu za tyto pozemky v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemků zjištěné podle cenového předpisu platného ke dni uzavření smlouvy, podle které byly pozemky obci převedeny.

b) Statutární město Prostějov se zaváže, že v případě náhrady za předmětné pozemky v penězích podle písm. a) usnesení uhradí ČR – Státnímu pozemkovému úřadu náklady, které budou vynaloženy na jejich ocenění.

K bodu 15. 5 Schválení prodeje pozemku p.č. 773/22 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16130:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 773/22 – orná půda o výměře 47 m2 v k.ú. Vrahovice …… , za následujících podmínek:

a) kupní cena bude z důvodů uvedených v důvodové zprávě v materiálu stanovena ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem ve výši 4.700 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 6 Schválení prodeje pozemku p.č. 783/14 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16131:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 783/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže na něm umístěné, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 22.850 Kč, tj. cca 1.038,64 Kč/m2, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 7 Schválení prodeje pozemků p.č. st. 1221 a p.č. st. 1152/2, oba v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16132:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej pozemků p.č. st. 1221 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 a p.č. st. 1152/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, oba v k.ú. Vrahovice, vlastníkovi staveb garáží na nich umístěných, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 800 Kč/m2, tj. celkem 30.400 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 223/19 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 16133:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 223/19 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře cca 380 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), společnosti ……, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 450 Kč/m2, tj. celkem cca 171.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu uhradí prodávající,

c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7901/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16134:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7901/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), …… , za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 780 Kč/m2, tj. celkem cca 78.000 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude současně zřízena na částech pozemků p.č. 699, p.č. 692 a p.č. 688/2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví kupujícího služebnost stezky a cesty pro veřejnost ve prospěch Statutárního města Prostějova; služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15.10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice, výkupu části pozemku p.č. 803/21 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16135:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

1) prodej části pozemku p.č. 803/22 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 150 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu) …….. , za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 570 Kč/m2, tj. celkem cca 85.500 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí kupující a prodávající rovným dílem,

c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) výkup části pozemku p.č. 803/21 – zahrada v k.ú. Vrahovice o výměře cca 15 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 750 Kč/m2, tj. celkem cca 11.250 Kč,

b) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí kupující a prodávající rovným dílem,

d) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

3) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

16.000

zvýšení pol. 6130 - pozemky; výkup části pozemku p.č.  803/21 v k.ú. Vrahovice (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

16.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15.11 Schválení směny pozemků p.č. st. 1148 a p.č. 811/9 za pozemek p.č. 813/3, vše v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16136:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

směnu pozemků p.č. st. 1148 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2 a p.č. 811/9 – ostatní plocha o výměře 87 m2, oba v k.ú. Vrahovice, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 813/3 – ostatní plocha o výměře 206 m2 v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví pobočného spolku ÚAMK – MÍSTNÍ AUTOMOTOKLUB MINERVA, se sídlem Tovární 848/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČ: 441 60 119, za následujících podmínek:

a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 15.12 Schválení směny pozemků v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16137:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

1) směnu pozemku p.č. 804/94 – ostatní plocha, o výměře 22 m2 v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 803/18 – zahrada v k.ú. Vrahovice o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), ve společném jmění ……  , za následujících podmínek:

a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 803/18 v k.ú. Vrahovice ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

16.000

zvýšení pol. 6130 - pozemky; výkup části pozemku p.č.  803/21 v k.ú. Vrahovice (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

16.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

 

K bodu 15.13 Schválení výkupu pozemku p.č. 6231/69 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16138:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup pozemku p.č. 6231/69 – ostatní plocha o výměře 138 m2 v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 41.400 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

41.400

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6231/69 v k.ú. Prostějov (kupní cena)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

41.400

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15.14 Schválení výkupu pozemku p.č. 6376/2 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16139:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup pozemku p.č. 6376/2 – orná půda o výměře 4.745 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 800 Kč/m2, tj. celkem 3.796.000 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

3.797.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6376/2 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

3.797.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15.15 Schválení výkupu pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická, ROZOP kapitoly 50 a zrušení zákazu zcizení nebo zatížení pozemků

Schváleno usnesení č. 16140:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1. výkup pozemků p.č. 7428/45 – orná půda o výměře 1194 m2, p.č. 8265 – orná půda o výměře 2149 m2, p.č. 8266 – orná půda o výměře 1652 m2, p.č. 8267/1 – ostatní plocha o výměře 842 m2 a p.č. 8268/2 – orná půda o výměře 4622 m2, vše v k.ú. Prostějov, a p.č. 310/2 – ostatní plocha o výměře 640 m2, p.č. 310/3 – orná půda o výměře 935 m2, p.č. 310/6 – orná půda o výměře 20364 m2, p.č. 310/18 – orná půda o výměře 49591 m2 a p.č. 310/19 – ostatní plocha o výměře 361 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, z vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem ve výši 24.705.000 Kč, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 98 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 2 % (záruka pro zaplacení finančního daru na úhradu poloviny daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po připsání finančního daru ve výši 494.100 Kč ze strany společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., na účet Statutárního města Prostějova,

b) kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že územní rozhodnutí a stavební povolení na novostavbu areálu společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., na převáděných pozemcích pozbudou platnosti,

c) v případě časové prodlevy při provedení vkladu vlastnického práva Statutárního města Prostějova k předmětným pozemkům do katastru nemovitostí nebude Statutární město Prostějov požadovat uhrazení smluvní pokuty vyplývající z článku IV. odst. 6 Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542, jako kupujícím,

d) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006409

6130

1

0500000000000

24.706.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006171

5362

1

0500000000000

988.200

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát.rozpočtu; úhrada daně z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s výkupem pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006171

2321

0500000000000

494.100

zvýšení pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary; přijetí finančního daru od společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., za účelem úhrady poloviny daně z nabytí nemovitých věcí spojené s nabytím pozemků v k.ú. Prostějov a k.ú. Kralice na Hané

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000070

 

8115

1

0700000000000

25.200.100

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

3. zrušení zákazu zcizení nebo zatížení na pozemcích p.č. 7428/45, p.č. 8265, p.č. 8266, p.č. 8267/1 a p.č. 8268/2, vše v k.ú. Prostějov, a p.č. 310/2, p.č. 310/3, p.č. 310/6, p.č. 310/18 a p.č. 310/19, vše v k.ú. Kralice na Hané, ve vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542,

4. přijetí finančního daru ve výši 494.100 Kč od společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542, Statutárnímu městu Prostějovu za účelem úhrady poloviny daně z nabytí nemovitých věcí spojené s prodejem pozemků v k.ú. Prostějov a k.ú. Kralice na Hané Statutárnímu městu Prostějovu dle bodu 1 usnesení.

K bodu 15.16 Schválení výkupu částí pozemků p.č. 284/1 a p.č. 284/2, oba v k.ú. Žešov, a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16141:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup částí pozemků p.č. 284/1 – orná půda a p.č. 284/2 – orná půda, oba v k.ú. Žešov, o celkové výměře 234 m2 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 284/3 v k.ú. Žešov) od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 70.200 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude v celé výši zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že v případě, že prodávající bude v budoucnu budovat vodovodní a kanalizační přípojku nebo prodloužení samotného hlavního vodovodního a kanalizačního řádu k pozemku p.č. 84 v k.ú. Žešov, umožní prodávajícímu realizaci a umístění těchto přípojek nebo prodloužených hlavních řádů na pozemcích p.č. 96/1, p.č. 96/2, p.č. 98/20, p.č. 98/19, p.č. 98/1 a p.č. 457, vše v k.ú. Žešov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova bezplatně,

d) kupní smlouva bude uzavřena nejdříve po uplynutí 5 let od nabytí vlastnického práva k předmětným pozemkům prodávajícím; do té doby budou vzájemné vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

2) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500263000000

71.200

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 284/1 a p.č. 284/2, oba v k.ú. Žešov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

71.200

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15.17 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015

Schváleno usnesení č. 16142:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu změnu podmínek výkupu částí pozemků p.č. 369/1, p.č. 369/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, dle Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015 uzavřené mezi spoluvlastníky těchto pozemků jako prodávajícími a Statutárním městem Prostějovem jako kupujícím ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.02.2016 spočívající v prodloužení lhůty pro vybudování komunikace mezi ulicí Luční a ulicí Plumlovská na převáděné části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova (nově označené jako p.č. 369/8 v k.ú. Čechovice u Prostějova), a to do 31.08.2016, za následujících podmínek:

a) změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015,

b) ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015 zůstanou nezměněny.

K bodu 15.18 Schválení zrušení zákazu zatížení na pozemcích p.č. 7427/40, p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17, vše v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16143:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zrušení zákazu zatížení na pozemcích p.č. 7427/40, p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví ……, pro zřízení zástavního práva na zajištění úvěru poskytnutého na financování výstavby provozovny galvanické zinkovny s tím, že Statutární město Prostějov neponese žádné náklady spojené se zrušením zákazu zatížení.

K bodu 15.19 Společenství vlastníků Wolkerova 31 – žádost o finanční kompenzaci nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31

Schváleno usnesení č. 16144:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

informace k žádosti Společenství vlastníků Wolkerova 31 o finanční kompenzaci nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31 v Prostějově a souhlasí se zasláním odpovědi dle doporučení Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova uvedeného v důvodové zprávě k materiálu.

K bodu 15.20 Schválení vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o.

Schváleno usnesení č. 16145:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o.

dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

K bodu 16. Zpráva o činnosti rady města

Schváleno usnesení č. 16146:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 17. Zpráva o plnění úkolů

Schváleno usnesení č. 16147:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 6.6.2016 bez připomínek.

K bodu 17.1 Zpráva Kontrolního výboru o plnění usnesení č. 16097 ze dne 11.4.2016

Schváleno usnesení č. 16148:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a  v ě d o m í

Zprávu o splnění úkolu č. 16097.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 6.6.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 17.6.2016 10:37:25 | přečteno 357x | Anna Kajlíková
load