Deklarace projektu Zdravé město

 1. Projekt Prostějov - Zdravé město/ který dnes přijímá zastupitelstvo města Prostějova, je vstupním dokumentem pro aktivity města v mezinárodním Projektu Zdravé město, který probíhá pod patronací Organizace spojených národů a její Světové zdravotnické organizace (WHO), ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery.
  Věříme, že Projekt Prostějov - Zdravé město bude městu pomáhat ke kvalitnímu místnímu rozvoji a současně k dosažení dobrého jména našeho města v rámci regionu, České republiky i Evropy.
    
 2. Přijetím Projektu Prostějov - Zdravé město je potvrzen zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, zejména:
  • Health 21, dokument Světové zdravotnické organizace;
  • Agenda 21, dokument Organizace spojených národůa dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména:
  • Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP), dokument vlády ČR
    
 3. Přijetím této deklarace Město Prostějov potvrzuje svůj zájem být řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace a její odborní partneři budou poskytovat městu pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci metodiky New Gate 21 (Česká Brána 21). Město má možnost aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR.
   
  Činnost města podle Projektu Prostějov - Zdravé město bude naplňovat mezinárodně uznávané kvalitní programy a doporučení v rámci rozvoje města, kterými jsou zejména:
  • místní realizace cílů Health 21;
  • místní akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP);
  • místní (lokální) Agenda 21.
    
 4. Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se město rozhodlo k následujícímu postupu:
  1. Město zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci Projektu Prostějov - Zdravé město v souladu s doporučeními asociace NSZM ČR.
  2. V návaznosti na projekt bude započat proces strategického rozvoje Města Prostějova, který se bude dotýkat rozvoje individuálních i společenských hodnot - oblasti zdraví/ oblasti životního prostředí, oblasti sociální a kulturní, ale i oblasti ekonomické a hospodářské.
   Strategický rozvoj města bude probíhat v kvalitě místní Agendy 21, tedy s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje města a v partnerské spolupráci s občany. Město bude v rámci projektu usilovat o spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.
  3. Realizace projektu bude popsána v Plánu zdraví, který bude současně podkladem pro politiku zdraví města. Pravidelně aktualizované znění Plánu zdraví je nedílnou přílohou této deklarace, a vytváří tak celkový Projekt Prostějov - Zdravé město.

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo Deklaraci Projektu Prostějov Zdravé město na svém řádném zasedání dne 27. 9. 2001.

Vytvořeno 4.7.2014 10:34:26 | přečteno 871x | Richard Sedlák
load