Zebra se za tebe nerozhlédne!

PČR oddělení tisku a prevence organizuje a připojuje se k celostátním akcím či kampaním, aby podpořili udržitelnost v této oblasti. Letos v březnu bylo více vidět příslušníky policie u přechodů pro chodce v blízkosti škol, protože probíhal akce s velmi jasným a srozumitelným názvem "Zebra se za tebe neohlédne". Děti vědí, že zebra v zoologické zahradě to není, ale že je to přechod pro chodce. Právě tam je oslovovali policisté a bavili se s nimi o všech možných situacích, jenž mohou na takovém místě nastat.
Na přelom března a dubna vyšlo letos jarní kolo celorepublikové akce "Zebra se za tebe nerozhlédne". Do akce se od pondělí 30. 3. do středy 1. 4. zapojili i policisté z Dopravního inspektorátu a všech obvodních oddělení Územního odboru Prostějov.


Trochu poučení pro chodce na přechodu:
Pro zopakování uvádíme, jak přednost chodce na přechodu pro chodce upravuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:
V § 5 jsou stanoveny povinnosti řidiče (výtah vztahující se k přechodům pro chodce).
V odstavci 1: Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen
d) dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně postiženou označené podle prováděcího právního předpisu a na výcvikové vozidlo označené podle zvláštního právního předpisu,
h) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,
a v odstavci 2: Řidič nesmí
f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.
Pravidla pro přecházení chodců jsou pak stanovena v § 54 téhož zákona.
(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.
(4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Vytvořeno 16.4.2015 1:30:00 | přečteno 468x | PaedDr. Alena Dvořáková
load