NEHAP ČR

 

Dokument vlády ČR, 1998


NEHAP ČR je součástí Evropského akčního plánu (byl přijat na druhé konferenci ministrů životního prostředí a zdravotnictví v červnu 1994 v Helsinkách), který dohromady tvoří plány jednotlivých států EU. NEHAP ČR byl přijat usnesením vlády ČR č. 810. Dokument obsahuje soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů životního prostředí a koncepční podpory zdraví.

Priority

 

Na základě rozboru příčin nemocnosti a úmrtnosti a potenciálního ohrožení společnosti byly stanoveny hlavní zdravotní problémy:
1. srdeční cévní choroby,
2. nádorová onemocnění,
3. úrazy,
4. narušování přirozené obměny populace,
5. patologické změny imunity,
6. duševní nemoci,
7. drogové závislosti,
8. HIV/AIDS a jiné významné infekce,
9. vrozené a systémové vady dětí.
Na základě rozboru rizik spojovaných s vysokou nemocností a úmrtností byla jako priorita stanovena změna životního stylu, a to zejména ve smyslu:
10. pozitivní změny výživových zvyklostí,
11. snižování prevalence kuřáctví,
12. omezování a zvládání nadměrného stresu,
13. zlepšení reprodukčního zdraví,
14. snížení spotřeby alkoholu,
15. optimalizace pohybové aktivity.
Z analýzy vývoje stavu životního prostředí v České republice v období 1990-1996 vyplývají prioritní problémy politiky životního prostředí trvalého charakteru:
16. ochrana klimatu cestou snižování emisí "skleníkových" plynů,
17. ochrana ozónové vrstvy Země,
18. ochrana biologické a krajinné rozmanitosti,
19. zvyšování povědomí občanů o významu ochrany životného prostředí.
Ve střednědobém horizontu je prvořadou prioritou oblast ochrany vod a půdy a bude narůstat význam dalších aktivit:
20. postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči vodní erozi,
21. pokračující rekonstrukce lesních porostů v oblastech poškozených emisemi,
22. pokračující obnova území devastovaných hornickou činností,
23. zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení přírodní infrastruktury a bude podmínkou efektivity složkové ochrany (ochrana vod, horninové prostředí, půdy a klimatu a snižování hlučnosti).
Jak vyplývá z vyhodnocení vývoje stav složek životného prostředí v České republice v období 1990-1996 jsou z regionálního hlediska i nadále prioritními oblastmi:
24. severní Čechy,
25. severní Morava,
26. hlavní město Praha,
27. a novou prioritou se stávají oblasti postižené záplavami v červenci 1997.

 

NEHAP - Akční plán zdraví a životního prostředí ČR

 

Akční plán zdraví je iniciativa, převzatá z Evropské unie, kterou v roce 1998 zaštítila i česká vláda. Zahrnuje prakticky všechny oblasti života, tedy vše, co je kolem nás a co nějak souvisí se zdravým životním stylem - ať už je to čistota vod, ovzduší, bezpečnost pracoviště, ale také třeba kvalita mezilidských vztahů.
Znění celého dokumentu: NEHAP ČR

Vytvořeno 17.4.2015 1:30:00 | přečteno 736x | PaedDr. Alena Dvořáková
load