Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2016 > 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 26.9.2016

Zápis z 18. Zastupitelstva města Prostějova: ikona souboruZDE

Odkaz na video: z 18. Zastupitelstva města Prostějova 


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16190:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

program svého 18. zasedání, konaného dne 26.9.2016 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Železárny-Annahütte, spol. s r.o. – revokace usnesení ZMP č. 16168 z 05.09.2016, změna podmínek Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016 a ROZOP kapitoly 50

Schváleno usnesení č. 16191:

Zastupitelstvo města Prostějova

A) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16168 ze dne 05.09.2016, kterým byla schválena změna podmínek výkupu pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Kralice na Hané dle Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016 uzavřené mezi společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., a Statutárním městem Prostějovem, a rozpočtové opatření kapitoly 70 – Finanční,

B) s c h v a l u j e

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:

1) změnu podmínek výkupu pozemků p.č. 7428/45, p.č. 8265, p.č. 8266, p.č. 8267/1 a p.č. 8268/2, vše v k.ú. Prostějov, a p.č. 310/2, p.č. 310/3, p.č. 310/6, p.č. 310/18 a p.č. 310/19, vše v k.ú. Kralice na Hané, dle Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016 uzavřené mezi společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Dolní 3137/100, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542, jako prodávající a Statutárním městem Prostějovem jako kupujícím následovně:

a) kupní cena ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 24.705.000 Kč, bude navýšena o 21 % DPH a bude činit celkem 29.893.050 Kč včetně DPH,

b) část kupní ceny ve výši 5.188.050 Kč bude zaplacena do 5 dnů po připsání finanční částky ve výši 207.524 Kč ze strany společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., na účet Statutárního města Prostějova,

c) změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016,

2) přijetí finanční částky ve výši 207.524 Kč od společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ 796 01, IČ: 005 46 542, Statutárnímu městu Prostějovu za účelem úhrady části daně z nabytí nemovitých věcí spojené s prodejem pozemků v k.ú. Prostějov a k.ú. Kralice na Hané Statutárnímu městu Prostějovu dle Kupní smlouvy č. 2016/50/219 ze dne 13.07.2016,

3) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006409

6130

1

0500000000000

5.188.050

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická (část kupní ceny)


- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006171

5362

1

0500000000000

207.524

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; úhrada daně z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s výkupem pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000050

006171

2321

0500000000000

207.524

zvýšení pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary; přijetí finanční částky od společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., za účelem úhrady části daně z nabytí nemovitých věcí spojené s nabytím pozemků v k.ú. Prostějov a k.ú. Kralice na Hané

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

00000000070

 

8115

1

0700000000000

5.188.050

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje

K bodu 3. Záležitosti Národního olympijského centra

Schváleno usnesení č. 16192:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu Stanov spolku Prostějov olympijský, z. s. dle návrhu předloženého primátorkou města a s doplněním čl. 5.6 Valná hromada v bodě g) o větu: Tito členové mají zároveň v této věci právo veta.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky


Vytvořeno 6.10.2016 9:17:35 | přečteno 332x | Anna Kajlíková
load