Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2016 > 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 5.9.2016


Zápis z 17. Zastupitelstva města Prostějova: ikona souboru17 ZM 05 09 2016 zápis pro internet

Odkaz na video: ze 17. Zastupitelstva města Prostějova


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16149:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

program svého 17. zasedání, konaného dne 5.9.2016, jak je uvedený na pozvánce s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu  2. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16150:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu  3. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Schváleno usnesení č. 16151:

Zastupitelstvo města Prostějova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova o nočním klidu podle předloženého návrhu a s doplněním dle diskuse takto:

- v čl. 3, odst. 2 se doplňuje odst. d) tohoto znění: v době konání akce Letní taneční večery s živou hudbou v zahradní restauraci Národního domu, každý pátek a sobota v měsících květen až září,

- v čl. 3, odst. 2 se vymezuje noční klid v době od 24:00 hod. do 06:00 hod.

K bodu  4. Zřízení příspěvkové organizace „KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace“

Schváleno usnesení č. 16152:

Zastupitelstvo města Prostějova

r o z h o d l o

čl. 3, odst. 3, bod b) Výstavy výtvarných a fotografických prací přesunout do doplňkové činnosti.

Schváleno usnesení č. 16153:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu čl. 14 Přijetí dotace takto:

14. Dotace

Pokud příspěvková organizace k financování své činnosti plánuje podat žádost o dotaci z jiných finančních zdrojů, vyjma finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu k financování přímých nákladů na vzdělávání, zašle e-mailem tuto informaci o podání žádosti vedoucímu přísl. odboru Magistrátu města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16154:

Zastupitelstvo města Prostějova

r o z h o d l o

o zřízení příspěvkové organizace KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace k 1. 1. 2017,

s c h v a l u j e

zřizovací listinu příspěvkové organizace KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace dle přílohy k písemnému materiálu s těmito pozměňovacími návrhy:

- čl. 3, odst. 3, bod b) Výstavy výtvarných a fotografických prací přesunut do doplňkové činnosti,

- č. 14. Dotace zní: Pokud příspěvková organizace k financování své činnosti plánuje podat žádost o dotaci z jiných finančních zdrojů, vyjma finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu k financování přímých nákladů na vzdělávání, zašle e-mailem tuto informaci o podání žádosti vedoucímu přísl. odboru Magistrátu města Prostějova.

K bodu  5. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova k 30.6.2016

Schváleno usnesení č. 16160:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2016“,

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření za I. pololetí 2016 podléhající na základě usnesení ZMP č. 15286 ze dne 14. 12. 2015 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2016, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 19.211.165 Kč tak, jak jsou uvedená v důvodové zprávě na stranách č. 7 a 8.

K bodu  6. Odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Schváleno usnesení č. 16155:

Zastupitelstvo města Prostějova

n e s ch v a l u j e 

koupi akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov, na základě nabídky Květoslava Koláře na odkoupení akcií za celkovou cenu ve výši 60.000,- Kč.

K bodu  7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na pořízení nového majetku Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa a ROZOP kapitoly 60

Schváleno usnesení č. 16156:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa“, se zhotovitelem STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744, dle přílohy

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

0600263000000

1 675 000

Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2216

6121

0600513000000

1 675 000

CS Kostelecká vč. PD

K bodu  8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace statutárního města Prostějova Jesle sídliště Svobody v Prostějově

Schváleno usnesení č. 16157:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace statutárního města Prostějova Jesle sídliště Svobody v Prostějově, se sídlem sídliště Svobody 23/78, Prostějov, PSČ 796 01, IČO 479 20 360, s účinností od 13. 9. 2016 dle přílohy.

K bodu  9.1 Dotace 2016 - SKC Prostějov, z.s.

Schváleno usnesení č. 16158:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 3,000.000,-- Kč SKC Prostějov, z. s., se sídlem ul. Kostelecká 4468/49, 79601 Prostějov, IČ 155 27 395 (poř. číslo žádosti 270)

- na rekonstrukci zázemí velodromu, tj. tribuny, soc. zařízení, prostor pro cyklisty, rozhodčí, atd. - I. etapa;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016;

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6322

0600000000000

3 000 000

zvýšení položky – SKC Prostějov, z. s., - dotace

- snižuje rozpočet výdajů

kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 3 000 000

snížení položky 5909 – dotace nerozdělené

c) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a SKC Prostějov, z. s., se sídlem ul. Kostelecká 4468/49, 79601 Prostějov, IČ 155 27 395 dle předloženého návrhu.

K bodu  9.2 Dotace 2016 - oblast sportu (1. SK Prostějov z. s.)

Schváleno usnesení č. 16159:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 1.750.000,-- Kč 1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536, IČO 266 21 916 (poř. č. žádosti 279)

- na podporu činnosti A mužstva v profesionální soutěži – Fotbalová národní liga (materiální vybavení hráčů, doprava na utkání, ubytování hráčů, rozhodčí, poplatky FAČR, pronájmy, energie)

- termíny čerpání: do 31. 10. 2016 částku 1.000.000,-- Kč; do 14. 11. 2016 částku 750.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2017

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem 1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536, IČO 266 21 916.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

1.750.000

(zvýšení položky 5222 – 1. SK Prostějov z. s. – činnost A mužstva)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

1.750.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu  9.3 Dotace 2016 - oblast sportu (BCM Orli Prostějov, spolek)

Schváleno usnesení č. 16161:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 500.000,-- Kč BCM Orli Prostějov, spolku, Žeranovská 4159/13, IČO 052 21 994 (poř. č. žádosti 278)

- na podporu činnosti mládežnického basketbalu (pronájmy, doprava, ubytování při utkáních, rozhodčí, startovné, poplatky ČBF, sportovní vybavení a materiál)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem BCM Orli Prostějov, spolkem, Žeranovská 4159/13, IČO 052 21 994.

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003419

5222

0200000000000

500.000

(zvýšení položky 5222 – BCM Orli Prostějov, spolek - činnost)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

500.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu  9.4 Dotace nedoporučené – oblast sportu

Schváleno usnesení č. 16162:

Zastupitelstvo města Prostějova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 65.000,-- Kč  Sportovnímu klubu Junior Prostějov, sídl. E. Beneše 4, IČO 441 60 178 (poř. č. žádosti 274) na projekt „Prostějovská šachová škola“ (cestovné, ubytování),

důvod: na uvedený účel již byla v letošním roce dotace poskytnuta;

2. ve výši 250.000,-- Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká 49, IČO 155 27 395 (poř. č. žádosti 252) na nákup cyklistického materiálu, podpůrné energetické a vitamínové potravinové doplňky, sportovní lékařská vyšetření,

důvod: požadavky klubu již byly dostatečně uspokojeny.

K bodu  9.5 Dotace 2016 - oblast kultury - Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov

Schváleno usnesení č. 16163:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, IČO 441 59 994 (poř. číslo žádosti 275)

- na II. etapu restaurování hracího stroje varhan

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2016 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2016

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, IČO 441 59 994

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

003319

5223

0200000000000

50.000

(zvýšení položky 5223 – Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov - II. etapa restaurování hracího stroje varhan)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5909

0700000708000

 50.000

(snížení položky 5909 – dotace nerozdělené)

K bodu 10.1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5)

Schváleno usnesení č. 16164:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

0600527000000

750 000

 EÚO ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

0600530000000

750 000

EÚO MŠ Šárka 4 / budova Dvořákova 5 vč. PD

K bodu 10.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení u fotbalového hřiště v Čechovicích)

Schváleno usnesení č. 16165:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

0600563000000

350 000

Veřejné osvětlení u fotbalového hřiště v Čechovicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

350 000

Snížení rezervy RMP

K bodu 10.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - SZ a J křídlo)

Schváleno usnesení č. 16166:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

0600408000000

3 100 000

Zámek - SZ a J křídlo - projektová dokumentace autorský dozor, technický dozor

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

3 100 000

Snížení rezervy FRR

K bodu 11. 1 REMOSTAV a.s. a Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s. – vypořádání vzájemných vztahů,

Schváleno usnesení č. 16167:

Zastupitelstvo města Prostějova

I) s o u h l a s í

s převodem pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, z vlastnictví spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668,  do vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, s tím, že na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, bude realizována výstavba komplexu bydlení pro seniory,

II) s c h v a l u j e

1) nevyužití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, při jejich převodu do vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963,

2) prominutí části smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01 (v současnosti se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01), IČ: 255 47 534, jako kupující dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 ve výši 5.000.000 Kč, a to do 30 dnů ode dne splnění následujících podmínek:

a) společnost REMOSTAV a.s. uzná smluvní pokutu za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 co do důvodu a výše a část smluvní pokuty ve výši 2.500.000 Kč uhradí před podpisem dohody o prominutí dluhu,

b) nejpozději do 30.06.2018 budou pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, jako vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, a to bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebudou pozemky zatíženy žádným zástavním právem), vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova,

c) výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může Statutární město Prostějov společnosti REMOSTAV a.s. poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku, v němž dojde k prominutí, a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti REMOSTAV a.s. podle pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 z 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),

d) do doby uzavření dohody o prominutí dluhu bude předmětná záležitost ošetřena smlouvou o budoucí dohodě o prominutí dluhu,

3) prominutí části smluvní pokuty za prodlení se splněním smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy č. 2007/16/269 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01 (v současnosti se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01), IČ: 255 47 534, jako kupující dne 10.10.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.07.2008 ve výši přesahující částku 7.500.000 Kč, a to dne 01.01.2021 za následujících podmínek:

a) výše prominuté části smluvní pokuty bude vyčíslena ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, do vlastnictví společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, jako rozdíl mezi celkovou výší splatné smluvní pokuty ke dni právních účinků vkladu a částky 7.500.000 Kč,

b) mezi společností PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, jako povinným na straně jedné a Statutárním městem Prostějovem jako oprávněným na straně druhé bude uzavřena smlouva, jejímž předmětem bude závazek povinného provést  v termínu do 31.12.2022 na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, výstavbu komplexu bydlení pro seniory včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání komplexu bydlení pro seniory na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, pod sankcí smluvní pokuty ve výši 30.000 Kč za každý měsíc prodlení,

c) výše poskytnuté podpory (prominuté smluvní pokuty) nepřesáhne maximální možnou podporu de minimis, kterou může Statutární město Prostějov společnosti REMOSTAV a.s. poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období roku, v němž dojde k prominutí, a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková podpora poskytnutá společnosti REMOSTAV a.s. podle pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 z 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nepřesáhne uvedenou částku 200.000 EUR),

d) do doby uzavření dohody o prominutí dluhu bude předmětná záležitost ošetřena smlouvou o budoucí dohodě o prominutí dluhu,

4) zpětvzetí žaloby podané Statutárním městem Prostějovem proti spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, …… , na určení neexistence zástavních práv (spor je veden u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 7 C 204/2015) a žaloby podané Statutárním městem Prostějovem proti spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 226 71 668, na uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu (spor je veden u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 7 C 254/2015) za následujících podmínek:

a) ve lhůtě do 31.01.2018 budou pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, bez jakéhokoliv zatížení a omezení vlastnického práva (zejm. nebudou pozemky zatíženy žádným zástavním právem) vyjma předkupního práva Statutárního města Prostějova,

b) ve lhůtě do 31.03.2017 bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností REMOSTAV a.s., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 47 534, uzavřena smlouva o budoucí dohodě o prominutí dluhu uvedená v čl. II) odst. 2) písm. d) a v čl. II) odst. 3) písm. d) usnesení,

5) změnu věcného předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, následovně:

a) nový vlastník pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, se zaváže nabídnout pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky nebo jejich část prodat nebo jinak zcizit ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 pozemku (tj. celkem ve výši 3.801.700 Kč), a to v právním a faktickém stavu, v jakém je koupil od spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s.,

b) předkupní právo bude sjednáno na dobu určitou a zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání komplexu bydlení pro seniory na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice,

6) prodej části pozemku p.č. 470/2 – orná půda v k.ú. Krasice o výměře cca 270 m2,  části pozemku p.č. 537/2 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 250 m2 a části pozemku p.č. 538 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 15 m2 (přesné výměry budou známy po vypracování geometrického plánu), společnosti PE MEDIKA s.r.o., se sídlem Výholec 1147/25, Brno, Komín, PSČ: 624 00, IČ: 047 40 963, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 500 Kč bez DPH/m2, tj. celkem ve výši cca 267.500 Kč bez DPH, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11. 2 Železárny-Annahütte, spol. s r.o. – změna podmínek KS č. 2016/50/219 z 13.07.2016 a ROZOP kapitoly 70

Schváleno usnesení č. 16168:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) změnu podmínek výkupu pozemků p.č. 7428/45, p.č. 8265, p.č. 8266, p.č. 8267/1 a p.č. 8268/2, vše v k.ú. Prostějov, a p.č. 310/2, p.č. 310/3, p.č. 310/6, p.č. 310/18 a p.č. 310/19, vše v k.ú. Kralice na Hané, dle Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016 uzavřené mezi společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Dolní 3137/100, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542, jako prodávající a Statutárním městem Prostějovem jako kupujícím následovně:

a) smluvní strany se vzájemně dohodnou, že se u dodání pozemků dle Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016 v souladu s ustanovením § 56 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatní daň z přidané hodnoty s tím, že dle ustanovení § 92d se použije režim přenesení daňové povinnosti,

b) změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000070

006399

5362

1

0700000708300

5.188.050

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; úhrada daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti v souvislosti s výkupem pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000070

 

8115

1

0700000000000

5.188.050

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11. 3 Revokace usnesení ZMP č. 15227 z 07.09.2015 a schválení směny pozemků na ulici Říční v Prostějově

Schváleno usnesení č. 16169:

Zastupitelstvo města Prostějova

1) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15227 ze dne 07.09.2015, kterým byla schválena směna pozemků na ulici Říční v Prostějově,

2) s c h v a l u j e

směnu pozemku p.č. 7518/4 o výměře 265 m2 v k.ú. Prostějov ve spoluvlastnictví ….. , za část pozemku p.č. 7518/6 v k.ú. Prostějov o výměře 265 m2 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek:

a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání, 

b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

c) ve směnné smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že nejpozději do 31.12.2016 provede na vlastní náklady instalaci nového oplocení směňované části pozemku p.č. 7518/6 v k.ú. Prostějov včetně dvou branek; v případě nesplnění uvedeného závazku mají spoluvlastníci právo od směnné smlouvy odstoupit.

K bodu 11. 4 Revokace usnesení ZMP č. 16047 z 15.02.2016 a schválení výkupu pozemků pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

Schváleno usnesení č. 16170:

Zastupitelstvo města Prostějova

1) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16047 ze dne 15.02.2016, kterým byl schválen výkup částí pozemků určených pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“,

2) s c h v a l u j e

výkup částí pozemků uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu určených pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ od jejich vlastníků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní ceny budou stanoveny ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) zpracovaného dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření kupních smluv, minimálně však ve výši 600 Kč bez DPH/m2,

b) kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“, za podmínky, že předmětné pozemky budou dotčeny uvedenou stavbou; do této doby budou mezi vlastníky předmětných pozemků a Statutárním městem Prostějovem uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách, jejichž součástí bude ujednání o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu,

c) veškeré náklady spojené s uzavřením budoucích kupních smluv a kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 11. 5 Revokace usnesení ZMP č. 16048 z 15.02.2016, výkup pozemků v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16171:

Zastupitelstvo města Prostějova

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

A) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16048 ze dne 15.02.2016 týkající se schválení výkupu pozemků p.č. 3700/33, p.č. 3700/34, p.č. 3702/6, p.č. 3710/24, p.č. 3710/25 a p.č. 6753/37, vše v k.ú. Prostějov, a rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města,

B) s c h v a l u j e

1. výkup pozemků p.č. 3700/33 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m2, p.č. 3700/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 3702/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 67 m2, p.č. 3710/24 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 175 m2, p.č. 3710/25 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m2 a p.č. 6753/37 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 80 m2, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem ve výši 148.000 Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500000000000

149.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 3700/33, p.č. 3700/34, p.č. 3702/6, p.č. 3710/24, p.č. 3710/25 a p.č. 6753/37, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

1

0700000000000

149.000

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11. 6 Revokace usnesení ZMP č. 16076 z 11.04.2016, výkup pozemků v k. ú. Prostějov a zřízení služebnosti inženýrské sítě

Schváleno usnesení č. 16172:

Zastupitelstvo města Prostějova

A) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16076 ze dne 11.04.2016, kterým byl schválen výkup stavby veřejného osvětlení na ul. Werichova v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/4, oba v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50,

B) s c h v a l u j e

1) výkup pozemků p.č. 6375/3 – ostatní plocha o výměře 2.194 m2 a p.č. 6375/11 – ostatní plocha o výměře 45 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 5.000 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:

a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) v kupní smlouvě bude současně zřízena služebnost cesty a stezky pro veřejnost a služebnost spočívající v právu umístit a užívat stavbu komunikace na části pozemku p.č. 6375/4 v k.ú. Prostějov ve prospěch pozemku p.č. 6376/2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, a to na dobu neurčitou a bezúplatně,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

2) výkup stavby komunikace a zpevněných ploch umístěné na pozemcích p.č. 6375/3 a p.č. 7835/1, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka uvedené stavby do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 2.500 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:

a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se prodávající zaváže, že po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy bude na své náklady zajišťovat opravy komunikace a zpevněných ploch umístěných na pozemcích p.č. 6375/3 a p.č. 7835/1, oba v k.ú. Prostějov, zejména opravy propadů a vyjetých kolejí a odstraňování náletového plevele, dle požadavků Statutárního města Prostějova a budoucího správce předmětné komunikace a zpevněných ploch; pro případ porušení uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč v každém jednotlivém případě a možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

c) při předávce komunikace a zpevněných ploch umístěných na pozemcích p.č. 6375/3 a p.č. 7835/1, oba v k.ú. Prostějov, do správy budoucího správce komunikace a zpevněných ploch předá prodávající veškerou dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením skladby komunikace a zpevněných ploch,

d) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že komunikace bude mít charakter veřejné komunikace s přístupem pro vlastníka pozemků p.č. 6374/1 a p.č. 6375/2, oba v k.ú. Prostějov, a nebude bránit užívání komunikace,

3) výkup stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka uvedené stavby do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v symbolické výši 2.500 Kč včetně DPH, za následujících podmínek:

a) celá kupní cena bude zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,

b) při předávce stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov, do správy budoucího správce veřejného osvětlení předá prodávající veškerou dokumentaci včetně revizní zprávy,

c) současně s uzavřením kupní smlouvy bude zřízena služebnost inženýrské sítě spočívající v právu provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na části pozemku p.č. 6375/4 v k.ú. Prostějov ve prospěch Statutárního města Prostějova dle bodu 4) usnesení,

4) zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu provozovat stavbu veřejného osvětlení včetně jejího ochranného pásma na části pozemku p.č. 6375/4 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude stanoven na základě geometrického plánu), ve prospěch Statutárního města Prostějova za následujících podmínek:

a) služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

5) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

6.000

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/11, oba v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

0000000050

006409

6121

1

0500000000000

2.500

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby komunikace a zpevněných ploch umístěných na pozemcích p.č. 6375/3 a p.č. 7835/1, oba v k.ú. Prostějov (kupní cena)

0000000050

006409

6121

1

0500000000000

2.500

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov (kupní cena)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

11.000

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11. 7 Schválení bezúplatného nabytí části pozemku p.č. 6319/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16173:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 6319/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 5.900 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 11. 8 Schválení bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 505/3 v k.ú. Zdětín na Moravě

Schváleno usnesení č. 16174:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na pozemku p.č. 505/3 – orná půda o výměře 161 m2 v k.ú. Zdětín na Moravě, z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Obce Zdětín, se sídlem Zdětín 49, PSČ: 798 43, IČ: 006 00 105, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

K bodu 11. 9 Schválení prodeje pozemku p.č. 1209/8 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16175:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 1209/8 – ostatní plocha o výměře 117 m2 v k.ú. Prostějov, státnímu podniku Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ: 500 08, IČ: 421 96 451, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 85 Kč/m2, tj. celkem 9.945 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11.10 Schválení prodeje pozemku p.č. 804/92 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16176:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 804/92 – ostatní plocha o výměře 114 m2 v k.ú. Vrahovice …… , za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 160 Kč/m2, tj. celkem ve výši 18.240 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11.11 Schválení prodeje pozemku p.č. 997/1 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16177:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 997/1 – ostatní plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Vrahovice …… , za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 300 Kč/m2, tj. celkem 9.600 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11.12 Schválení prodeje pozemků p.č. 660/2 a st. p.č. 1156, oba v k.ú. Vrahovice, schválení výkupu pozemků, které jsou součástí areálu koupaliště ve Vrahovicích, a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16178:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

1) prodej pozemku p.č. 660/2 – ostatní plocha o výměře 9.543 m2 a pozemku st. p.č. 1156 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, oba v k.ú. Vrahovice, pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Vrahovice, se sídlem Čechůvky 50, Prostějov, PSČ: 798 11, IČ: 479 20 025, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 3.410.000 Kč,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) výkup pozemku p.č. 658/1 – orná půda o výměře 1.618 m2, pozemku p.č. 658/2 – ostatní plocha o výměře 2.180 m2, pozemku p.č. 658/3 – vodní plocha o výměře 1.656 m2, pozemku p.č. 658/5 – ostatní plocha o výměře 278 m2, pozemku p.č. 658/6 – orná půda o výměře 411 m2, pozemku p.č. 658/7 – orná půda o výměře 1.199 m2, pozemku p.č. 658/8 – orná půda o výměře 716 m2, pozemku p.č. 658/9 – ostatní plocha o výměře 1.211 m2, pozemku p.č. 659/8 – ostatní plocha o výměře 300 m2, pozemku st. p.č. 875 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 95 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e., pozemku st. p.č. 876/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e. (stavba částečně umístěna též na pozemku st. p.č. 876/2), pozemku st. p.č. 877 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e., pozemku st. p.č. 948/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e. (stavba částečně umístěna též na pozemku st. p.č. 948/2), pozemku st. p.č. 949 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e., vše v k.ú. Vrahovice, včetně všech dalších součástí a příslušenství, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 8.050.000 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

3) výkup pozemku p.č. 657/3 – ostatní plocha o výměře 829 m2, pozemku p.č. 657/4 – vodní plocha o výměře 2 m2, pozemku st. p.č. 876/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a pozemku st. p.č. 948/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2, vše v k.ú. Vrahovice, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 451.200 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

4) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

7.384.107

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků, které jsou součástí areálu koupaliště ve Vrahovicích, a správní poplatky spojené s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6121

1

0500000000000

1.119.093

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup staveb v areálu koupaliště ve Vrahovicích

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

8.503.200

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.13 Schválení prodeje pozemků v k. ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 16179:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej pozemků p.č. st. 279 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, p.č. st. 280 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, p.č. st. 281 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, p.č. st. 282 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, p.č. st. 284 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, p.č. st. 285 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 a p.č. st. 286 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, vše v k.ú. Krasice, vlastníkům staveb garáží na nich umístěných a prodej pozemku p.č. st. 287 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Krasice ……, za následujících podmínek:

a) kupní ceny budou stanoveny ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 500 Kč/m2, a budou v celé výši zaplaceny před podpisy kupních smluv,

b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11.14 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov, k.ú. Krasice, k.ú. Žešov, k.ú. Vrahovice a k.ú. Čechovice u Prostějova

Schváleno usnesení č. 16180:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prodej pozemků:

- p.č. 416/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 1701/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2403/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2438/43 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2464/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2544/29 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2566/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2686/23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 2964/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 3443/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 4703/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 5283/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 5722/60 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 5736/47 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 6032/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. 6083/44 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k.ú. Prostějov,

- p.č. st. 436 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 v k.ú. Krasice,

- p.č. st. 127 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k.ú. Žešov,

- p.č. st. 893 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 v k.ú. Vrahovice,

- p.č. st. 829 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 v k.ú. Vrahovice,

- p.č. st. 606 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova,

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 431.000 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11.15 Schválení prodeje části pozemku p.č. 50 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 16181:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

prodej části pozemku p.č. 50 – trvalý travní porost v k.ú. Krasice o výměře cca 26 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ: 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 280 Kč bez DPH/m2, tj. celkem cca 7.280 Kč bez DPH, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 11.16 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16182:

Zastupitelstvo města Prostějova

r o z h o d l o

materiál č. 11.16 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov odložit na příští zasedání zastupitelstva.

K bodu 11.17 Schválení směny pozemku p.č. 7540/24 v k.ú. Prostějov za část pozemku p.č. 983 v k.ú. Držovice na Moravě

Schváleno usnesení č. 16183:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

směnu pozemku p.č. 7540/24 – ostatní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 983 - ostatní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Držovice na Moravě, ve vlastnictví Obce Držovice, se sídlem SNP 71/37, Držovice, PSČ: 796 07, IČ: 750 82 144, za následujících podmínek:

a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov.

K bodu 11.18 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16184:

Zastupitelstvo města Prostějova

r o z h o d l o

materiál č. 11.18 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov odložit s tím, že bude s dopracováním o připomínky v diskusi předložen na příštím zasedání zastupitelstva.

K bodu 11.19 Schválení výkupu pozemku p.č. 6565 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16185:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

  1. výkup pozemku p.č. 6565 – orná půda o výměře 13.445 m2 v k.ú. Prostějov od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 4.974.650 Kč, za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude zaplacena spoluvlastníkům poměrně dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

  2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Statutární město Prostějov,

  1. rozpočtové opatření, kterým se:

    - zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

4.975.650

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6565 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

4.975.650

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.20 Schválení výkupu pozemku v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16186:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1. výkup pozemku p.č. 7285 – orná půda o výměře 343 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem cca 85.750 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2. rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu  Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

85.750

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7285 v k.ú. Prostějov – ul. Kojetínská (kupní cena)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

8115

1

0700000000000

85.750

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.21 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16187:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) výkup části pozemku p.č. 6365/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 130 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem cca 65.000 Kč, za následujících podmínek:

a) v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, převodce, bude část kupní ceny ve výši 96 % zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající; v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, nabyvatel, bude kupní cena zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,

c) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo a věcné právo zákazu zcizení váznoucí na převáděné části pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov,

d) v případě, že by do budoucna došlo na jižní straně ulice Okružní v místě areálu prodávající k revitalizaci tohoto území, jehož součástí by byla např. výstavba chodníku, která by znemožnila kolmé parkování, a v rámci této výstavby by se vytvořila v daném místě podélná parkovací stání, Statutární město Prostějov bezplatně vyhradí pro prodávající min. 3 takto vytvořená stání po dobu pracovní doby obchodního střediska prodávající na ul. Okružní, případně i na protilehlé straně ulice,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000050

006409

6130

1

0500000000000

66.000

zvýšení pol. 6130 - pozemky; výkup části pozemku p.č.  6365/3 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

 

8115

1

0700000000000

66.000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14. Zpráva o činnosti rady města

Schváleno usnesení č. 16188:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 15. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 5.9.2016

Schváleno usnesení č. 16189:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 5.9.2016 bez připomínek.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 5.9.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 16.9.2016 8:37:00 | přečteno 421x | Anna Kajlíková
load