Úvodní strana > Samospráva > Zdravé město Prostějov a místní Agenda 21 > Dotační systém Zdravého města a MA21

Dotační systém Zdravého města a MA21

Cílem dotačního programu je podpořit aktivity, aby život ve městě dával možnosti zabývat se tím, co je zajímavé, tvořivé, zdravé a má smysl.

Žadatelé vyplňují a elektronicky odesílají své žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím aplikace „PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA“.

Žádosti je nutné podat elektronicky i fyzicky přes podatelnu.

Veškeré informace zde: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace/ostatni-dotace.html

Kontaktní osoba:

Ing. Denisa Horká koordinátorka ZM a MA21  tel.: 582 329 379, 775 064 228, e-mail: denisa.horka@prostejov.euDotační program Zdravého města Prostějova pro rok 2023

 1. Oblast celoživotního vzdělávání
 2. Vzdělávání dětí a mládeže
 3. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
 4. Škola podporující zdraví
 5. Prevence v dopravní výchově
 6. Popularizace vědy
 7. Ochrana životního prostředí, odpady
 8. Zdravý pohyb
 9. Žijeme spolu – (podpora handicapovaným občanům)
 10. Den pro podnikatele – (zapojení podnikatelské sféry do aktivit Zdravého města, seminář, dotazníková metoda)
 11. Volné téma – S úsměvem jde všechno líp

Kontaktní osoba: Ing. Denisa Horká koordinátorka ZM a MA21  tel.: 582 329 379, 775 064228, e-mail: denisa.horka@prostejov.eu

Žádosti je nutné podat elektronicky i fyzicky přes podatelnu.

I. Charakteristika  systému

 1. Dotační systém projektu „Prostějov - Zdravé město“ (PZM)
  je vytvořen s cílem podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Je systémem finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého města dílčí akcí, aktivitou, programem apod., a to na základě zpracovaného projektu.
 2. Zaměřením  systému je podpora města Prostějova především těmto aktivitám a akcím:
  1. propagujícím Zdravé město Prostějov a místní Agendu 21 (MA21),
  2. novým, začínajícím nebo přinášejícím změny v aktivitách současných,
  3. řešícím problematiku zdraví a udržitelného rozvoje zejména s ohledem na priority zdraví a udržitelného rozvoje ve městě, priority koncepcí NEHAP, Zdraví 21, Agenda 21,
  4. zahrnujícím spolupráci více subjektů,
  5. přispívajícím k realizaci cílů schválených zastupitelstvem města a radou města,
  6. aktivity celostátně propagované NSZM ČR (30 dní pro neziskový sektor, Den Země, Den bez tabáku, Den bez aut, Dny zdraví).
 3. Celková částka určená pro každou výzvu je závislá na výši prostředků každoročně zařazovaných do rozpočtu statutárního města Prostějova
 4. Předkladateli žádostí mohou být subjekty se sídlem nebo provozovnou zřízenou na území města Prostějova, a to:
  1. nepodnikající fyzické osoby,
  2. příspěvkové organizace,
  3. občanská sdružení,
  4. obecně prospěšné společnosti,
  5. jiné neziskové organizace – v tomto případě vhodnost žadatele posoudí hodnotitelská komise.
 5. Příspěvek nelze poskytnout na:
  1. komerční, podnikatelské a reklamní aktivity,
  2. mzdy, daně a odvody,
  3. investice.

II. Postup 

 1. Zvolení témat
  V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 předloží Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Radě města Prostějova ke schválení seznam grantových témat k předkládání návrhů na programy a projekty, které přispívají ke zdraví a udržitelnému rozvoji města.
 2. Zveřejnění témat
  Po schválení jednotlivých schémat Radou města Prostějova dojde ke zveřejnění těchto témat.
 3. Předkládání projektů
  Předkladatel projektu elektronicky i fyzicky podá přes podatelnu koordinátorce projektu Zdravé město a MA 21 (při odboru ) řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku, který je přílohou tohoto materiálu. Odpovídá za správnost a úplnost údajů v žádosti, která musí být podepsána statutárním zástupcem organizace.
 4. Posouzení projektů :
  1. Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 posoudí projekty ve smyslu priorit Plánu zdraví a kvality života města Prostějova a navrhne výši finanční podpory pro každý projekt,
  2. projekty budou posuzovány z těchto hledisek :
   1. hledisko obsahové - přínos projektu s jasným stanovením cílů a způsobu jejich dosažení ,
   2. hledisko formální (forma zpracování žádosti a projektu - správnost, úplnost údajů včetně uvedení rozpočtu projektu a dalších formálních náležitostí),
   3. kvalita řešení z hlediska možné prezentace pro ostatní Zdravá města, spolupráce na celostátní úrovni, zapojení do dalších národních i mezinárodních programů apod.,
   4. hledisko předpokládané efektivity.
 5. Přidělení, vyúčtování a kontrola
  1. v případě kladného rozhodnutí Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a následného projednání a schválení v Radě města Prostějova (případně Zastupitelstvu města Prostějova) bude se žadatelem uzavřena v souladu se zásadami města Prostějova na poskytování veřejné finanční podpory smlouva o poskytnutí dotace,
  2. vyúčtování dotace a písemné zhodnocení projektu předloží žadatel v souladu se zásadami města Prostějova na poskytování veřejné finanční podpory a v souladu s ustanoveními příslušné smlouvy uzavřené s městem Prostějovem po skončení akce koordinátorce projektu Zdravé město a místní Agenda 21,
  3. kontrolu použití grantu provádí koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, případně na základě žádosti Kontrolní oddělení Finančního odboru Magistrátu města Prostějova.

Dotační systém projektu "Prostějov - Zdravé město" schválila Rada města Prostějova 17. 3. 2015.

Vytvořeno 21.4.2015 12:41:02 | přečteno 988x | Ing. Denisa Horká
load